AnasayfaSempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

5E Öğrenme Modelinin İlköğretim 6. Sınıf Dolaşım
Osman ÇARDAK
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Meram/ KONYA

Musa DİKMENLİ
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi ABD. Meram/ KONYA

Özge SARITAŞ
Gündoğdu Düriye Duran İÖO. Manavgat/ Antalya
Bildiri Özeti:

Son yıllarda etkili olmaya başlayan yapılandırmacılık bir çok filozof, psikolog ve eğitimcinin çalışmalarına dayanan bir bilgi kuramıdır. Bu kuram temelde bireylerin daha önceki deneyimlerinden ve ön bilgilerinden yola çıkarak yeni karşılaştıkları durumlara anlam verebileceklerini savunmaktadır.Yapılandırmacı yaklaşımın temel ilkeleri üzerine kurulan 5 E modeli bilimsel bilgilerin öğrenilmesi için bazı süreçleri içerir. Bu süreçler içinde temele alınan en önemli faktör öğrencinin ön bilgileri ve derse karşı olan tutumudur. Geleneksel öğretim modeline dayalı yöntemlerden farklı olarak yapılandırmacı yaklaşımı temel alan 5E öğrenme döngüsü modeline dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenmeye etkisi birçok araştırmacı tarafından araştırılmış ve kavramsal anlamayı ve bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği bulunmuştur. Araştırmalar 5E öğrenme döngüsü modeline dayalı öğretim etkinliklerinin başarısını öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımına ve öğrencilerin sistemli bir şekilde birbirleriyle ve öğretmen ile etkileşimde bulunmasına bağlamaktadır. 5E öğrenme döngüsü modeline göre gerçekleştirilen öğretimle bilgi toplumunun gerektirdiği yaratıcı düşünen, sorumluluk alan, karar veren, problem çözme becerisine sahip, eleştirel düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın, bilgiye ulaşan, kullanan ve paylaşan insan nitelikleri ön plana çıkmaktadır.

Bu çalışmanın amacı 5E öğrenme modelinin ilköğretim 6. sınıf dolaşım sistemi konusunda öğrenci başarısına etkisini araştırmaktır. Bu çalışma 2006-2007 öğretim yılında Antalya İli Manavgat İlçesi Gündoğdu Düriye Duran İlköğretim Okulunda aynı öğretmenin iki ayrı sınıfındaki 38 öğrenciye uygulanmıştır. Sınıflardan biri kontrol bir diğeri ise deney grubu olarak atanmıştır. Deney grubunda 5E öğrenme modeline uygun etkinlikler kullanılırken kontrol grubunda ise düz anlatım, soru-cevap yöntemlerinin kullanıldığı geleneksel öğretim uygulanmıştır. Bir üst sınıfta öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri ile yaklaşık 30 dakika süren mülakatlardan elde edilen alternatif cevaplar, literatür bilgileri ve uzman öğretmen görüşleri de dikkate alınarak 15 sorudan oluşan dört seçenekli çoktan seçmeli başarı testi oluşturulmuştur. Başarı testi her iki gruba ön test ve son test olarak verilmiştir. Uygulama her iki grupta da 3 hafta boyunca haftada 4 ders saati olarak devam etmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde ifadeler ve t testi sonuçlarından yararlanılmıştır. T testi sonuçlarına göre uygulamaya başlamadan önce her iki grubun birbirine denk olmasına rağmen, uygulama sonunda 5E öğretim modelinin uygulandığı deney grubunun daha fazla başarı elde ettiği tespit edilmiştir (p<0.05). Sorulara verilen doğru cevapların yüzdeleri dikkate alındığında deney grubu öğrencilerinin daha fazla kazanç sağladıkları ortaya çıkmaktadır. Örneğin deney grubunda ön test ve son test arasında kan grupları arasındaki alış veriş ile ilgili 15. soruda %73’ lük, atardamar toplar damarlarla ilgili 2. soruda %53’ lük bir kazanç sağlanmıştır. Kontrol grubunda ise en fazla kazanç (%53) ile 15. soruda en az kazanç ise (10) ile 10. soruda sağlanmıştır. Konu ile ilgili literatür taranarak sonuçlar tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.