AnasayfaSempozyum: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

1992 Yılı Resim İş Dersi Öğretim Programı ile 2006 Yılı Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Bakımından Karşılaştırılması
Ayşegül OĞUZ
Rize Üniversitesi

Burcu AKHUN
Hacettepe Üniversitesi
Bildiri Özeti:
İlköğretim genel eğitim programının kapsamında eski adıyla Resim iş yeni adıyla Görsel Sanatlar dersinde kullanımına yönelik bugüne kadar 1948 1968 1992 ve 2006 ilköğretim programları geliştirilmiştir. 1992 yılından beri yürürlükte olan Resim iş programının, yeniden yapılandırılan eğitim sistemimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak değiştirilmesi söz konusu olmuştur. Buna yönelik olarak 2006 öğretim yılında, ön denemesi bazı pilot okullarda yapılan yeni bir Görsel Sanatlar dersi (1 8. Sınıflar) öğretim programı geliştirilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Ekim 2006 2589 sayısında belirtildiği üzere 11.09.2006 tarih ve 351 sayılı kararı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 11.09.1992 tarih ve 287 sayılı kararı ile kabul edilen ilköğretim Resim iş (1 8. sınıflar) Dersi Programının 2006 2007 Öğretim yılından itibaren 1 2 3 4 5 6 sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması kararlaştırılmıştır. Bunun yerine ilköğretimde Görsel Sanatlar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programının 2006 2007 öğretim yılından itibaren 1 2 3 4 5 6 sınıflardan başlamak üzere kabulüne karar verilmiştir (MEB 2006b).

Bu araştırmada 2006 ilköğretim Görsel Sanatlar Dersi (1 5 Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzunun 1992 ilköğretim Kurumları Resim iş Dersi Öğretim Programı ile ölçme değerlendirme bakımından benzerlikleri ve farklılıkları belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular yorumlanmış bulgular doğrultusunda sonuçlara yer verilmiştir. Programın vazgeçilmez ögesi olan ölçme ve değerlendirmenin öğrenme öğretme sürecini tamamlayan önemli bir parçası olduğu söylenebilir. Öğrenme öğretme sürecinde gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirmeyle öğrenci başarısının belirlenmesi öğretim programlarının değerlendirilmesi öğretim yöntemlerinin etkililik düzeyinin belirlenmesi öğrenme eksikliklerinin ve güçlüklerinin belirlenmesi sağlanmaktadır (Baykul 2000).

Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesidir (Turgut 1977 11). Ölçme değerlendirme için gerekli sayısal verileri değerlendirmenin veri toplama kısmını kapsar.Turgut (1977) değerlendirmeyi ise ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurarak bir değer yargısına ulaşma işidir olarak tanımlar (s225). Özetle ölçmenin tanımlama değerlendirmenin de yargılama işlemi olduğu söylenebilir. Eğitimin istendik davranışları bireye kazandırması ve amacına ulaşabilmesi için öğretim programında ölçme değerlendirme ögesine yer verilmesi gerekir. Ancak bu şekilde öğretim programının bütün ögelerini tamamladığı ve amacına hizmet ettiği söylenebilir.

Ölçme bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle, özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesi olarak değerlendirme ise ölçme sonuçlarını kıstaslar kullanarak nitelik hakkında bir karara varma süreci olarak tanımlanmıştır (MEB 2006). 2006 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programında öğrencilerin değerlendirilmesinde farklı boyutlar göz önüne alınmıştır. Öğrencilerin görsel sanatlar dersindeki eğitim öğretim etkinlikleri yaratıcılık tutumlar ilgiler ve öğrenme şekilleri gibi duyuşsal ve devinimsel özellikleri de içerir.

 İyi bir ölçme değerlendirme süreci tüm bunları içeren öğrencinin gelişimini farklı boyutlarda ele alan bir süreçtir. Bu boyutların her biri kendi içinde çeşitlenen ve farklı teknikleri gerektiren süreçleri kapsar (MEB, 2006 17). Çelenk ve diğerlerine (2000) göre 1992 Öğretim Programında ölçme ve değerlendirme çalışmalarında her konuya ait hedef ve davranışlar belirlenmiş ve o konunun eğitim durumunun ardından değerlendirme başlığı altında o konuya ilişkin örnek sorular verilmiştir fakat yetersizdir. Bu sorular daha çok bilişsel alandaki hedeflerin ölçülmesiyle ilgilidir. Diğer becerilerin (Duyuşsal ve Psiko motor) ölçülmesine öğretmene yol gösterici örnekler bulunmamaktadır.

1992 Resim iş Dersi Öğretim Programında ölçme ve değerlendirmede kullanılan yöntem teknik ve araçları ayrı bir başlık altında belirtilmemiştir. Bazı davranışların altında verilen değerlendirme bölümlerinde yalnızca soruların yer aldığı görülmektedir. Buradan da klasik ölçme değerlendirme yönteminin benimsendiği sonucunu çıkarmak mümkündür. 2006 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programında ölçme ve değerlendirme sadece öğrenme sonucunu değil sürecini de değerlendirmeye yönelik hazırlanmıştır. 2006 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programında başlıca ölçme yöntem ve teknik ile araçları bu derste kullanılabilecek ölçme araçları örnekleriyle birlikte açıklanarak verilmiştir.

Hem öğrencinin kendini değerlendirmesi için hem de öğretmenin öğrenciyi değerlendirmesi için farklı ölçme aracı örnekleri verilmiştir. Bu ölçme araçlarının kullanılmasında zorunluluk olmadığı öğretmenin ihtiyaç duyduğunda uygun gördüklerinden biri ya da birkaçını seçerek sürecin amaçlarına göre düzenleyerek kullanabileceği belirtilmiştir. 2006 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programında bu derste kullanılabilecek yöntemlerden olan öz değerlendirme grup değerlendirmeş proje ödevleri ve ürün dosyası ayrıntılı bir biçimde örneklerle açıklanmıştır. Görsel Sanatlar dersinde öğrenme alanına ve kazanımlara bağlı olarak açık uçlu, doğru yanlı eşleştirmeli çoktan seçmeli sorular gibi klasik ölçme değerlendirme yöntemlerinin de kullanılabileceği ifade edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
A Comparative Study of the 1992 National Primary School Curriculum For Visual Arts Course With the Guide Book Regarding Measurement and Evaluation in Turkey
Ayşegül OĞUZ
Rize University

Burcu AKHUN
Hacettepe University
Abstract : In the extent of the Turkish general primary education curricula, formerly under the name of Art and Craft Course and recently Visual Arts Course 1948, 1968, 1992 and 2006 primary education curricula have been developed and used so far. Taking into account the needs of the restructed Turkish education system, the Ministry of National Education has decided a change regarding the all subjects‘ curricula including the art course and 1992 Art and Craft Course curriculum was also needed to be restructured. To do this, in the year of 2006 a new Visual Arts Curriculum and Guide Book which were piloted in some of the predetermined primary schools has been put into practice in the country wise.

This research aims to determine possible similarities and differences in terms of measurement and evaluation between the 1992 National Primary School Curriculum for Art and Craft Course and the 2006 National Primary School Curriculum for Visual Arts Course with the Guide Book (Grades 1–5) in Turkey. It can be said that measurement and evaluation is an indispensable element of the curricula and it as an important part of the learning-teaching process which complete it. By performing meaurement and evaluation in the learning-teaching process, to determine the success of the students, evaluation of the curricula, to determine the level of teaching methods provide to determine the lack and complexities of learning are obtained (Baykul, 2010).

Evaluation is to show the result of one attribution with numbers or the other symbols (Turgut, 1977).Evaluation includes numerical data for assessment and data collection part of assessment. In summary, it can de said that measurement is the identification, evaluationt is the judicial process. A curriculum should include measurement and evaluation in order for education to make a person gain prefered behaviour and to reach a destination.

As a consequence, it can be said that it serves the purpose of the curriculum and completes all the elements of curriculum. In 1992 National Primary School Curriculum for Art and Craft Course, methods of measurement and evaluation, techniques and implements were not specified under a seperate title. It was determined in some parts of measurement under the behaviours, there were only questions. It can be said that in this curricula classical method of measurement and evaluation was adopted
Keywords : visual arts course , art and craft course , primary curriculum , measurement and evaluation ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.