AnasayfaVIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu

Teması:
Düzenleme Tarihi: 21-23 Mayıs 2009
Düzenleyen: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yapıldığı İl: Eskişehir
Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak, tüm dünyada, eğitim kurumlarından üst düzey zihinsel becerileri kullanabilen, düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin bu niteliklerle donanık olmalarında, kuşkusuz, ilköğretim basamağının ve sınıf öğretmenlerinin etkisi ve katkısı büyüktür. Bu nedenle, öğretmenliğin gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanık, çağdaş öğretim teknolojilerini ve uygulamalarını alanında etkili bir biçimde kullanabilen, kişisel ve mesleki etiğe uygun davranışlar sergileyerek öğrenciler için iyi bir yetişkin modeli oluşturabilen, çağdaş ve nitelikli sınıf öğretmenleri yetiştirmek, ülkemizin eğitim politikalarıyla ilgili öncelikli amaçları arasındadır. Bu bağlamda, ulusal eğitime ve ilköğretimle ilgili bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Türkiye’deki çeşitli eğitim fakülteleri bünyesinde sınıf öğretmeni yetiştiren alan uzmanlarını, öğretmenleri, öğretmen adaylarını ve diğer ilgilileri Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu şemsiyesi altında bir araya getirmek, sınıf öğretmenliği için oldukça önemlidir.

Bu nedenle, 1994 yılından bu yana Türkiye’de Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında sempozyum ve kongre adıyla farklı üniversiteler tarafından çeşitli bilimsel etkinliklerin yapıldığı bilinmektedir. 2006 yılında Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi değerlendirme toplantısında Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında 2007 yılından itibaren, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu adıyla ve her yıl olmak üzere bir sempozyum düzenlenmesi kararıyla kurumsallaşan Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2009 yılında Üniversitemizde gerçekleştirilmiştir

Sempozyum süresince çeşitli kurumlarda görevli araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler, Milli Eğitim Çalışanları ve farklı üniversitelerden birçok bilim insanı, sınıf öğretmenliği eğitimine ilişkin yaptıkları araştırma ve çalışmaları, paydaşlarıyla paylaşma olanağı bulmuşlardır. Bu vesile ile başta Eğitim Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN’ın şahsında, bu sempozyumu düzenleyen, katılan, sunum ve bildirileriyle katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma ve değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyumda paylaşılan çalışmaların yer aldığı bu yayının bu alanda yapılacak çalışma ve düzenlemelere ışık tutacağına inanıyorum.

Prof. Dr. Fazıl TEKİN
Rektör

Fen ve Teknoloji Eğitimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fatma BIKMAZ, Doç. Dr., Ömer KUTLU, Yrd. Doç. Dr., Sevinç ARCAK, Prof. Dr. Toprak Bilim Okulu Eğitim Programının Uygulanması
Uğur ÇAKILCIOĞLU, Erkan OĞRAŞ, Özgür YAZICI Fen Eğitiminde Yararlanılan İnternet Sitelerine Genel Bir Bakış
Ramazan ÇEKEN, Yrd. Doç. Dr. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Nükleik Asitlere İlişkin Bilgi Düzeyi
Cavide DEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr., Merve YEŞİLAYDIN, Uzman İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Öğelerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Nurhan DERVİŞ, Özden TEZEL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öz -Yeterlilik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi
Emine Hatun DİKEN, Ayşe SERT ÇIBIK Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Laboratuara Yönelik Tutumları
Nil DUBAN, Dr., Şefik YAŞAR, Prof. Dr. Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Nilay DURU, Mehmet Kürşad DURU Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerine Isı Sıcaklık Konusunda Bilişüstü Strateji Olarak Kavram Haritası Çizdirilmesinin Başarıya Etkisi
Mehmet Gültekin, Fatih Yılmaz İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar Fen ve Teknoloji Programının Teknoloji Eğitimi Bakımından Değerlendirilmesi - 110
Hatice KARAER, Fergan KARAER, Nagihan ŞAHİN Sınıf Öğretmenliğinde Çevre Eğitimi Dersinin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına Göre Uygulanması
Ersin KARADEMİR, Özden TEZEL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları
Abdurrahman KILIÇ, Filiz Evran ACAR, Aslıhan KUYUMCU 2005-06 Öğretim Yılı Uygulamaya Konulan İlköğretim Fen Ve Teknoloji Programıyla İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi
Aysel KOCAKÜLAH Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüntü ve Düzlem Aynada Görüntü Oluşumuna İlişkin Kavramsal Anlamaları
Gürbüz OCAK, İjlal OCAK, Zeynep YILIRIM Sınıf Öğretmeni Adaylarının 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Etkinliklere Yönelik Görüşleri
Muhammet ÖZDEN, Araş. Gör., Şefik YAŞAR, Prof. Dr. İlköğretim 4. Ve 5. Sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi Programının Vatandaşlık Eğitimi Bakımından İncelenmesi
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet Suat BAL, Yrd. Doç. Dr. Yeni Müfredatın İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Sınav Sorularına Yansıması
Handan DEVECI, Yrd. Doç. Dr., Nazlı GÖKÇE, Yrd. Doç. Dr., Tuğba SELANIK AY İlköğretim Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarına Göre Sosyal Bilgiler
Mehmet KARASU, Vedat AKTEPE Öğretmenlerin Değerler Eğitimine Bakış Açıları
Miyase Koyuncu Kaya, Niyazi Kaya İlköğretim Sosyal Bilgiler 4–7 Üçlü Kitap Setlerinde İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimini Gerçekleştirebilme Düzeyi
Ömer Faruk Penez, Resul Safi Medya Okuryazarlığı Dersinin İlköğretim Okullarında İşlenişi Hakkında Öğrenci Görüşleri
Neşe UYGUN, Yüksek Lisans Öğrencisi, Özge DÖNMEZ İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Ahlaki Muhakeme Yaklaşımı ile Değer Öğretimi
İhsan ÜNLÜ, Alper KAŞKAYA, M. SAİD AKAR Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yapılandırmacılığa Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Selma YEL, Doç. Dr., İbrahim COŞKUN, Araş. Gör., Soner ALADAĞ, Araş. Gör. İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Onur YERLİKAYA, Ümmühan ÖNER Sınıf Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretimi Konusundaki Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri
İlköğretimde Matematik Eğitimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Zeynep AKKURT, Hande GÜLBAĞCI, Burçin ÖZTÜRK İlköğretim Öğrencilerinin Çizimlerden Üç Boyutluluğu Algılama Düzeyleri
Sinan Aydın, Tekin Demirtaş İlköğretim Okullarında Matematik Dersinin Öğretiminde ve Öğreniminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sinan Aydın, Gülten Kardaş Yeni İlköğretim Birinci Kademe Matematik Dersi Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Özal ÇETİN, Kamil ARI, Necip ÇETİN İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Kavram Öğretimi ve Soru Çözmeye Ayırdıkları Sürenin Karşılaştırılması
Çiğdem İş Güzel, Giray Berberoğlu Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nda (Pisa 2003) İnsan ve Fiziksel Kaynakların Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı ile İlişkisi
Tuğba KOCAOĞLU, Kürşat YENİLMEZ Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemlerinde Yaptıkları Hatalar ve Kavram Yanılgıları
Semiha KULA Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Matematik ve Matematik Öğretmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Aytaç KURTULUŞ, Yrd. Doç. Dr., Candaş UYGAN, Araş. Gör. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Matematik Dersinde Webquest Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Aysel MEMİŞ, Hale ARICAN İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Düzeyleri ve Yılsonu Başarı Notları Arasındaki İlişki
Banu ŞALDIRDAK, Mehmet ÇAKMAKTEPE, Çiğdem YILMAZ, Tuba CEYLAN, Neslihan KASAR, Hadi AZİMİ İlköğretim Öğrencilerinin Çarpma İşlemini Yapma Hızları Üzerine Bir Çalışma
Emel TOPBAŞ TAT, Safure BULUT Durum Çalışması: İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Dersinin Yapısının İncelenmesi
Emel TOPBAŞ TAT, Safure BULUT Durum Çalışması: İlköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Öğretim Programıyla İlgili Dördüncü Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Yetiştirme »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Nuri Akgün, Seher Çoban İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Meslek İçinde Görev Dışı Davranışları
Mehmet Aksüt, R.Deniz Türk, Tuğba Doğan İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Benlik Algılarının İncelenmesi Sonucunda Sınıf Öğretmenlerine Öneriler
Mete ALIM, Yrd. Doç. Dr., Eyüp ARTVİNLİ, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar
Ayşe AYPAY Öğretmen Adayı Öğrencilerin Öğrenme ve Öğretme Hakkındaki Epistemolojik İnançları
Ramazan BAŞTÜRK, Nesrin IŞIKOĞLU İlköğretim Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimlerin Veriliş Zamanı ve Şekli ile İlgili Görüşleri
Ömür Gürdoğan Bayır, Ruhan Karadağ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Kavramına İlişkin Metaforları
Ali BAYKAL, Prof. Dr., Elif SARICAN ESMER, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenlerinden Beklenen Yeterlilikler ile Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Eğilimleri Arasındaki Uyum
Mustafa BEKTAŞ, Yrd. Doç. Dr., Asena AYVAZ, Araş. Gör. İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumları (Sakarya Üniversitesi Örneği)
Asiye BERBER, Yrd. Doç. Dr., Özge NAYMAN Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Karşılaştırılması
Pınar BULUT Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özetleme Stratejisine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Murat BURSAL, Yrd. Doç. Dr., Serkan BULDUR, Araş. Gör. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Fen Kaygılarında Cinsiyet ve Lise Mezuniyet Alanının Etkisi
Şükran CALP, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Amotivasyonunu Anlamaya Yönelik Bir Çalışma
Gül ÖZER, Hülya ÇEPNİ, Erkan CİNGÖZ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınıf Yönetimi Dersinde Uygulama Yapma ve Yapmama Durumlarına Göre Karşılaştırılması
Zühal ÇUBUKÇU, Yrd. Doç. Dr., Pınar GİRMEN, Yrd. Doç. Dr. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamalarının Sınıf Yönetimi Becerilerini Geliştirmedeki Etkileri Üzerine Bir Çalışma
Zühal ÇUBUKÇU, Yrd. Doç. Dr., Ayşe DÖNMEZ, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Fiziksel Cezaya İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ali Rıza ERDEM, Doç. Dr. Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Örgütlenme Sorunları ve Bu Örgütlenme Sorunların Performansına Etkisi Konusundaki Görüşleri
Muammer ERGÜN, Yrd. Doç. Dr., S. Tunay KAMER Üniversite Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetimi Tutum ve Davranışlarına İlişkin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüşleri (Kastamonu İli Örneği)
Alparslan GÖZLER, Öğr. Gör., Zübeyde YARAŞ, Alper YETKİNER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi
Ali Güler Korku Kültüründe Çocuk Olmak
Celal GÜLŞEN, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakülteleri Öğretmenlik Meslek Dersleri Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Motivasyon Düzeyleri
Erol GÜVENÇ, Ahmet AYPAY, Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetim Biçemleri ve Denetim Odaklar
Nuri BALOĞLU, Sedat YÜKSEL, Engin KARADAĞ Yapılandırmacı Düşünme ve Yaşam Çatışması: İlköğretim Okulu Öğretmenleri Örnekleminde Nedensel Bir Araştırma
S. Tunay KAMER, Muammer ERGÜN, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenliği Programı Mezunlarının Kpss’deki Başarı Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre Analizi (Kastamonu İli Örneği)
Ömer Cem Karacaoğlu Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programlarının Öğretmenlerin Eğitim İhtiyaçları Doğrultusunda İncelenmesi
Remzi Kıncal, Çavuş Şahin, Tugay Tutkun Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı ve Medyadaki Şiddet Hakkındaki Tutum ve Görüşleri
Kezban Kuran, Yrd. Doç. Dr. Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına ve Öğretmenlik Mesleği Tutumlarına Etkisi
Oğuzhan KURU, Araş. Gör., Nihan AKTAŞ, Araş. Gör., Esra TELLİ, Araş. Gör. Eğitim Fakültesinde Farklı Anabilim Dallarında Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri
Adnan KÜÇÜKOĞLU, Halil İbrahim KAYA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algıları
Aytunga OĞUZ, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
Muhammet ÖZDEMİR, Olcay ÖZDEMİR, Çetin ÇETİNKAYA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
Osman ÖZOKÇU, Araş. Gör. Dr. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Nasıl Bir Öğretmen Olmak İstedikleri ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Ergün ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr., Ebru (DEMİR) UZUNKOL, Araş. Gör. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz-Yeterlilik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Aslıhan SABAN, Dr. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Temel Teknoloji Yeterlikleri Yönünden Değerlendirilmesi
Kartal ŞAHİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Şarkı Dağarcığı Düzeyleri
Nuriye Semerci, Demet Demiralp, Seda Kerimgil Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci ve Veli İlişkilerine Yönelik Görüşleri
Nihan ŞAHİNKAYA, Fevzi DURSUN, Ümran ŞAHİN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Branşlarıyla İlgili Algıladıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Özgür ŞİMŞEK, Öğr. Gör. Dr., Remzi KILIÇ, Araş. Gör., Kader ARKAN Sınıf Öğretmenlerine Verilen Adaylık Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Türkçe Öğretimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Muhammed Said AKAR, İhsan ÜNLÜ, Alper KAŞKAYA Yazma Aktivitelerinin Öğrenci Başarısına Etkisi
Özgen AKSOY İlköğretim 1.Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerlerimiz Temasındaki Değerlerin İncelenmesi
Hayati Akyol İlköğretim 4-5. Sınıflar Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Metinler Arası Anlam Kurma (Intertextuality) Açısından İncelenmesi
Yasemin AKÖZ, Bedriye TOPTAŞ İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersindeki Öğrendiği Kelimelerin Anlamlarının Karşılığının Zihinsel Olarak Kavrama Düzeylerinin İncelenmesi
Dilek ALTUN, Hayriye Gül KURUYER İkili Kodlama Kuramının Hikâye Haritası Yöntemi İle İlişkisi ve Örnek Bir Uygulama
Hüseyin ANILAN, Yrd. Doç. Dr., Raziye AKKUŞ, Öğrt., Derya ACAR, Öğrt. İşbirlikli Yazma Çalışmalarının İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Başarılarına Etkisi
Hasan BAĞCI, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Atasözleri ve Deyimleri Algılama Düzeyi
Firdevs GÜNEŞ, Prof. Dr., Yalçın BAY, Dr. Anne Baba Eğitim Düzeylerinin İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Hızlarına ve Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi
Kısmet DELİVELİ, Öğr. Gör. Türkçe ’nin Temel Becerileri ve Etkinliklerle Öğretimi
Hilmi DEMİRAL, Araş. Gör., Ahmet ARIN İlköğretim 4-5. Sınıf Öğrencileriyle Öğretmen ve Velilerinin Okuma Kültürleri
Gözde EKEN, Yasemin AKÖZ Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma Neden Gereklidir?
Esra EJDER, Bülent GÜVEN, Yrd. Doç. Dr. İlk okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi
Hasan KARAMAN Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Son Keşif: İzli Defter
Hayrunnisa MALKOÇ, Hülya KODAN, Yüksek Lisans Öğrencisi İlköğretim I. Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Yer Alan Değerlerin İncelenmesi
Sabri SİDEKLİ, Araş. Gör., Firdevs GÜNEŞ, Prof. Dr., Ömer KEMİKSİZ İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Anlama Becerilerinin İncelenmesi
Sabri SİDEKLİ, Araş. Gör., Ömer KEMİKSİZ İlköğretim 5. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması
Ayfer ŞAHİN İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi
Turan TEMUR, Yrd. Doç. Dr., Gülşah USLU Yeni Mezun Birinci Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Nitel Bir Analiz
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.