AnasayfaSempozyum: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

John Dewey: Okul; Toplum ve Eğitim
Kıymet SELVİ
Anadolu Üniversitesi

Belgin SÖNMEZ
Anadolu Üniversitesi

Fatma ÖZÜDOĞRU
Anadolu Üniversitesi
Bildiri Özeti:

John Dewey 1859-1952 yılları arasında yaşamış, bir filozof toplum bilimci ve eğitimcidir. Toplum bilimi ve felsefe bağlamında çok geniş bir yelpazede demokrasi, sosyal psikoloji, ahlak, eğitim, siyaset, mantık, epistemoloji, din, doğa gibi pek çok alanla ilgili görüşler belirtmiştir (Mayer, 1992). Dewey çok yönlü bir filozof, aynı zamanda çok etkili bir eğitim reformcusudur. Dewey eğitim felsefesinin kuramsal boyutunu oluşturan ve faydacı felsefeye dayanan ilerlemecilik, yeniden kurmacılık ve yapılandırmacılık akımlarını demokrasi ve demokratik ilkelerle birlikte tartışmıştır. Dewey bu akımlara bağlı olarak bir eğitim teorisi oluşturmuş ve bu görüşlerini özellikle eğitim alanında uygulamaya koymuştur.

Dewey, toplumun sosyal yapısını ve toplumsal yapının gelişmesini temel alan ancak bireyin potansiyelinin geliştirilmesi odaklı bir eğitim yaklaşımı geliştirmeye yönelik görüşlerini ortaya koymuştur. Eğitim ile ilgili görüşlerini toplumsal ve bireysel açısından tartışırken bilimsel, sosyal ve siyasal gelişmelere uygun olduğu kabul edilen demokratik eğitim teorisini ortaya koymuştur. Demokratik eğitim anlayışı aslında Dewey‘in doğrudan isimlendirdiği bir kavram olmamakla birlikte, demokrasinin, onun felsefesinin ve eğitim düşüncesinin neredeyse tamamını kapsayan bir düşünce olması bakımından bu şekilde bir nitelendirme yapılmıştır.

Ayrıca, öğrenci merkezli eğitim anlayışı ve onun kapsamında eğitimin yöntem ve içeriğini belirleyen işlevselci psikoloji ile desteklenen aktif öğrenme yaklaşımı ve yaratıcı problem çözme yöntemi de doğal olarak Dewey‘in demokrasi düşüncesi doğrultusunda şekillenmiştir. Bu çalışmada eğitim alanında önemli yaklaşımlar öne süren Dewey‘in eğitim felsefesi okul, toplum ve eğitim anlayışı açısından incelenmiş ve günümüzde hala güncel olan bu görüşleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla okulun rolü toplumsal liderliği, iş, aile, sosyal ve fiziksel çevre bağlantısı açısından tartışılmıştır. Ayrıca Dewey‘nin eğitim anlayışının Türkiye‘de oluşturulmuş olan Köy Enstitüleri ile olan ilişkisi incelenmiştir.

Dewey ülkelerin kendi aydın öğretmen ve eğitimcilerinin görüşlerine başvurarak eğitim sistemlerini yapılandırmaları gerektiğini düşünmektedir. Eğitim sosyal bir süreç, okul ise deneysel öğrenme için en uygun çevre diğer bir deyişle demokratik özgür bir toplumdur. Dewey eğitimin öğrenciler ve öğretmenlerin araştırma özgürlüğünün olduğu demokratik bir ortamda daha etkili yapılacağını düşünmektedir. Dewey arzu ettiği demokratik ortamı oluşturmak için laboratuvar-okula ihtiyaç olduğunu belirlemiş(Westbrook,1993) ve bu düşünce doğrultusunda okul, toplum ve eğitim ile ilgili görüşlerini test etmek amacıyla bir laboratuvar okul kurmuştur.

Dewey laboratuvar okullarının geleneksel amaç, program, yapı, işleyiş ve öğrenme-öğretme süreçleri gibi boyutlar açısından farklı olduğunu vurgulamış ve okulun sosyal yaşamı sürdüren bir kurum olarak doğal ve sosyal çevrenin merkezinde olması gerektiğini savunmuştur (Dewey, 1900). Dewey‘e göre okul gerçek yaşamla hiçbir şekilde etkileşimini ve bağını koparmamalıdır. Okul, toplumun tüm kesimleriyle etkileşim içinde olmalı ve ortak ilgiler geliştirerek bu etkileşimi daha güçlü hale getirmelidir. Okul toplumu yönlendiren ve onu geliştiren demokratik bir kurum haline gelmelidir. Diğer bir deyişle, demokratik toplumun temel dinamiği demokratik bir eğitimdir, demokratik eğitimin temel kurumu da okuldur.

Bu nedenle, Dewey‘in demokratik eğitim düşüncesinde, toplumun merkezinde okul, okulda verilen eğitimin merkezinde de öğrenci bulunmaktadır. Dewey bu düşüncesiyle, bireyden topluma demokrasinin benimsenmesini bunun bir sonucu olarak da, toplumsal bütünlük ve insanca yaşamanın sağlanmasını amaçlamıştır. 19 Dewey‘e göre okul toplumun bir aynası olmalı ve toplumda her ne varsa okulda da olmalıdır. Bu düşünceye bağlı olarak derslikler gerçek yaşamın araştırılmasında ve problemlerin çözümünde birer laboratuvar işlevi görmelidir. Bu şekilde yapılandırılmış bir okul ortamı gerçek yaşamı aratmayacak, böylece ona ait problemlerin çözümü okul sıralarında başlayan bir süreç olarak yaşam boyu devam edecektir.

Yapılandırılmış okul ortamı ile toplumun yapılandırılması, demokratik problem çözme becerisinin kazandırılması ve de toplum genelinde demokratik düşüncenin yaygınlaşması sağlanmış olacaktır. Dewey‘in demokratik eğitim ve okul yapısındaki değişiklik konusundaki görüş ve idealleri kendi ülkesiyle sınırlı kalmamış 1920‘lerde Çin, Meksika, Japonya, Türkiye ve Rusya gibi modernleşen ve eğitim altyapılarını oluşturmaya çalışan ülkeleri ziyaret etmesine ve bu ülkelerin eğitimde değişme çabalarına destek vermesine yol açmıştır.

Dewey 1924 yazında, iki ay süre için Atatürk‘ün davetiyle Türkiye‘ye gelmiş ve Türk eğitim sistemi hakkında görüşlerini ortaya koymuştur. Bu ziyaretin hemen ardından yazdığı raporda köylülerle çiftçilerin ihtiyaçları ayrıca düşünülmeden meydana getirilecek bir eğitim sisteminin teorik ve skolastik olacağını ve genç neslin herhangi başka bir meslekte başarılı olmasını sağlamamakla beraber onları köy hayatından da kolaylıkla uzaklaştıracağını dile getirmiştir.

Ayrıca, Türkiye‘de ulusal kalkınmanın sağlanması tarımın iyileGtirilmesiyle doğrudan ilişkilidir; dolayısıyla Türk eğitim sistemi için en önemli meselenin, Türkiye‘nin o günkü koşullarında toplumsal kalkınmayı ve değişimi destekleyecek türden ve daha çok köy hayatının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ilk ve orta dereceli okulların kurulması olduğunu tespit etmiştir. Ancak bu şekilde okulun pratik faydaları herkes tarafından görülebileceğini ve okulda alınan bilginin pratik hayata uygulanması mümkün olabileceğini dile getirmiştir. Köy enstitülerinin kuruluş ve mantığı Dewey‘in bu görüşlerine dayandırılmıştır.

John Dewey 1945 yılında ülkemize tekrar geldiğinde Hasanoğlan Köy Enstitüsü‘nü inceledikten sonra söylediği, İngiltere ve Amerika‘daki konuimalarında da aynen tekrarladığı ?Benim düGlediğim okullar Türkiye?de Köy Enstitüsü olarak kurulmuştur. Tüm Dünyanın bu okulları görüp eğitim sistemini, Türklerin kurduğu bu okulları göz önünde bulundurarak yeniden yapılandırması isabet olacaktır? şeklinde batı basınında yayınlanan sözleri tarihe geçmiştir (Ata, 2001).

Dewey‘e göre eğitimin sürekli amacı, bugünün içinden kendinde var olan bir gelişme türünü çıkarmak olmalıdır (Dewey, 1922). Bundan dolayı, okulun amacı öğrencileri hayata hazırlamak olmamalı, onları bugün içinde yaşadığımız hayatla bütünleştirmek olmalıdır. Bu kapsamda, okullarda her türlü derse yer verilmelidir. Yaşamda, hangi meslekler varsa, hangi sorunlar bulunuyorsa, hepsi okullarda yer almalı ve öğrenci okuldaki dersler ve onların uygulamaları ile yaşamı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdır.Ancak bu şekilde okul hayatın doğrudan doğruya kendisi olabilir. Çocuk var olan hayatın karmaşıklığından dolayı zorlanır ve aklı karışır.

Bu yüzden okul hayatı aşamalı olarak gelişmeli, öncelikle çocuğun ev hayatından alışkın olduğu aktivitelerle başlamalıdır. Ayrıca çocuğu dışarıdan zorlamadan, kendi kendisini eğitmesine imkân tanıyacak bir eğitim modeli geliştirilmesini önermiş, çocuğun yetişmesinde dış etmenlerden çok, yaradılışına ve kişiliğine göre hareket edilmesi gereğini işaret etmiştir. Çocuk, bilgileri doldurma yolu ile değil, kendi öz deneyimleri ve gözlemleri ile kendi kendine oluşturmalı yani öğrenmelidir. Bu düşünce tam anlamı ile çocukların bilgiyi kendi kendine yapılandırmasını ifade etmektedir. Aslında Dewey öğrenen birey açısından radikal yapılandırmacılığı, toplum yaşamı açısından ise sosyal yapılandırmacılığı savunmuştur.

Anahtar Sözcükler: dewey , aktif öğrenme , köy enstitüleri , yapılandırmacılık , demokratik eğitim. ,


Sempozyum: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
John Dewey: School, Society and Education
Kıymet SELVİ
Anadolu University

Belgin SÖNMEZ
Anadolu University

Fatma ÖZÜDOĞRU
Anadolu University
Abstract : John Dewey was a philosopher, sociologist and educator who lived between 1859 and 1952. He discussed various topics including democracy, social psychology, ethics, education, politics, logic, epistemology, religion and nature within the context of sociology and philosophy (Mayer, 1992). Dewey was a sophisticated philosopher as well as an effective education reformer. Dewey discussed progressivism, reconstructionism and constructivism, which depend on the idea of pragmatism and form the theoretical side of his philosophy of education, with democracy and democratic principles.

Based upon these ideas, he developed an educational theory and put them into practice, predominantly in the field of education. Dewey pointed out an education approach that is based on the development of the social structure of society, but focuses on the realization of individual‘s full potential. He not only discussed his opinions within the context of society and the individual but also introduced democratic education theory accepted for scientific, social and political developments. Although democratic education is not a concept specifically named by Dewey, his profound belief in democracy almost comprises his philosophy and educational concepts.

Furthermore, student-centered education, active learning supported by functional psychology determining the method and content of education and creative problem solving are also naturally shaped by Dewey‘s democracy concept. In this study, Dewey‘s education philosophy is analyzed in terms of school, society and education, and it aims to introduce the connections in his views, which are still popular today. For this purpose, school‘s roles in connection with societal leadership, work, family, social and physical environment were discussed. Moreover, the relation between Dewey‘s views of education and Village Institutes were analyzed.

According to Dewey, countries should construct education systems by consulting their own intellectual teachers and educators. Education is a social process and school is an environment for experiential learning; in other words, school is a democratic and independent society. Dewey stated that education can be performed effectively in the democratic medium where students and teachers inquire freely. In order to construct the democratic education media, Dewey determined the need for laboratory-schools (Westbrook, 1993) and in accordance with this idea, he constructed a laboratory-school in order to test his ideas about school, society and education.

Dewey emphasized that his laboratory-schools were different in terms of traditional aims, school curriculum, structure, operation and teaching-learning process and he suggested that school should be at the center of natural and social environment as an institution maintaining social life (1900). According to Dewey, schools should not break off their interaction with real life. Schools should interact with all sides of the society and by developing common interests, they should reinforce this interaction. Schools should be democratic institutions that direct and develop the society. In other words, democratic education is the basic dynamic for democratic society and schools are the basic institutions for democratic education.

In Dewey‘s democratic education thinking, schools are at the center of the society and students are at the center of education given at schools. In his school of thought, Dewey aimed democracy to be adopted by individuals and the society which may as a result lead to societal integrity and living humanely. According to Dewey, schools should be the mirror of society and whatever there is in the society, it should be in schools, too. Based upon this, classes should function as laboratories to look through real life and solve its problems. Such a structured school medium will be enough for real life, so the solutions of the problems related to it will continue for a life time.

With the structured school medium, we will be able to achieve constructed society, gain problem-solving skills and expand democratic thinking abilities throughout the society. Dewey‘s views and ideals about democratic education and changes in school structure are not restricted to his own country, his views and ideals led him to visit countries including China, Mexico, Japan, Turkey and Russia, which were getting modernized and trying to form their educational background at that time, and supported their efforts for educational changes. Dewey came to Turkey upon the 20 invitation of Atatürk in the summer of 1924 for two months and put forward his ideas on the Turkish education system.

Just after this visit, he wrote a report in which he asserted that without thinking of the needs of villagers and farmers separately, the education system to be constructed would be scholastic and theoretical and it would both alienate the new generation from the village life and lead them not to be successful at any other job. Besides, national development in Turkey is directly related to improvements in agriculture; for these reasons, the most important matter for the Turkish education system was the construction of primary and secondary schools which were designed for the needs of village life in order to strengthen the social development and change under Turkey‘s circumstances at that time. In this way, everyone could observe that the practical benefits of school and knowledge gained at school could also be applied to real life.

The construction and the logic of village institutions were based on Dewey‘s ideas. After coming back to Turkey in 1945, upon analyzing the Hasanoğlan Village Institute John Dewey made a speech, which he also repeated in England and the USA and went down in history as “Schools I dreamed about have been established in Turkey as Village Institutes. It is going to be appropriate that the whole world should restructure their education systems by taking these schools into consideration” (Ata, 2001). According to Dewey, the aim of education should be to foster an ongoing self-supporting progress (Dewey, 1922). Therefore, the aim of the school should not be to prepare students for future life but to integrate them with real life. In this context, there should be a wide variety of lessons at schools.

Schools should give way to whichever jobs and problems there are in real life and students should work on developing life by experience. Only in this way may school be integrated with real life. Children may be challenged and confused due to the complexities of life. Therefore, school life should develop step by step, it should first start with activities students are accustomed to doing at home. Moreover, Dewey advocated for an educational structure that did not impose certain ideas on children and but an educational structure that gave them a chance to educate themselves.

He also asserted that teachers should act according to children‘s personality instead of exterior factors to educate children. Children should not be bombarded with knowledge, but they should learn on their own through self-experience and observations. This idea precisely means that children construct knowledge by themselves. In fact, Dewey supported radical constructivism in terms of learners and social constructivism in terms of the society. Ata, B. (2001). 1924 Türk basını ıGığında Amerikalı eğitimci John Dewey`in Türkiye seyahati. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3), 193-207.
Keywords : dewey , active learning , Village Institutes , constructivism , democratic education ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.