AnasayfaSempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Kuramı ile İlgili
M.Handan GÜNEŞ
OMÜ Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Biyoloji Öğretmenliği, SAMSUN

Sibel DEMİR
OMÜ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği, SAMSUN
Bildiri Özeti:
Bu çalışmanın amacı; Fen bilgisi öğretmen adaylarının çoklu zeka kuramı hakkındaki görüş, bilgi ve uygulama yeterlilikleri saptanarak bu kuramın fen bilgisi öğretmen adaylarına verilmesi ile ilgili eksik noktaları belirleyip öneriler sunmaktır. Araştırmanın örneklemini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesi 2006-2007 eğitim öğretim yılı ilköğretim bölümü 3. ve 4.sınıf fen bilgisi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın gerekli literatür taraması yapılmış ve değerlendirme yapabilme amacıyla bir anket hazırlanmıştır. Anket üç bölüm olarak hazırlanmış olup, anketin ilk bölümünü 3’lü likert tipi tutum ölçeği; ikinci bölümünü sıralama maddeleri; üçüncü bölümünü ise, açık uçlu sorular oluşturmaktadır. Anketin ikinci bölümünde; ilköğretim bölümü fen bilgisi öğretmen adaylarının çoklu zeka kuramına iki farklı boyuttan bakabilmelerini sağlamak amacıyla; öğretmen adaylarından bu kuramın olumlu ve olumsuz yanlarını içeren maddelerden kendilerine göre ilk 5’er maddesini sıralamaları istenmiştir. Tutum ölçeğinin Cronbach alfa değeri 0,7063 olarak bulunmuştur. Uzman görüşleri alınarak hazırlanan anket öncelikle bir ön gruba uygulanmış ve bu uygulama sonucu elde edilen veriler değerlendirilip bazı maddelerin anketten çıkarılmasına karar verilmiştir. Ayrıca çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak diğer araştırmacıların uygulamış, yayınlanmış bulunan çalışmaları ve anketleri de irdelenmiştir. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda oluşturulan ankete son şekli verilerek örneklem üzerinde uygulama yapılmıştır. Çalışmada; istekli olan öğrencilerle sözlü görüşmeler de yapılmıştır. Dolayısıyla bu çalışma; nitel ve nicel olmak üzere her iki kategoride de ele alınıp, ölçekler bu doğrultuda hazırlanmıştır. Çalışmanın temelini; özellikle nitel değerlendirmeler oluşturmakla beraber; gerek nitel ve gerekse nicel olarak hazırlanan bütün ölçekler değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca çalışmada; frekans, t-testi, faktör analizi gibi istatistik değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çalışmada kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmazken; 3. ve 4. sınıf fen bilgisi öğretmen adayları arasında anlamlı bir fark görülmüştür.

Elde edilen sonuçlara bakıldığında; gerek 3. sınıf ve gerekse 4. sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının çoklu zeka kuramı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve lisans eğitimleri süresince de yeterli bilgiye ulaşamadıkları görülmektedir. Çalışmada, hem sözlü görüşmeler hem de anket sonuçlarında öğrencilerin istemelerine rağmen çoklu zeka ile ilgili yeterli etkinlikler yapamadıkları saptanmıştır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının çoklu zeka kuramı ile ilgili uygulama yetilerinde eksiklik ve örnek oluşturma konusunda çok zorlandıkları görülmüştür.

Özellikle 3.sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak; uygulama açısından örnek bir konu belirleyip bu konuya uygun, her zeka alanına ait etkinlikler oluşturmada çok zorlandıkları görülmüştür. 3. sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının çoklu zeka kuramını, henüz yeni görmüş olmalarına ve dolayısıyla daha iyi bir performans göstermeleri gerektiği konusundaki beklentilerimize rağmen sonuçların böyle çıkmış olması son derece şaşırtıcıdır. Çalışmada, 3. ve 4. sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarının çoklu zeka kuramının uygulanması konusunda oldukça olumlu düşündükleri ve bu kuramın fen derslerinde uygulanması gerektiğini belirten ifadeleri tesbit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada; gerek sözlü görüşmeler ve gerekse anket sonuçları doğrultusunda elde edilen bilgiler ışığında, fen derslerinde çoklu zeka kuramının uygulanması ve bunun doğru ve işlevli oluşturulabilmesi bakımından bazı öneriler de sunulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.