Anasayfa3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu

Teması:
Düzenleme Tarihi: 7-9 Ekim 2009
Düzenleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yapıldığı İl: Trabzon

Eğitim Bilimleri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ömer Engin AKBULUT, Fatih KARAKUŞ İlköğretim Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanma Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investıgatıng Preservıce Scıence and Mathematıcs Teachers’ Abılıtıes Towards Computer Usage Regardıng Varıous Varıables
Ayhan KOÇ, Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Öz-Düzenleme Stratejileri ve Moodle
A.Aşkım KURT, Serkan İZMİRLİ, Özden ŞAHİN İZMİRLİ Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Teacher Candidates’ Information and Skill Levels of Teaching
Hamide ŞAHİNKAYASI The Potential of Two Cognitive Tools For Instructional Planning in Improving Ceit Students’ Lesson Planning Attitudes and Skills
The Potential of Two Cognitive Tools For Instructional Planning in Improving Ceit Students’ Lesson Planning Attitudes and Skills
Tuğba BAHÇEKAPILI Bilişim Teknolojilerinin Okullara Entegre Edilmesi Sürecinde Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri
Information Technologies Formatter Teachers In the Procces of Technology Integration
Serkan İZMİRLİ, Abdullah KUZU Adobe Flash Programında Öğrenme Nesnesi Geliştirilirken Karşılaşılan Sorunlar
Problems Faced While Learning Objects Are Being Developed In Adobe Flash Program
Selçuk KARAMAN, Abdullatif KABAN, Serkan YILDIRIM Sosyal Paylaşım Dönüşümünün Ders Materyali Paylaşımına Yansıması: Atanesa Lite
İlknur ÖZPINAR, Nesli KALA Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğretmen Adaylarına Kazandırdığı Yeterlikler Yönünden İncelenmesi
Evaluating Instructional Technologies & Material Design Course In Terms of Competences It Provides to Candidate Teachers
Tuğba BAHÇEKAPILI, Şenay BAŞ Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Materyal Geliştirme Süreci: Yaratıcılık Faktörü
Prospective Teachers In The Process of Developing Computer Aided Material: Creativity Factor
Emsal ATEŞ ÖZDEMİR Students’ Perceptions on Collaborative Tasks In an Interactive Environment
Students’ Perceptions on Collaborative Tasks In an Interactive Environment
Sami ŞAHİN, Mehmet Akif OCAK, Çelebi ULUYOL Preservice Teachers’ Opinions On Learning Objects
Preservice Teachers’ Opinions On Learning Objects
Yasemin DEVECİOĞLU Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Öğretim Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri
Hasan KARAL, Ayça ÇEBİ, Yiğit Emrah TURGUT Bir Engelli Gözüyle Senkron Uzaktan Eğitim
Synchronous Distance Education From Point Of View A Handicapped Student
Rafet ÇEVİK, Nergis A. GÜREL, Kürşat ÇAĞILTAY Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Etkili Öğretim Seminerleri Hakkındaki Görüşleri
Sibel ARIOĞUL, Tarık UZUN Digital Video Technology In Foreign Language Classes: A Case Study With ‘Lost’
Hasan KARAL, Yasemin AYDIN Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Uygulama Ortamlarına Yansımaları: Öğretmen Algıları
Reflections of Constructivist Learning Approach to Application Environment: Teachers`Perceptions
Gülfem Dilek YURTTAŞ, Yusuf SÜLÜN İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Ayşe SIĞIRTMAÇ, Birsel PAKYÜREK İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Derslerinde F Klavye Kullanımına Yönelik Tutumları
M.Kayhan KURTULDU, Abdullah AYAYDIN Resim-İş ve Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
Comparison of Attitudes of Visual Art and Music Teacher Students to Using Computer Technology
Veysel DEMİRER, İsmail ŞAHİN Karma Öğrenme Ortaminin Web Tabanli Öğretime Yönelik Tutuma Etkisi
Erkan ÇEVİK, A.Seda YÜCEL, Canan KOÇAK Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Secondary Educatıon Students’ Attıtudes Towards Computer Supported Educatıon
Beyhan ÇALIŞKAN, Bilal GÜNEŞ Developing Next Generation E-Learning Infrastructure With Ipv6
Developing Next Generation E-Learning Infrastructure With Ipv6
Hideki MARUYAMA Online And Offline Social Connectedness For Learning:A Comparative View Between Japan and Turkey
Pınar ÖZCAN, Semra ÇELİK, Fatih GÜRSUL E-Okul Uygulamasinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of E-School Application
Hamdi Tolga KAHRAMAN, Şeref SAĞIROĞLU, İlhami ÇOLAK Designing of A User Model Analyze System For Web-Based Adaptive Educational Hypermedia Systems
Nilgün TOSUN, Hasan ÖZGÜR E-Öğrenme Ortamlarinda Öğrenci-Içerik Etkileşimi
Nilgün MISIR, Ahmet Zeki SAKA Yapilandirmaci Yaklaşima Dayali Tga Yöntemine Uygun Geliştirilen Etkinliklerin Öğrenci Başarisi ve Fizik Ders Kazanimlarina Etkisi
Demet BATMAN , Ahmet Zeki SAKA Okul Uygulamalarinin Fizik Uygulama Öğretmenlerinin Mesleki Beceri Gelişimlerine Etkisinin Belirlenmesi Trabzon Ili Örneği
Determining The Effects Of School Practice On Physics Mentor Teachers’ Professional Skills Development: Trabzon Sample
Gürcan UZAL, Yaşar ERSOY Teknoloji Destekli/Yardimli Fizik Deneyi-I:Çokgezer Ailesinin Balonla Gezintisi
Technology Supported/Assisted Physics Experiment-I:A Tour Of Family Çokgezer With Baloon
Nagihan YILDIRIM, Sevil KURT, Alipaşa AYAS Dengeye Etki Eden Faktörler Konusunun Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi
The Effect of the Worksheets on Students Achievement ın Teaching the Subject ‘he Factors of Effects on Chemical Equilibrium’
Şengül ATASOY, Ali Rıza AKDENİZ Kavram Karikatürlerinin Etki-Tepki Prensibi İle İlgili Yanılgıları Gidermeye Etkisi
The Effect of Concept Cartoons on Remedying Misconceptions About Action-Reaction Forces
Tuncay SEVİNDİK, Korhan KAYIŞLI Çoklu Zeka Alanlarının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi
M.Kemal KARAMAN, A.Çağdaş SEÇKİN, Meltem KURTOĞLU Sibernetik Eğitim Teknolojilerinde Bulanık Mantık Yaklaşımı
Fuzzy Logic Approach to Cybernetics Educational Technologies
Nursel YALÇIN, Utku KÖSE A Web Based Education System For Teaching And Learning Fuzzy Logic
A Web Based Education System For Teaching And Learning Fuzzy Logic
Mehmet TEKTAŞ, Necla TEKTAŞ, Nevzat ONAT Yapay Zeka Tekniklerinin Web Tabanlı Öğretimi ve Bir Müfredat Önerisi
Alper ŞİMŞEK Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlerinin Profilleri ve Bilişim Teknolojilerinin Okullarda Etkin Kullanımıyla İlgili Görüşleri: Trabzon İli Örneği
Profiles and Opinions of the Tutor Computer Formative Teacher’ on the Information Technologies Effective Usage in School: Sample of Trabzon City
Fatma Burcu TOPU, Yüksel GÖKTAŞ İlköğretim Bilişim Teknolojileri(Bt) Öğretmenlerinin Aldıkları Eğitimle Görev Yaptıkları Okullarda Onlara Yüklenen Görev ve Sorumlulukların Karşılaştırılması
Hayati ÇAVUŞ Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Bakış Açıları
Mehmet FIRAT, Abdullah KUZU Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Web Ortamında Dolaşım Kolaylaştırıcılarını Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
Necati TAŞKIN, Bülent KANDEMİR, İdris İlker AYDIN Web Tabanlı Sanal Geometri Laboratuarının İlköğretim 6. Sınıf Düzeyindeki Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kazanımlarına Etkileri
Duygu SOLAK BERİGEL, Hasan KARAL Yüzey Ölçüleri ve Hacimler Konusuna Yönelik Web Tabanlı Matematik Öğretim Materyalinin Matematik Başarısı Üzerindeki Etkileri
The Effects of Web Based Mathematics Learning Matherial Designed For Area and Volume Measurement on Students Archievements
Şuayip ŞEYİHOĞLU, Ayşegül ŞEYİHOĞLU, Şakir ŞEYİHOĞLU Hayat Bilgisi Dersi Web Tabanlı Öğrenme Nesnelerinin Görsel Tasarım Elemanları Açısından İncelenmesi
Nurşen KÜÇÜKSÜLEYMAN, Semra Müşra KAHVECİ, Lokman ŞILBIR Temel Bilgisayar Donanımı Konusunda Hazırlanmış Üç Boyutlu Bilgisayar Destekli Materyalin Öğrenmeye Etkisinin Araştırılması
Examine the Effect on Learning of Three Dimensional Computer Aided Material Designed For Basic Computer Hardware Course
Sakine ŞENSOY ÖNGÖZ, Adnan BAKİ, Prof. Dr. Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin E-Kitap Kullanma Durumları
E-Book Usage of Graduate Students Studying Educational Sciences
Arif SARIÇOBAN, Hasan ÖZKAN Using Online Monolingual Dictionaries For Vocabulary Development of Turkish Intermediate Learners
Using Online Monolingual Dictionaries For Vocabulary Development of Turkish Intermediate Learners
İbrahim GÖKDAŞ, Dilek AVCU Ortaöğretim Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kabul ve Kullanım Niyetlerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
Murat Paşa UYSAL, Halil İbrahim YALIN Bilgi Nesnesi Tabanlı ve Öğrenme Stillerine Uyarlanabilen Alıştırma Yazılımının Akademik Başarıya Etkisi
Effects of A Knowledge Object Based Drill Software Adaptive to Learning Styles on Achievements of Students
Sibel ER NAS, Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Salih ÇEPNİ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Öğretim Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Düşünceleri ve Bu Teknolojileri Kullanma Durumlari
Science Student Teachers’ Thinking About Using Teaching Technologies and Their Using Situation
Mehmet AYDIN , Adnan BAKİ, Osman BİRGİN Matematik Öğretmenlerinin Etkili Öğretim Hakkındaki İnançları
Cemalettin İPEK, Ahmet TEKBIYIK, Ömer Faruk URSAVAŞ Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları
Hafize KESER, Şafak BAYIR Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Öz-Yeterlik Algıları
Teacher Trainees’ Perceptions of Computer Self-Efficacy
Muhammet BERİGEL Oyun Tasarlayarak Programlama Öğrenme Üzerine Bir Özel Durum Çalışması
Learning Programming Through Game Design: A Case Study
M.Kemal KARAMAN, İsmail. H. KINALIOĞLU, Ergün AKGÜN İlköğretim Bilişim Teknolojileri I. - II. - II. Basamak Ders Kitaplarındaki Geleneksel/Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Cinsiyet Ayrımcılığı
Traditional/Social Gender Roles and Discrimination In I-Ii-I Step it Textbooks of Primary Schools
Özden ŞAHİN, Işıl KABAKÇI Hareket Hissi Veren Durağan Resimlerin Eğitimde Kullanımı
Gürkay BIRINCI, Kerem KILIÇER Eğitsel Oyunlara Yönelik Yapılan Araştırmalarda Yapılan Bilimsel Hatalar
Hasan KARAL, Ayça ÇEBİ, Yiğit Emrah TURGUT Video Konferans Tabanlı Senkron Uzaktan Eğitimde Sınıfta Canlı Otorite: Asistan
Live Authority in Video Conference Based Synchronized Distance Education Classroom: Assistant
Zeynep YAĞMUR, Eralp ALTUN İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Web Destekli Öğretim Uygulaması: Aydın İli Örneği
An Applıcatıon of Web Aıded Instructıon In Prımary 7th Grade Scıence and Technology Lesson: Aydın Case
Ali Fuat BOZ, Erdal BÜYÜKBIÇAKCI Temel Elektronik Dersi İçin Web Tabanlı Eğitim Uygulaması
Özlem OZAN, Yasin ÖZARSLAN, İrfan SÜRAL Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak Sakaı
Bünyamin ATICI , Hakan POLAT Üçüncü Nesil İletişim Teknolojilerinin Eğitim Uygulamalarına Etkisi
The Effects of Third Generation Applications on Education and Communication Technologies
Filiz KUŞKAYA MUMCU, Yasemin KOÇAK USLUEL Ağsal Öğrenme ve Bir Ağsal Öğrenme Ortamı Olarak Elgg
Networked Learning and Elgg as A Networked Learning Environment
Bahar BARAN, Esra KELEŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Asenkron Ortamda Öğretim Tasarımı Üzerine Örnek Olay Tartışma Deneyimleri
Nesrin YAVUZER, Yasemin HIZLI, Tuğba TEKİNAY Bilgisayar Ağları ve İletişim Dersine Yönelik Açık Ders Malzemelerinin Öğrenci Başarısı Üzerinde Etkisi
Ahmet Naci ÇOKLAR, Şemseddin GÜNDÜZ “Eğitimde Grafik ve Canlandırma” Dersi Öğrenci Projelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Sevgi GEREK, A.Aşkım KURT Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde Ekonomi Okuryazarlığına İlişkin Göstergeler: Nedenleri ve Sonuçları
Indiators About Economic Literacy At the Department of Computer & Instructional Technologies: Causes & Effects
Sakine ŞENSOY ÖNGÖZ, Adnan BAKİ Öğrenme Kuramları Konulu Bir E-Kitap: Tasarım Süreci
An E-Book About Learning Theories: Development Procedure
Fatih ÖZDİNÇ, Ayşe KULA, Fatma BAYRAK 3 Boyutlu Kütüphane Oryantasyon Sisteminin Kullanılabilirlik Çalışması
3 Dimensional Library Orientation System’s Usability Study
Esma Aybike BAYIR Öğrenme Stilleri ve Öğrenen Kontrolü
Selahattin GÖNEN, Serhat KOCAKAYA Yapılandırmacı Öğrenme Temelinde Hazırlanmış Bilgisayar Destekli Ders Materyalleri
Computer-Aided Course Materials Prepared in Constructivist Learning Basis
Hasan KARAL, Ekrem BAHÇEKAPILI, Adil YILDIZ Web Tabanlı, Eş Zamanlı ve İş Birlikli Bir Uzaktan Eğitim Ortamı Tasarımı ve Değerlendirilmesi
Design A Simultaneous and Cooperative Web-Based Distance Learning Environment and Assessment
Mehmet GÜROL, Nuh YAVUZALP Anlamsal Web (Web 3.0) Tabanlı Öğrenme Ortamları
Ünal ÇAKIROĞLU, Ayça ÇEBİ, Ayça ÇEBİ Web Tabanlı Öğretimde Oluşturulan Dinamik Ortamların Akademik Başarı ve Kalıcı Öğrenme Üzerine Etkisi
The Effect Of Dynamıc Envıronments Desıgned In Web Based Educatıon On Academıc Achıevement and Permanent Learnıng
Özge DİŞCİ , Eralp ALTUN Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Web Destekli Uzaktan Eğitim Uygulaması
Zeynep HALİLOĞLU TATLI, Hava İPEK Öğretmen Adaylarının Materyal Kullanımına Yönelik Tutumları:Trabzon Örneği
Teacher Candidates` Attitudes Towards Material Usage: Trabzon Sample
M.Kemal KARAMAN, Meltem KURTOĞLU Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Becerileri ve Tutumları
Skills and Attitudes of Vocational High School Students and Faculty Students Towards Computer And Internet
Özden TEZEL, Ersin KARADEMİR Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersini Öğrenirken Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları
Ömer Faruk URSAVAŞ, Nevzat YİĞİT Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Öğretmen Adayları İçin İnternet Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development and Validation of An Internet Use Attitude Scale With the Explanatory and Confirmatory Factor Analysis
Esra TELLİ, Vehbi Aytekin SANALAN, Embiya ÇELİK Bilgisayar Korkusu Üzerine Bir Durum Çalışması
Zeynel Abidin MISIRLI, Abdullah KUZU Öğrenme ve Motivasyon
Learning and Motivation
Vesile OKTAN Üniversite Öğrencilerinde Duyguları Yönetme Becerisi İnternet Bağımlılığının Yordayıcısı Olabilir Mi?
Hatice ODACI, Melek KALKAN Üniversite Öğrencisi Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı, Yalnızlık ve Flört Kaygısı
Problematic Internet Usage, Loneliness and Dating Anxiety of University Student Adolescents
Kadir GÜRSOY , Cemalettin YILDIZ, Erdem ÇEKMEZ Üç Boyutlu Geometrik Şekillerin İki Boyutlu Düzleme Resmedilmesinde Oluşan Algı Yanılmalarına Cabri 3d Yazılımının Etkisi
The Effect of Cabri 3d Software to the Perception Errors Occuring With Depiction of Three Dimensional Geometric Figures to Two Dimensional Plane
Nagihan YILDIRIM, Zeliha CENG, Alipaşa AYAS ‘Dengenin Dinamik Yapısı’ Konusunun Öğretiminde Su Deposu Analojisinin Etkisi
The Effect of the Water Tank Analogy in Teaching the Subject ‘the Nature of Chemical Equlibrium’
Pınar URAL KELEŞ, Salih ÇEPNİ Beşinci Sınıf Canlıları Sınıflandıralım Konularının Öğretiminde Kullanılan Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Determining Effectiveness of Conceptual Change Texts Used on İnstruction of 5th Grade Classification of Living Things Subjects
Kader BİRİNCİ KONUR, Alipaşa AYAS Fiziksel ve Kimyasal Değişme Konusunda Eğitim Teknolojilerinin Kullanımının Öğretmen Adaylarına Etkisi
Akbar NASERIAZAR, Ali Paşa AYAS The Comparison of The Effect of Traditional Molecular Model Set and Computer Based Instruction on Students` Understanding of Stereochemistry
The Comparison of The Effect of Traditional Molecular Model Set and Computer Based Instruction on Students` Understanding of Stereochemistry
Ebru SAYAN , Oya GÜLAY Üçgenlerde Kenar-Açı İlişkilerinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim ile Geleneksel Öğretimin Karşılaştırılması
Comparision of Computer Supported Teaching and Traditional Teaching in Teaching of the Relationships Between Angle and Side in Triangles
Abdurrahman KILIÇ, Fuat KARA, Adem ÇİÇEK Bilgisayar Destekli İmalat Dersinde Cnc Uygulamasının Öğrenci Başarısına Etkisi
Can MEŞE, Serkan DİNÇER Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesindeki İlköğretim Okullarında Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları ve Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Eğitim Hakkındaki Görüşleri
Selahattin GÖNEN, Serhat KOCAKAYA Bilgisayar Destekli Yapılandırmacı Öğrenim Uygulamaları
Computer Aided Constructivist Learning Applications
Yaşar AKKAN, Ünal ÇAKIROĞLU, Ercan ATASOY Farklı Manipülatiflere Yönelik Matematik Öğretmen Adaylarının Tercihleri
The Mathematıcs Teacher Candıdates’ Preferences About Dıfferent Manıpulatıves :Ktu Sample
Mehmet Arif ÖZERBAŞ Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamasında Karşılaşılan Teknolojik Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
Güner TURAL DİNÇER, Ali Rıza AKDENİZ Öğretmen Adaylarının Serbest Düşme Hareketi Konusundaki Öğrenme Düzeylerinde 5e Öğretim Modelinin Etkisi
Yavuz SELİM, Esra TELLİ, Recep ÖZ Blogların Değerlendirilmesi İçin Bir Rubrik Önerisi
Turgay DEMİREL, Yüksel GÖKTAŞ Blogların Öğretmen Adaylarının Algıları & Bilişim Teknolojileri Yeterliklerine Etkileri
Vildan DONMUŞ, Mehmet GÜROL Teknik Eğitim Fakültesi Ve Eğitim Fakültesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi Teknik Eğitim Fakültesi Ve Eğitim Fakültesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarını Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)
Hasan GÜVELİ, Ebru GÜVELİ, E.Esin TÜTÜNCÜ 6 Şapka Bilgisayarda:Öğretmen Görüşleri
Tuncay ÖZSEVGEÇ, Murat OKUR Öğretmen Adaylarına Yönelik Medya Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması
Developing Media Literacy Scale For Pre-Service Teachers
Zeki NACAKCI, M. Kayhan KURTULDU Müzik Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Yoluyla Müziksel İşitme Eğitimine Yönelik Tutumlarındaki Farklılaşmalar
Differences on the Attitudes of Candidate Music Teachers Towards Musical Hearing Education Based Distance Education
Miraç AYDIN, M. Akif HAŞILOĞLU, Mustafa ÜREY Genel Biyoloji Laboratuari-I Dersinin İşlenişine Yönelik Alternatif Bir Yöntem: Biyo-Lab-Web
Emine T. TİMUÇİN İlköğretim 4. Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersinde Yaratıcı Drama Uygulaması
Creative Drama Application in Primary School 4th Grade Information Technologies Course
Bekir ORAL, Gülhan BÜYÜKPEHLİVAN, Zuhal POLAT Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programi Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
Meltem EROL DÜZBASTILAR Müzik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımının Önemi
Computer Usage in Music Education
Metin İSKENDEROĞLU, Tuba İSKENDEROĞLU, Temel KÖSA Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Eğilimleri
Hakan Şevki AYVACI, Ali TÜRKDOĞAN Investigating the Internet Choices of Candidate Teachers
Investigating the Internet Choices of Candidate Teachers
Adnan BAKİ, Mesut BÜTÜN, Fatih KARAKUŞ Matematik Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgi Yapılarının İncelenmesinde Senaryo Tipi Mülakat Sorularının Kullanımı
Using Scenario Type Interview Questions For Investigating Mathematics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Structures
Temel KÖSA, Fatih KARAKUŞ, Mesut BÜTÜN Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimlerini Cabri 3d ile Keşfetme: Prizma ve Piramitler
Exploring Areas and Volumes of Solids With Cabri 3d: Prism and Pyramids
Avni YILDIZ, İlknur ALBAYRAK Bilgisayar Destekli Yazılım İle Dönüşüm Geometrisi Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisinin İncelenmesi
Investigate the Effects of Computer Assisted Instruction on the Students’ Achievement In Transformation Geometry
Erdem ÇEKMEZ, Temel KÖSA Dinamik Matematik Yazılımlarının Geometri Problemlerini Çözmede ve Ispata Ulaşmadaki Potansiyeli: Geogebra Örneği
Fatma ALKAN, Emine ERDEM Kimya Öğretmen Adaylarinin Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarinin Incelenmesi
Investigation of Chemistry Teacher Candidates’ Attitudes Towards Educational Technologies
Müzeyyen AYDIN, Nedim ALEV, Gökhan DEMİRCİOĞLU The Effect of Writing and Reading on Students’ Understanding of the Concept of Radioactivity Through Web-Based Authentic Texts: A New Perspective For Chemistry Education
The Effect of Writing and Reading on Students’ Understanding of the Concept of Radioactivity Through Web-Based Authentic Texts: A New Perspective For Chemistry Education
Temel KÖSA, Fatih KARAKUŞ, Erdem ÇEKMEZ Uzay Geometri Öğretiminde Dgy Cabrı 3d Kullanımı: Öğretmen Adayları Görüşleri
Dgs Cabri 3d Use For Teaching Solid Geometry: Student Mathematics Teachers’ Views
Salih ÇEPNİ, Mustafa ÜREY, Emine ÇİL Kavramsal Değişimi Sağlamada Hücre Konusuna Yönelik Geliştirilen Web Destekli Etkinliklerin Kavram Yanilgilari Üzerine Etkisi
Erhan ERTEKİN, Ersen YAZICI, Bülent GÜVEN Özel Düzlem Denklemlerinin Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının Öğretmen Adaylarının Başarılarına Etkisi
Mehmet TEKTAŞ, Necla TEKTAŞ, Nevzat ONAT Web Tabanlı Bulanık Mantık Eğitim Simülatörünün Başarıya Etkisinin İncelenmesi
Erhan ARI, Fahri VATANSEVER Bulanık Mantığa Dayalı Mesleki Yönlendirme
Vocational Guidance By Fuzzy Logic
Hasan KARAL, Ayça ÇEBİ, Memnune PEKŞEN Sözel Problemlerin Anlamlandırılması ve Çözümünde Web Tabanlı Eğitsel Simülasyonların Etkisi
Interpretation of Word Problems and the Effect of Web Based Educational Simulations on Their Solutions
Ali Kürşat ERÜMİT, Benian TEKİNDAL Eğitimde Bir Bulanık Mantık Uygulaması: Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Master Öğrencisi Seçimi
Hale ILGAZ, Petek AŞKAR Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Ortamında Topluluk Hissi Ölçeği Geliştirme Çalışması
The Development of A Community Feeling Scale Toward Online Distance Education Environments
Ömer UYSAL, Abdullah KUZU Çevrimiçi Eğitimde Kalite Standartlarının Belirlenmesi Gerekliliği
Salih UŞUN Geleceğin Uzaktan Eğitimi
Tuğba ALTAN, Sadi SEFEROĞLU Uzaktan Eğitimde Değerlendirme Süreci: Öğrenci Görüşlerinin Sistemin Gelişimine Katkıları
Ercan ATASOY, Ünal ÇAKIROĞLU, Yaşar AKKAN Yazma Uygulamaları ile Destekli Matematik Derslerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi
The Effect of Mathematics Lessons Supported With Writing Activities on 6th Grade Students’ Academic Success
Erdal BÜYÜKBIÇAKCI, Ali Fuat BOZ Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Bilgisayar Kullanma Sıklıkları, İnternet Kullanma Düzeyleri ve Bilgisayar Teknolojilerine Yönelik Düşünceleri
Atilla ÇİMER, Yasemin AYDIN, Nurcan GÜNGÖR Lisansüstü Öğrencilerin Yazma Deneyimleri ve Akademik Yazma Becerileri
Writing Experiences and Academic Writing Skills of the Graduate Students
Ömer Faruk URSAVAŞ Teknoloji Kabul Modeli: Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerine Bir Uygulama
Technology Acceptance Model: a Study of Class Teacher Candidates`
Hafize KESER, Şafak BAYIR, Nazan ZORKUN EREN Görme Engellilere Yönelik Bilişim Teknolojileri Sunduğu Olanaklar ve Yararlanma Koşulları
Ict For Visually Impaired Individuals, Opportunities Provided and Benefitting Conditions
Hasan KARAL, Lokman ŞILBIR, Nurşen KÜÇÜKSÜLEYMAN İşitme Engelli Bireylerin Türkçe’de Ek Kullanabilme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Web Tabanlı Öğrenme Ortamının Kullanılabilirliği
Usability of Web Based Learning Enviroment Designed For Developing Hearing Disable People’s Skills Using Additions in Turkish
Yasemin ŞENGÜN, Nagihan YILDIRIM Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği Programındaki Öğrencilerin Öğretim Teknolojilerine Bakış Açıları: Ktü Örneği
The Preservice Teachers’ Viewpoints to Teaching Technologies in Hearing Impairment of Special Education: Sample of Ktü
Abdullah KUZU, Yusuf Levent ŞAHİN Görme Engelli Bireylerin Eğitiminde Ses ile Görme
Seeing With Sound in the Education of Visually Impaired Individuals
Salih BİRİŞÇİ Türkiye’deki Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Araştırmalarına Genel Bir Bakış
General Overview on Computer Based Collaborative Learning Researchs in Turkey
Ahmet KAYA Türkiye’de Bilgisayar Programcılığı Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Selim GÜNÜÇ, Murat KAYRİ Türkiye’deki İnternet Bağımlılık Düzeyinin Bölgelere Göre İncelenmesi
Atilla ÇİMER, Melih TİMUÇİN Critical Thinking Theses in Turkiye
Critical Thinking Theses in Turkiye
Ünal ÇAKIROĞLU, Yaşar AKKAN, Ercan ATASOY Farklı Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Öğrenmenesnelerine Yönelik Öğrenci Değerlendirmeleri
The Evaluation of Studentsi About Learning Object Use in Different Learning Environments
Hasan KARAL, İlknur REİSOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Öğretmen Eğitimi İçin Yapılan Uygulamaların Dijital Portfolyo Uygulamalarıyla Karşılaştırılması
Cihad DEMİRLİ , Muhammed TURHAN Using Electronic Portfolios ın Vocational Education: the Application Report and Results
Fatma ÖZMEN, Fatih KÖMÜRLÜ Eğitim Denetiminde Elektronik Ürün Dosyası (E-Portfolio) Kullanımı Hakkında Müfettiş Görüşleri
Esma BULUŞ KIRIKKAYA, Şebnem İŞERİ 6. Sınıflar İçin Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesi ile ilgili Düzenlenen Masa Oyunu
Board Game on: Reproduction, Growing and Development in Living Things in 6th Grade
Hasan KARAL, Semra FİŞ ERÜMİT, Atilla ÇİMER Bitkilerde Üreme Konusunda Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Tasarlanması ve Değerlendirilmesi
Designing and Evaluating a Computer Assisted Teaching Material About Reproductive of Plants
Aytekin ERDEM, Yaşar ERSOY Teknoloji Destekli/Yardımlı Fizik Deneyi -II: “Kahvemi Rahat Rahat İçmek İstiyorum”
Technology Supported/Assisted Physics Experiment-Ii: I Want to Drink My Coffee With Confort
Gönül GÜNEŞ, Fatih KARAKUŞ Bilgisayar Destekli ve Somut Materyaller Tasarlayan Öğretmen Adaylarının Tasarım Sürecindeki Yaşantıları ve Sürece İlişkin Kazanımları
Pre Service Teacher’s Experiences During the Process of Material Design and Gaining Regarding the Process
Ergün YÜCESOY, Vasif V. NABIYEV Vq Yöntemiyle Konuşmacı Cinsiyetinin Belirlenmesi
Oğuz ATA, Hasan H. BALIK Implementation of Multiple Choice Examination System Based on Ajax Tecnique
Implementation of Multiple Choice Examination System Based on Ajax Tecnique
Ronak ETEMADPOUR, Mona MASOOD, Bahari BELATON Visual Interface For Viewing the Results of Movie Retrieval Systems
Emin TUĞCU, Oğuzhan ÇAKIR, Ahmet GÜNER Comparative Study of Supervised and Blind Training Techniques For Communication Systems
Yıldıray YALMAN, İsmail ERTÜRK Bilgisayar Destekli Öğretimde Benzetim (Simülasyon)Kullanımının Öğrenmeye Etkileri
The Effects of Using Simulation on Learning in A Computer Aided Teaching Environment
Ümit DEMİR Ortaöğretim 9. Sınıf Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersinde Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Kullanılarak Kavram Yanılgılarının Düzeltilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi
Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Sibel ER NAS, Sibel ER NAS Kavram Yanılgılarını Gidermeye Yönelik Materyal Geliştirme: ‘Maddenin Halleri ve Isı’ Ünitesi Örneği
Material Development For Eliminate Misconceptions: ‘The States of Matter and Heat’ Unit Sample
Pınar URAL KELEŞ, Sibel ER NAS, Salih ÇEPNİ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mikroskop Kullanımı ile ilgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Determining Science Student Teachers’ Misconceptions About Microscope Using
Fatma YAMAN, Zeynep BAK, Alipaşa AYAS Asitler ve Bazlar Ünitesine Yönelik Hazırlanan Bilgisayar Destekli Tga Etkinliklerinin Tanıtılması
Hamide ŞAHİNKAYASI Contributions and Challenges Posed By Microteaching For Preservice Teachers’ Instructional Planning and Teaching Skills
Contributions and Challenges Posed By Microteaching For Preservice Teachers’ Instructional Planning and Teaching Skills
Bahar BARAN Öğretmen Adaylarının Akıllı Tahta Deneyimleri: Assure Bir Yol Haritası
Teacher Candidates’ Interactive White Board Experiences: Assure as A Road Map
Melih TİMUÇİN Historical Development of Critical Thinking
Historical Development of Critical Thinking
Ümit CİFTCİ, Hasan H. BALIK Implementation of Student Assignment System Based on Multiple Grade Types
Implementation of Student Assignment System Based on Multiple Grade Types
Taner ALTUN The Role of Head-Teachers ın Technology Based Reforms ın Primary Schools: Implications For Today’s Practice
The Role of Head-Teachers ın Technology Based Reforms ın Primary Schools: Implications For Today’s Practice
Emine T. TİMUÇİN , Zeynep HALİLOĞLU TATLI İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Öğretim Materyalleri Kullanma Durumları
Salih ÇEPNİ, Emine ÇİL, Mustafa ÜREY Teknolojik Tasarım Döngüsüne İlişkin Kazanımların Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Teachers’ Opinions on Implementation of Target Goals Relating to Technological Design Cycle
Esra KELEŞ, Emrah ÇAĞLAYAN, Mürvet ÇAĞLAYAN İlköğretim Öğretmenlerinin Bir Web Tabanlı Grafik Örgütleyici Yazılımından Beklentileri
Adem SEZER, Yavuz TOPKAYA, Özlem Ulu KALIN Artvin İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin İnterneti Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları
The Situation of the Usage of the Internet as A Teaching Goal By the Teachers Who Work in the Province Artvin
M. Suat DELİBALTA, Mesut ÖZONUR, Yılmaz KOÇAK Hayatboyu Öğrenme Programı ve E-Çukurova Yurtdışı Proje Kazanımlarının Paylaşılması
Yılmaz KOÇAK, Ş. Çetin İLİN, Mesut ÖZONUR A Proposal For Transition From E-Learning to M-Learning ın Vocational Education
A Proposal For Transition From E-Learning to M-Learning ın Vocational Education
Tarık KIŞLA, Erhan BAYBURT, Fırat SARSAR Mobil Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarılarına Etkisi
Satoshi ENOMOTO, Tomohiro YAMAMOTO Development of Portable Learning Support Tool For Hands-On Learning With Pda and Contactless Ic Card
Development of Portable Learning Support Tool For Hands-On Learning With Pda and Contactless Ic Card
Kurtuluş TOPTAŞ, Tuba IŞIK Zengin ve Etkileşimli E-Öğrenme Materyalleri Yaratmak
To Create Rıch and Interactıve E-Learnıng Materıals
Hasan KARAL, Adil YILDIZ, Ekrem BAHÇEKAPILI Eş Zamanlı Bir Mobil Uzaktan Eğitim Ortamı Tasarımı
Design A Synchronous Mobile Distance Learning Environment
Serkan ŞENDAĞ, H. Ferhan ODABAŞI, Ömer UYSAL Bilgi Toplumunda Yeni Fenomenler: E-Demokrasi
New Phenomenons In Knowledge Society: E-Democracy
Harun YILMAZ, Hüseyin KOCASARAÇ Yenilikçi Öğretmenler Programı ve Yansımalar
Erhan GÜNEŞ , Serçin KARATAŞ, Ebru KILIÇ ÇAKMAK E-Öğrenmede Tasarım ve Geliştirme Süreci ile Görev Paylaşımı
Yasemin Koçak USLUEL, S. Güzin MAZMAN Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı, Kabulü ve Benimsenmesi Sürecinde Önemli Rol Oynayan Ögeler
Factors That Plays Important Role in The Process of Diffusion, Acceptance or Adoption of Innovations in Educational Context
N. Özlem ÜNVERDİ , N. Aydın ÜNVERDİ Yaşam Boyu Öğretimde Teknolojinin Yeri
Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ, Davut KÖĞCE Matematik Öğretmede Öğretmenin Rolü: Bir Durum Çalışması
The Role of Teacher in Teaching Mathematics: the Case Study
Gürkay BİRİNCİ, Kerem KILIÇER, Sema ÜNLÜER Eğitim Teknolojisi Alanında Yapılan Durum Çalışması Araştırmalarının Yöntemsel Değerlendirilmesi
Ahmet KAYA, Seçil YALAZ Eğitim Araşıtırmalarında Planlama ve Değerlendirme Stratejileri
Planning and Evaluation Strategies on Educational Researchs
Enver YOLCU İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programında Teknoloji Kullanımının Yeri ve Yansımaları
Ayşe AYDIN, Seda GÜRGAN Sayısal Uçurum ve Çözüm Önerilerinden Biri Olarak Uzaktan Eğitim
Çelebi ULUYOL, Selçuk ÖZDEMİR Bilgisayar I. Dersinin Scorm Standartlarına Uygun Öğrenme Nesnelerinin Kullanıldığı Öğrenme Yönetim Sistemi ile Desteklenmesi
Supporting Introduction to Computers Course With A Learning Management System That Uses Learning Objects Conforming With Scorm Standards
Serkan YILDIRIM, Meltem Huri BATURAY Uzaktan Eğitimde Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi İçin Önerilen Kriterler
Murat DÖRTERLER, Murat DENER Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemlerinin Etkileşim Düzeylerinin Karşılaştırılması
Şeref Bahadır BAŞKONUŞ, Selami Sedat AKGÖZ Üniversitelerde Etkin Öğrenime Yönelik Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Uygulaması: 2006 Yılında Kurulan Üniversitelerin Bilgi Sistemlerinin Analizi
Kürşat YENİLMEZ, Mehmet ERSOY Lise Matematik Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri
Secondary Mathematıcs Teacher Candıdates’ Opınıons About Dıstance Educatıon
Sedat BAYRAM, Meltem Huri BATURAY Icontree: Uzaktan Eğitim Ders İçerikleri Transfer Aracının İşlevsel Özellikleri, Kullanılabilirlik ile Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi
Icontree: the Evaluation of Distance Education Instructional Content Transfer Tool From the Point of its Functional Facilities, Usability and Efficiency
Volkan YÜZER, Gülsün KURUBACAK, Tülay GÖRÜ Uzaktan Eğitimde Program Değerlendirmesine Bir Yaklaşım: Esnek ve Eşzamansız Çevrimiçi Öğrenme Ortamları İçin Bir Çerçeve
Ali Hakan IŞIK, İnan GÜLER Uzaktan Eğitimde İstatistiki Çalışma ve Veri Madenciliği
Statistical Study and Data Mining in Distance Learning
Şahin BAYZAN, Mustafa KÜÇÜKALİ Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kişisel Bilgi Güvenliği Açısından Sakıncaları ve Bireysel Kullanıcıların Bu Konuya Bakışlarının Değerlendirilmesi
Gökhan AKÇAPINAR, Arif ALTUN, Petek AŞKAR Web Sitesi Kullanılabilirlik Sorunlarının ve Ziyaretçi Gezinim Davranışlarının Belirlenmesinde Google Analitik Hizmetinin Kullanımı
Using Google Analytics to Determine Web Sites Usuability Issues and Understand Visitors Nevigation Behaviours
Tuncay SEVİNDİK, Orhan ÜNLÜKAHRAMAN Web Ortamlarında Kullanılan İnternet Yazarlık Dillerinin Kıyaslanması
Duygu MUTLU, Ahmet AKINCI, Arif ALTUN Haber Tabanlı Çevrimiçi Öğrenme Modeli
News Based Online Learning Model
Ozan COŞKUNSERÇE, Harun ÇİĞDEM, Edip KOŞAR İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersi İçin Öğrenci Düzey Belirleme Testi Uygulama Çalışması
Arzu SAKA Mikroöğretim Uygulamalarının Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarının Geliştirilmesine Etkisi
Sami ŞAHİN, Bilal ATASOY, Sibel SOMYÜREK Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi
Cumali ÖKSÜZ, Şerife AK, Sanem UÇA Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Teknolojinin Öğretime Entegrasyonu: Matematik Dersi Örnek Olay İncelemesi
Kürşat YENİLMEZ, Candaş UYGAN İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları
The Attitudes of Prospective Primary Mathematics Teachers Toward Using Technology ın Education
M. Kemal KARAMAN, S. Güzin MAZMAN Farkli Akademik Birimlere ve Cinsiyetlere Göre Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayara Karşi Tutumlari ve Bilgisayar Becerileri
Attidues Toward Computers and Computer Skills of Undergraduate Students ın Terms of Different Academic Departments and Genders
İbrahim KURT, Yasemin DEVECİOĞLU Öğretmen Adaylarının Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanma Davranışı İle İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
Akın EFENDİOĞLU, Tuğba YANPAR YELKEN Sql Öğretiminde Programlı Öğretim Temelli Bilgisayar Yazılımı Ve Anlamlı Öğrenmeye Göre Düzenlenen Dersin Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutuma Etkisi
Bahar BARAN, Tuğçe GÜNTER, Açelya Pelin ESKİCİOĞLU Eğitimsel Materyallerin Arayüz Analizinde Kullanılabilecek Gözle İzleme Teknolojilerinin Tanıtılması
Introducing Eye-Tracking Technologies:A Tool For Interface Analysis of Educational Materials
Meral CANSIZ AKTAŞ, Devrim Yaşar AKTAŞ Matematiksel Modelleme Becerisini Temel Alan Öğretim Materyalleri ile İlgili Öğretmen Görüşleri
Ümit DEMİR, Eralp ALTUN Üniversite Öğrencilerinin Eğitsel Yazilim Ekran Tasarimi Tercihlerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of University Students’ Educational Software Interface Design Choices
Ünal ÇAKIROĞLU, Yaşar AKKAN, İlhan KARATAŞ Matematik Öğretimi Için Tasarlanan Bir Öğrenme Nesnesi Ambarinin Farkli Açilardan Değerlendirilmesi
Evaluatıon of A Learnıng Object Reposıtory Desıgned For Mathematıcs Instructıon
Fatih KARAKUŞ, Ömer Engin AKBULUT, Temel KÖSA Bilgisayar Donanimli Ortamlarda Mandelbrot ve Julia Kümelerinin Öğretimi
Teaching Mandelbrot and Julia Sets ın Computer Assissted Environmets
Şerife AK, Nilgün YENİCE Öğretmen Adaylarinin Internet Kavramina Ilişkin Algilarinin Metafor Analizi Yoluyla Incelenmesi
Zeynep BAK, Fatma YAMAN, Alipaşa AYAS Lise Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlik Düzeylerinin Incelenmesi
Uğur KAVZA, Hidayet TAKÇI Veri Madenciliğinde Mahremiyetin Sağlanmasi
Prıvacy Preservıng Wıth Data Mınıng
Çiğdem ŞAHİN, Salih ÇEPNİ Animasyon Destekli Tahmin-Gözlem-Açıklama Tekniğinin Fen Öğretiminde Kullanılması
Gül KALELİ YILMAZ, Songül ŞAHİN, Perihan ÇAKIROĞLU Dinamik Geometri Yazilimi cabri’nin 7.Sinif Öğrencilerinin Alan-Çevre Ilişkisi Konusundaki Anlamalarina Etkisi
The Effect on Dynamic Geometry Software Cabri’s 7th Grade Pupils’ Understanding the Relationship of Area-Perimeter Subject
Hacer ÖZYURT, Özcan ÖZYURT, Hasan KARAL Permütasyon-Kombinasyon-Olasilik Konularinin Öğretimi Için Bir E-Öğrenme Ortami :Tasarim ve Değerlendirme
An E-Learning Environment For Teaching of Permutation-Combination and Probability Subjects: Designa and Evaluation
Kadir GÜRSOY, Sema YOMRALI, Metin DUMAN İlköğretim Müfredatına Yeni Giren Matematik Kavramlarının Öğretimine İlışkin Öğretmen Görüşleri
Nevzat YİĞİT, Ömer Faruk URSAVAŞ, Nedim ALEV Movie Maker (Film Yapma) Tasarımlarında Öğretmen Adaylarının Gelişme Gösterdiği Alanların Belirlenmesi
An Investigation of Student Teachers’ Development Through Instructional Movie Design in Windows Movie-Maker
Özden TEZEL, Ersin KARADEMİR İlköğretim Okullarındaki Bilgi Teknoloji Sınıflarının Değerlendirilmesi
Gülşen ÇAĞATAY, Tuncay ÖZSEVGEÇ Öğretmen Adaylarına Yönelik Teknoloji Okur Yazarlık Anketinin Geliştirilmesi
Developing Technology Literacy Scale For Pre-Service Teachers
Ali Kürşat ERÜMİT, Bülent GÜVEN, Asım BÜLBÜL Kesirlerde Toplama ve Çıkarma Konusunda Karşılaşılan Kavram Yanılgısı ve Hataların Bilgisayar Simülasyonu Yardımı ile Giderilmesi
A Computer Simulation For Mistakes and Misconceptions Eliminating in the Concepts of Adding and Subtraction in Fractions
Hasan KARAL, Ekrem BAHÇEKAPILI, Tuğba BAHÇEKAPILI Dikkat Becerilerinin Arttırılmasına Yönelik Bilgisayar Destekli Materyallerin Geliştirilmesi ve Uzman Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
Assessment of Computer-Aıded Learnıng Materıals Developed to Improve Attentıon Skılls of Chıldren Wıth Attentıon Defıcıt Hyperactıvıty Dısorder
Edip KOŞAR, Harun ÇİĞDEM, Ozan COŞKUNSERÇE Karma Öğreme Yaklaşımının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinde Uygulanması
Yasemin AYDIN, Kürşat ERÜMİT Anlamlı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi
The Effect to Students’ Success of Computer Aided Teaching Material Based on Meaningful Learning Approach
Zeynep HALİLOĞLU TATLI, Ömer Faruk URSAVAŞ Böteb Öğrencilerinin Bölümlerinden Memnuniyet Durumları: Ktü Örneği
Ceit Students’ Satisfaction in the Department: Ktü Sample
Sakine ŞENSOY ÖNGÖZ, Adnan BAKİ Öğrenme Kuramlarının Canlandırma (Animasyon) Yoluyla Görselleştirilmesi
Visualizing Learning Theories By Animations
Ekrem BAHÇEKAPILI, Özlem BAYDAŞ, Yüksel GÖKTAŞ Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Ortamında Webquest Modelinin Kullanılmasının Böte 2. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi ve Ortamın Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
Effect of Employing Webquest Model in Web-Based Distance Education Environment on Students’ Academic Success, and to Assess Practicality of This Media in Terms of Students’ Views
Necla TEKTAŞ, Mehmet TEKTAŞ, Zuhal POLAT Lojistik Regresyon Analizi İle Bilgisayar Bölümü Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi
Ilknur REISOĞLU Uzaktan Eğitimde Haptic
Haptic ın Distance Education
Mustafa Serkan ABDÜSSELAM Eğitim-Öğretim Etkinliklerinde Veri Aktarma Aracı Olarak Barkod Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Uygulamaların İncelenmesi
Investigation of Applied of A Barcode Systems as the Data Transmission in Education and Teaching Activies
Bünyamin ATICI , Öznur ÇEVİK POLAT Çevrimiçi Araçların Eğitsel Kullanımının Değerlendirilmesi
Eğitim Programları ve Öğretim »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Zeki APAYDIN, Bahar YILMAZ Öğretmen Adaylarının Kuramsal-Tümden Gelimsel ve Empirik-Tümevarımsal Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması: Samsun Örneği
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.