AnasayfaSempozyum: XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Psikolojik Danışman Adaylarının İçerik Yansıtma ve Duygu Yansıtma Becerilerine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
Betül MEYDAN
Bildiri Özeti:

Problem Durumu

Etkili psikolojik danışma yardımının en temel koşullarından biri psikolojik yardımı veren kişinin etkili bir psikolojik danışman olmasıdır. Etkili bir psikolojik danışman olmak ise hem kuramsal anlamda belli bilgi ve becerilere sahip olmayı hem de bunları psikolojik danışma uygulamaları ile pekiştirmeyi gerektirir. Söz konusu bu bilgi ve becerileri psikolojik danışman adaylarına kazandırmanın ve onlara uygulama yapma fırsatı vermenin yolu formal eğitimden geçmektedir. Psikolojik danışman eğitimi kapsamındaki “psikolojik danışma becerileri” eğitimi ise psikolojik danışma becerilerini psikolojik danışman adaylarına kazandırmayı hedeflemektedir.

Psikolojik danışma becerileri eğitimi içerisinde yer alan ve danışanı dikkatle dinlediğini gösterme, “Seninle buradayım” mesajını danışana iletme, danışanı doğru anlayıp anlamadığını kontrol etme, danışanı doğru anlayıp sorununa ilişkin uygun müdahale(lere) karar verme gibi kritik öneme sahip içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerinin ise psikolojik danışma becerileri eğitiminin köşe taşları olduğu söylenebilir.Psikolojik danışman eğitimi kapsamında söz konusu becerileri psikolojik danışman adaylarına kazandırmayı amaçlayan “uygulama öncesi (prepracticum)”, “uygulama (practicum)” ve “kurum deneyimi
(internship)” olarak tanımlanan üç öğe yer almaktadır.

Bu öğeler çerçevesinde, uygulama öncesindeki derslerde, sınıf ortamında kazandırılmaya çalışılan psikolojik danışma becerilerinin, uygulama ve kurum deneyimi dersleri kapsamında gerçek psikolojik danışma uygulamaları ile bütünleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, ülkemizdeki literatür incelendiğinde, psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerileri ile ne düzeyde donanmış olarak mezun olduklarına ve de psikolojik danışma becerilerinin psikolojik danışman adaylarına uygulama öncesi dersler ile kazandırılması ile bu becerilerin pekiştirilmesinde psikolojik danışma uygulamalarının ve süpervizyon sürecinin önemi ve etkililiğine ilişkin araştırmalar olsa da bu çalışmaların henüz sınırlı sayıda olduğu görülmektedir.

Bu ihtiyaçtan hareketle, bu araştırmada psikolojik danışman adaylarının içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerini ne düzeyde kazanarak mezun olduklarının ve bu becerilerin onlara kazandırılması sürecinde uygulama öncesi derslerin, psikolojik danışma uygulamalarının ve süpervizyon sürecinin yerinin incelenmesi plânlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın birinci amacı, psikolojik danışman adaylarının etkili ve etkisiz içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerini ayırt etme düzeylerine yönelik yeterliklerine ilişkin bir profil çıkarmaktır. Araştırmanın ikinci amacı, psikolojik danışman adaylarının söz konusu becerilere ilişkin bir ders alıp almamalarının, bireyle psikolojik danışma uygulaması yapıp yapmamalarının ve süpervizyon alıp almamalarının söz konusu becerilere ilişkin yeterlik düzeylerinde bir fark yaratıp yaratmadığının incelenmesidir. Araştırmanın üçüncü amacı ise “Psikolojik Danışma Beceri Ayırt Etme Ölçeği"nin (PDBAÖ) norm çalışmasının yapılmasıdır.

Yöntem

Bu araştırma var olan bir durumun, bir başka deyişle Türkiye"de psikolojik danışman eğitimi kapsamında psikolojik danışma becerilerinin psikolojik danışman adaylarına kazandırılmasına ilişkin mevcut durumun ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda, bu araştırmanın betimleyici bir tarama araştırması olduğu söylenebilir. Araştırmanın örneklemini 2008–2009 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Türkiye"de 19 devlet üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına devam etmekte olan 809 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak PDBAÖ ve araştırmanın bağımsız değişkenlerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.

Psikolojik danışman adaylarının etkili ve etkisiz içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerini ayırt etme düzeylerine ilişkin yeterliklerinin belirlenmesi için yüzde ve frekanslar kullanılmıştır. Psikolojik danışman adaylarının etkili ve etkisiz içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerini ayırt etme düzeylerine ilişkin yeterliklerinin bağımsız değişkenlere göre anlamlı düzeyde fark gösterip göstermediğinin belirlenmesi için t testi kullanılmıştır. Varyansların homojenliği Levene testi ile incelenmiştir.

Bulgular

Bu araştırmanın sonuçlarına göre öncelikle psikolojik danışman adaylarının büyük çoğunluğunun, PDBAÖ’nün hem İçerik Yansıtma Tepkileri kısmında hem de Duygu Yansıtma Tepkileri kısmında etkili ve etkisiz içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerini ayırt etme düzeylerine ilişkin yeterliklerinin “orta düzeyde” olduğu bulunmuştur. Araştırmanın bir diğer sonucu, psikolojik danışman adaylarının içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerine ilişkin bir ders aldıklarında etkili ve etkisiz içerik yansıtma tepkilerini daha iyi ayırt edebildiklerini; fakat etkili ve etkisiz duygu yansıtma tepkilerini ayırt edemediklerini göstermiştir. Bununla birlikte, psikolojik danışman adayları bireyle psikolojik danışma uygulaması yaptıklarında ve söz konusu uygulamalara ilişkin süpervizyon aldıklarında etkili ve etkisiz içerik yansıtma ve duygu yansıtma tepkilerini daha iyi ayırt edebilmektedirler.

Sonuç ve Öneriler

Bu bulgular ışığında, psikolojik danışman eğitimine, psikolojik danışma becerileri eğitimine ve yapılacak araştırmalara ilişkin bazı öneriler geliştirilmiştir:

1. Psikolojik danışma becerileri ve psikolojik danışma uygulaması derslerinin üniversiteler tarafından değerlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması,

2. Kültürel bir boyutu da olan duygu yansıtma becerisinin psikolojik danışman adaylarına daha etkili bir biçimde nasıl kazandırılabileceğine ilişkin bazı çalışmalar yapılması ve ilgili derslerin yeniden yapılandırılması,

3. Psikolojik danışma becerilerini kazandırmaya yönelik derslerin iki yarıyılı kapsayan bir ders olarak plânlanması,

4. Psikolojik danışma uygulamasına ilişkin derslerin uygulama standartları”nın belirlenmesi,

5. Ülkemizde yürütülen süpervizyon süreçlerinde ne tür eksiklikler olduğunun belirlenmesi için geniş ölçekli betimsel araştırmalar yapılması,

6. Psikolojik danışmanların ve psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerini ortaya çıkaran çeşitli ölçme araçlarının uyarlama ve geliştirme çalışmalarının yapılması,

7. Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma oturumlarının görüntülenerek uzman kişiler tarafından değerlendirilmesini temel alan araştırma yöntemlerinin kullanılması,

8.İleride yapılacak olan araştırmaların farklı örneklem gruplarıyla farklı araştırma yöntem ve modelleri kullanılarak yürütülmesi önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Psikolojik Danışman Adaylarının İçerik Yansıtma ve Duygu Yansıtma Becerilerine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
Betül MEYDAN
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.