Anasayfa2nd International Sysposium on History Education

Teması:
Düzenleme Tarihi: 14-16 June 2012
Düzenleyen: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yapıldığı İl: Trabzon

Eğitim Bilimleri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Yasar Özüçetin Meclis Celse Zabıtlarında Tarih Temelli Metaforlar Üzerine Bir İnceleme (1920- 1923)
Meclis Celse Zabıtlarında Tarih Temelli Metaforlar Üzerine Bir İnceleme (1920- 1923)
Erhan Metin Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Dil Kullanımı
Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Dil Kullanımı
Fatma Acun Yakın Dönem Tarihinin Öğretimi: Problemler ve Öneriler
Yakın Dönem Tarihinin Öğretimi: Problemler ve Öneriler
Abdalaziz Awadallah Tarihi Kaynak Olarak Evliya Çelebi Mısır`ın Seyahatnamesi Önemi
Tarihi Kaynak Olarak Evliya Çelebi Mısır`ın Seyahatnamesi Önemi
Ulvi Keser Kıbrıslılık Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Tarih Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Kesitsel Bir Bakış
Kıbrıslılık Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Tarih Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara Kesitsel Bir Bakış
Celal Öney Ermeniler Amerika ve Milliyetçilik Üçgeninde Tarih Eğitimi
Ermeniler Amerika ve Milliyetçilik Üçgeninde Tarih Eğitimi
Rozmeri Basic Art Education During Economiv Crisis
Art Education During Economiv Crisis
Galip Çağ Meşruyiyet Devri Osmanlı Tarih Eğitimine Dair Bir Kaynak: Manastırlı Mehmet Tevfik Bey`in Osmanlı Tarihi
Meşruyiyet Devri Osmanlı Tarih Eğitimine Dair Bir Kaynak: Manastırlı Mehmet Tevfik Bey`in Osmanlı Tarihi
A. Kürsat Gökkaya, Aysegül Tural Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sahip Oldukları Tarih Bilinci Üzerine Bir Araştırma
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sahip Oldukları Tarih Bilinci Üzerine Bir Araştırma
Hamza Keles, Aysegül Tural Tarih Öğretiminde Örnek Bir Çalışma: Kültürel Mirasa Duyarlık Değerinin Kazanımı
Tarih Öğretiminde Örnek Bir Çalışma: Kültürel Mirasa Duyarlık Değerinin Kazanımı
Arzu Kocaman Çeyiz Sandığında Saklı Tarih
History Hidden in Hope Chest
Can Ekiz Tarih Öğretiminin Derinliği
The Deepnessof History Teaching
Ibrahim Caner Türk Osmanlı Devleti`nde II. Meşrutiyet Dönemi Kız Eğitim Kurumları
Osmanlı Devleti`nde II. Meşrutiyet Dönemi Kız Eğitim Kurumları
Çagrı Sagıroglu Tarih Eğitimi Kapsamında Yeni Bir Bakış: Osmanlı Devleti`nin Genişleme Siyasetinin Modern Strateji Analizleriyle İncelenmesi
Tarih Eğitimi Kapsamında Yeni Bir Bakış: Osmanlı Devleti`nin Genişleme Siyasetinin Modern Strateji Analizleriyle İncelenmesi
Muhammed Sarı, Adem Öcal Yeni Türk Devletininİlk Maarif Vekaleti (Kurtuluşu ve Çalışmaları 1920-1923)
Yeni Türk Devletininİlk Maarif Vekaleti (Kurtuluşu ve Çalışmaları 1920-1923)
Yücel Kabapınar, Irem Kab Öğretim Programları ve Ders Kitapları Açısından Alman ve Türk (5. ve 6. Sınıflar Düzeyi) Tarih Öğretimi Deneyimlerine Bir Bakış: Benzerlik ve Farklılıklar
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Açısından Alman ve Türk (5. ve 6. Sınıflar Düzeyi) Tarih Öğretimi Deneyimlerine Bir Bakış: Benzerlik ve Farklılıklar
Necati Bozkurt Tarih Öğretmeni Adaylarının Üst Biliş Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining History Teacher Candidates Meracognitive Levels
Hakan Bacanlı Askeri Tarih Çalışmalarının Tarih Bilimine Katkıları
Askeri Tarih Çalışmalarının Tarih Bilimine Katkıları
Rezzan Akçatepe T.C Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Öğretiminde Drama Tekniğinin Kullanılması
T.C Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Öğretiminde Drama Tekniğinin Kullanılması
Efdal As Türkiye`de Askeri Tarih Çalışmalarında Kullanılabilecek Süreli Askeri Yayınlar
Türkiye`de Askeri Tarih Çalışmalarında Kullanılabilecek Süreli Askeri Yayınlar
Sevinç Ruintan Tarih Derslerinin Milli Kimliyimizin Oluşmasında Rolü
Tarih Derslerinin Milli Kimliyimizin Oluşmasında Rolü
Songül Keçeci Kurt Osmanlı Devleti`nde Özel İslam Mektepleri`nde Öğrencilik Hayatı
Student Life at Private Islamic School of Ottaman State
Ibrahim Hakkı Öztürk Tarih Öğretimi Alanında Eylem Araştırması Yönteminin Kullanılması: Eğitimsel Fırsatlar ve Metodolojik Sorunlar
Tarih Öğretimi Alanında Eylem Araştırması Yönteminin Kullanılması: Eğitimsel Fırsatlar ve Metodolojik Sorunlar
Serkan Ünal, Ibrahim Hakkı Öztürk Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Konu İçeriğinin Düzenlenmesiyle İlgili Öğretim Programı ve Ders Kitaplarına Yönelik Görüşleri: Yeni Yaklaşımlara Direnç ve İçerikteki Sorunlar
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Konu İçeriğinin Düzenlenmesiyle İlgili Öğretim Programı ve Ders Kitaplarına Yönelik Görüşleri: Yeni Yaklaşımlara Direnç ve İçerikteki Sorunlar
Hatim Mahamid History Education for Arab Palestinian Schools in Israel
History Education for Arab Palestinian Schools in Israel
Fatih Demirel Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında Öğrenci Takibi
Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında Öğrenci Takibi
Evren Sar Eski Roma`da İlköğretim
The Primary Education in Ancient Rome
Beytullah Kaya 8. Sınıf Öğrencilerinin Dost ve Düşman Ülkelerle İlgili Algıları
8. Grade Students Perceptions of Friendly and Enemy Countries
Seyda Barlas Bozkus Recycling the Past: Mapping Historical Landscape of Turkey in City Museums
Recycling the Past: Mapping Historical Landscape of Turkey in City Museums
Nino Chikovani, Ketevan Kakitelashvili Post- Soviet As A Cultural Trauma and History Education in Georgia
Post- Soviet As A Cultural Trauma and History Education in Georgia
Semih Aktekin, Çigdem Baki Pala Tarih Öğrenmeyi Seviyorum Çünkü...
The Reason Why I Love Learning History
Gülsen Erdal Historical Consciousness in Music Education and Music History Education
Historical Consciousness in Music Education and Music History Education
Adnan Altun Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medyadaki Tarih Bilgisinin Güvenirliğine İlişkin Görüşleri
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medyadaki Tarih Bilgisinin Güvenirliğine İlişkin Görüşleri
Sacit Uguz, Yakup Karatas Tarsus Rüştiyesinde Misak-ı Milli İlkokuluna (Bir Okulun Gelişimi ve Dönüşümü)
From Tarsus Rushdiye to Misak-ı Milli Primary School
Kasım Bolat Tarih Eğitiminde İhtimal Yada Teorik Anlatım: Osmanlı Tarihi Açısından
Tarih Eğitiminde İhtimal Yada Teorik Anlatım: Osmanlı Tarihi Açısından
Aydın Efe Ahmed Rasim: Bir Osmanlı Tarih Sözlükçüsü
Ahmed Rasim: An Ottoman History Lexicagrapher
Namık Çencen, Özcan Demir Günümüz Ortaöğretim 10. Tarih Ders Kitabı İle Muhteşem Yüzyıl İsimli Televizyon Dizisindeki Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Söylemlerinin Gösterge Bilimsel Açıdan Karşılaştırılması
The Comparison of Contemporary Secondary School 10th Grade Text Book and Magnificent Century Television Series in Terms of Kanuni Sultan Suleyman Era Discourse
Yücel Kabapınar, Meryem Kaya, Serap Tozlu Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılabilecek bir Yöntem Olarak Sözlü Tarih: Düğünlerimiz Konusu Üzerine Bir Uygulama
Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılabilecek bir Yöntem Olarak Sözlü Tarih: Düğünlerimiz Konusu Üzerine Bir Uygulama
Süleyman Demirci Kuruluştan İmparatorluk Çağına Osmanlı Tarihi Bir Hikaye/ a Fiction mi? Osmanlı Devletinin Kuruluşu İle İlgili Yaklaşımlara Eleştirel Bir Değerlendirme
Kuruluştan İmparatorluk Çağına Osmanlı Tarihi Bir Hikaye/ a Fiction mi? Osmanlı Devletinin Kuruluşu İle İlgili Yaklaşımlara Eleştirel Bir Değerlendirme
Yücel Kabapınar, Özge Ayva İlköğretim Öğrencilerinin İlkçağa İlişkin Algılarının Kaynakları: Öğrenciler Gerçekten Boş Bir Levha Mıdır?
İlköğretim Öğrencilerinin İlkçağa İlişkin Algılarının Kaynakları: Öğrenciler Gerçekten Boş Bir Levha Mıdır?
M. Ahmet Tokdemir Tarih Derslerinde Tartışma Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
History Teachers Perceptions About Using Discussion Method in History Classes
Muhammet Ahmet Tokdemir, Adem Artan T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Adı Geçen Önemli Kişilerin Ders Kitabındaki Fotoğraflarının Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri
Students Opinions Toward the Usage of Key Peoples Photographs/ Mages in the Textbook of Revolution History and Kemalism
Ilknur Erbas The Effects Of Fine Arts College On Art and History of Art Education From Its Foundation to The First Years of The Republic
The Effects Of Fine Arts College On Art and History of Art Education From Its Foundation to The First Years of The Republic
Naim Ürkmez, Selahattin Tozlu Gümüşhane Sancağında Eğitim (1873- 1916)
Education In The Sanjak of Gümüşhane
Celal Mutluer Tarih Derslerinin Küresel Vatandaşlık Eğitimindeki Yeri: Öğretmen Görüşleri
The Place of History Lessons in Global Citizenship Education
Adem Artan İnkılap Tarihi Öğretiminde Tarihi Romanların Kullanılması: Ateşten Gömlek Örneği
İnkılap Tarihi Öğretiminde Tarihi Romanların Kullanılması: Ateşten Gömlek Örneği
Meliha Köse Azerbaycan Ortaöğretim Öğrencilerinin Kadın Tarihine Yönelik Tutum ve Önerileri
The Attitutes and Proposals of Azerbaijan Secondary School Students Toward Women History
Sevinc Qasımova, Cavid Mövsümlü Tarihçilik: Farklı Bakışlar ve Çağdaş Düşünceler
Historiography: Different Views and Contemporary Thinkings
Mustafa Cihan Giambattista Vico: Tarihsel Bilgi ve İnsan Doğası Sorunu
Giambattista Vico: The Problem of Historical Knowledge and Human Nature
Ramazan Kaya, Aydın Güven, Zekerya Akkus Tarih Öğretmenlerinin Yeni Müfredat Programlarındaki Ölçme Değerlendirme Etkinliklerinin Uygulama Süreci Hakkındaki Görüşleri (Erzurum Örneği)
History Teachers Opinion About The Implementation Process of assessment and Evaluation Activities in New Curriculum Programs (Erzurum Sample)
Melike Faiz, Sibel Oguz, Erol Çiydem Popüler Kültürün Parçası Olan Tarihi Dizilere Yönelik Öğrenci Görüşleri (Kastamonu Örneği)
Students Views About Historical Tv Series Which Are A Part Of Popular Culture (Sampşe of Kastamonu)
Erol Çiydem Kavrama Dayalı Tarih Öğretimi Üzerine Bir Çalışma (Tanzimat Dönemi)
A Study Based on the Cencept of Hostory Teaching (Tanzimat Period)
Necati Bozkurt, Ulas Salih Özdemir Tarih Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İrdelenmesi: Selçuk Üniversitesi Örneği
Exploring Histoey Teachers Candidates Learning Styles and Evaluating Them in Terms of Certain Facets: A Selçuk University Example
Yasemin Er Tuna, Fatma Mazman Budak Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi
The analysis of Social Studies Teacher Candidates Perceptions Towards History Concept With The Help of Metaphors
Sena Cosgun Antik Yunan`da Çocukların ve Gençlerin Eğitimi
The Education of Children and Youth in Ancient Greece
Banu Çulha Özbas, Zübeyde Dogan Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Tarihi Yeniden İnşası
Childrens Historical Reconstructions in the Early Years
Feyzullah Yigitoglu Kitabı ve Belgesel Kaynaklara Göre 16. Yüzyılda Osmanlı Devleti`nde Öteki
The Others in 16th Century Ottoman State According to Academic and Documentary Resources
Banu Çulha Özbas, Eleni Filippodou Türk ve Yunan Dünya Tarihi Ders Kitaplarında Kadınların Temsilinin Analizi
Analysis of the Presentation of Women in World History Textbooks: Sample of Turkey and Greece
Sahin Oruç Yusuf Akçura ve Tarih Eğitimi
Yusuf Akçura and History Education
Selçuk Ilgaz, Hakan Örten, Mohammad Derakhshan İran Lise 2 Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmgesi
The Image of the Ottoman in the 10th GradeHigh- School Books of Iran
Hasan Bozkaya İlköğretim Tarih Eğitiminin Önemi
The Importance of History Education in Primary School
Fatma Gültekin Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Genel Tarih Bilgilerine İlişkin Bir Anket Çalışması
A Survey Study Regarding First Grade College Students Common Historical Knowledge
Fatma Ünal, Basol Samettin Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Türklerde Devlet Teşkilatı Konularının Değerlendirilmesi
Analysis of Subjects on Turkhish State Organization in Social Studies Curriculums From the Establishment of Republic of Turkey to Today
Ersin Gülsoy Mühendislik Eğitiminde Sivilleşmeye Giden Yol: Hendese- İ Mülkiye Mektebi
The Road to Civilization in Engineering Education: The Civil School of Geometry
Fatma Kaya Doganay Baytarlık Eğitiminde Bir Adım: Mülkiye Baytar Mektebi
A Pace in Veterinary Education: The School of Veterinary Civil Service
Mustafa Sahin, Aslı Çetinoglu, Saide Ayvaz Türkiyede Öğretmen Yetiştirilmesine Yönelik Hazırlanmış Tezler Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of Dissertations on Teacher Training in Turkey
Hüseyin Köksal İhsan Sungu`ya Ait Bir Tarih Dersi Örneği: Taç Giydirme Töreni Tablosu
A History Class Example By İhsan Sungu: A Picture of Enthronement Ceremony
Irakli Chkhaidze, Ivane Tsereteli Towards Multiethnic Georgian Nation? Key Aspects of History Teaching in the Post- Soviet Georgia
Towards Multiethnic Georgian Nation? Key Aspects of History Teaching in the Post- Soviet Georgia
Yasar Kop, Meral Metin Hiç Bir Ülkenin İlgilenmekten Vazgeçemediği Okul Kitapları: İki Örneğin Karşılaştırılması
Textbooks That Any Country Give Up to Interested in: Comparement of Two Sample
Ahmet SIMSEK, Mehmet Suat BAL, Mehmet Salih ERKEK Tarih Araştırmaları Konusunda Usta Tarihçilerin Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Master Historians Opinions on Historical Research
Abdullah Yıldız Türkiyedeki Tarih Bölümlerinin İnternet Sayfalarındaki Açıklamalara Göre Yetiştirmeyi Amaçladıkları Tarihçi Profilleri
Historian Profiles Aimed to Train According to the Statements of History Departments Web Pages in Turkey
Zafer Tangülü, Meral Halifeoglu XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışına Amerikalı Misyonerlerin Yaklaşımı
XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışına Amerikalı Misyonerlerin Yaklaşımı
Ali Yılmaz, Meryem Çiviler 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde İnteraktif Müzelerin Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
The Effect of the Use of Interactive Museums on the 6th and 7th Grades Social Studies Students Academic Achievement
Melek Ulusoy, Seçil Yıldız, Ramazan Alabas Okul Öncesi Dönemde Tarih Eğitimi: Tarih Öğretimi Üzerine Veli Görüşleri
History Education in the Preschool Period: Parents Opinions on History Teaching
Kristal University The Integration of the Human Right in the Framework of the Subject of History and Geography
The Integration of the Human Right in the Framework of the Subject of History and Geography
Ali Yılmaz, Resul Yasar Suudi Arabistanda Mutavassit (Ortaokul) Tarih Eğitimi Anlayışı
The Understanding of History Education in Saudi Arabia During Intermediate Education
Kibar Aktın, Gülçin Dilek Teaching History in Early Childhood Within Social Scial Sciences Curricula
Teaching History in Early Childhood Within Social Scial Sciences Curricula
Yücel Atila Sehirli Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Ataütkçülük Dersi İle İlgili Hazır Bulunuşluklarının Sınıf Öğretmenliği Adayları ile Karşılaştırılması
The Comparision of Social Sciences Teaching Candidates and classroom Teaching Candidates in Terms of Readiness Levels About Turkish Republic Revalution History and Kemalism Course
Mehmet Suat Bal, Sevim Ceylan II. Abdülhamit Döneminde Sultanilerde Uygulanan Öğretim Programları
Curricula in Sultani Schools at Period of II. Abdulhamit
Akif Pamuk Milli Eğitim Amaçları Üzerine Güncel Tartışmalar: Tarih Öğretmenleri Ne Düşünüyor?
Contemporary Discussions on the Aims of the National Education: What Do History Teachers Think?
Akif Pamuk, Ramazan Alabas Tarih Derslerinde Oluşturmacı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarını Kullanmak Mümkün Mü?
Is It Possible To Use A Constructivist Approach in Assessment and Evaluation in History Vlasses?
Mehmet Suat Bal, Necati Bozkurt Tarih Öğretiminde Kavramlar ve Yeni 9. 10. ve 11. Sınıf Tarih Öğretim Programlarında Kavramların Yeri
Concepts in Teaching History and the Concepts in New 9th, 10th and 11th Grades History Curriculums
Refik Turan Türkiye`de Tarih Öğretiminde Bir Değişim Dinamiği: Tarih Vakfı
A Change Dynamic in History Teaching in Turkey: The History Foundation
Seçil Buket Harut Avrupa Konseyi`nin 1990`lı Yıllarda Yürüttüğü Tarih Eğitimi Faaliyetlerine Bir Bakış
An Overwiev of History Teaching Activities of Council of Europe in 1990`s
Ahmet Sait Candan, Sezai Öztas Kültürel Miras ve Koruma Eğitiminde Saranbolu Örneği
Safranbolu Example of Cultural Heritage and Conservation Education
Yahya Akyüz Türk Eğitim Tarihi Alanına Nasıl Yöneldim? Türk Eğitim Tarihi Kitabımı Nasıl Yazdım? Türk Eğitim Tarihi Derslerimi Nasıl Yaptım?
How Did I Choose the Field of Turkish Education History? How Did I Write The Book History of Turkish Education? How Did I Conduct My Turkish Education History Classes?
Bülent Akbaba Lise Tarih Ders Kitaplarını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirimesi
The Development of High School History Textbook Rating Scale
Bülent Akbaba, Bahadır Kılcan Öğretmen Adaylarının Sözlü Tarih Çalışmalarına İlişkin Tutumları
Öğretmen Adaylarının Sözlü Tarih Çalışmalarına İlişkin Tutumları
Ahmet Vurgun, Muhammet Avarogulları Akdes Nimet Kurat`ın Tarihçiliği
Historiography of Akdes Nimet Kurat
Selahattin Kaymakcı Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretim Programları Kazanımlarının Birbirleriyle Örtüşme Durumu
Overlapping Situation of Attainments of Social Studies and History Curricula
Selahattin Kaymakcı Stajyer Öğretmenlerin Tarih Derslerine Yönelik Algı ve Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma
A Qualitative Research on Perceptions and Expectations of Trainee Teachers About History Courses
Aliye Burkay Ibis Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Turkish Secondary School History Textbooks According to the Opinions of Teachers
Bahri Ata 20. Yüzyıl Başlarında Avrupa Pedagoji Düşüncelerinin Osmanlı Dönemi Tarih Öğretimine Etkisi: Yakın Geçmişten Uzak Geçmişe Doğru Tarih Programı Geliştirme Projesi ve Sonuçları
The Effect of the European Pedagogical Thoughts to the History Teaching at the Ottoman Period at the Beginning of the 20th Century: The Project of History
Walid Salam Mısır`da Liselerde Tarih Öğretimi
Teaching History at High Schools in Egypt
Murat Keçe Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Tarih Konularının Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri
The Views of Teachers for Teaching the Subjects of History Located Within the Social Studies Curriculum
Erkan Dinç, Esra Sarıyıldız An Investigation of the Year- Eight Primary School Students Understanding and Comprehension of Some Concepts Taught in the Study
An Investigation of the Year- Eight Primary School Students Understanding and Comprehension of Some Concepts Taught in the Study
Erkan Dinç, Esra Sarıyıldız, Ismail Acun Teaching the History of Republican Period in Primary Schooling: An Examination of the Views of the Views of Teachers
Teaching the History of Republican Period in Primary Schooling: An Examination of the Views of the Views of Teachers
Rahmi Çiçek Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzonda Öğretmen Örgütlenmesi
Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzonda Öğretmen Örgütlenmesi
Oguz Keles, Elvan Yalçınkaya, Bayram Polat Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Atatürk Algısı
The Atatürk Perception of Pre- School Students
Fatih Yazıcı, Ayse Yetis Dizilerden Tarih Öğrenmek: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Değerlendirme
Learning History Through Tv Series: A Quantitative Study on History Teacher Opinions
Abdullah Gökdemir, Iskender Dasdemir Tarih Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Tarih Öğretiminde Soru Cevap Yönteminin Kullanılması
The Methods Used in History Teaching and the Use of Question Answer Method in History Education
Namık Çencen, Ahmet Simsek, Zafer Tangülü Sakarya Savaşının İnkılap Tarihi Öğretimi Açısından Hatıratlarda İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi
The Evaluation on Examination of Sakarya War Memoirs from the Point of Revolutionary History Teaching
Ibrahim Turan, Hasan Aslan Yök Tez Merkezi ve Proquest`te Yer Alan Tarih Eğitimi Tezlerinin İçerik ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of History Education Theses Submitted to Council of Higher Education National Dissertation Center and Proquest in Terms of Content and Method
Benediktas Šetkus Contenporary History Textbooks in Lithuania: The Case of Innovations
Contenporary History Textbooks in Lithuania: The Case of Innovations
Feride Aliyeva, Tevfik Mustafazade Batı Azerbeycan`da (İndiki Ermenistan`da) Türkçe Yer İsimlerinin Değiştirmesi
Batı Azerbeycan`da (İndiki Ermenistan`da) Türkçe Yer İsimlerinin Değiştirmesi
Nazım Kuruca Tarih Çalışmalarında Kaynak Kullanımı
Tarih Çalışmalarında Kaynak Kullanımı
Syed Liyaqat Hussain Moini Malfuzat (Utterances) of the Early Sufi Chishti Saints of India as a Source of History- Education During the Turkish Rule (13th Century)
Malfuzat (Utterances) of the Early Sufi Chishti Saints of India as a Source of History- Education During the Turkish Rule (13th Century)
Mesut Çapa İkinci Maarif Şurası Çalışmaları Işığında Türkiye`den Tarih Öğretimi
İkinci Maarif Şurası Çalışmaları Işığında Türkiye`den Tarih Öğretimi
Ümmügülsüm Candeger Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri
History Teachers Special Field Competences
Ahmet Simsek, Funda Koca, Senel Çamdeviren Maarif Şuralarında Tarih Eğitimi
History Education In National Education Councils
Ahmet Simsek, Tercan Yıldırım Erken Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Ders Kitaplarında Din Anlatısı
Pozitivism Narrative of Religion in the Early Republican Era High School History Textbooks
Metanet Memmedova Tarih Eğitimi Metotlarının Yükselme Devirleri
Circuits Increase in History Education Methods
Kaya Yılmaz, Didem Özdarcan Postmodern Tarih Yaklaşımı: Postmodernizmin Tarih Eğitimi İçin Doğurguları
The Postmodernist Approach to History: Postmodernism and its Implications for History Education
Kaya Yılmaz, Meryem Çiviler İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Eylem Araştırması
An Action Reserach on the Misconceptions Confronted in Elementary Social Studies Education When Teaching Historical Topics
Kaya Yılmaz, A. Cevdet Kırıkçı Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihi Çevre Eğitimine Yönelik Görüşleri
Investigation Into Social Studies Teacher Candidates Conception of Historical Environment and Their Views of Historical Environment Education
Sultan Yıldırır, Dervis Basa Tarihçilik; Tarihi, Tarihten Esinlenerek Yazma İşi
Historiography, History, Inspired By The Write Work Date
Ahmet Aksit Selçuklu Devri Tarih Araştırmalarında Kaynak Sorunu: Eflaki`nin Eseri Hakkında Bazı Notlar
Selçuklu Devri Tarih Araştırmalarında Kaynak Sorunu: Eflaki`nin Eseri Hakkında Bazı Notlar
Ahmet Simsek, Funda Koca Tübitak Liseler Arası Proje Yarışmasında Tarih Projelerinin Durumu
Sitaution of History Projects Among Tubitak High Schools Project Contest
Mehmet Akpınar Tarih Öğretmenlerinin Yerel Tarih Konularının Tarih Derslerinde Kullanımıyla İlgili Görüşlerinin İrdelenmesi
Examining of History Teachers Perceptions About Using of Local History Subjects in History Courses
Semih Aktekin Prospective History Teachers Views on Activity Based Learning in History Lessons
Prospective History Teachers Views on Activity Based Learning in History Lessons
Ebru Demircioglu 1970 Tarihli 10. Sınıf Tarih Ders Kitabının Görsel Açıdan Değerlendirilmesi
Evaluation of 10th Grade History Textbooks Dated 1970 in Terms of Visuality
Elisabeth Erdmann Teacher Training for History Teachers and Teaching History in the European Union: Present and Future
Teacher Training for History Teachers and Teaching History in the European Union: Present and Future
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.