AnasayfaII. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu

Teması:
Düzenleme Tarihi: 16-18 Nisan 2008
Düzenleyen: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
Yapıldığı İl: İZMİR

Adult Education in the Balkan Countries »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Tuncay Şamdan, Münevver Çetin , Prof. Dr. Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye Okul Müdürleri Profili “ İstanbul İli Örneği ``
Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye Okul Müdürleri Profili “ İstanbul İli Örneği '
Bayram BAŞ, Araş. Gör. 2005 Yılında Yayımlanmış Bazı Çocuk Dergilerindeki Söz Varlığı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARIN YÖNETSEL AÇIDAN İRDELENMESİ
Birkan ONAT, Aytaç İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Şiddete Eğilim Düzeyleri
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ümmühan ÖNER, Ebru BOZPOLAT Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yer Alan Derslere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yer Alan Derslere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Adem Taşdemir, Araş. Gör., Murat DEMİRBAŞ, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersinde Gördükleri Konulardaki Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeyleri
The Level of Correlation of Concepts that Primary Students Seen Topics in Science and Technology Class With Daily Life
Öznur ÇAKIR, Ahmet ÇELİK Canlandırma Programları Yoluyla Eğitsel Yazılım Geliştirmenin Sağladığı Yararlar
Advantages of Educational Software Development with Animation Programs
Ahmet ÇOBAN , Yrd. Doç. Dr., Esen Bağcivan, Asuman Turak İlköğretim Sürecinde Bilişim Teknolojileri
Informatics Technologies in Process of Primary Education
Ahmet Kaya, Yrd. Doç. Dr. Bilişimde ve Eğitimde Sanal Ortamları
Terin Adalı, Yrd. Doç. Dr., Ali Haydar, Yrd. Doç. Dr. Akıllı Eğitim Sistem Yapısında Self Organizing Feature Maps (SOFM) Uygulayarak Grup Profil Ajanları Oluşturma
Application Of Self Organizing Feature Maps (SOFM) In Creating Group Profile Agents Of Intelligent Tutoring System Architecture
Alpaslan DURMUŞ, Öğr. Gör., Hakkı BAĞCI, Araş. Gör., Rıdvan Kağan AĞCA, Araş. Gör. İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Hakkındaki Metaforlarının Karşılaştırılması
Comparation of Elemantary School Students’ Metaphors About Internet
Hasan KARAL, Yrd. Doç. Dr., Alper ŞİMŞEK, Araş. Gör. 3-Boyutlu Kafa Modeli “ALPI” İle Desteklenmiş Bilgisayar Destekli İngilizce Telaffuz Materyaline İlişkin Uzman Ve Öğrenci Görüşleri
Expert’s And Students’ Views OnComputer Assisted English Pronunciation Material Supported 3-D Head Model “ALPI”
Fehime Özkan, Eralp Altun, Doç. Dr. İlköğretim 6., 7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Oyunlara Yönelik Tutumları
A study of 6th to 8th Grade Primary Students’ Attitudes Towards Electronic Games
Aysel ŞAHİN KIZIL Bağımsız Öğrenmenin Geliştirilmesinde Günceler
Weblogs: Clearing the Path towards Learner Autonomy
Aytaç KURTULUŞ , Yrd. Doç. Dr., Mehmet ERSOY, Özge KARAKUŞ Bir Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Uygulaması: Dönüşüm Geometrisi Kullanarak Öğrencilerin Örüntü ve Süsleme Becerilerinin Geliştirilmesi
An Application For Computer Aided Instruction Materials: Improving Students’ Abilities In Tesselation Using Transformation Geometry
Buket Doğan, Yrd. Doç. Dr. Zeki Öğretim Sistemlerinde Durum Tabanlı Sorgulama ile Öğrenci Modeli Yaklaşımı
Case Based Reasoning Student Modeling Approach in Intelligent Tutoring Systems
Ercan AYDIN, Eralp ALTUN, Doç. Dr. İlk ve Ortaöğretim Kurumlarının Web Sayfalarında Bulunması Gereken Standartlar
Standards for Primary and Secondary Schools’ Web Sites
Bünyamin ÇOKER, Araş. Gör., Salih ÇEPNİ, , Prof. Dr., Emine ÇİL İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Okuryazarlığına Yönelik Görüşleri
Pre-Service Elementary Science Teachers’ Opinions About Technology Literacy
Jale BİNTAŞ, Yrd. Doç. Dr., Fırat SARSAR, Araş. Gör. Trigomometrik Eğrilerin Öğretiminde Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenmenin Rolü
The Role Of Computer-Based Collaborative Learning To Learn Trigonometric Curves
Şirin KARADENİZ, Yrd. Doç. Dr., Çelebi ULUYOL, Araş. Gör. Proje Temelli Öğrenmede Performans Değerlendirme Üzerine Bir Uygulama
Mustafa SAĞLAM, Prof. Dr., Demet SEVER, Araş. Gör., Çiğdem Suzan ÇARDAK, Araş. Gör. Anadolu Üniversitesinde Yürütülen Çevrimiçi ve Çevrimiçi Destekli Derslerde Tartışma Yönteminin Kullanımına Yönelik Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Anadolu Üniversitesinde Yürütülen Çevrimiçi ve Çevrimiçi Destekli Derslerde Tartışma Yönteminin Kullanımına Yönelik Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Sevinç MERT UYANGÖR, Yrd. Doç. Dr., Denizhan KARACA ECE, Öğr. Gör. , Prof. Dr. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eğri Çiziminde Graphmatıca Kullanımı İle İlgili Görüşleri
Prospectıve Mathematıcs Teachers’ Opınıons About Usıng Graphmatıca In Graphıng Functıons
Didem Bakanay, F.Melis Cin, fevzi baba, Doç. Dr. Yüksek Lisans Öğrencilerinin Proje Tabanlı Çalışmalarının Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi: Örnek Olay İncelemesi
The Assessment of Graduate Students’ Project-Based Performance by Fuzzy Logic Approach; A Case Study
Dilek Çağırgan Gülten, Yrd. Doç. Dr., Yasemin Deringöl, Araş. Gör. Matematik Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Ve ‘E-Kitap’ Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluating the Mathematics Teacher Candidates’ Attitudes towards the Usage of Internet and Views Regarding the Usage of E-Book
Dündar YENER, Araş. Gör., Niğmet KÖKLÜ, Öğr. Gör. Genel Fizik Dersinin Uzaktan Eğitimle Verilmesi
Distance Education Of Physics Lesson
Hasan KARAL , Yrd. Doç. Dr., Duygu SOLAK Matematik Öğretmenlerinin 3-Boyutlu Kavramları Öğretmede Yaşadıkları Sorunlara Bilgisayar Destekli Bir Çözüm Önerisi
A Computer Aided Solution For Mathematics Teacher’s Problems Teaching 3-Dimensional Concepts
Ebru TOPAK , Perihan ŞARA, Gizem ÇAKIR Sınıf Öğretmenlerinin Ders İçi Etkinliklerde Kullandıkları Bilgisayar Destekli Eğitim Sunularının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
To Evaluate In Terms Of Various Variables Computer Assisted Presentation Of Education Used In The Activities Of The Lesson By The Primary School Teachers
Zeynep TATLI , Araş. Gör., Emine Timuçin, Öğr. Gör. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Materyalleri Kullanma Durumları: Trabzon İli Örneği
The State Of Classroom Teachers’ Use Of Educatıonal Materıal : Trabzon Case
Akın EFENDİOĞLU, Öğr. Gör. , M. Emre SEZGİN , Araş. Gör., Hasan Güner BERKANT Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilişim Güvenliği Konusunda Değerlendirilmesi
The Evaluation of University Students on Computer and Informatics Security
Erhan Şengel, Öğr. Gör. , M.Yaşar Özden, Prof. Dr. Bir Web Tabanlı Yaklaşımla Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi
Student Achievement and Attitude In Science Learning Through A Web-Based Approach
Okan KUBUŞ , Araş. Gör., Fatih ARI, Araş. Gör., Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi Çalışmaları
METU OpenCourseWare Project
Adnan BAKİ, Prof. Dr., Fatih KARAKUŞ, Araş. Gör., Temel KÖSA, Araş. Gör. Dinamik Geometri Yazılımı Kullanarak Fraktal Geometri Konusunda Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi
Developing Activity Sheets About Fractal Geometry By Using Dynamic Geometry Software
Fatma AĞIR, Hülya GÜR, Yrd. Doç. Dr., Aydın OKÇU, Prof. Dr. Uzaktan Eğitime Karşı Tutum Ölçeği Geliştirmeye Yönelik Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Development Of The Attitude Scale Toward Distance Learning: Reliability And Validity
Fevzi Baba, Doç. Dr., Dinçer Kuşçu, Kerem Han Bulanık Karar Verme Sistemlerine İlişkin Yazılım Geliştirme: Örnek Bir Uygulama
Developing A Software For Fuzzy Group Decision Support System: A Case Study
Asan B. KAMBER, Mustafa Murat İNCEOĞLU, Doç. Dr. SMIL Öğretiminde E-Learning Kullanımı
Using e-Learning in SMIL Education
Filiz İŞLEYEN, Araş. Gör., Selen BOZKURT, Araş. Gör., Neşe Zayim, Yrd. Doç. Dr. Tıp Öğrencilerinin Eğitimde İnternet Kullanımı ve E-öğrenmeye İlişkin Tutumları
Medical Students’ Educational Internet Usage and Attitudes Towards E-learning
Fırat SARSAR, Araş. Gör., Eralp ALTUN, Doç. Dr. Senkron Ve Asenkron İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Sosyal Becerilerde Duyuşsal Boyut
Emotional Skills In Synchronous And Asynchronous Collaborative Learning
S. Gözde TABANLI, Eralp ALTUN, Doç. Dr. Web Sorgulama Yaklaşımıyla geliştirilen Bir Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesi
Evaluation of a Learning Process Based on Webquest Approach
Gözde Ocak, Yasemin Koçak Usluel, Doç. Dr., Günnur Uzunbeycan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yayılım Sürecinde Benimseyen Sınıflamaları ve Özellikleri
Adopter Categories in the Diffusion of Information and Communication Technologies
Gülcan ÖZTÜRK, Öğr. Gör, Aydın OKÇU, Prof. Dr., Ayşen KARAMETE, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Teknolojik Araç ve Gereçleri Kullanmaya Yönelik Görüş ve Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Determination of Preservice Teachers’ Opinions and Attitudes Toward Usage of Technological Tools: A Study of Scale Development
Güner TURAL DİNÇER, Araş. Gör., Ali Rıza AKDENİZ, Prof. Dr., Ömer Engin AKBULUT, Araş. Gör. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Beceri ve İnançlarının Belirlenmesi
Determining Science Student Teachers’ Skills and Beliefs Regarding The Technology
Güven Özdem, Yrd. Doç. Dr. Öğretim Ortamlarında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilerinin Kullanımının Eğitimde Fırsat ve Olanak Eşitliği Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation of Utilizing of the Computer and Teaching Technologies in Education Within the Context of Equal Opportunities.
Habibe Aldağ, Yrd. Doç. Dr. Üniversite Düzeyinde Öğrencilerin Hazırladıkları Kavram Haritalarının Kavram Öğrenme Düzeyine Etkileri
The Effects of Generative Concept Mapping On College Students’ Concept Learning
Özgül Polat UNUTKAN, Yrd. Doç. Dr., Hülya GÜLAY, Araş. Gör. 4-5 Yaş Çocuklarına Uygulanan Kaza ve Tehlikelerden Korunma Projesinin Etkililiği
Efficacy of Protection from Accidents and Hazards Project Applied to 4-5 Year-Old Children
İlhan Koşalay, Yrd. Doç. Dr. Elektrik Mühendisliğinde İnternet Tabanlı Sanal Laboratuvar Ortamlarının Öğrenime Katkıları
Contributions of Internet Based Virtual Laboratory Systems to Education in Electrical Engineering
İzzet TAMER, Öğr. Gör. , Şaban EREN, Prof. Dr. Uzaktan Eğitim Sistemi için Sanal Sınıf Alt Yapı Modellemesi ve Organizasyon Yapısı
The Modelling of Virtual Class Infrastructure and Organization Structure for Distance Learning Systems
Kemal ÖZGEN, , Araş. Gör., Mustafa OBAY, Araş. Gör., Recep BİNTAK, Yrd. Doç. Dr. Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları
The Attitudes of Secondary Mathematics Preservice Teachers towards to Computer and Computer Assisted Instruction
Kürşat YENİLMEZ, Yrd. Doç. Dr., Mehmet ERSOY, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Bazı Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Programlarına İlişkin Görüşleri
Opinions of Teacher Candidates About Some Computer Aided Mathematics Instruction Softwares
Salih UŞUN, Doç. Dr., Levent ÇETİNKAYA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Programının Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Değerlendirilmesi (Çanakkale İli Örneklemi)
Evaluation Of The Curriculum Of İnformatics Technologies According To The Structuralist Approach (Sample Of Çanakkale)
Seçil YOLCU, Eralp ALTUN, Doç. Dr. İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ödev Sitelerine Yönelik Tutumları
A Study of 6, 7, 8th Grade Primary Students’ Attitudes Towards Online Homework Sites
Medine BARAN, Araş. Gör., Abdulkadir MASKAN, Yrd. Doç. Dr. Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Başarıya Etkisi
The Effect of Project Based Learning Approach on Achievements
Mehmet Ersoy, Araş. Gör. Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi: Kutupsal Koordinatlar Konusunda Mathematica Aktiviteleri
Computer Aided Math Instruction: Taking Polar Coordinates Within Mathematica Activities
Memet KARAKUŞ, Yrd. Doç. Dr. Proje Tabanlı Öğretimin Problem Çözme Becerileri ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi
The Effect Of Project Approach On Problem Solving Skills And Academic Achievements
Hüseyin Miraç PEKTAŞ, Araş. Gör., Sacit KÖSE, Yrd. Doç. Dr., Harun ÇELİK, Araş. Gör. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları
Attıtudes Of Scıence Teacher Candıdates Towards Computer Assısted Educatıon
Fahri KURTAY, Yrd. Doç. Dr., Mesut ÖZONUR, Öğr. Gör. , M.Suat DELİBALTA, Öğr. Gör. Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma
A Research about E-learners’ Free Time Activities
Hasan KARAL, Yrd. Doç. Dr., Muhammet BERİGEL, Araş. Gör. Matematiksel Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerinin Matematik Dersleri Hakkındaki Düşüncelerine Etkileri
Effects of Mathemtical Computer Games on Students Opinions About Mathematics Courses
Erdal TOPRAKÇI, Doç. Dr., Mustafa ERSOY, Araş. Gör. Uzaktan Öğretimde Öğretmen Rolleri
Roles Of Teachers In Distance Education
Murat ATASOY, Öğr. Gör. , Ekrem BAHÇEKAPILI Benzetimlerin Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Dersi Sürtünme Konusunda Öğrenci Başarısı Ve Görüşlerine Etkisi
Effects Of Simulations On Students` Success And Ideas At Friction Subject In Technologies` Scientific Principles Course
MUSTAFA BOZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Mekanik Tasarım Eğitimi İçin Uzman Sistem Destekli Bir Yazılım Mimarisinin Yapısı
Expert System Aided A Software Architecture Structure For Mechanical Design Education
Mustafa Cem Kasapbaşı, Öğr. Gör. , H. Selçuk Varol, Prof. Dr. Bilgi Yönetimi Yazılımı Yardımıyla, Bilişim Güvenliği Konusunda Eğitim Verilmesi
Information Security Education with The Help of Knowledge Management Software
Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Araş. Gör., Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Araş. Gör., Serçin KARATAŞ, Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı (GUEP) ile Geliştirme Ekibindeki BÖTE Öğrencilerinin Birbirlerine Katkısı
Mutual Contributions of Gazi University Distance Education Program (GUDEP) and CEIT Students in the Development Team
Nihat Boz, Araş. Gör., Hayri Akay, Yrd. Doç. Dr. Problem Çözme ve Kurmayı DGS ve Kağıt-Kalem Ortamında Karşılaştırma
Comparing Problem Posing and Solving in DGS with in Paper-Pencil Context
Yıldıray TOPCU, Araş. Gör., Niyazi SARAL, Prof. Dr., Hüseyin YİĞİT Bilgisayar Mimarisi ve Gömülü Sistemler Eğitiminde Proje Tabanlı Eğitim ve e-Öğrenme
Project Based Education and e-Learning in the Computer Architecture & Embedded Systems Education
Mehmet GÜROL, Prof. Dr., Nuh YAVUZALP Okul Formatör Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Formatörlüğü Uygulamasına İlişkin Görüşleri
School Formative Teachers’ Opinions About The Application of Information Technology Formative
Ömer Engin AKBULUT, Araş. Gör., Ali Rıza AKDENİZ, Prof. Dr., Güner TURAL DİNÇER , Araş. Gör. Benzetim Yazılımlarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Entegrasyonu Konusunda Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Transformatörler
Prospective Teachers’ Views about Integration of Simulation Softwares to Constructivist Learning Theory: Transformers
Hacer ÖZTÜRK, Araş. Gör., Özcan ÖZYURT, Öğr. Gör. , İlknur REİSOĞLU, Araş. Gör. Biyoloji Dersi için Öğrenme ve Öğretme Amaçlı Web Tabanlı Eğitim Yazılımı Tasarımı
Web Based Education Software Design for Teaching and Learning Biology Lecture
Özgen Korkmaz, Öğr. Gör. , Rüştü YEŞİL, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Medya ve TV Okuryazarlıkları
Media and Television Literacy of Candidate Teachers
Ramazan GÜRBÜZ, Araş. Gör., Osman BİRGİN, Araş. Gör. Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
Students’ and Their Teachers’ Views of Computer Aided Instruction
Dursun YİĞİT, Raziye DEMİRALAY, Öğr. Gör. , Şirin KARADENİZ, Yrd. Doç. Dr. Proje Temelli Öğrenme İle Bilgi Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Uygulama
Improving Information Literacy Skills With Project Based Learning
Refet POLAT, Öğr. Gör., Mehmet KURT, Öğr. Gör. Çok Yönlü Bir Öğrenme Süreci ve Pi Günü Uygulaması
Multiple Teachning Process and Pi Day Activities
Sakıp KAHRAMAN, Araş. Gör., Yaşar DEMİR, Doç. Dr., Mehmet YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Bazı Değişkenlere Göre Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Investigation of Science and Primary Teaching Training Students’ Attitude towards Computer Based Learning According to Some Variables
Hasan KARAL, Yrd. Doç. Dr., Salih BİRİŞÇİ, Araş. Gör. Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Eğitim-Öğretimde Bilgisayar Animasyonlarının Kullanabilirliği Hakkındaki Düşünceleri: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği
Pre-service Computer Teachers’ Perceptions About Usability Of Computer Animations In Education: A Sample Of Karadeniz Technical University
Sezer KÖSE, Eralp ALTUN Web Destekli Öğretimin Kaynaştırma Eğitimindeki İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Başarılarına Etkisi
Web Destekli Öğretimin Kaynaştırma Eğitimindeki İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Başarılarına Etkisi
Şemseddin GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr., Tuğba TUNCER Öğretim Elemanlarının Öğretim Amaçlı Blog (Weblog) Kullanımına İlişkin Görüşleri
The point of views of Teaching Staff Relating to Applying Blog with The Aim of Teaching
Selahattin GÖNEN, Doç. Dr., Serhat KOCAKAYA, Araş. Gör. Bilgisayar Destekli Yapılandırmacı Öğrenmenin Başarıya Etkisi
The Effect of Computer Aided Constructivist Learning on Achievement
Serkan DİNÇER, Araş. Gör. Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenleri (Çukurova Üniversitesi Örneği)
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenleri (Çukurova Üniversitesi Örneği)
Selçuk KARAMAN, Yrd. Doç. Dr., Serkan YILDIRIM, Araş. Gör. Dinleyici Yanıt Sisteminin Öğretim Ortamlarına Etkisi
Effect of Audience Response System on Instructional Environment
Sinan KAYA, Öğr. Gör. , Alpaslan DURMUŞ, Öğr. Gör. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Araştırma Yaparken İnterneti Kullanma Düzeyleri
Teacher Candidates’ Level of Information Literacy and Utilizing Internet While Performing Research
Adnan BAKİ, Prof. Dr., Temel KÖSA, Araş. Gör., Fatih KARAKUŞ, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları
Computer based mathematics education, mathematics attitude, prospective teacher
Tufan AYTAÇ Eğitim Yazılımlarının Değerlendirilmesi Sürecine Yönelik Bir Uygulama Çalışması
The Implement Study On Evaluation Process Of Education Softwares
Gülsün KURUBACAK, Yrd. Doç. Dr., Ayşe AYDIN, Tülay GÖRÜ Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri
Opinions of Academics on Distance Education
Tunç Erdal AKDUR, Hüseyin KOCASARAÇ Öğretmenlerin E-öğrenme Materyalleri Geliştirebilmelerine Yönelik “Yazarlık Yazılımı” Hizmetiçi Eğitim Programı
“Authoring Software” Inservice Training Program for Teachers to Prepare E-Learning Materials
T. Tugay BİLGİN, Şaban EREN, Prof. Dr. Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin Öğrenme Üzerindeki Etkileri Ve Sistemi Tercih Eden Öğrenci Profilinin değerlendirilmesi
The Effects of Maltepe University Distance Education System on Learning and the Evaluation of the Student Profile
Ufuk TANYERİ, Araş. Gör., Aslıhan TÜFEKÇİ, Yrd. Doç. Dr. Türkiye’deki Internet Tabanlı Yüksek Öğretim Programları Görme Engelliler İçin Ne Kadar Erişilebilir?
How Accessible is The Internet Based Higher Education Programs For Visually Impaired People in Turkey?
Ünal ÇAKIROĞLU, Öğr. Gör. , Prof. Dr., Yaşar AKKAN, Araş. Gör. Web Tabanlı Öğretim Amaçlı Hazırlanan Sitelerdeki Ortak Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Solutions for Common Problems on Web Based Instruction Sites
Yılmaz KOÇAK, Öğr. Gör. , M. Suat DELİBALTA, Öğr. Gör. , Ş.Çetin İLİN, Öğr. Gör. E-çukurova Öğrenme Araçları ve Teknolojileri
E-çukurova Learning Tools and Technologies
Ali Haydar, Yrd. Doç. Dr., Zafer Ağdelen, Yrd. Doç. Dr., Andisheh Kanani, Araş. Gör. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Analiz Edilmesi
Analysis of the Factors Affecting the Academic Performance of the University Students Through the Use of Artificial Neural Networks
Zehra Özdilek, Öğr. Gör. , Muhlis Özkan, Prof. Dr. The Effect of Applying Elements of Instructional Design on Teaching Material for the Subject of Classification of Matter
The Effect of Applying Elements of Instructional Design on Teaching Material for the Subject of Classification of Matter
Zekeriya Kazancı, Öğr. Gör. , Zuhal Okan Çocuklar İçin Hazırlanan İngilizce Öğretim Yazılımlarının Değerlendirilmesi: Eğitim ya da Eğlence ya da Her ikisi?
Evaluating English Language Teaching Software for Kids: Education or Entertainment or Both?
Zeydin Pala, Öğr. Gör. RFID Teknolojisi ile e-Yoklama Uygulaması
e-Check-in Application With RFID Technology
Gülşah BATDAL, Araş. Gör. Matematik İçerikli Bilgisayar Oyunları İle Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı Tutumları Arasındaki İlişki
Relation between Mathematics Based Computer Games and the Attitudes of Gifted Students towards Math Course
Zehra ERDEM, Eralp ALTUN, Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Cinsiyet Ve Branş Değişkenlerine Göre Etik Açıdan Değerlendirilmesi
Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Cinsiyet Ve Branş Değişkenlerine Göre Etik Açıdan Değerlendirilmesi
Turgut YANIK, Mustafa Murat İNCEOĞLU, Doç. Dr. Online Öğrenci Duyuru Sistemi (OODS)
Online Student Announcement System (OSAS)
Bushra NAOREEN, Lect. , Aijaz Ahmed GUJJAR, Lect. A Study of the Application of Information Technology in Distance Education in Pakistan
A Study of the Application of Information Technology in Distance Education in Pakistan
Polat Şendurur, Asst., Emine ŞENDURUR, Asst., Zahide Yıldırım, Assoc. Prof. Analysis of Eighth Grade Science and Technology Curriculum: Integration of Computers as Cognitive Tools
Analysis of Eighth Grade Science and Technology Curriculum: Integration of Computers as Cognitive Tools
Firkhan Ali B. Hamid Ali, Lect. , Mohammad Zaim Bin Mohammad Hanzam, Lect. , Kamaruddin Malik Bin Mohamad, Lect. Development of Dual-Factor Authentication for Web Based Application Using Sms
Development of Dual-Factor Authentication for Web Based Application Using Sms
Helal Al-Hamadi, Asst. Prof., Nawal Al-Otaibi, Asst. Prof., Hafsa Al-Oud, Prof.
Helal Al-Hamadi, Asst. Prof., Nawal Al-Otaibi, Prof., Hafsa Al-Oud, Prof. Web-based Student Portfolio: an Activity Theory Collaborative Tool
Web-based Student Portfolio: an Activity Theory Collaborative Tool
Eusebia Iris Muresan, Edith Gotesman, Frederica Leiba Breaking the School Walls: Digital Skills for Life-long Learning
Breaking the School Walls: Digital Skills for Life-long Learning
Imran Sikandar Baloch, Res. Asst. A Case for Integrating Video Tele Conferencing in the Life Long Professional Training of Public Policy Makers in Pakistan.
A Case for Integrating Video Tele Conferencing in the Life Long Professional Training of Public Policy Makers in Pakistan.
Irshad HUSSAIN, Muhammad Aslam ADEEB Role of Mobile Technology in Promoting Campus-Wide Learning Enviroment
Role of Mobile Technology in Promoting Campus-Wide Learning Enviroment
Korhan Günel, Lect. , Rıfat AŞLIYAN, Lect. Determining Difficulty of Questions in Intelligent Tutoring Systems
Determining Difficulty of Questions in Intelligent Tutoring Systems
Nur Hilal Gerçek The New Approaches at Education Technologies
The New Approaches at Education Technologies
Savas BASTURK, Ilyas YAVUZ Investigating Student Teachers` Scenarios for Classroom by Using the Software Cabri Geometry
Investigating Student Teachers` Scenarios for Classroom by Using the Software Cabri Geometry
Birim BALCI, Asst. Prof., Mustafa Murat İNCEOĞLU, Assoc. Prof. A New Web-Based Learning Environment and Content Pool
A New Web-Based Learning Environment and Content Pool
Bülent Gürsel Emiroğlu, Lect. Technology Enhanced Learning in Operating Systems Course: A Case Study
Technology Enhanced Learning in Operating Systems Course: A Case Study
Gülsün KURUBACAK, Asst. Prof., Nil GOKSEL CANBEK, Lect. Collective Practices through Second Life: Building Interactive Communications for Youth-at-Risk
Collective Practices through Second Life: Building Interactive Communications for Youth-at-Risk
Stavros Kammas, Lect. A Mobile Technology Framework for the Dissemination of Cultural Memory
A Mobile Technology Framework for the Dissemination of Cultural Memory
Ferhat TURAN, A.Yılmaz Çamurcu, Prof. Dr., Buket Doğan, Yrd. Doç. Dr. Stereotip Öğrenci Modeli ile Zeki Öğretim Sistemi Tasarımı
Building an Intelligent Tutoring System Using Stereotype Student Model
Hacer ÖZTÜRK, Araş. Gör., Özcan ÖZYURT, Öğr. Gör. , Hasan KARAL, Yrd. Doç. Dr. Bilgisayar Ağ Haberleşmesinde Kullanılan Yedi Katmanlı OSI Referans Modelinin Görselleştirilmesi
Animation of Data Communication, OSI Architecture, Computer Networks and Animations
Selçuk KARAMAN, Yrd. Doç. Dr., Serkan YILDIRIM, Araş. Gör., Abdullatif KABAN, Araş. Gör. Açık Ders Malzemeleri Yönetimi ve AtaNesA Deneyimi
The Management of Open Course Materials & Experiment of AtaNesA
Ünal ÇAKIROĞLU , Öğr. Gör. , Yaşar AKKAN, Araş. Gör. Böte Bölümlerinin Öğretmen Adaylarının Beklentilerini Karşılamaları Açısından Değerlendirilmesi : Ktü Örneklemi
Evaluation of CEIT Departments Due To Their Functions About Candidates’ Needs : Ktu sample
Selahattin Gönen, Doç. Dr., Serhat KOCAKAYA, Araş. Gör. Öğretim Teknolojileri ve Duyuşsal Özelliklere Etkisi
Instructional Technologies and Its Effect on Sensorial Characteristics
Selen Bozkurt , Araş. Gör., Filiz İşleyen, Araş. Gör., Neşe Zayim, Yrd. Doç. Dr. Web-Tabanlı Hasta Eğitimi: Bir Derleme Çalışması
A Review of Studies of Web-Based Patient Education
Amtul Hafeez CHAUDHRY, Lect. , Aijaz Ahmed GUJJAR, Lect. , Muhammad Rashid HAFEEZ, Lect. Comparative Study of Student Support Services of Aiou and Ukou
Comparative Study of Student Support Services of Aiou and Ukou
Aytekin İŞMAN, Zeliha DEMİR, Özlem CANAN Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Sorunları
Akın Marşap Yenileşen Uzaktan Eğitim Sisteminde Aktif Katılımlı Akademik Etkileşim Süreçlerinin Zenginliği
Derya Kıcı Etkileşimli Öğrenme Ortamında İlköğretim Öğrencilerine Fotosentez Konusunun Öğretilmesi
Derya ÇINAR, Araş. Gör., A. Engin ÖZÇELİK, Araş. Gör. Yüksek Eğitim ve Uzaktan Öğrenmeyi Etkileyen Eğilimler
Erhan ALABAY, Araş. Gör., Nurhan ÜNÜSAN, Doç. Dr. Okulöncesinde Bilgisayar Destekli Geometrik Şekil Kavramlarının Öğretimi
Hüseyin ÇAKIR, Öğr.Gör. , Hafize Keser, Prof. Dr. Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Bilgisayar Destekli Eğitim Modülü
Ahmet KASAPÇOPUR, Davut OLGUN, Nihal COŞKUN, Kamer AKGÜL, , Araş. Gör. Denetimde e-Performans
Musa Yılmaz, Öğr. Gör. , Yaşar Birbir, , Yrd. Doç. Dr., İsa Ataş, Öğr. Gör. Bilgisayar Destekli Deney Kartlarının Elektrik Veya Elektronik Eğitiminde Öğrenmeye Katkıları
Pınar DÜNDAR, Prof. Dr., Murat Erşen BERBERLER, Araş. Gör., Volkan OBAN, Araş. Gör. Çizge Boyama Ve Macar Algoritması İle Sınav Programı Hazırlanması
Öğr. Gör. Dr. Nursel YALÇIN Bilgisayar Eğitiminin Cep Telefonundaki Java Uygulaması
Selim GÜNÜÇ, Araş. Gör., Murat KAYRİ, Yrd. Doç. Dr. Sayısal Uçurum ve İnternet Bağımlılığı Paradigmasının Lojistik Regresyon İle Açımlanması
Semra Kurt, , Hatice Akkoç, Öğr. Gör. Öğretmen Adaylarının Grafik Hesap Makinesi ile Matematik Öğretimi Pratikleri: Artan-azalan ve ters fonksiyon
Özgür Şensoy, Feza Orhan, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Öğrencilerinin “Bilgisayar Kullanma, Kitap Okuma ve TV Seyretme” Davranışlarına Yönelik Bir Çalışma
Tülin Arslan, Öğr.Gör. Ders Etkinliği Olarak "Eğitim Yönetim Sistemleri" Moodle’ın Kullanımı
Murat KANDEMİR, Araş. Gör., Nihat ADAR, Yrd. Doç. Dr. Öğrenci-Öğretmen Etkileşimi ve İletişiminde Kısa Mesaj Servisi Tabanlı Yaklaşım
Jale BİNTAŞ, Yrd. Doç. Dr., Gökhan TUNA The Geometer’s Sketchpad İle Matematiksel Modelleme: Ege Üniversitesi kampüsü Doğalgaz Ağına Acil Doğalgaz Kesici Vanalarının Yerleştirilmesi Örneği
Polat Şendurur, Asst., Emine ŞENDURUR, Asst., Zahide Yıldırım, Assoc. Prof. A Review of Literature about Mobile Technologies in Educational Settings:Is Mobile-Learning a Good Candidate for Turkish Case?
A Review of Literature about Mobile Technologies in Educational Settings:Is Mobile-Learning a Good Candidate for Turkish Case?
Mohammed Sezar ASKER, Mustafa Murat İNCEOĞLU, Doç. Dr. Java 3D Yardımıyla Bir Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Geliştirilmesi
Developing a Computer Aided Learning Application Using Java 3D
Fehime Özkan, Eralp Altun, Doç. Dr. İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Çevrimiçi Ödev Sitelerine Yönelik Tutum ve Görüşleri
A Study of Primary Teachers’ Attitudes Towards Online Homework Sites
Yasemin GÜK, Yener KOÇAN, Eralp ALTUN, Doç. Dr. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Güdülenme Düzeyleri
Mehmet KARABİBEROĞLU, Birol ÇİLOĞLUGİL, Araş. Gör., Mustafa Murat İNCEOĞLU, Doç. Dr. Light-Portal Teknolojisine Dayalı Bir Öğrenme Sistemi Gerçekleştirimi
Tarık Kışla, Öğr. Gör. , Pınar Çavaş, Araş. Gör., Bülent Çavaş, Öğr. Gör. Dr. Türkiye’ deki Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları
İlknur BAYKAL, Araş. Gör., Münevver YALÇINKAYA, Prof. Dr., Fatma TERCİ Öğretmen Adaylarının İnternet Kulanımına Yönelik Tutumları
Gülsün Kurubacak, Yrd. Doç. Dr., Figen Kılıç, Yrd. Doç. Dr. Risk Altındaki Çocukların Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi: Yeni Medya Yoluyla Sunulan Açıklayıcı Metin Yapıları
Burak Galip ASLAN,Öğr. Gör. , Öğr. Gör. Burak Galip ASLAN , Mustafa Murat İNCEOĞLU, Doç. Dr. Bayesian Öğrenci Modellemesi
Salih ÇEPNİ, Prof. Dr., Nedim ALEV , Yrd. Doç. Dr., Bünyamin ÇOKER , Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Okuryazarlığına Yönelik Görüşleri
Nursel Yalçın, Öğr. Gör. Dr. Türkiye\`de Bilişim Suçları ve Bilgi Güvenliği
Tolga ERDOĞAN , Araş. Gör., Bilge GÖK, Araş. Gör. Sınıf Öğretmeni Adayları Elektronik Portfolyoyu Nasıl Algılamaktadırlar
Alev ATEŞ, Yağmur TURALI, Zülfiye GÜNEYCE Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Dersinin Karma Öğrenme Yoluyla Öğretimi
Emel Efe İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi (1-8. Sınıflar) 5. Basamak İnternet Adresleri Ünitesi İçin Hazırlanmış Bir Eğitim Yazılımı
Mehmet Kurt , Araş. Gör., Urfat Nuriyev, Prof. Dr. Bandgeçişi Problemi Ve Sıralamatik Oyunu
Alper BAYAZIT, Petek AŞKAR, Prof. Dr. Çevrimiçi Sınavlar Ve Kağıt-Kalem Sınavları Arasındaki Sınav Süresi Ve Öğrenci Başarım Farklılıkları
Mehmet Gürol, , Prof. Dr., Nuh YAVUZALP Okul Formatör Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Formatörlüğü Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Mehmet AKSÜT, Yrd. Doç. Dr., İbrahim ÖZER, Araş. Gör., Çiğdem PARLATIR, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanacakları Öğretim Materyalleri Tasarımlarının Değerlendirilmesi
Mehmet AKSÜT, Yrd. Doç. Dr., İbrahim ÖZER, Araş. Gör., Çiğdem PARLATIR, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanacakları Öğretim Materyalleri Tasarımlarının Değerlendirilmesi
Levent ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri
Süleyman Alpaslan SULAK, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi için internet üzerinden Eğitim Materyali Tasarlanması
MÜCELLA ÖZKAN, Araş. Gör., NADİR ÇELİKÖZ, Yrd. Doç. Dr. Mesleki Eğitim Fakültelerinde, Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Dersinde Karşılaşılan Temel Sorunlar
Salih UŞUN, Doç. Dr. Yapılandırmacı Öğrenme Programlarında Kullanılan Öğretim Yöntem Ve Tekniklerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı İlkeleri Açısından İncelenmesi
Mehmet AKSÜT, Yrd. Doç. Dr., Ayten TOPAÇ, Araş. Gör., İpek ATİLA, , Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme Dersinde Kullanılan Kaynak Kitaplara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Berna CANTÜRK GÜNHAN, Öğr.Gör.Dr. , Prof. Dr., Deniz ÖZEN, Canan YEVİMLİ Geometer’s Sketchpad Programının Kullanımıyla Dönüşüm Geometrisi Konusunda Örnek Etkinlikler Ve Çalışma Yaprakları
Geometer’s SkEtchpad Programının kullanımıyla Dönüşüm GeometriSİ Konusunda Örnek Etkinlikler ve Çalışma Yaprakları
Burcu Uysal, Özge Dişci, Y. Deniz ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. BÖTE Öğrencilerinin Bitirme Projesi Hazırlamada Karşılaştıkları Güçlükler
The Difficulities Encountered by Students of Computer Education and Instruction Technologies Department in Preparing Grad Projects
Erol GÜRPINAR, Neşe ZAYİM, Yrd. Doç. Dr. Problem Dayalı Tıp Eğitiminde E-Öğrenme ve Öğrenme Stilleri
E-learning and Learning Styles in Problem Based Medical Education
Aijaz Ahmed GUJJAR, Lect. , Muhammmad Ashraf MALIK, Lect. , M. Aslam ADEEB, Prof. Öğrenme ve Teknoloji
Role of Instructional Technology in Distance Teacher Training Programme
Aijaz Ahmed GUJJAR, Lect. , Muhammmad Ashraf Malik, Lect., Asst., Muhammad Aslam ADEEB , Prof. The Use of Instructional Technology in Effective Teaching of Biology in Pakistan
The Use of Instructional Technology in Effective Teaching of Biology in Pakistan
Tarkan Gürbüz, Dr. Eğitimde Bilgi Yönetimi ve e-öğrenme
Knowledge Management and e-learning in Education
Şehnaz Baltacı GÖKTALAY Çevrimiçi Teknoloji Adaptasyonu – Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Karşılaştıkları Zorluklar
A.Serap Fırat, Dr. Bilgi Toplumunda Yerel Yönetimler ve Yaşam Boyu Öğretime Katkı Sağlayan Hizmetleri
Eğitim Bilimleri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Cevat CELEP, Prof. Dr., Ufuk SARIDEDE, Araş. Gör., Ferda BEYTEKİN Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve
Nevin GÜNER YILDIZ, Macid Ayhan MELEKOĞLU Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmen Ve Öğrenci Davranışları Arasındaki İlişki
Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmen Ve Öğrenci Davranışları Arasındaki İlişki
Vatandaşlık »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Erkan DİNÇ Öğretmen Adaylarının Avrupa ve Avrupa Vatandaşlığı Hakkındaki Görüşleri
Opinions of Teacher Candidates About Europe and European Citizenship
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.