AnasayfaSempozyum: 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Mesleki Ortaöğretimin Yönetim, İş Çevresi, Aile ve Öğrenci Kaynaklı Sorunları
Fatma ÇOBANOĞLU
Bildiri Özeti:
Problem Durumu

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hızlı teknolojik gelişmeler ve kaliteli ürüne ve hizmete yönelik artan istekler, işgücüne yönelik beklentileri arttırmıştır. Günümüzde bir takımın etkili bir üyesi olarak çalışan, sorumluluk alan, değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilen iyi eğitilmiş işgörenlere artık daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleki ve teknik okullar bütün endüstriyel sistemler için kaliteli ve becerikli insan gücünü yetiştiren vazgeçilemez ajanlar olarak düşünülebilir.

Mesleki ve teknik eğitim, ekonomik krizlerin yaşandığı ve işsizlik oranlarının yükseldiği günümüzde politika tartışmalarının merkezinde yer almaktadır (Imhe News 2009, 2). Ülkemiz ve OECD ülkeleri tarafından mesleki eğitime önem verilmesinin üç önemli nedeni vardır: Birincisi mesleki ve teknik eğitim (METE) işgücüne teknik ve profesyonel beceriler kazandırdığı için önemli bir ekonomik işleve sahiptir.

İkincisi, işgücünü yetiştirebilmek için yeterli mesleki eğitimci ve uygun koşulların olmadığı yönünde işaretler ortaya çıkmaya başlamıştır ve son olarak METE geçmiş dönemlerde politikacılar, endüstri kuruluşları ve aileler tarafından ihmal edile gelmiştir (OECD, 2009).

Avrupa Eğitim Vakfı’na üye olan ülkelerde mesleki ve teknik eğitim; kalitesiz girdi, süreçler ve çıktı, geçerliliğini yitirmiş program, niteliksiz öğretmen, yetersiz finansman, yüksek terk oranları ve iş çevrelerinin ihtiyaçlarını karşılayamama gibi sorunlarla tanımlanır olmuştur (Chakroun, 2010). Avrupa birliği üyelerinin de neredeyse tamamı benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır (Wallenborn, 2010).

Ancak, bu okullarda yaşanan sorunların bilimsel ve sistematik olarak çözümlenmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu araştırmada mesleki ortaöğretim kurumlarında yaşanan yönetim, iş çevresi, aile ve öğrencilerden kaynaklanan sorunlar incelenmiş ve bu sorunlara yönelik rasyonel çözüm önerileri sunulmuştur.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada, Denizli’de bulunan mesleki ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin algılarına göre bu okullarda yaşanan yönetim, iş çevresi, aile ve öğrencilerden kaynaklanan sorunların neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırmanın evrenini Denizli’de bulunan 28 mesleki ortaöğretim kurumunda görev yapan 85 yönetici ve 790 öğretmen oluşturmaktadır ve örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırma için gerekli veriler, proje araştırmacıları tarafından Delphi tekniği ile geliştirilmiş “Mesleki Ortaöğretim Kurumlarının Sorunları Ölçeği” ile toplanmıştır. Uzman görüşü alınan ölçeğin iç tutarlılık Alpha katsayısı .95 olarak belirlenmiştir ve madde toplam korelasyon değerleri 0.26 ile 0.49 arasında değişmektedir.

Ölçek yapılan faktör analizi doğrultusunda “yönetim”, “yönetim süreçleri” “iş çevresi”, “aile ve öğrenci” boyutları olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Katılımcıların ölçekte yer alan sorun ifadelere ilişkin algıları, betimsel istatistik değerleri (medyan, katılma, orta düzeyde katılma ve katılmama yüzdesi) ile belirlenmiştir. Ayrıca, ölçeğin alt boyutlarına ilişkin öğretmen ve yöneticilerin algıları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı Kruskal Wallis ile test edilmiştir.

Araştırmanın Bulguları

Araştırmada elde edilen bulgulara göre; yönetim alt boyutunda katılımcılar, yöneticilerin okullarını iyileştirmek için çok fazla bireysel çaba harcamalarını, evrak işleri ile binanın bakım-onarım işlerine çok fazla zaman ayırmalarını ve sorumluluklarına denk olmayan otoriteyi sorun olarak algılamaktadırlar. Ayrıca, yönetici yetiştiren okulların olmaması, yönetici seçiminde siyasi görüşün etkili olması ve Bakanlığın yetersiz desteği de sorun olarak algılanmaktadır.

Katılımcılara göre; yönetsel süreçler alt boyutunda meslek liselerinde yönetim süreçlerinin etkili şekilde işletilemediği ve öğretmenlerin kendilerini geliştirebilmeleri için yeterli olanakların sağlanamadığı görülmüştür. İş çevresi boyutunda; iş çevrelerinin personel eğitimine gereken önemi vermemesi, okul projelerine etkili şekilde katılmaması, öğrencilere yeterli ücret ödememesi ve işyerlerinde yeterli eğitimin verilmemesi sorun olarak görülmektedir.

Aile ve öğrenci alt boyutunda ise ölçekte yer alan tüm ifadeleri sorun olarak gördükleri; özellikle bu okullara gelen öğrencilerin akademik başarılarının düşük olmasının, derslere ilgilerinin az olmasının, parçalanmış aile yapısının, ailelerin çocukları ile yeterince ilgilenmemelerinin, öğrencilerin amaçsız olmalarının, düzenli çalışma alışkanlıklarının olmamasının ve medyanın etkilerinin sorun olmasına daha fazla katıldıkları görülmektedir.

Ayrıca, araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin sorun alanlarına ilişkin görüşleri karşılaştırıldığında, öğretmenlerin belirtilen sorun alanlarını yöneticilere nazaran sorun olarak daha fazla gördükleri belirlenmiştir.

Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler

Mesleki ve teknik eğitim için kritik başarı faktörü üretken ve değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilen insan gücünü yetiştirmektir. Mesleki ve teknik eğitim, kalifiye insangücü, sürdürülebilir gelişme, istihdam ve yeniden istihdam edilebilme için anahtar role sahiptir. Avrupa ülkelerinin sahip olmadığı genç nüfusa sahip olma avantajını elinde bulunduran Türkiye’nin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; katılımcılara sorulan tüm sorun alanlarının mesleki ortaöğretim kurumlarının çok önemli sorun alanları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu bağlamda; özellikle gelir düzeyi düşük aileler, mesleki eğitimi çocuklarının çabuk iş sahibi olabilmesi için tercih etmeleri nedeniyle MEB’nın değişen işgücünü ve becerileri analiz ederek ve eğitim programlarını gözden geçirerek stratejik bir planı işe koşması önemli görülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mesleki eğitimi ailelerinin tercihleri doğrultusunda ve meslekler konusunda yeterli bilgi ve becerilere sahip olmadan seçtikleri göz önüne alınırsa etkili bir yönlendirme sistemini de ayrıca işlevsel kılmaları önemli görülmektedir.

Bunun yanında, bu öğrenimi seçen öğrencilerin toplumdan, devletten ve iş çevrelerinden de daha fazla desteğe ihtiyaç duydukları da unutulmamalıdır. Mesleki eğitim becerilerine sahip işgücü açığına rağmen mezunlardaki işsizlik oranının azaltılabilmesi için de iş çevrelerinin öğrencilere ve mezunlara kalıcı bir iş sağlamaları, okullar ile ortak projeler yürütmesi de gerekli görülmektedir. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak özellikle yönetsel süreçlerdeki problemler dikkate alındığında yöneticilerin yönetim eğitimi almaları ve özellikle öğretimsel liderlik davranışlarına sahip olmaları gereği tekrar önemini korumaktadır.
Anahtar Sözcükler: mesleki ortaöğretim , yönetim , iş çevresi , aile , öğrenci ,


Sempozyum: 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Mesleki Ortaöğretimin Yönetim, İş Çevresi, Aile ve Öğrenci Kaynaklı Sorunları
Fatma COBANOGLU
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.