AnasayfaSempozyum: 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Gamze YAVUZ KONOKMAN
Mersin Üniversitesi

Tuğba YANPAR YELKEN
Mersin Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Bilgi ve teknolojideki gelişmeler öğrenme ihtiyacının artmasına neden olarak, edinilen becerilere yenilerinin eklenmesini gerektirmektedir (Demiralay ve Karadeniz, 2008). Öğretimin sadece eğitim kurumlarıyla sınırlandırılmadığı yaşam boyu öğrenmenin zorunlu olduğu bilgi çağındaki toplumlarda yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır (Atkin, 2000; Baptiste, 1999; Bagnall, 2006; Şahin, Akbaşlı ve Yanpar Yelken, 2010). Bireylere yaşam boyu öğrenme becerilerinin kazandırılmasında öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye yönelik tutum ve davranışlarının etkili olduğu belirtilmiştir (Jarman, Mcaleese ve Mcconnell, 1997; Steward, 2009). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları öğretmen yetiştiren kurumların öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme becerileriyle öğretmen adaylarına model olmalarına bağlıdır. Yaşam boyu öğrenme becerileri yaşam süresince bireyin kendini gerçekleştirmesi ve işini sürdürmesi için gerekli olan temel becerilerdir (Selvi, 2011).

Avrupa Komisyonu (2007) yaşam boyu öğrenme becerilerinin “ana dilde iletişim yeterliği”, “yabancı dil/dillerde iletişim yeterliği”, “matematiksel düşünme ile bilim ve teknolojideki temel beceriler”, “dijital yeterlik”, “öğrenmeyi öğrenme yeterliği”, “sosyal vatandaş olma bilinci ve girişimcilik” ile “kültürel bilinç ve ifade yeterliği” olduğunu belirtmiştir. Candy (2003) ana dilde iletişim yeterliğinin; duygu, düşünce ve gerçekleri ana dilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, sosyal ve kültürel ortamlarda (eğitim ve öğretim sürecinde, evde, işte ve boş zamanlarında, vb.) dili dilbilimsel olarak etkili kullanabilme olduğunu belirtmiştir. Yabancı dil/dillerde iletişim yeterliği; duygu, düşünce ve gerçekleri yabancı dilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, sosyal ve kültürel ortamlarda dili işlevsel ve etkili kullanabilme ile kültürler arası algılama becerisine sahip olmayı gerektirmektedir (Bruce, 1997).

Matematiksel düşünme ile bilim ve teknolojideki temel becerilerin; gerçek dünyayı algılamak için bilgiye ulaşma yöntemlerini kullanabilme, mantıksal düşünebilme, düşüncelerini formuller, grafikler, tablolar vb. ile sunabilme, problemlerin çözümünde bilimsel süreç becerilerini kullanabilme olduğu; dijital yeterliğin, bilginin ediniminde, üretiminde, değerlendirilmesinde, sunumunda, paylaşımında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanabilme; öğrenmeyi öğrenme yeterliğinin, bireylerin öğrenme sorumluluklarını alarak kendi öğrenmelerini gerçekleştirebilmeleri olduğu, sosyal vatandaş olma bilincinin vatandaş olmanın sorumluluklarını yerine getirebilme olduğu, girişimciliğin fikirlerin uygulamaya dönüştürülebilmesi, risk alabilme olduğu, kültürel bilinç ve ifade yeterliğinin müzik, resim, edebiyat ve görsel sanatları içeren bir dizi medyaya ilişkin duygu, düşünce ve fikirleri yaratıcı biçimde açıklayabilme (Wain, 2000, Walters ve Walters, 2001) olduğu belirtilmiştir (Avrupa Komisyonu, 2007).

Selvi (2011) yaşam boyu öğrenen bireylerin yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip öğretmenlerin rolünü vurgulayarak, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme becerilerini kazanmadan eğitim fakültelerinden mezun olduklarına değinmiştir. Öğretmenlere yaşam boyu öğrenme becerilerinin neden kazandırılamadığı ya da eksik kazandırıldığının belirlenmesi ve bu eksikliklerin giderilmesi için öncelikle öğretmen yetiştiren kurumlarda görev yapan öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme becerilerine ne derece sahip olduklarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada var olan durumu betimlemek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır.

Bu çalışmanın örneklemini Mersin Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Adnan Menders Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan 255 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Çalışma grubunu, Mersin Üniversitesinde görev yapan 52 (%20,8), Selçuk Üniversitesinde görev yapan 15 (%6), Trakya Üniversitesinde görev yapan 38 (%15,2) Fırat Üniversitesinde görev yapan 28 (%11,2), Dicle Üniversitesinde görev yapan 45 (%18), Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde görev yapan 33 (%13,2), Adnan Menderes Üniversitesinde görev yapan 17 (%6,8), Çukurova Üniversitesinde görev yapan 22 (%8,8) öğretim elemanı oluşturmaktadır. Öğretim elemanlarının 9’u (%3,6) profesör, 15’i (%6) doçent, 103’ü (%41,5) yardımcı doçent, 32’si (%12,9) öğretim görevlisi, 82’si (%33,1) araştırma görevlisi ve 7’si (%2,9) okutmandır.

Öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Anketi” kullanılmıştır. Ankette ana dilde iletişim yeterliğine ilişkin 4 madde, yabancı dilde iletişim yeterliğine ilişkin 7 madde, matematiksel düşünme ile bilim ve teknolojideki temel becerilere ilişkin 6 madde, dijital yeterliğe ilişkin 7 madde, öğrenmeyi öğrenme yeterliğine ilişkin 9 madde, sosyal vatandaş olma bilinci ve girişimcilik yeterliğine ilişkin 11 madde ve kültürel bilinç ile ifade yeterliğine ilişkin 7 madde yer almaktadır. Uzman kanısı alınarak maddelere son şekli verilmiştir. Anket için yanıt kategorileri 5’li likert tipi şeklinde tasarlanmış olup, kategoriler “Hiç Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)” ve “Tamamen Katılıyorum (5)” olarak belirlenmiştir.

Öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde her bir maddeye verilen yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri incelenmiştir. Her maddeye verilen yanıtların ortalamalarını değerlendirmek için ortalama ağırlık değerleri hesaplanmıştır (5-1=4; 4:5=0.80). Elde edilen bu aralık değerine göre 1.00-1.80 arası hiç katılmıyorum; 1.81-2.60 arası katılmıyorum; 2.61-3.40 arası karasızım; 3.41-4.20 arası katılıyorum; 4.21-5.00 arası tamamen katılıyorum şeklinde yorumlanmıştır. Öğretim elemanlarının ana dilde iletişim yeterliğine ilişkin ifadelere tamamen katıldıkları, “Ana dilimde makale yazmada zorlanırım.” ifadesine ( ___ X =2,39 SS=1,37) katılmadıkları saptanmıştır. Yabancı dilde iletişim yeterliğine ilişkin “Yabancı dil/dillerde yazılmış makaleleri rahatlıkla anlayabilirim.” ( ___ X =3,88 SS=0,91), “Yabancı dil/ yabancı dillerdeki yayınları takip edebilirim.” ( ___ X =3,66 SS=1,02) vb. ifadelerine tamammen katıldıkları; “Konferans, seminer, toplantılarda yabancı dil/dileri etkileyici ve akıcı biçimde kullanabilirim.” ( ___ X =2,79 SS=1,26) ve “Yabancı dil/yabancı dillerde ders anlatabilirim.” ( ___ X =2,98 SS=1,28) ifadelerine kararsızım olarak görüş bildirdikleri görülmektedir.

Bu bulgular öğretim elemanlarının yabancı dilde etkili konuşma becerisine sahip olma konusunda kararsız oldukları göstermektedir. Oysa bilgide ve bilgi paylaşımında uluslararasılaşma, bilgi üretme ve paylaşma rolünü üstlenen öğretim elemanlarının yabancı dilde iletişim yeterliğine sahip olmalarını gerektirmektedir. Öğretim elemanlarının matematiksel düşünme ile bilim ve teknolojideki temel becerilere ilişkin ifadelere tamamen katıldıkları tespit edilmiştir. Dijital yeterliğe ilişkin ifadelere genel olarak tamamen katıldıkları, “Yeni teknolojileri kullanmayı kolaylıkla öğrenemem.” ( ___ X =2,43 SS=1,35) ile “Dijital teknolojileri (bilgisayar, internet, bloglar, wikipedia siteleri, sosyal ağlar vb.) kullanırken zorlanırım.” ( ___ X =2,29 SS=1,39)ifadelerine katılmadıkları saptanmıştır. Bu bulgular incelendiğinde öğretim elemanlarının dijital yeterliğe ilişkin olumlu ifadelere tamamen katıldıklarını, olumsuz ifadelere ise katılmadıkları görülmektedir.

Öğrenmeyi öğrenme yeterliğine ilişkin “Öğrenmek için elimden geleni yapabilirim.” ( ___ X =4,58 SS=0,60), “Her zaman daha fazlasını öğrenmeye çalışırım.” ( ___ X =4,39 SS=0,70) vb. ifadelerine tamamen katıldıkları görülmektedir. Öğretim elemanlarının sosyal vatandaş olma bilinci ve girişimcilik yeterliğine ilişkin ifadelere tamamen katıldıkları, “Risk almaktan kaçınırım.” ifadesine ( ___ X =2,66 SS=1,20) kararsızım olarak yanıtladıkları görülmektedir. Kültürel bilinç ile ifade yeterliğine ilişkin maddelere katıldıkları ya da tamamen katıldıkları; “Farklı kültürlere uyum sağlayamam.” ifadesine ( ___ X =2,24 SS=1,27) katılmadıkları görülmektedir. Elde edilen bulgulardan eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yüksek düzeyde sahip olduklarını düşündükleri yargısına varılabilir. Böylece öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme becerileriyle model olması ve öğretim elemanlarınca yaşam boyu öğrenme becerilerini kazandıracak biçimde tasarlanan dersler öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenen bireyler olmasını sağlayacaktır.
Anahtar Sözcükler: yaşam boyu öğrenme , öğretim elemanı ,


Sempozyum: 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Gamze YAVUZ KONOKMAN
Mersin Üniversitesi

Tuğba YANPAR YELKEN
Mersin Üniversitesi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.