AnasayfaI. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu

Teması:
Düzenleme Tarihi: 28-30 Mayıs 2009
Düzenleyen: Uşak Üniversitesi, Avrupa Birliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yapıldığı İl: Uşak

Avrupa Birliği ve Demokrasi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mustafa FİŞNE Avrupa Birliği’ne Üyelik Kriterleri Çerçevesinde Demokrasinin Temel Bileşenleri
Essential Components of Democracy Within the Context of the Membership Criteria to the European Union
Fehmi AKIN , Ethem Kadri PEKTAŞ Yargısal Denetime Kapalı Olma Durumları Açısından Türkiye ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Karşilaştırılması
Comparing Turkey and Member of European Countries from the View of Closed the Judicial Review
Şükrü NİŞANCI Türkiye’de “Avrupalılaşma”: Sahici Bir Demokrasi Talebi mi? Yoksa İç Siyasal Mücadelede Destek Arayışı MI?
“Europeanization” in Turkey: a Genuine Desire for Democratization or a Search for Allies in Domestic Political Struggle?
Caner TEKİN “Avrupalılık” Üzerine Farklı Modellemeler ve Öteki Olarak Türkiye
Different Modellings on “Europeanness” and Turkey as the “Other”
Avrupa Vatandaşlığı »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
E. Özlem YİĞİT, Meltem A. KÖSTERELİOĞLU, Türker SEZER Erasmus Öğrencilerinin Avrupa ve Avrupa Birliği Fikirleri/ İmgeleri
Europe and European Union Image of Erasmus Students
Meltem ÖZUĞURLU Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliği’ni ve Avrupa Vatandaşlığı
Perceptions of University Students On Eu and European Citizenship
Rafael Vázquez-GARCIA Gerçek Avrupali Nasil Olunur?
How To Be Truly Europeans?
Hande ÜNSAL Avrupa Birliği Vatandaşlığına Bağlanan Sonuçlar Ve Bu Sonuçların Vatandaşlık Hukukunun Genel Kuralları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
The Consequences of European Nationality and Evolution of These Consequences In The Context of General Rules of Nationality Law
Ismail Acun, Nur Leman Göz Avrupaliliği Anlamak? Üniversite Değişim Programina Katilan Bazi Bazi Türk ve İngiliz Lisansüstü Öğrencilerinin Görüşleri
Identifying With Europe? The Views of Some Turkish and British Postgraduate Students Taking Part In A University Exchange Programme
Avrupalılaşma »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ayşin ŞİŞMAN Konsolos Raporlarına Göre Osmanlı Uzlaşı Kültüründen Örnekler
Examples From Ottoman Tolerance Culture According To Consul Reports
Şenol YAPRAK Avrupalılaşma Yolunda Türkiye’de Kadınların Siyasal ve Toplumsal Yaşamdaki Görünümü
Images of English , German and French In The Social Studies Course Book In Turkey Between 1968- 2008
Ahmet UYSAL Türkiye’de 1968-2008 Arasında Okutulan Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında İngiliz, Alman ve Fransız İmgesi
Images of English , German and French In The Social Studies Course Book In Turkey Between 1968- 2008
Mehmet AYDIN Türkiye’de Uzlaşma Kültürünü Besleyen Tarihsel ve Kültürel Kaynaklar
Historical and Cultural Resources Supporting Conciliation In Turkey
Demokrasi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Hakan EVİN Sivil Toplum Örgütlerinin Yerel Demokrasilerde Yetkilendirilmelerinin Önemi
The Importance of Non-Governmental Organizations (Ngos) In Empowerment of Local Democracy
Şafak KAYPAK Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Haklar ve Kente Yansıması
Local Rights On European Process and Its Reflections To Urban
Pelin TAŞKIN, Yasemin Karaman KEPENEKCİ Demokratik Katilima Bir Örnek: Çocuklarin Dernek Kurma Özgürlüğü
An Example To Democratic Participation: Childrens Freedom of Association
Durmuş YILMAZ Demokrasilerde “Kuvvetler Ayrılığı” İlkesi ve Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar
Principle of “Separation of Powers” In Democracy and Its Practical Difficulties
Demokrasi Eğitimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Hilal ERMİŞ, Nihal ERMİŞ Demokrasi Eğitiminde Drama Yönteminin Önemi
Importance of Drama Method In Democracy Education
Bilal DUMAN, Ergün AKGÜN, Yavuz SAMUR Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri ile Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Critical Skills and Democratic
İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU Tarih Ders Kitaplarının Demokrasi Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi:
Evaluation of History Textbooks In Terms of Democracy Education:
Müfit GÖMLEKSİZ, Ruken Akar VURAL, Serap YILMAZ Bilim ve Otoriteryenizm: Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri
Science and Authoritarianism: A Study On Science and Art Faculty Students
Baykal BİÇER Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Öğrencilere Demokratik Becerileri Kazandırmaya Etkisi
The Effects of Democracy Education and School Assemble On Gaining The Skills of Democratic
Don ROWE Demokratik Ülkelerde Vatandaşlik Eğitimi : Sorunlar ve Tartişmalar
Citizenship Education In Democratic Countries: Issues and Controverisies
Hakkı KONTAŞ Demokrasi Eğitiminde Aile ve Okulun Rolü
The Role of Family and School In Democracy Education
İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Celal MUTLUER Tarih Öğretmen Adaylarının Demokrasi Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği
Perceptions of History Student Teachers About Democracy Education:
Demokrasi ve Avrupa Birliği’nde Kültürel Çeşitlilik »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Doç. Dr. Ahmet ÖZER Ab Sürecinde Türkiye’de Çok Kültürlülük ve Vatandaşlık Sorununa Sosyolojik Bir Bakış
A Sociological View On Multuculturalism and Citizenship Issue In Turkey During Accession To Eu
Yrd. Doç. Dr. Salih YILMAZ Avrupa Birliği’nin Türkiye ve Diğer Avrupa Ülkelerinin Ders Kitaplarında Uygulamaya Çalıştığı “Kimlik, İnsan Hakları ile Tarihte ‘Öteki’” Kavramı ve Sırbistan Örneği
The Concept of “Identity, Human Rights and The ‘Other’ In History” That Is Being Tried To Apply In The Course Books In Turkey and Other European Countries By European Union and The Example Of Serbia
Yrd.Doç.Dr.Çetin TERZİ Türk Eğitim Sistemi’ndeki Yönetim Uygulamalarının Avrupa Birliği’nin Demokrasi ve Eşitlik Politikaları Açısından Değerlendirilmesi
The Evaluation of Management Implications In Turkish Education System From The Perspective of Democracy and Equality Politics of The European Union
M. Çağatay ÖZDEMİR, Aslıhan Selcen BİNGÖL Çok Kültürlü Toplumlarda Vatandaşlik Eğitimi
Citizenship Education In Multicultural Societies
Ali Osman GÜNDOĞAN Demokrasi ve Kabul Görme Sorunu
Democracy and The Acceptance Issue
Demokratik Toplumlarda »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Dr. Hamza AKENGİN, Hıdır KARADUMAN, Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN Öğretmen Adaylarının Siyasi Faaliyetlere İlişkin Davranış ve Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
Evaluatıon of Attıtudes and Perceptıons On Teacher Candıdates’ Polıtıcal Actıvıtıes
Çiğdem KAN Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Sınıfta Düşünce Özgürlüğünün Değerlendirilmesi
Assessment of Freedom of Thought In The Classroom According To The Views of Teacher Candidates
Bilal DUMAN, Ergün AKGÜN, Yavuz SAMUR Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Eğitim Felsefelerine Göre Demokratik Teamülleri
Democratic Inclinations of Teacher Candidates According To Their Preferred Educational Philosophies
Ayten İflazoğlu SABAN, Ahmet SABAN Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişsel Farkındalık Düzeyleri ile Demokratik Tutumları ve Otoriteryen Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Investigation of The Relationship Between Elementary School Teacher Education Programme Student Teachers’ Metacognition Awareness Level and Their Democratic/Authoritarian Attitude
Ayşe OTTEKİN DEMİRBOLAT Türk ve İngiliz Öğretmen Adaylarının Statükocu ve Değişimci Öğretmen Rollerine Yönelik Eğilimleri ile İlgili Bir Karşılaştırma
A Comparison of The Attitudes of Turkish and British Candidate Teachers Towards Static and Innovative Roles
Elektronik Vatandaşlık »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Özden ŞAHİN-İZMİRLİ, Selahattin TURAN Ağ Toplumu Işığında Yeni Bir Kamusal Alan Pratiği Olarak ‘Blog` ve E-Demokrasi Yeniden Düşünmek
Practical Applications For Democracy In The Light of Network Society: Rethinking ‘Blog’ and E-Democracy As A New Public Sphere
İsmail ACUN, Ergün AKGÜN, Burcu KARABULUT Teknolojinin Vatandaşlik Eğitimine Etkisi
The Impact of Ict On Citizenship Education
M. Kemal KARAMAN, Murat EKİCİ, Burcu KARABULUT Dijital Vatandaşlık
Dıgıtal Cıtızenshıp
Ramazan ACUN Onlıne Sosyal Ağlar Yoluyla Katılımcı Kültürü Oluşturma: Kaynakca. Info
Advancıng Culture of Partıcıpatıon Through On-Lıne Socıal Networks:
İlköğretim Okullarında »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Adnan ALTUN 21. Yüzyıl Vatandaşlığı İçin Gerekli Bir Beceri Olarak Medya Okuryazarlığı: Unesco, Ab Ve Türkiye Örnekleri
Media Literacy As A Necessary Skill For Citizenship In The 21. Century: Examples of Unesco, Eu and Turkey
Ayşe DÖNMEZ, Selahattin TURAN Demokratik Değerleri İnşa Etme Alanı Olarak Okulu Yeniden Düşünmek
Rethinking School As Way of Life In Constructing Democratic Values In Turkish Public Schools
Kamil UYGUN, Ferdal KÖSE, , Hilal ÇAY Demokrasi Eğitimi Okul Meclisleri Projesi ve İlköğretim Öğrencilerinin Görüşleri
Democracy Education School Assembly Project and The Vision of Primary School Students
Mustafa Murat ÖNTUĞ, Kamil UYGUN Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersine Yönelik Tutumu
Social Studies Education Teachers Attitude Toward Citizenship and Human Rights Lessons
E. Özlem YİĞİT, Türker SEZER Aktif Vatandaşliğa Hazirlikta Okul Öncesi Eğitimin Önemi: Türkiye Örneği
Importance of Pre-School Education In Preperation of Active Citizenship: A Case of Turkey
İlköğretim Okullarında Demokrasi Eğitimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Cemil ÖZTÜRK, Hülya ÇELİK, Ahmet KATILMIŞ Öğrencilerin Bir Demokrasi Deneyimi Olarak Okul Meclisi Hakkındaki Görüşleri
Students’ Views About School Council as a Democray Experience
Kaya YILMAZ Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tartışmalı ve Tabu Konular Hakkındaki Görüşleri
Social Studies Teachers’ Perspectives on Controversial and Taboo Issues
Funda NAYIR, Filiz AKAR İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerine Göre Özgürlük Kavramı ve Özgürlüğün İlişkilendirildiği Davranışlar
Taşkın İNAN, Nida BAYINDIR, Özlem D. TEMUR Öğretmen Adaylarının Demokrasi Bilincinin Oluşmasındaki Temel Beceriler Hakkındaki Görüşleri
Teacher Candidates’ Perspectives on Basic Skills That Contribute Democratic Thinking
İlköğretim Okullarında Vatandaşlık Eğitimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Kemal DURUHAN, Süleyman Nihat ŞAD İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Vatandaşlık Ödev ve Hak Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
Evaluating the 7th Graders Perceptions of Citizenship Duties and Rights According to Some Variables
Selçuk Beşir DEMİR, Kadir KOÇ Evrensel Değerlere İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
Validity and Reliability of an Approach Scale About Universal Values
Selahattin KAYMAKCI, Zihni MEREY, Ömer Faruk SÖNMEZ Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Bilgisi Dersinde Kullanılan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi
Social Studies Teacher Candidates Understanding Level of Some Concepts of That are Used in Citizenship Class/Course/Lesson
Kaya YILMAZ İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Temel Vatandaşlık Kavramlarına İlişkin Algıları
The Template of Abstract 8 Grade Students’ Perceptions of the Basic Citizenship Concepts
Küreselleşme, Göç ve Kültürlerarası Etkileşim »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Abdullah BALCIOĞULLARI Çokkültürlülüğün Demokratik Değerlerin Hayata Geçirilmesindeki Rolü ve Farklı Kültürlerin Bakış Açısına Etkisi
The Role of Multiculturalism in Implementation of Democratic Values and its Effect on the Views to the Different Cultures
Kamile GÜLÜM, Fatma TORUN Küreselleşme Sürecinde Adıyaman İli Halkının Göç Hakkında Görüşleri
Adiyaman Province Public Opinions About Migration on/at Globalization Process
Pelin Ekşi ALTAY Türk Öğrencilerinin Göçmenlik ve Küreselleşme Algısı Üzerine Kalitatif Bir Çalışma
A Qualitative Study About Perceptions of Turkish Students on Immigration and Globalization
Canan BALKIR, Berna KIRKULAK
Creating New Forms of Social Diversity? Comparing Different European Retired Migrant Groups in Antalya
Ali Fikret AYDIN, Erdinç DUYGULU Kültürlerarası İletişim Bağlamında Avrupa Birliği Bünyesinde Uzlaşma Kültürünün Oluşturulması
Establishing a Culture of Compromise Under European Union in the Context of Intercultural Communication
Hüseyin KOÇAK, Efkan YEŞİLDAĞ 1960’lardan Günümüze Avrupa’ya Göç Eden Türk Ailelerinin Entegrasyon(Uyum) Sorunları (Avusturya Örneği)
Integration Problems of Turkish People That Migrated to Europe from the Date 1960 to Present day (Austria Case)
Abdullah BALCIOĞULLARI, Aslı Ayşe AYÇİN İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Avrupa Birliği ile ilgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of 5th Grade Elementary School Students’ Views About the European Union
Bayram AKÇA Tarihte Türkiye ile Bulgaristan Arasındaki Göçler ve Bunun Kültürlerarası Etkileşimdeki Rolü
In History and in Date Migration Between Turkey and Bulgaria And its Role in Intercultural Interaction
Mustafa AYKAÇ, Zeki PARLAK Ab’de Göç Politikaları ve İşgücü Göçü
Migration Policy of the Eu and the Labor Migration
Vatandaşlık »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Barış METİN,, Kamil UYGUN, Ferdal KÖSE Kent Konseylerinin Aktif Vatandaşlığa Etkisi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri
City Assemblies Impact on Active Citizenship and the Vision of Non-Governmental Organizations
Yusuf İNEL, Kenan ARIBAŞ, Ahmet DUMAN Çokkültürlükçü Vatandaşliğin Jeopolitiği
Geopolitics of Multicultural Citizenship
Zihni MEREY, Selahattin KAYMAKCI, Yasin DOĞAN 1998 Ve 2006 Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarının Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Açısından Karşılaştırılması
A Comparision of Between 1998 and 2006 Education Faculties’ Graduate Programmes in Terms of Citizenship and Human Rights Education
Erkan DİNÇ Öğretmen Adaylarının Avrupa ve Avrupa Vatandaşlığı Hakkındaki Görüşleri
Opinions of Teacher Candidates About Europe and European Citizenship
Ahmet DOĞANAY Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Algısı ve Eylemlerinin Siyasal Toplumsallaşma Bağlamında Değerlendirilmesi
The Evaluation of Prospective Teachers’ Perception and Practices of Citizenship In The Context of Political Socialization
Özlem DOĞAN TEMUR, Turan TEMUR, Mehmet YEŞİLBAŞ Vatandaşlık Bilgisi Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Yirmi Birinci Yüzyılda Devlet Algılarına İlişkin Nitel Bir Çözümleme
A Qulitattive Analysis About Perceptions Of 21. Century State Teacher Candidates Who Take The Citizenship Knowledge
Cüneyt AKAR, N. Leman GÖZ, Gökhan DEMİRHAN Öğretmen Adaylarinin Vatandaşlik Eğilimleri
Citizenship Attitudes of Teacher Candidates
İsmail ACUN, Cüneyt AKAR, Yasin ÇİZMECİ Öğretmen Adaylarının İyi Vatandaş Olma Eğilimleri ile Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Great Citizen Inclination and Critical Thinking Skills of Teacher Candidates
Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ “Anayasal Yurtseverlik” Kavramının Avrupa Birliği ve Türkiye İçin Anlamı
The Meaning of “Constitutional Patriotism” For European Unon and Turkey
Ömer Faruk SÖNMEZ, Zihni MEREY, Selahattin KAYMAKCI Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Graduate Education and Doctorate Theses Done In The Field of Citizenship and Human Right Education
Nilgün GÜRKAYNAK, Dicle YURDAKUL Aktif Yurttaşlığın Teşvik Edilmesinde Sosyal Medyanın
Exploring The Potential of Social Media In Stimulating Active Citizenship :
Ahmet DOĞANAY , Mediha SARI Lise Öğrencilerinin Vatandaşlık Algılarına Etki Eden Faktörlerin Analizi
Analysis of The Factors That Effect Citizenship Perceptions of High School Students
Vatandaşlık Eğitiminde Değerlerin Rolü »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Süleyman YİĞİTTİR, Uzman, Adem ÖCAL İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimleri
Value Tendency of 6th Grade Elementary School Students
Gül TUNCEL, Cemile Ayça UĞUR İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin “Küresel Vatandaşlık” Kavramına Yükledikleri Anlamlar Üzerine Bir Değerlendirme
An Assesment About the Perceived Meanings of “Global Citizenship” by Primary 8th Grade Students
Canay Demirhan İŞCAN, , Kenan DEMİR Vatandaşlık Eğitiminde Değerler ve Değerler Eğitimi
Values and Values Education in Civic Education
Cevat ÖZYURT Küresel Vatandaşlığın Gelişimi, İmkânı ve Küresel Değerler Eğitimi
Development and Possibility of Global Citizenship and Global Values Education
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.