AnasayfaSempozyum: 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Eğitim Fakültelerinin Öğrenci Sayısı ve Öğretim Üyesi Sayısı Değişkenlerine Göre İncelenmesi
Yaser ARSLAN
Bildiri Özeti:
Problem Durumu

Öğretmen yetiştiren tüm kurumların 20Temmuz1982 tarihli kanun hükmünde kararname ile üniversitelere bağlanmasından itibaren öğretmen yetiştirme işlevi eğitim fakülteleri tarafından üstlenilmektedir. Söz konusu uygulamanın ilk yıllarında(1983-84) eğitim fakültelerinin öğretim elemanı kompozisyonuna bakıldığında; öğretim elemanlarının %77.5’i öğretim görevlilerinden, %9.8’i öğretim üyelerinden oluşmaktaydı.

Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin üzerinden 20yılı aşkın bir sürenin geçtiği 2005-06 yılında ise; öğretim elemanlarının %43.8’i öğretim üyesi, %27.8’i öğretim görevlisi olarak görev yapmaktaydı. ÖSYM 2009-2010 Yükseköğretim İstatistikleri’ne göre ise, eğitim fakültelerindeki öğretim üyelerinin öğretim elemanı kompozisyonu içindeki oranı %50.5’i bulmaktadır. Bu verilerden anlaşılacağı gibi, 1982yılından günümüze kadar geçen sürede, öğretim elemanı kompozisyonu içindeki en büyük oransal artış öğretim üyelerinin dağılımında görülmüştür.

Aynı dönemde eğitim fakültelerinde okuyan öğrenci sayısında da 4.5 katlık bir artış olmuştur. (Kavak& Aydın&Altun, 2007, s.69-71; Eşme, 2009, s.1; http://www.osym.gov.tr/dosya/1 56159/h/24ogretimelemanakdgrv.pdf) Öğretim üyesi oranı ve öğrenci sayısındaki 1982’den günümüze kadar olan artışın, devlet üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerinin 2010 yılındaki öğretim üyesi ve öğrenci sayılarının dağılımını nasıl etkilediği araştırmanın problemini oluşturmaktadır.

Araştırmada, devlet üniversitelerine bağlı eğitim fakülteleri hem kendi aralarında hem de diğer fakülte türleri arasında; öğretim üyesi sayısı, öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı değişkenlerine göre incelenecek ve karşılaştırmalar yapılacaktır.

Amaç

Bu araştırmanın amacı, devlet üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerinin durumunu öğretim üyesi sayısı, öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı değişkenlerine göre inceleyip karşılaştırmalar yapmaktır. Araştırmanın bulguları doğrultusunda öneriler getirilecektir.

Yöntem

Araştırmanın yöntemi alanyazın taramasıdır. Araştırmadaki veriler, ilgili alanyazın ve ÖSYM 2009-2010 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistiklerinden elde edilmiştir.

Bulgular

Ülkemizdeki üniversitelerin 72’sinde eğitim fakültesi bulunmaktadır(Ankara Ü. EBF dahil). Bu fakültelerin 65’i (Ankara Ü. EBF dahil) devlet üniversitelerine bağlıdır. (http://www.yok.gov.tr/content/view/520/) Bu 65 eğitim fakültesinde 170.224 öğrenci eğitim görmektedir. En fazla öğrenci sırasıyla; Gazi Ü. Gazi EF’de(9274), Dokuz Eylül Ü. Buca EF’de(8169), Selçuk Ü. Ahmet Keleşoğlu EF’de(8095) öğrenim görmektedir. Toplam öğrenci sayısı en az olan eğitim fakülteleri ise; Aksaray Ü. EF(295), Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. EF(210), Hakkari Ü. Hakkari EF(165)’dir. (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-56200/h/12onlisanslisansogrencisay.pdf)

Araştırmada incelenen boyutlardan bir başkası öğretim üyesi sayısıdır. Araştırmanın bulgularına göre, devlet üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerinde 2690 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bu öğretim üyesi kompozisyonun dağılımı 472 profesör, 318 doçent, 1900 yardımcı doçent şeklindedir. En fazla öğretim üyesi sırasıyla; Gazi Ü. GEF(275ö.üyesi), Atatürk Ü. KKEF(142ö.üyesi) ve Selçuk Ü. AKEF’de(136ö.üyesi) görev yapmaktadır. Öğretim üyesi sayısının en az olduğu eğitim fakülteleri ise; Hakkari Ü. HEF(1ö.üyesi), Artvin Çoruh Ü. EF(1ö.üyesi) ve Bayburt Ü. BEF(3ö.üyesi) şeklindedir.

2000 yılından sonra ve 2000 yılından önce kurulan üniversitelerin eğitim fakülteleri, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı değişkenine göre karşılaştırıldığında; 2000 yılından önce kurulan üniversitelerin eğitim fakültelerinde 1öğretim üyesine 60 öğrenci, 2000 yılından sonra kurulan üniversitelerin eğitim fakültelerinde ise 1öğretim üyesine 92 öğrenci düştüğü görülmektedir. Üniversite bazında bu oran incelendiğinde; Artvin Çoruh Ü. EF’de 1öğretim üyesine 389, Siirt Ü. EF’de 1öğretim üyesine 358, Bayburt Üni. EF’de 1öğretim üyesine 295 öğrenci düşmektedir.

Aynı oran; Akdeniz Üni. EF’de 1öğretim üyesine 21, Ankara Üni. EBF’de 1öğretim üyesine 30, Ege Üni. EF’de 1öğretim üyesine 31 öğrenci şeklindedir. Eğitim fakülteleri arasında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı bağlamındaki bu dengesiz dağılım, eğitim fakültelerinin diğer fakültelerle birlikte değerlendirilmesiyle de kendisini göstermektedir. Türkiye genelindeki veteriner fakültelerinde 1öğretim üyesine 9 öğrenci, ziraat fakültelerinde 1öğretim üyesine 13 öğrenci düşerken, bu oran eğitim fakültelerinde ise 1öğretim üyesine 62 öğrenci şeklindedir.

2000 yılından önce kurulan üniversitelerin eğitim fakülteleriyle, 2000 yılından sonra kurulan üniversitelerin eğitim fakülteleri profesör başına düşen öğrenci sayısı değişkenine göre karşılaştırıldığında; 2000 yılından önce kurulan üniversitelerin eğitim fakültelerinde 1profesöre 317 öğrenci, 2000 yılından sonra kurulan üniversitelerin eğitim fakültelerinde ise 1profesöre 1460 öğrenci düştüğü görülmektedir.

Eğitim fakültelerinin diğer fakülte türleri arasında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı değişkenindeki dezavantajlı durumu profesör başına düşen öğrenci sayısı değişkeninde de belirgin bir şekilde kendisini göstermektedir. Türkiye genelindeki veteriner fakültelerinde 1profesöre 20 öğrenci, ziraat fakültelerinde 1profesöre 31 öğrenci düşerken, eğitim fakültelerinde bu oran 1profesöre 347 öğrenci şeklindedir. (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-56159/h/24ogretimelemanakdgrv.pdf)

Sonuçlar

Devlet üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerinin öğretim üyesi, öğrenci ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları birlikte değerlendirildiğinde; hem eğitim fakülteleriyle diğer fakülte türleri arasında, hem de eğitim fakültelerinin kendileri arasında bu değişkenler açısından dengesiz dağılımlar söz konusudur. Kimi eğitim fakültelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları, Türkiye ortalamasının ve eğitim fakültelerinin genel ortalamasının oldukça üzerindedir.

Bazı eğitim fakültelerinde profesör veya doçent, kimi eğitim fakültelerinde hem profesör hem de doçent bulunmamaktadır. Yeterli sayıda öğretim üyesinden yoksun eğitim fakültelerinin öğretim üyesi kadrosunun iyileştirilmesi ve bu fakültelerin yetiştirdiği öğretmenlerin niteliklerinin arttırılması adına şunlar önerilebilir:

- Eğitim fakültelerindeki öğrenci kontenjanıyla öğretim üyesi sayıları arasında denge kurulmalıdır. (Kavak&Aydın&Altun, 2007, s.105)

- Eğitim fakültelerinde çalışmak üzere öğretim üyesi yetiştirmek için yurt dışına öğrenci gönderilmeli,(18. Millî Eğitim Şûrası, Md. 13) ÖYP’ye devam edilmeli ve ÖYP’de eğitim fakülteleri için ayrılan kontenjanlar arttırılmalıdır.

- Öğretim üyesi ve altyapısı yeterli olmayan üniversitelerde eğitim fakültesi açılmamalıdır. (18. Millî Eğitim Şûrası, Md. 12)
Anahtar Sözcükler: eğitim fakültesi , öğretim üyesi sayısı , öğrenci sayısı ,


Sempozyum: 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Eğitim Fakültelerinin Öğrenci Sayısı ve Öğretim Üyesi Sayısı Değişkenlerine Göre İncelenmesi
Yaser ARSLAN
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.