AnasayfaSempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Kimya Konularıyla İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti
Selda SÜZEN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Problem Durumu
Öğrencilerin anlamada güçlük çektikleri kavramlar, kendi anlayışlarına göre yorumlamaları ve bilimsel kavramlara bakış açılarının bilim adamları tarafından kabul edilmiş olanlardan farklı olmasına kavram yanılgısı denir. Kavram yanılgıları şu şekilde sıralanabilir (Houseman, 1995):

1. Önyargılı düşünceler
2. Bilimsel olmayan inançlar,
3. Kavramsal yanlış anlamalar
4. Dil yanılgıları
5. Olgulara dayanan yanılgılar.

Öğrenciler, bilimsel kavramlarla karşılaşmadan önce mevcut kavramlarıyla yüzyüze gelmelilerdir. Bu süreçte öğretmenin görevi şunlar olmalıdır:

Öğrencilerin kavram yanılgılarının belirlenmesi,

Öğrencilerin kendi kavram yanılgılarıyla yüzyüze kalmaları için bir tartışma ortamının sağlanması,

Öğrencilere bilimsel modellere dayanan bilgiyi yeniden organize etmeleri ve özümsemesi için yardım etmesini gerektirir.
Kimya dersindeki kavramların birçoğunun soyut olması nedeniyle, öğrencilerin kavraması güç olmaktadır. Kavramları anlayamayan ya da yanlış anlayan öğrenciler, ileriki yaşantılarında büyük sorunlarla karşılaşma riskindedirler(Seçken, Yücel ve Morgil,2002).

Kimya kavramlarının etkili bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi sürecinde, öğrencilerin bu kavramlara dair sahip oldukları yanlış kavramalarının belirlenmesinin, hem program geliştiricilere hem de öğretmenlere yardımcı olması açısından önemlidir. Kavram yanılgıları, yanlış kavramalar, ön kavramlar, alternatif yapılar ve çocukların bilimi gibi başlıklarla ifade edilirler. Kavram yanılgıları, yeni bilgilerin kazanılmasını güçleştirmekle kalmaz, yeni bilgilerin kazanılmasını imkânsız bile kılabilir. Birçok öğrenci bu olumsuzluklara rağmen, kimya öğrenmek için büyük çaba sarf etmektedir. Fakat genellikle başarısız olmaktadır. Kimya eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaların birçoğu bu başarısızlıkların sebeplerini bulmak amacıyla yapılmaktadır. Bu sebeplerden birisi, kimya kavramlarının uygun bir şekilde oluşturulamamasıdır. Bu durumda, önceki bilgiler üzerine inşa edilen daha ileri düzeydeki kimya kavramları tam olarak anlaşılamamakta ve anlamlı öğrenme olmamaktadır( Canpolat ve arkadaşları, 2004).
Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Kavram Yanılgıları, Kimya

Yöntem
Araştırmanın Amacı:
Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmeni adaylarının bazı kimya konularıyla ilgili kavram yanılgılarını tespit etmektir.

Evren ve Örneklem
Çalışma, 2006-2007 öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalına devam eden 1. ,2., 3. ve 4. sınıfa devam eden öğrencileriyle yapılmıştır.Çalışmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalına devam eden 1. ,2., 3. ve 4. sınıfa devam eden 160 öğrenci, evrenini ise bu öğrencilerle aynı özelliği taşıyan tüm Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri oluşturmaktadır.

Veri Toplama Aracı
Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen Kavram Yanılgılarını Belirleme Testi kullanılmıştır. Testin geliştirilmesinde literatürdeki değişik kaynaklardan faydalanılmıştır(Canpolat ve arkadaşları, 2004, ,Harrison&Treagust, 2000, Kind,2004)Test iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, verilen ifadenin doğru ya da yanlış olduğunun belirtilmesi istenmektedir. İkinci kısımda ise verilen cevabın nedeni açıklanması istenmektedir.

Alt Problemler
1. Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının kimya konularıyla ilgili kavram yanılgıları nelerdir?
2. Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının kimya konularına yönelik kavram yanılgıları cinsiyete göre değişmekte midir?
3. Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının kimya konularına yönelik kavram yanılgıları sınıf düzeyine göre değişmekte midir?

Araştırmanın Modeli:
Bu çalışmada ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Tarama modelleri, mevcut bir durumu olduğu gibi, betimlemeyi amaçlaya bir araştırma yaklaşımıdır. Tarama modelinde, araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır(Karasar, 2002:77).

Verilerin Analizi:
Araştırmanın verileri toplanmış fakat analiz işlemi devam etmektedir. Verilerin analizi için SPSS paket programında t-testi ve frekans yüzde dağılımları yapılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Fen Eğitimi , Kavram Yanılgıları , Kimya ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.