AnasayfaSempozyum: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Anne-Babaların Çocuklarını Özel Okula Gönderme Nedenleri
Engin ASLANARGUN
Düzce Üniversitesi

Hatice EMİROĞLU
Bildiri Özeti:
Toplum yapısındaki değişimler ve gelişmeler ailelerin yapısını da değiştirmektedir. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde, anne-babalar artık çocuklarının eğitimi konusuna daha ilgili, araştırmacı ve sorgulayıcı yaklaşmaktadırlar. Aileler çocuklarına iyi bir gelecek hazırlama kaygısıyla ve gelecekteki yaşam kalitelerini artırabilmek düşüncesiyle ya giderleri devlet bütçesi tarafından karşılanan devlet okullarını ya da bunların dışında kalan, okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim-öğretim veren özel kurumlardan birini tercih etmektedirler.Eğitimin her vatandaş için anayasal bir hak olarak tanınması ve eşit şartlarda isteyen herkesin bu haktan faydalanabilmesi, eğitim ve öğretimin devlet tarafından verilmesi gerekliliği gibi genel bir kanı doğurmaktadır.

Ancak bir ürün olarak topluma kazandırılan öğrencinin girdi-çıktı-ürün bağlamında değerlendirilmesi eğitim kurumlarının bir yatırım aracı olduğu gerçeğini doğurmaktadır. Okullar, dışarıdan aldıklarını işleyerek tekrar dışarıya diğer bir değişle sisteme kazandırmakta, ortaya yeni bir ürün koymaktadırlar. Türkiye‘de eğitimin özelleşmesi son yıllarda sürekli gündeme gelmekle birlikte, diğer ülkelerle kıyaslandığında özelleşme oranının oldukça az olduğu görülmektedir. Bunun farklı sebepleri olmakla birlikte temel etkenin ailelerin sosyo-ekonomik düzeyiyle bağlantılı olduğu çoğunlukça bilinen bir gerçektir. Ailelerin farklı yapılarda ve farklı kültürel kimliklere sahip olması onların ideal kavramından anladıklarında da değişim yaşanmasına zemin hazırlamaktadır.

Böylece beklentiler çeşitlenmekte ve değişmektedir. Gelecek kaygısı taşıyan ailelerin çocukları için yaptığı yatırımların gün geçtikçe artması, eğitimin hızla büyüyen ticari bir sektör olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Okullarda uygulanan eğitim programlarının aynı olması özel okullarla devlet okullarının ortak paydasını oluşturmaktadır. Bu ortak paydaya rağmen anne-babaların; eğitim kalitesi, olumlu okul iklimi, sınıf içi etkinlikler, sunulan imkânların değişikliği, sınav odaklı eğitim başarısı, okul sonrası etütler, yabancı dil öğretimi, sosyal etkinlikler ve beceriler, rehberlik hizmetleri, teknoloji kullanımı, sınıf mevcutları, güvenlik, disiplin suçlarının azlığı gibi bir çok konuda özel okullarla devlet okulları arasında farklar olduğunu düGündükleri yaygın bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.

Böyle bir yargının oluşmasında istatistiksel sonuçlara göre özel okulların akademik başarılarıyla üst sıralarda yer almalarının etkisi de büyüktür. Bu durum velilerin özel okullara karşı tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir.Okul seçimi konusunda; çevre etkisinin, bireysel araştırmaların, öğretmen niteliklerinin, sosyal imkânların, tecrübeli elemanların, akademik başarının, bireysel ilginin, sınıf mevcutlarının, güvenlik hizmetinin, yabancı dil eğitiminin, sorumluluk bilinci kazandırma eğiliminin veliler için önemli hususlar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Özel okullar veli beklentilerini karşılayabilme, eğitim hayatının devamlılığını sağlayabilme, devlet okulları ve diğer özel okullarla hatta kendisiyle sürekli bir yarış halinde olma, veli ve öğrenci ihtiyaçlarını çok iyi analiz etme, günün şartlarını, olanaklarını bazen olumsuzlukları kendi lehine çevirme, çalıştığı kadronun kalitesini yükseltme ve ortam dinamiğini canlı tutma noktalarında sürekli yenilenme içerisinde olmaları bir gereklilik olarak görülmektedir.

Bu çalışmanın amacı, anne-babaların çocuklarını hangi sebeplerle özel okula gönderdiklerini, tercihlerinde etkili olan faktörlerin ve özel okullardan beklentilerinin neler olduğunu ve özel okulların sağladığı olanaklardan hangilerinin okul tercihlerinde etkili olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Bu araştırmada, ayrıntılı bilgi almak, zaman konusunda esnek davranabilmek ve farklı bireylerden sistematik/ karşılaştırılabilir bilgi elde etmek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmış, yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanarak veriler toplanmış ve toplanan veriler çözümlenerek yazılı doküman haline getirilmiştir.Düzce ilinde öğretime devam eden üç özel okula çocuğunu gönderen velilerden altı tanesi amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Seçilen örneklemle belirli zaman dilimlerinde yüz yüze görüşme yapılarak yarı yapılandırılmış açık uçlu sorularla araştırma konusuna ilişkin derinlemesine bilgi toplanmaya çalışılmıştır.

Araştırmanın geçerliliğini ve güvenirliğini sağlamak amacıyla görüşmeler kayıt altına alınmış ayrıca gözlemlerde bulunularak görüşmenin sözel olmayan kısımları da yorumlanmaya çalışılmıştır. Bulgular kısmında betimsel analiz yaklaşımı benimsenmiş ve bu yaklaşıma göre elde edilen veriler önceden belirlenen temalara göre yorumlanmış, doğrudan alıntılara yer verilmiş, literatür taraması yapılmış ve uzman görüşüne başvurulmuştur.Araştırma sonunda elde edilen bulgurlar temalaştırılmıştır. Üç tema başlığı altında toparlanan bulgular başlıklar çerçevesinde yorumlanmıştır. Doğrudan alıntılar, literatür çalışmalarıyla ilişkilendirilmiş ve yorumlanmış böylece sonuçlar ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde veli tercihlerini etkileyen nedenler yorumlanmaya çalışılarak sonuç kısmı geliştirilmiştir.

Yapılan araştırma sonucuna göre; il bazında devlet okullarıyla özel okullar arasında temelde büyük farklar olmadığı, devlet okullarının başarı düzeylerinin düşük olmadığı ancak sosyal aktiviteler, güvenlik, sınıf mevcudunun azlığı, öğrenciyle birebir ilginin yoğunluğu gibi farkların bulunduğu, velilerin okul kayıtları sırasında genellikle çevrelerinden bilgi edindikleri, bireysel olarak araştırma yaptıkları ve tavsiyeleri dikkate aldıkları, genellikle öğrenciye sorumluluk bilincinin verilmeye çalışıldığı, rehber öğretmenlerin faaliyetlerinin beğenildiği, güvenlik konusunun ailelerin tercihlerinde belirleyici olduğu, okul saatleriyle velinin çalışma saatleri arasındaki uyumun sağlandığı, sınıf mevcutlarının az olduğu, aile yapılarının benzerliği, ahlaki ve manevi açıdan eğitim gibi konularda velilerin seçici davrandıkları ve okuldan bu konularda da beklentilerinin olduğu gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.Bazı velilerin ise devlet okullarında verilen eğitimin özel okullardakinden daha iyi ve kaliteli olduğu gibi görüşlere sahip oldukları yine yapılan araştırma sonucunda ulaşılan bilgiler arasındadır. Araştırma sonucunda ulaşılan bilgiler ışığında anne-babaların özel okullar hakkındaki tutumları, beklentileri ve tercih sebepleri ifade edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: özel okul , devlet okulu , akademik başarı , aile beklentisi. ,


Sempozyum: I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Anne-Babaların Çocuklarını Özel Okula Gönderme Nedenleri
Engin ASLANARGUN
Düzce University

Hatice EMİROĞLU
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.