AnasayfaSempozyum: 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Okulöncei Eğitimde Uygulanan Sınıf İçi Aile Katılım Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Emine KIZILTAŞ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Sağlıklı toplumların oluşmasının ilk basamağı, ailede atılır. Toplumsal kalkınmada çocuk eğitimi önemli ise; sağlıklı düşünen, soran, sorgulayan, araştıran, sorumluluk sahibi bireylerin varlığı da bilinçli ve eğitime önem veren ailelerle mümkündür. Çocuğa, ilk eğitimin verildiği yer ailedir. Her şeyden önce aile, bir okul öncesi eğitim kurumu olarak kabul edilir. Çocuk okula başladıktan sonra, ailenin bu işlevinin bir kısmını eğitim kurumları üstlenmektedir; ancak aile, hiçbir zaman çocuğun eğitiminden kendini bütünüyle soyutlamış olmaz (Şişman, 2000). Çocuk okul hayatına başladığında, aile çocuğun eğitimi konusunda ona yol göstermek, onu yönlendirmek, okulla sürekli iletişim halinde olmak zorundadır.

Bunun için okullarda bazı örgütler (okul-aile birlikleri gibi) kurulmaktadır. Bu örgütlerde, öğretmen ailenin desteğini almak için onlarla iyi ilişkiler kurmalı, çocuk hakkında bilgi sahibi olmalı ve kendi çalışmaları hakkında velileri bilgilendirebilmelidir (Çınar, 2002, s: 96). Toplumu oluşturan en küçük sosyal kurum aile olduğuna göre, sağlıklı toplumların oluşması açısından çocuğun eğitimiyle ilgili olarak ailenin izlediği yol çok önemlidir (Ertuğrul, 2002). Her aile, bir okuldur. Anne babalar ise o okulun hem öğrencisi hem de öğretmenidir. Ailenin çocuk eğitimine ilişkin anlayışı, içerisinde yaşadığı toplumun kültürüne ve normlarına göre değişebilmektedir. Ailenin eğitsel ortamı, öğrencinin okulda öğrendiklerini ya pekiştirici ya da köreltici bir özelliğe sahiptir (Çelik, 2003, s:11).

Çocuğun ailede öğrendikleriyle okulda öğrendikleri birbirini destekleyici nitelikte olmalıdır. Böyle bir paralellik sonucunda öğrencinin okulda öğrendikleri sosyal ortamda pekişir; aksi durumda öğrenilenler körelebilir. Anne babalar, kendilerini çocuklarının okul yaşamlarının bir parçası olarak hissettiklerinde eğitime daha çok değer verirler (Yavuzer, 1999). Ailesi tarafından öğrenmeye ve başarılı olmaya güdülenen, ödevlerinde rehberlik  edilen, uygun çalışma ortamı sağlanan, çalışmanın yanında eğlenmeyi de içeren bir çalışma programı sunulan,  düşüncelerine saygı gösterilerek fikirlerini açıkça söylemesine fırsat verilen böylece yaratıcılığa teşvik edilen  çocuğun öğrenmeyi gerçekleştirmesi daha kolay olur.

Böyle bir ortam, çocuğun kişilik gelişiminde önemli bir rol oynayabildiği gibi, toplum içinde daha rahat bir yer edinmesini de sağlayabilir. Anne-baba tarafından desteklenmeyen, rehberlik yapılmayan, her koşulda çalışması istenen, eğlenmenin de bir gereksinim olduğu göz ardı edilen çocuğun öğrenmesinden söz etmek çok güç olabilir (Çelik, 2003, s:11; Romski ve Sevcik, 2005, s:174-176 ). Sağlıklı, mutlu, yaratıcı insanlar yetiştirebilmek için her yaşantıyı en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Çocuğun böyle bir yaşantıya hazır olması ise ailenin çocuk eğitimi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını gerektirir (Oktay, 2002). Comenius’a göre bu eğitim, özgürlük, neşe ve zevk içeren, pozitif öğrenme tecrübelerinden oluşmalıdır.

Okul öncesi dönemde çocukların evde anneleri ile bulunmalarının ve ailenin çocuk eğitimindeki rolünün önemi üzerinde duran Comenius, çocuğa erken yaşlarda somut bir şekilde öğretim yapılmasını önermektedir. Çünkü çocuk hayata dair ilk tecrübeleri anne ve babasından öğrenir (Morrison, 1998; akt: Oktay, 2002; Warfield ve Hauser-Cram, 2005; Souto-Manning ve Swick, 2006 ). Ayrıca okul öncesi dönemdeki çocuk için en belirgin modeller, zaman ve çevre birlikteliğini paylaştığı annesi ve babasıdır. Onların yaşam alışkanlıklarını, kişisel özelliklerini ve değer yargılarını benimsemeye çalışır. Nitekim ihtiyaçlarını karşılarken, duygularını ifade ederken, oyun oynarken model aldıklarının izlerini görmek mümkündür. Özellikle bu dönemde annesini ve babasını böylesine etkili birer model olarak alması, çocuğun gelecekteki kişilik yapısını, benlik algısını ve de öz saygısını doğrudan etkiler. Bu etkilenmenin yönü ise ebeveynlerinin tutum ve davranışlarına göre olumlu ya da olumsuz olabilir (Yavuzer, 1999).

Bu bağlamda okul, eğitimöğretim görevini yerine getirirken aile ortamının çocuk üzerindeki etkisini görmeli ve bu etkiden yola çıkarak bir eğitim ortamı hazırlamalıdır (Gürşimşek, 2003). Gelişim ve öğrenmede erken çocukluk döneminin önemini ortaya koyan araştırmalar, aileyi okul yaşamının bir parçası haline getirmek gerektiğini vurgulamaktadırlar (Seçkin, Koç, 1997; akt: Zembat ve Unutkan, 2001). Sonuç olarak, aile katılım çalışmalarının 2002 yılında okul öncesi eğitim programında yer almaya başlaması ve 2006 yılı programında genişletilerek öneminin artmasına rağmen uygulama boyutundaki çalışmaların yeni olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın okul öncesi eğitimde yapılacak bundan sonraki aile katılım çalışmalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan sınıf içi aile katılım çalışmaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca aile katılım çalışmalarının anasınıfl arında uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaca bağlı olarak araştırma surecinde aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:

1. Ailelerin aile katılım uygulamaları konusunda görüşleri nelerdir?

2. Ailelerin sınıf içi etkinliklere aktif katılımlarına ilişkin görüşleri nelerdir?

3. Ailelerin katılım çalışmalarında en çok beğendikleri şeyler nelerdir?

4. Ailelerin, katılım çalışmalarında en az beğendikleri şeyler nelerdir?

5. Ailelerin bu çalışmada çocuklarında görülen becerilere ilişkin görüşleri nelerdir?

6. Ailelerin aile katılım çalışması ile ilgili genel görüşleri nelerdir?

Araştırmada nicel araştırma yaklaşımları içerisinde yer alan betimsel yöntem kullanılmaktadır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde aile katılımı değerlendirme formu ve sistematik gözlem formu kullanılmıştır.Formdaki verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca tablonun anlaşılırlığını artırmak için her bir maddenin ortalama değeri de ek olarak verilmiştir. Araştırmada sistematik gözlem formunun ve açık uçlu anketteki verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Ailelerin görüşleri belirlenen temalar bağlamında analiz edilmiştir. Bu süreçte verilen tepkiler, benzerlik ve farklılıklarına göre gruplanmış ve sıklık oranına göre de nicelleştirilmiştir Etkinliğe katılan aileler, yapılan çalışmaya ilişkin olarak genelde olumlu görüş belirtmişlerdir. Özelde ise bazı aileler, etkinlikler esnasında sınıf içinde aktif olmakta zorlandıklarını belirtmişlerdir.

Benzer bir çalışma Kaya (2002) tarafından yapılmış ve bu çalışmada, okul yaşantısında aktif rol alan ailelerin çocuklara olan bakış açılarının zamanla değiştiği ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlara karşı ilgili ve işbirliğine açık oldukları görülmektedir. Ailelerin,  çocuklarının eğitim sürecine katılmalarının hem kendileri hem de çocukları ve okul öncesi eğitim kurumları açısından önemli ve gerekli olduğu görülmektedir.

Bulgular incelendiğinde aileler; sınıf içi ve sınıf dışındaki katılım çalışmalarının çocuklardaki becerilerin gelişimine katkı sağladığını, bu etkinliklerin aktif, yaratıcı, teşvik edici, öğretici olduğunu; çalışmaların e-posta ve cd ile gönderilmesinin çocukların eğitiminin bireysel olarak takip edilmesi açısından yararlı olabileceğini ifade etmişlerdir. Üç aile, sınıf içi uygulamalarında çocuklara hitap ederken zorlandıklarına dair olumsuz görüşlerini belirtmişlerdir. Ayrıca veliler, çalışmanın çocuklardaki diğer gelişim alanlarına da olumlu katkı sağladığını ve özellikle çocuklardaki özgüven gelişimine destek olduğunu dile getirmişlerdir. Tüm bu bulgulara göre 5-6 yaş grubu çocuklarının gelişiminde, uygulanan aile katılım çalışmalarının olumlu etkisi olduğu sonucuna varılabilir. Dolayısıyla okul öncesi eğitiminde aile katılım çalışmaları, destekleyici nitelikte kullanılan yöntemler ve etkin öğrenme yaşantıları sağlandığı takdirde çocuğun tüm gelişim alanlarını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkacaktır
Anahtar Sözcükler: aile , okul öncesi eğitimi , aile katılımı ,


Sempozyum: 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Okulöncei Eğitimde Uygulanan Sınıf İçi Aile Katılım Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Emine KIZILTAŞ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.