AnasayfaSempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Öğretmen Yetiştirmede İletişim Grubu Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Kendilik Kavramları Üzerindeki Etkisi
Alev Önder, Dr.
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı
Bildiri Özeti:
Giriş
Özellikle son yirmi yıldır insan yaşamına giren teknolojik yeniliklere ve gelişmelere karşın eğitim sürecinde öğretmenin rolünün öneminde hiç bir azalma olmadığı ileri sürülebilir. Görüntüye, hızlı haberleşmeye, bilgi depolamaya ve işlemeye dayanan video, bilgisayar ve internet gibi araçların en yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde dahi, günümüzde öğretmenin çocuklara, gençlere insanlararası etkileşim yolu ile sunabileceği hala çok şey olduğu kabul edilmektedir. Öğrencilerin önünde canlı bir model olarak, en azından bir öğretim dönemi bo-yunca, uzun süreli etkileşim sayesinde öğretmenler, yeni yetişen kuşaklara yalnızca akademik bilgi değil, topumsal yaşamın sosyal değerlerini de kazandırabilirler. Aile yapısındaki değişik-likler, anne ve baba rollerindeki değişiklikler, boşanmaların artması, tek başına çocuk yetişti-ren ebeveynlerin (özellikle anneler) sayısının artması, ülke içindeki ve ülkeler arasındaki göç-ler, çok genç yaştaki gençler arasındaki uyuşturucu madde bağımlılığındaki artış gibi sorunlar karşısında, yeni yetişen çocuk ve gençlerin eğitiminde, doğrudan insan etkileşimi yolu ile yani yüzyüze eğitim, günümüzde daha da önem kazanmıştır. Sözkonusu alanlarda çocuk ve genç-lere “teknoloji ile etkileşimin” fazla bir yararı olmayacağı açıktır. Bu durumda, sözkonusu artan “önem” doğrultusunda, öğretmen yetiştirmede, öğretmenleri, kendilerinin de bir parçası olduk-ları bu günün toplumunda daha etkili olarak öğretmenlik yapabilecekleri bir donanıma kavuştu-racak, yeni yaklaşımlara yer vermek gerekmektedir. Böylece öğretmen eğitiminin etkisi ve bu konudaki yaklaşımlar konusu önemli bir konu olarak belirmektedir (Butler,1983). Bu yaklaşım-lardan birisi, öğretmen adaylarına kişilerarası iletişim konusunda daha çok bilinç ve beceri kazandırılmasıdır. Gerçekte bu konu öyle çok yeni bir konu da değildir. Örneğin tüm dünyaca görüşleri bilinen ve yaygın olarak hayata geçirilmeye çalışılan Thomas Gordon’un öğretmen öğrenci iletişimi ile ilgili görüşleri 1970’li yıllara dayanmaktadır (Gordon,1974). Günümüzde de öğretmenin öğretim ortamındaki iletişim davranışlarının, hem öğrencilere bilgi aktarmada hem de öğrencilere sosyal davranışları kazandırmadaki önemi üzerinde önemle durulmaktadır (Hertz-Lazarowitz ve Miller, 1995, s.79).
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Eğitimi Bölümünde (yeni adıyla Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı), öğretmen adaylarına, “kişilerarası ileti-şim” konulu ders, 1992 yılından beri okutulmaktadır. İlgili dersin teorik kısmında tartışılan, aktarılan konuların daha iyi öğrenilmesi için, teorik kısma paralel, yüzyüze iletişime dayanan, yirmi beşer kişilik gruplar halinde iletişim uygulama ve alıştırmalarının yapıldığı, “iletişim grup-ları” da yürütülmektedir. Bir ders dönemi boyunca her hafta toplanılarak yörütülen bu grupların sonunda öğrencilerin çoğu, kendilerini kişilerarası iletişim yönünden daha bilinçli ve genel olarak daha güvenli hissettiklerini belirtmektedirler.
Buradan hareketle, bu araştırmada, iletişim grubuna katılan okulöncesi öğretmen a-daylarının kendilik kavramlarının, değişmeye uğrayıp uğramadığı araştırılmıştır. Başka bir deyişle araştırmanın amacı, iletişim grubu uygulamalarının, öğretmen adaylarının kendilik kavramları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla, deney ve kontrol gruplu, öntest-sontest uygulama deseninde deneysel bir araştırma yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.