AnasayfaUluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Teması:
Düzenleme Tarihi: 20-22 Nisan 2012
Düzenleyen: Marmara Üniversitesi
Yapıldığı İl: İstanbul

Eğitim Bilimleri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mustafa İÇEN, Erdal AKPINAR Küresel Vatandaşlık Eğitiminin Uluslararası Sorunların Çözümündeki Rolü
The Role of Global Citizenship Education in the Solution of International Problems
Mehmet Fatih YİĞİT, Bülent TARMAN Küreselleşme, Demokratikleşme ve Katılımcı Vatandaşlıkta Sosyal Medyanın Rolü
The Impact of Social Media on Globalisation, Democratization and Participative Citizenship
Seyfettin ARSLAN, Fatih ERDOLU Etnik ve Dini Çeşitlilik İçinde Mardin İlindeki İlköğretim Öğrencilerinin Vatandaşlık Algıları
Primary School Student’s Perceptions of Citizenship in Ethnic and Religious Diversity in Mardin County
Mustafa ŞAHİN, Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programlarının Dünya Vatandaşlığı (Kozmopolitizm) Kavramı Açısından İncelenmesi
An Analysis of Social Studies Teaching (Education) Program at the Viewpoint of Cosmopolitism Concept
Ahmed Emin OSMANOĞLU, Cemil ÖZTÜRK Mısır ve Türkiye Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Vatandaşlık Algısının Karşılaştırmalı İncelemesi
Comparative Study of Citizenship Perception in Egypt’s and Turkey’s Social Sciences Textbooks
Erkan DİNÇ, Murat KEÇE Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık ve Avrupa Vatandaşlığı Hakkında Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık ve Avrupa Vatandaşlığı Hakkında Görüşleri
Halil EKŞİ, Akif PAMUK Ulus Devlet Paradigması ve Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansımaları
Ulus Devlet Paradigması ve Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansımaları
Muhammet ÖZDEMİR, Yavuz TOPKAYA Aydınlanmacı Kimliklerin İflası ve Türkiye Özelinde Yeni Bir Metafizik Dolayım
Bankrupted Identities of Enlightenment and a New Trial on Metaphysical Meditation in Especial Turkey
Kasım KIROĞLU, Cevat ELMA, Alper KESTEN Üniversitede Demokratik Bir Değer Olarak Hoşgörü
Üniversitede Demokratik Bir Değer Olarak Hoşgörü
Harun ER, Cengiz ÖZMEN, Fitnat GÜRGİL Karikatürlerle Demokrasi Eğitimi
Democracy Education via Caricatures
Fitnat GÜRGİL, Ayşegül TURAL Kutadgu Bilig’de Demokrasi ve İnsan Hakları İmgesi
The Images of Democracy and Human Rights in Kutadgu Bilig
Mehmet ÖZCAN Avrupada ve Türkiye’de Var Olan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminin Karşılaştırılması
A Comparison of Citizenship and Democracy Education in Europe and Turkey
Mehmet Suat BAL, Süleyman YİĞİTTİR İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Demokratik Davranış Konusunda Seçtikleri Örneklerin İncelenmesi
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Demokratik Davranış Konusunda Seçtikleri Örneklerin İncelenmesi
Ahmet ŞİMŞEK, Mehmet Suat BAL İlköğretim Okullarında Demokrasi Eğitimi
İlköğretim Okullarında Demokrasi Eğitimi
Fatma ÜNAL İlköğretim Programlarındaki İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitiminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Human Rights and Citizenship Education in the Curriculum for Primary Schools
Metin ELKATMIŞ Demokratik Vatandaşlık Açısından 8. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Ders Programı ile Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programının Karşılaştırılması
Demokratik Vatandaşlık Açısından 8. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Ders Programı ile Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Öğretim Programının Karşılaştırılması
Selahattin KAYMAKÇI, Ebru GENÇTÜRK Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının “İyi Vatandaş” Tarifi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının “İyi Vatandaş” Tarifi
Ahmet DOĞANAY, Lili BAL Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Algılarını Yordayan Değişkenlerin Analizi
Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Algılarını Yordayan Değişkenlerin Analizi
Mehmet KÖÇER, Alper KESTEN, Şule EGÜZ Avrupa Birliği Sürecinde İnsan Hakları ve Demokratikleşme Konularının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Evaluation of Human Rights and Democratization during the European Union Membership Process within the Views of Prospective Teachers
İsmail Hakan AKGÜN, Yasin DOĞAN, Fatma TORUN Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin ve İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bulundukları Okul Ortamının Demokratikliğine Yönelik Görüşleri
The Opinions about Democratic School Environment of Social Studies Teachers and Primary School Eight Grade Students
Ali BALCI, Gül TUNCEL İlköğretim Öğrencilerinin Avrupa Birliği Kavramını Algılamaları Üzerine Bir Değerlendirme
A Study on Perceptions of Elementary School Students about the Concept of “European Union Citizenship
Akif PAMUK, Mustafa AKSOY Milli Eğitim Amaçları Üzerine Güncel Tartışmalar: Milli Eğitim Temel Kanunu`nda Yapılan Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
Milli Eğitim Amaçları Üzerine Güncel Tartışmalar: Milli Eğitim Temel Kanunu`nda Yapılan Değişiklik Ne Anlama Geliyor?
Beytullah KAYA, Feride ERSOY Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilinçli Vatandaş Olarak Yetişmesine Etkisi
The Effect of Citizenship and Democracy on Eight Class Students Growing as a Conscious Citizen
Gökhan ÖNAL Toplumsal Katılım Kavramı ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Toplumsal Katılım Gösterdikleri Konular
The Notion of Civic Participation and Issues in Civic Participation of Pre-Service Social Studies Teachers
Kadir KARATEKİN, Zihni MEREY, Ömer Faruk SÖNMEZ Social Studies Candidate Teachers’ Attitudes Concerning Human Rights Education: The Case of Turkey
Social Studies Candidate Teachers’ Attitudes Concerning Human Rights Education: The Case of Turkey
Nalan BALCI, Nihal DOĞAN Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Programında Değer Eğitimi Anlayışı
Value Education Apprehension in the Citizenship and Democracy Education Program
Şeyma ERGÜR, Bülent TARMAN Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminin Yeni Yönelimleri (İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabı İncelemesi Örneği)
New Tendencies of Education of Citizenship and Democracy in the Adapt Education 8th Grade Education of Citizenship and Democracy Course Book)
Mustafa USLU Müzik Eğitimi Yaklaşımıyla Aktif Sosyal Katılım ve Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikleri
Müzik Eğitimi Yaklaşımıyla Aktif Sosyal Katılım ve Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikleri
Ali YILMAZ, Meltem Elif CENDEK, Erva Yeter KARAYEL Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Kavramı İle İlgili Görüşleri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Kavramı İle İlgili Görüşleri
Ayşegül Nihan EROL, Hamza KELEŞ Göç, Aidiyet Duygusu, Kimlik ve Kültür" Aksaray Örneği
“Migration, Sense of Belonging, Identity and Culture" Aksaray Example
Koray ÖZYİĞİT, Melike KOÇYİĞİT Bir Öğretmen Yetiştirme Projesi Olarak Köy Enstitülerinde Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
Citizenship and Democracy Education as Teacher Training Project in Village Institutes
Ayşegül TURAL, Fitnat GÜRGİL Avrupa Birliği’nin Demokrasi ve İnsan Hakları Politikalarının Türk Kültürüne Yansımaları Açısından İncelenmesi
Avrupa Birliği’nin Demokrasi ve İnsan Hakları Politikalarının Türk Kültürüne Yansımaları Açısından İncelenmesi
Hakan SARIÇAM, İsmail ÇELİK, Seval HALLAÇ Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Değerler Algısı ile Kimlik Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Examination of the Relationship Between Sense of Identity and Perception of Values at the University Students Who Are the Programme of Social Studies Education
Hanife ESEN, Salih ZEKİ GENÇ Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Vatandaşlık ve İnsan Hakları
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Vatandaşlık ve İnsan Hakları
Yücel Atila ŞEHİRLİ İlköğretim Okullarındaki Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersine Karşı Tutumları-Edirne İli Örneği
The Attitudes of Social Studies Teachers in Primary Schools towards Citizenship and Democracy Education-Edirne Province Sample
Osman ÇEPNİ, Sibel OĞUZ, Bahadır KILCAN İnternet Kullanımının İyi Bir Vatandaş Yetiştirmedeki Rolü
The Role of Using Internet in Raising Good Citizens
Ramazan BOLAT İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Demokratik Eğilim Düzeyleri
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Demokratik Eğilim Düzeyleri
Aysel MEMİŞ, Esma GÜNEY GEDİK Sınıf Öğretmenlerinin Aktarmak İstedikleri Değerler ile Öğrencilerin Değer Önceliklerine Yönelik Algılarının Karşılaştırılması
Sınıf Öğretmenlerinin Aktarmak İstedikleri Değerler ile Öğrencilerin Değer Önceliklerine Yönelik Algılarının Karşılaştırılması
Tekin ÇELİKKAYA, Simge FİLOĞLU Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Değer ve Değer Eğitimine İlişkin Görüşleri
Social Studies Teachers’ Views on the Value and Value Education
Mustafa İÇEN Değer Aktarımında Öğretmenlerin Üslubu ve Kullanılan Yaklaşımlar
Teachers’ Manners in Value-Transfer and Approaches
Tekin ÇELİKKAYA, Simge FİLOĞLU, Nur Sema ÖKTEM Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Teacher’s Views Regarding the Value Education in Social Studies
Gizem BENGİÇ Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sivil Toplum Kuruluşlarına Bakış Açısı ve Bu Kuruluşlara Katılma Sorumlulukları
Pre-service Social Studies Teachers’ Views of Non-governmental Organizations (NGO) and Their Responsibilities to Participate in These Organizations
İskender DÖLEK Küresel Isınma - Küresel İklim Krizi ve Göç Olgusu
Küresel Isınma - Küresel İklim Krizi ve Göç Olgusu
Cemil ÖZTÜRK, Mehmet ŞİMŞEK Türkiye’de Vatandaşlık Eğitiminde Çokkültürlülük
Türkiye’de Vatandaşlık Eğitiminde Çokkültürlülük
Ahmed Emin OSMANOĞLU, Sevim ALKAYA Türk Devletinin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansıyan Demokrasi Algısı
Perception of Democracy in Turkey’s Social Studies Textbook
Gülten YILDIRIM Etkin Vatandaşlar mıyız? İlköğretim Öğrencilerinin Türk Toplumuna İlişkin Değerlendirmeleri
Are We Active Citizens? Primary School Students’ Opinions about Turkish Society
Hakan AKDAĞ, Selahattin KAYMAKÇI Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Terör Kavramına Yönelik Görüşleri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Terör Kavramına Yönelik Görüşleri
Yücel KABAPINAR, Meryem KAYA Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılabilecek Bir Öğretim Yöntemi Olarak Sözlü Tarihe İlişkin Örnek Bir Uygulama
Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılabilecek Bir Öğretim Yöntemi Olarak Sözlü Tarihe İlişkin Örnek Bir Uygulama
Nurullah ULUTAŞ Hukukçu Yazarların Romanlarında İnsan Hakları ve Demokrasi
Hukukçu Yazarların Romanlarında İnsan Hakları ve Demokrasi
Stephen LAFER, Hasan AYDIN Politics, Schools and the Problem of Providing True Democracy Education
Politics, Schools and the Problem of Providing True Democracy Education
Tilman GRAMMES, Suat AYTEKİN Approaches to Democracy Education - The German Case
Approaches to Democracy Education - The German Case
Louise FORSYTH Islam and Democracy
Islam and Democracy
Rosi GEVAERD The Idea of Slavery: Relationship Between the Textbook Narrative and Ideas thought Out by Students
The Idea of Slavery: Relationship Between the Textbook Narrative and Ideas thought Out by Students
Ufuk ŞİMŞEK Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve Yurttaşlık Eğitimi Üzerine Bir Tartışma
The Discussion on the Nation-State and Citizenship Education in the Process of Globalization
İlhan MEMMEDZADE, Roida RZAYEVA Postmodernitenin Kültürel Çoğulculuğu Bağlamında Çok Kültürlülük
Postmodernitenin Kültürel Çoğulculuğu Bağlamında Çok Kültürlülük
Gülmisâl EMİROĞLU Sosyal Bilgiler Programlarında Küreselleşme
Globalism in Social Sciences Programs
Ali YILMAZ, Mehmet Akif KARADAĞ Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Farklı Kültürlere Bakış Açısı
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Farklı Kültürlere Bakış Açısı
Cemal TÜRER Okullarda Aktif Katılım Yoluyla Demokrasi Eğitimi
Education for Democracy in Schools through Active Participation
Seyfettin ARSLAN İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Uzlaşı ve Demokrasi Kültürü: İstanbul İli Örneği
Consensus and Democracy Culture of 8th Grade Students: The Case of İstanbul
Hatip YILDIZ, Erol KOÇOĞLU, Yunus Emre AVCI İlköğretim Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarınca Değerlendirilmesi
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarınca Değerlendirilmesi
Gül TUNCEL, Ali BALCI Demokratik Toplumlarda Öğretmen Nitelikleri ve Öğrencilere Yansımaları
Demokratik Toplumlarda Öğretmen Nitelikleri ve Öğrencilere Yansımaları
Celal MUTLUER Tarih Eğitiminde Küresel Vatandaşlık Eğitimi
Global Citizenship in History Education
Güler AHMEDOVA Ortadoğu`da Küresel Vatandaşlık Eğitiminin Aşamaları
Ortadoğu`da Küresel Vatandaşlık Eğitiminin Aşamaları
Ömer Faruk SÖNMEZ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Vatandaşlık Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Vatandaşlık Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Ahmet Utku ÖZENSOY Sosyal Bilgiler Dersinde Eleştirel Okumaya Göre Düzenlenmiş Ders Kitabıyla Yapılan Öğretim Hakkında Öğrencilerin Düşünceleri
Sosyal Bilgiler Dersinde Eleştirel Okumaya Göre Düzenlenmiş Ders Kitabıyla Yapılan Öğretim Hakkında Öğrencilerin Düşünceleri
Serap MUTLU, Osman SAMANCI İlköğretim Öğrencilerine Göre Öğretmenlerin Sınıf Yönetimiyle İlgili Demokratik Tutum ve Davranışları
Democratic Attitudes and Behaviours of Teachers in Regard to Their Classroom Management in the Opinion of Elementary School Students
Hamza AKENGİN, Zafer İBRAHİMOĞLU, Selda ŞAN Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Disipliner Çeşitlilik: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Disipliner Çeşitlilik: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Ramazan ÇEKEN, Cemalettin AYAS, Hüseyin EŞ Sosyal Sorumluluk ve Vatandaşlık Bilincinin Fen Projelerinin Amacına Etkisi
Sosyal Sorumluluk ve Vatandaşlık Bilincinin Fen Projelerinin Amacına Etkisi
Aysel MEMİŞ, Uğur ALTAY MEMİŞ Cinsiyet, Başarı ve Sosyal Beceri
Cinsiyet, Başarı ve Sosyal Beceri
Remziye OKKAR Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar “Antik Çağdan Günümüze Vatandaşlık”
New Trends and Issues in the Education of Citizenship and Democracy Citizenship Since Ancient Times
Feride ERSOY, Taner ŞAHİN Türkiye`deki İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi
Examination of Primary Education 4. and 5. Class Social Studies Textbooks in terms of Approaches of Values Education in Turkey
Handan DEVECİ, Tuğba Selanik AY Vatandaşlık Eğitiminde Sosyal Bilgilerin Toplumsal Gücü: Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Vatandaşlık Eğitiminde Sosyal Bilgilerin Toplumsal Gücü: Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Ahmet KATILMIŞ, Hilal LİVAOĞLU Mısırlıların Gözünde Etkin Vatandaş
Effective Citizen in the Eyes of Egyptians
Mohd Azizuddin MOHD SANI Comparative Aspects in The Public Sphere and Regulation of Internet Content in Malaysia and Thailand
Comparative Aspects in The Public Sphere and Regulation of Internet Content in Malaysia and Thailand
Mehmet AÇIKALIN, Nur ÜTKÜR How Students Use the Internet for Social Studies
How Students Use the Internet for Social Studies
Nihat Gürel KAHVECİ, Mesut SENGÜLEÇ Etkili Vatandaş Eğitiminde “Sosyal Medya” Üzerine Bir Araştırma: Sosyal Bilgilerin Boyutları
A Research on “Social Media” for Educating Effective Citizens: Dimensions of Social Studies
Nihat Gürel KAHVECİ, Mesut SENGÜLEÇ Etkili Vatandaş Eğitiminde “Sosyal Medya” Üzerine Bir Araştırma: Sosyal Bilgilerin Boyutları
A Research on “Social Media” for Educating Effective Citizens: Dimensions of Social Studies
Robert WATERSON Universal Human Rights: Essential for Teaching Civism in a Global Context
Universal Human Rights: Essential for Teaching Civism in a Global Context
Marie SAUTIN Responsive Museums and Galleries: An Insight into the British Museum Practices towards Its Tourists Audiences
Responsive Museums and Galleries: An Insight into the British Museum Practices towards Its Tourists Audiences
Zeynel AMAÇ Öğretmen Yeterlikleri ve Çok Kültürlülük: Öğretmenlik Eğitimi İçin Bir Analiz
Teacher Competencies and Multiculturalism: An Analysis for Teacher Education
Yusuf KESKİN, Sevgi COŞKUN KESKİN Cumhuriyet Dönemi İlkokul Yurttaşlık Bilgisi Programlarında Yer Alan Değerler
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Yurttaşlık Bilgisi Programlarında Yer Alan Değerler
Ahmet ŞAHİDOV Avrupa Demokrasisi ve Milli Değerler Sistemi
Avrupa Demokrasisi ve Milli Değerler Sistemi
Adem ÖCAL, Ayşen ALTINOK Sosyal Bilgiler Eğitiminde Bir Sosyal Duyarlılık Aracı Olarak Aktif Sosyal Katılım
Active Social Participation as a Social Sensitivity Tool in Social Studies Education
İsmail Hakan AKGÜN, Yasin DOĞAN, Fatma TORUN Öğretmen Adaylarının Katılımcı Vatandaşlık Görevlerini Yerine Getirmelerine Yönelik Görüşleri
Views of Teacher Candidates` on Fulfill of Participants Civic Duties
Ali YILMAZ, Ahmed Emin OSMANOĞLU, Resul YAŞAR Mısır, İran, Suudi Arabistan ve Türkiye Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Vatandaşlık Algılarının Karşılaştırmalı İncelemesi
Comparative Study of Citizenship Perception in Egypt’s, Turkey’s, Saudi Arabia and Iran’s Social Sciences Textbooks
İsmail DEMİRCİOĞLU Sosyal Bilgiler Dersi Demokrasi Eğitimini Desteklemekte midir?:Öğretmen Görüşleri
Sosyal Bilgiler Dersi Demokrasi Eğitimini Desteklemekte midir?:Öğretmen Görüşleri
Hacer DOLANBAY Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları ve Demokrasi Dersine İlişkin Görüşleri
The Opinions of Students that Study in the Primary Education Social Studies Teaching Programme (CandidateTeachers) about the Teaching of Human Rights and Democracy Course
Vahap ÖZPOLAT, Meryem Şahin SUNGUR Toplumda Uzlaşma Kültürü İçin Demokratik Vatandaşlık ve Eğitimi
Toplumda Uzlaşma Kültürü İçin Demokratik Vatandaşlık ve Eğitimi
Hatice MUMYAKMAZ Türkiye Cumhuriyetinin İlk Yıllarında Vatandaşlık/Yurttaşlık
Türkiye Cumhuriyetinin İlk Yıllarında Vatandaşlık/Yurttaşlık
İbrahim GÜLER Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Dil Kirliliği ve Vatandaşlık” Bilincine Yansımaları
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Dil Kirliliği ve Vatandaşlık” Bilincine Yansımaları
Aysel MEMİŞ, Tuba HARMANKAYA İlköğretim Okulu 5.Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları
İlköğretim Okulu 5.Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları
Nazlı GÖKÇE Öğrencilere Hoşgörü Kazandırmada Coğrafya Eğitiminin Yeri ve Önemi
Öğrencilere Hoşgörü Kazandırmada Coğrafya Eğitiminin Yeri ve Önemi
Ahmet NALÇACI, Zeynep BAŞÇI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Kavramına İlişkin Görüşleri
Prospective Classroom Teachers’ Views on Value Concept
Mahmut BABACAN Deyimlerimiz ve Karakter Eğitimi
Our Idioms and Education of Character
Özlem YİĞİT, Tuba ÇENGELCİ, Hıdır KARADUMAN Teknolojinin Değerlere Yansıması Konusunda Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Teknolojinin Değerlere Yansıması Konusunda Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Sevgi COŞKUN KESKİN, Deniz YÜCEER Danimarka`da Vatandaşlık Eğitimi
Danimarka`da Vatandaşlık Eğitimi
Halil İbrahim SAĞLAM İlköğretim Öğretmenlerinin Etkili Vatandaşlık Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
A Study of Primary School Teachers’ Effective Citizenship Proficiencies Thruogh Certain Variables
Hülya ÇELİK Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre, Demokratik Aile ve Demokratik Okul
According to Social Studies Teacher Candidates, Democratic Family and Democratic School
Derya Çığır DİKYOL Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Eskiçağ Tarihi Konularında Demokrasi İzleri
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Eskiçağ Tarihi Konularında Demokrasi İzleri
Chantal DERY, Eric MOTTET Do Geography Teachers See Themselves as Global Citizenship Educators? the Situation in Québec
Do Geography Teachers See Themselves as Global Citizenship Educators? the Situation in Québec
Joan Brodsky SCHUR Students as Collaborative Curators: A Turkish and American Cross-National Curriculum to Foster Multiple Perspectives
Students as Collaborative Curators: A Turkish and American Cross-National Curriculum to Foster Multiple Perspectives
Michele BERTANI Challenges and Recent Developments in the Field of Education in Relation to Promote Inclusiveness for Students with Migrants Origin:The Italian Case
Challenges and Recent Developments in the Field of Education in Relation to Promote Inclusiveness for Students with Migrants Origin:The Italian Case
E. Özlem YİĞİT Citizenship and Citizenship Education in Erasmus Students’ Views
Citizenship and Citizenship Education in Erasmus Students’ Views
David GERWIN, Jack ZEVIN Picasso`s anti-Vietnam War Poster
Picasso`s anti-Vietnam War Poster
Vahap ÖZPOLAT, Hatice DEMİRTAŞ, Hafise KOCAMAN Toplumsal Hafızanın Demokrasi Kültürü ve İnsan Hakları Eğitiminde İşe Koşulmasının Bir Yöntemi: Türkülerimiz
Toplumsal Hafızanın Demokrasi Kültürü ve İnsan Hakları Eğitiminde İşe Koşulmasının Bir Yöntemi: Türkülerimiz
Şevki IŞIKLI Demokrasi ve Demokrasi Eğitiminin Kuantum Mekaniksel Temelleri
Demokrasi ve Demokrasi Eğitiminin Kuantum Mekaniksel Temelleri
Cengiz ÖZMEN, Harun ER, Barış ÇUKURBAŞI Sanal Ortamlarda Vatandaşlık Algısı
Sanal Ortamlarda Vatandaşlık Algısı
Zihni MEREY, Kadir KARATEKİN, Zafer KUŞ The Vision of Human Rights Education within the Frame of the Recommendations the United National and Council of Europe
The Vision of Human Rights Education within the Frame of the Recommendations the United National and Council of Europe
Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve İlköğretim Öğrencilerinin Vatandaşlık Algılarının Karşılaştırılması
Comparision of Social Studies Teachers and Primary Schools Students’ Perceptions about Citizenship
Ali YILMAZ, Resul YAŞAR Suudi Arabistan’da Mutavassıt (Ortaokul) Birinci Sınıf Vatandaşlık Eğitimi Programı İle Türkiye’deki Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının Karşılaştırılması
Suudi Arabistan’da Mutavassıt (Ortaokul) Birinci Sınıf Vatandaşlık Eğitimi Programı İle Türkiye’deki Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının Karşılaştırılması
Akmatali ALİMBEKOV Manas Destanındaki Eski Çağlardaki Kırgızların Vatandaşlık Eğitimi Düşünceleri ve Bu Düşüncelerin Günümüzdeki Değeri
Manas Destanındaki Eski Çağlardaki Kırgızların Vatandaşlık Eğitimi Düşünceleri ve Bu Düşüncelerin Günümüzdeki Değeri
Adem ÖCAL, Güven KEMERKAYA, Mustafa Şaban KESER İlköğretim Öğrencilerinin “İyi Vatandaş” Algılarının İncelenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin “İyi Vatandaş” Algılarının İncelenmesi
Yücel KABAPINAR, Nilüfer Bircan KAYA, Melek DUMAN Sosyal Bilgiler Öğretim Materyallerinde Empati Becerisine Yönelik Etkinliklerin İncelenmesi
Sosyal Bilgiler Öğretim Materyallerinde Empati Becerisine Yönelik Etkinliklerin İncelenmesi
Fatma TORUN, İsmail Hakan AKGÜN, Yasin DOĞAN Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları
Pre-School Teacher Candidates’ Attitudes Toward Children`s Rights
Kerem ÇOLAK, Selahattin KAYMAKCI, Mehmet AKPINAR Sosyal Bilgiler Öğretim Programında, Ders Kitaplarında ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yeri
The Status of Renewable Energy Resources in the Turkish Social Studies Curriculum, Textbooks and Pre-Service Teachers Opinions about It
Nurdan KALAYCI, Serkan KELEŞOĞLU, Fahriye HAYIRSEVER Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Bir Arpa Boyu Yol Alabildik mi?
Can We Take a Very Short Distance in Citizenship and Democracy Education?
Ahmet NALÇACI, Adem BELDAĞ İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazandırılması ile İlgili Öğretmen Görüşleri
Teacher Views on Earning the Values in Elementary School 4th and 5th Grades Social Sciences Course
Vecihe GÖMÜK Değer ve Değerler Eğitiminin Drama Yöntemiyle Verilmesi
Değer ve Değerler Eğitiminin Drama Yöntemiyle Verilmesi
Necati BOZKURT Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değerler Kavramına Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği
Determining Primary School Teacher Candidates’ Beliefs About Values: A Case from Mustafa Kemal University
Hakan AKDAĞ, Zafer TANGÜLÜ İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabının Değerler Eğitimi Bağlamında Terör Kavramı Açısından Değerlendirilmesi
İlköğretim 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabının Değerler Eğitimi Bağlamında Terör Kavramı Açısından Değerlendirilmesi
Metin TÜRKMEN, Cüneyt COŞKUN Yenidünyada ‘Toplumsal Canlı’ Olarak İnsanın Yeni Anlam Bağlamları
Human New Context of Meaning as a “Social Organism” in New World
Kamil UYGUN, Barış ÇİFTÇİ, Muhammet AVAROĞLULLARI İlköğretim Öğrencilerinin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumu
Attitudes of Primary School Students Regarding Universal Values
Ahmet KILIÇ "Küresel Eğitim Modeli" ve Ulus Devlet
"Küresel Eğitim Modeli" ve Ulus Devlet
Elvan GÜNEL, Serdar MALKOÇ Sosyal Bilgiler Programında ve Ders Kitaplarında Kadın Algısı, Cinsiyetçilik ve Kadın Hakları Üzerine
Re-Thinking the Social Studies Curriculum and Social Studies Textbooks from A Perspective of Women, Sexism and Women’s Rights
Louise FORSYTH Democracy Education from Abroad
Democracy Education from Abroad
Timothy LINTNER The Rise of Inclusion and the Response of Social Studies Educators
The Rise of Inclusion and the Response of Social Studies Educators
Rita de CássiaGonçalves , PACHECO DOS SANTOS, Leilah Santiago BUFREM History Teachers, Textbooks From Pnelem/2008 And The Concept of Past
History Teachers, Textbooks From Pnelem/2008 And The Concept of Past
Eleni FLIPPIDOU, Banu ÇULHA ÖZBAŞ Küresel Eğitim Yolunda: Yunan ve Türk Sosyal Bilgiler ve Tarih Kitaplarında Küresel Eğitim Konularının Karşılıklı Analizi
On The Way Of Global Education: Analyzing of Global Education in the Turkish and Greece in K 12 History and Social Studies Textbooks
Zita BEUTLER, Hüseyin SERÇE, Mevlüt AYDOĞMUŞ Promoting Active Citizenship through Activating and Participatory Methods
Promoting Active Citizenship through Activating and Participatory Methods
Metin ELKATMIŞ Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ile Okuma İlgi ve Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ile Okuma İlgi ve Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mehmet Emin KAHRAMAN Sanatçı Gözünden Demokrasi
Sanatçı Gözünden Demokrasi
Süleyman İNAN Türkiye’nin Demokrasi Eğitiminde Netameli Bir Konu: Ders Kitaplarında Örtük Militarizm
Türkiye’nin Demokrasi Eğitiminde Netameli Bir Konu: Ders Kitaplarında Örtük Militarizm
Adem DURAN, Sevda ÇETİNKAYA İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları
The Attitudesof First Level TeachersofPrimary School Towards Human Rights Education
Arife FİGEN ERSOY, Fatih ÖZTÜRK Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yurtseverlik Algısı
Perceptions of Social Studies Teacher Candidates on Patriotism
Erdoğan KAYA, Tuba EROĞLU 2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında İdeoloji
2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında İdeoloji
Funda KOCA, Ahmet ŞİMŞEK Türkiye’de Lise Tarih Ders Kitaplarında “Uzlaşma Kültürü”
“Compromise Culture” in Turkey High School HistoryTextbooks
Mustafa KILINÇ Sosyal Hoşgörüsüzlük ve Kendilik Bilincinde Yaşantı Arasındaki İlişkiler: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma
Sosyal Hoşgörüsüzlük ve Kendilik Bilincinde Yaşantı Arasındaki İlişkiler: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma
İbrahim İPEK Sosyal Bilgiler Dersinde “Vatandaşlık” Eğitimi
Citizenship Education in the Social Studies Course
Ayşegül Nihan EROL Avrupa Vatandaşlığı Eğitimi ve Katılımcılar Üzerindeki Etkisi
European Union Training Course and the Effect to The Participants
Bülent TARMAN, Burçin KURAN Vatandaşlık ve İnsan Hakları Dersinde Kavramların Öğrenilme Düzeylerinin Öğrencilerin Yaşadıkları Çevre İlişkisi
Relation of Learning Levels of Notions in Citizenship and Human Rights Course and the Environment of Students Summary
Süreyya DALKA Öğrenmenin Sosyal Çıktıları
Öğrenmenin Sosyal Çıktıları
İlhan TURAN, Ayça KARTAL İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Vatandaşlık Bilgileri İle İlgili Kavram Yanılgılarının Zihin Haritama Tekniği İle Belirlenmesi
The Determination via to Mind Mapping Technique of Misconcepts Regarding Citizenship Knowledge of Elementary School Teaching 5th Grade Students
Tülay KUZU, Şebnem SAĞIRAL Değerler ve Demokrasi Öğretiminde Yöntemsel Sorunlar
Procedural Problems in the Teaching of Values and Democracy
Kadir ULUSOY, Tuğba YANPAR YELKEN Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ortak Değer Algıları
Social Science Teacher Candidates’ Perception on Common Values
Yücel Atila ŞEHİRLİ İnsan Hakları Kavramının 1982 Anayasası’nda Ele Alınış Biçimi
The Treatment of the Concept of Human Rights in 1982 Constitution
Mehmet Tamer KAYA, Barış ÇİFTÇİ, Yakup YILMAZ Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokrasi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokrasi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Cemil YÜCEL, İsmail ACUN, Yusuf İNEL Demokrasi, Vatandaşlık ve İnsan Haklarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme
Demokrasi, Vatandaşlık ve İnsan Haklarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme
Ali SICAK İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacı Yaklaşım Açısından İncelenmesi
Examining the Objectives of Elementary School Citizenship and Democracy Education Programme in terms of Constructivist Approach
Zafer TANGÜLÜ, Hakan AKDAĞ Tek Parti Döneminde Ortak Vatandaş Yetiştirme Çabaları İlkokul Programlarında Vatandaşlık Eğitimi
Tek Parti Döneminde Ortak Vatandaş Yetiştirme Çabaları İlkokul Programlarında Vatandaşlık Eğitimi
Poster Bildiri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Kadir KARATEKİN, Zafer KUŞ, Zihni MEREY Primary School Student’s Opinions about Democracy in Their Family
Primary School Student’s Opinions about Democracy in Their Family
Zita BEUTLER, Hüseyin SERÇE, Mevlüt AYDOĞMUŞ Developing Citizens - Paths to Core Competencies through a Problem-based Learning Project in Civic Education (VOICE)
Developing Citizens - Paths to Core Competencies through a Problem-based Learning Project in Civic Education (VOICE)
Vehice GÖMÜK Farklılaştırılmış Öğretim Çerçevesinde Sosyal Bilgiler Öğretimi
The Teaching of Social Studies in Differentiated Instructons
Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN Sosyal Bilgiler Derslerinde Tartışmalı Konuların Öğretimi
Sosyal Bilgiler Derslerinde Tartışmalı Konuların Öğretimi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.