AnasayfaSempozyum: 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Okul Öncesi İngilizce Dersi Öğretim Programı Önerisi
Cansev KARAKUŞ
Yalova Üniveritesi
Bildiri Özeti:
Son yıllarda ülkemizde yabancı dil öğrenimi giderek yaygınlaşmakta ve önem kazanmaktadır.Yabancı dil öğrenimi yaşı da gittikçe küçülmektedir. Bu amaçla pek çok okul öncesi eğitim kurumunda yabancı dil(İngilizce) eğitimi verilmektedir. Erken yaşta yabancı dil öğrenimi ile ilgili anaokullarına oldukça talep vardır ve bu talebi karşılamak amacıyla özel okul öncesi eğitim kurumlarının yanı sıra velilerin desteği ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarında da İngilizce eğitimi veren okulların sayısı artmaktadır. Okul öncesi çağların çocukların öğrenme hızlarının yüksek ve algılarının açık çağlar olduğu herkesçebilinmektedir. Buna paralel olarak da bu yaşlarda yabancı dil öğrenme olgusunun çocuk üzerindeki düşünsel gelişimi olumlu olarak etkilediğini ve çocuğun zihinsel gelişimini düzenlediğini araştırmalar göstermektedir.

Bu dönemde çocuklar yeni şeyler öğrenme konusunda oldukça ilgili ve hevesli olurlar. Uygun öğrenme ortamları oluşturulduklarında yabancı dil öğretimi de onlara keyif verici hale gelecektir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve hassasiyetini geliştirir. Aynı zamanda anadilinde anlama kabiliyetini geliştirir. Çocuğa, insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağı sağlar. Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur. Avrupa’da “Berlitz” dil öğretim programının çocuklar için uyarlanmış izlencesine göre, çocuğa gelecekteki eğitim ve öğretimi için oldukça geniş dilsel öngörü kazandırır ve çocuğun gelecekteki kariyer olasılıklarında yelpazeyi genişletir (Berlitz, 2003). Çocuklar küçük yaşlarda (yani okul öncesi yaşta) zihinsel esnekliğinden ve duyuşsal organlarının uyarlanabilirliğinden dolayı daha doğal ve kolay öğrenmektedir” (Cohen, 1977). Erken yaşta yabancı dil öğretimini savunanlar olduğu gibi eleştirenler de söz konusudur.

Erken yaşlarda yabancı dil öğretimi konusunda farklı görüşler olsa da şu an ülkemizde özel okul öncesi eğitim kurumlarının hemen hepsinde ve bazı devlete bağlı bağımsız anaokullarında İngilizce eğitimi verilmektedir. Ancak bu durum ülkemizde resmi bir statü kazanmamıştır ve bu yüzden de yabancı dil öğrenimine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı herhangi bir okul öncesi İngilizce öğretim programı bulunmamaktadır. Öğretmenler tamamen kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada çoklu zeka kuramına dayalı bir yabancı dil öğretim programı önerisi sunulmuştur. Önerilen eğitim programının öğretme öğrenme süreçleri boyutuna çoklu zeka kuramı teorisi yön vermektedir.

Zira okul öncesi eğitimde çoklu zeka kuramı önemli bir yaklaşım olarak yer almaktadır. Yabancı dil eğitiminde de çoklu zeka kuramına dayalı etkinlikler yoluyla erken yaşta çocuklara yabancı dili sevdirmek ve temel bazı becerileri kazandırmak mümkündür. Bu çalışmada amaç hem okul öncesinde yabancı dil öğrenimi açısından bir yol gösterici olmak hem de okul öncesi dönem çocuklara yabancı dil öğretiminde çoklu zeka kuramı ve ona uygun yöntem ve yaklaşımlara dikkat çekmektir. Çalışmanın okul öncesinde eğitim veren yabancı dil öğretmenleri için de faydalı bir çalışma olacağı düşünülmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında farklı yaşlarda İngilizce eğitimi verilmektedir. Bu çalışmada 5-6 yaş grubu için bir program önerisi hazırlanmıştır.Araştırma tarama modeli niteliğinde bir araştırmadır. Okul öncesi eğitimde çoklu zeka kuramına dayalı bir hazırlana İngilizce öğretim programı önerisi hazırlanmıştır. Bu program dört bölümden oluşmaktadır. 
 
1. Hedefl er

2. İçerik

3. Öğretme Öğrenme Süreçleri

4. Ölçme ve değerlendirme

Bu program önerisi hazırlanmadan önce ihtiyaç analizi yapılması maksadıyla Yalova ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarında İngilizce eğitimi veren öğretmenlerle görüşmeler yapılmış ve değerlendirilmiştir.Milli Eğitim Bakanlığının çerçeve programından , İngilizce eğitim programından ve okul öncesi çocukların gelişim özelliklerinden faydalanarak öncelikle dersin amaçları oluşturulmuştur. Okul öncesi dönem çocukların gelişim özelliklerine göre hedefl eri dört alanda sınıfl andırılmış ve hem bu alanlara (psikomotor alan,dil alanı,sosyal duygusal alanı,bilişsel alan) uygun hem de dersin amaçlarına uygun hedefl er oluşturulmuştur. İçerik düzenlenirken somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora bir sıralama yapılmış ve modüler programlama yaklaşımı benimsenmiştir. Öğrenme konuları üniteler şeklinde modüllere bölünmüştürModüllerde kendi içinde sarmal bir yaklaşımla yeri ve zamanı gelince tekrar tekrar işlenecek şekilde düzenlenmiştir. Hedefl ere uygun bir şekilde içerik düzenlenmiştir. İçerik düzenlenirken okul öncesi gelişim özelliklerine uygun
ve çocukların günlük yaşamlarıyla bağdaştırabileceği güncel ve anlamlı konulara yer verilmesine özen gösterilmiştir.

Çoklu Zeka Kuramına uygun bir öğretme-öğrenme süreci planlaması öngörülmüştür. Öğretme öğrenme süreçleri planlanırken ilgili amaç ve kazanımlara ilişkin çoklu zeka kuramına uygun etkinlikler önerilmiştir. Çoklu Zeka Kuramı algılandığı gibi, bir öğretim yöntemi veya öğrenme modeli değil, insanların öğrenme ve öğretmeye ilişkin farklı yaklaşımlar geliştirmeleri için zeka alanlarının kullanıldığı bir teoridir. Yani çoklu zeka kuramının yanı sıra TPR (Total Physical Response) yöntemi ve doğal yöntem başta olmak üzere farklı dil öğretim yaklaşımları ile farklı öğretim tekniklerine de yer vardır. Okul öncesi dönemde yabancı dil öğretiminde oyunlar, masallar, hikayeler, şiirler ve tekerlemeler önemli yer tutar. Şarkılar, özellikle anasınıfı ve ilköğretim düzeyinde duyuşsal amaçlar için önemlidir. Şarkılar yabancı dil öğretimini eğlenceli hale getirir.

Derslerin eğlenceli geçmesi okul öncesi dönemde önemlidir. Mizahlı ve komik öğeler çocukların yabancı dilleri benimsemesini kolaylaştırır (O’Neil,1993). Çoklu Zeka Kuramıyla yapılan eğitimin değerlendirme anlayışı da farklılaşmaktadır. Öğrenme öğretme süreci boyunca öğrenciler değerlendirilmekte, tüm zeka alanlarını içeren işaret listeleri hazırlanabilmekte, gözlemler yapılabilmekte, kayıt defterleri tutulabilmektedir. Böylece standart testler tek başlarına etkililiğini kaybederek daha etkili bir değerlendirme sistemi uygulanmaya başlamaktadır (Temur 2001, Kıldan 2004). Çoklu Zeka Kuramı açısından bakıldığında, öğrenci değerlendirmesi sürekli ve otantik olmalıdır. Otantik değerlendirmenin en önemli parçası ise, öğretmenin öğrencilerin performanslarına ilişkin sınıfta yaptığı gözlemlerdir.

Bu tür değerlendirmenin diğer önemli parçası da öğretmenin gözlemleri ve öğrenci ürünlerini belgelendirerek dosyalamasıdır (Saban,2010). Bu bağlamda öğrenci ürün dosyalarının (portfolyolar) okul öncesi dönemde İngilizce dersi için değerlendirme sürecinde önemli bir yeri vardır. Okul öncesi dönem İngilizce dersi için çocukları değerlendirmeye yönelik gözlem kayıtları, anekdot kayıtları, videolar, ses kasetleri, öğrenci ile görüşmeler, kontrol listeleri ve portfolyolar (Gelişim dosyaları) ve gelişim raporları kullanılabilir. Okul öncesi çocukları için, yazma ve okuma yetileri gelişmediğinden değerlendirme süreçleri daha çok çizme, boyama, eşleştirme, sesletim, konuşma ve dinleme etkinlikleriyle sınırlı olacaktır. Sonuç olarak program geliştirme ve hazırlama devamlı geliştirilebilecek dinamik bir süreçtir. Bu program da sadece bir öneri niteliğindedir. Bu çalışmanın bir öneri olarak ele alınıp daha sonraki başka çalışmalara temel olması beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: okul öncesi eğitim , çoklu zeka kuramı , eğitim programı , yabancı dil (İngilizce) öğretimi ,


Sempozyum: 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Okul Öncesi İngilizce Dersi Öğretim Programı Önerisi
Cansev KARAKUŞ
Yalova Üniveritesi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.