AnasayfaUlusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 14-16 Nisan 2006
Düzenleyen: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
Yapıldığı İl: ANKARA

Beden Eğitimi ve Oyun »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Uğur Altay MEMİŞ, İbrahim YILDIRAN Erken Yaşlarda Fiziksel Aktivite Alışkanlığı Kazanılmasının Toplum Sağlığı Açısından Önemi
Sinan AYAN , Araş. Gör., Uğur A. MEMİŞ, Araş. Gör., Baybars R. EYNUR, Dr. İlköğretim I. Kademede Beden Eğitimi Dersine Verilen Önemin Sınıf Öğretmenleri Açısından Değerlendirilmesi
Nevzat DEMİRCİ, Okt. İlköğretim I. Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Çerçevesinde Oyunla Eğitim Konusundaki Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi
Murat TEKİN, Arş. Gör., Bahadır DEMİR, Öğrt. Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Beden Eğitimi Dersinin Uygulanma Düzeyi İle İlgili Görüşleri
Aysel (Demiroğlu) MEMİŞ, Arş. Gör. Dr., Prof. Dr. Oyunun Çocuk Gelişimine Etkisi ve Eğitimdeki Önemi
Diğer Konulardaki Bildiriler »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Aysel (DEMİROĞLU) MEMİŞ, Araş. Gör. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlık ve Tutumları
Mustafa KALE, Öğrt. Gör. Dr. İlköğretim Bölümü Öğretim Elemanlarının, Öğretim Teknoloji ve Materyallerini Kullanma Becerilerinin, Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Barış ÇETİN, Araş. Gör. İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerin Biliş Üstü Becerilerin İncelenmesi
Alparslan GÖZLER, Öğrt. Gör., Celalettin DİLLİ Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Sınıf Yönetimi Dersine İlişkin Görüşleri
Gülay EKİCİ, Öğr. Gör. Dr. İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profilleri ile Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Yrd. Doç. Dr., Ayşe Ülkü KAN, Araş. Gör., Birsen SERHATLIOĞLU, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
Burhan AKPINAR, Yrd. Doç. Dr., Mehmet TURAN, , Alparslan GÖZLER, Öğrt. Gör. Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri
Süreyya DALKA, Öğrt. Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarının Problemleri ve Durum Tespiti: Doğubayazıt Örneği
Alev ÖNDER, Prof. Dr., Hülya GÜLAY DUMAN, Uzm. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Ayten İFLAZOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Serpil HİZMETÇİ, Öğrt. İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma Örneği
Nihan ŞAHİNKAYA, Araş. Gör., Pusat PİLTEN, Araş. Gör. Matematik Öğretiminde Açıklayıcı Yazı Yazma Tekniği
Aysel (Demiroğlu) MEMİŞ, Araşt. Gör. Oyunun Çocuk Gelişimine Etkisi ve Eğitimdeki Önemi
Ali Murat KARABAĞ, Öğrt. Çoklu Zekâ Kuramı Etkinlikleriyle Yaratıcı Drama Süreci İşleniş Örneği
Mustafa KAHYAOĞLU, Şerafettin DABAN, Selami YANGIN İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları
Nurettin ÖZGEN Coğrafya Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Dersin Hedeflerine Ulaşma Düzeyine Etkisi
Drama »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Çetin ÇETİNKAYA, Araş. Gör. İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yeterlilikleri
Ergin ERGİNER, Yrd. Doç. Dr. Pandomimin Öğretimsel Bir Etkinlik Olarak Kullanılmasına Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma
Eyüp İZCİ, Yrd. Doç. Dr., Ahmet KARA, Yrd. Doç. Dr., Hüseyin TAŞAR, Öğrt. Gör. İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi
Sıddıka ORUÇ, Arş. Gör. Uzm. Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcı Drama
Ali Murat KARABAĞ, Öğrt. Çoklu Zekâ Kuramı Etkinlikleriyle Yaratıcı Drama Süreci İşleniş Örneği
Sevgi İRİZ, Şebnem Deniz ÖZKAN, Nazmiye Armağan SANCAR Toplumsal Duyarlılık ve Drama
Fen ve Teknoloji Eğitimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Halil DİNDAR, Yrd. Doç. Dr., Mehmet KARASU Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Derslerinde Öğretim Materyallerini Kullanma Durumlarının Karşılaştırılması (Ankara İli Örneği)
Metin DEMİR, Araş. Gör. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Güzin Özyılmaz AKAMCA, Araş. Gör., Hülya HAMURCU, Yrd. Doç. Dr., Yasemin GÜNAY, Yrd. Doç. Dr. Yeni İlköğretim Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Ayten İFLAZOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Elif BİLGİÇ Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi
Hatice Ahu GENÇTÜRK, Lütfullah TÜRKMEN, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim 4. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Sorgulama Yöntemi ve Uygulama Örnegi
Mehmet Fatih TAŞAR, Fatime Balkan KIYICI, Oktay ASLAN 2004-Hayat Bilgisi Programının 4-5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin Fen Boyutuna Temel Oluşturması Açısından İncelenmesi
Mustafa KAHYAOĞLU, Öğr.Gör. Dr. , H.Coşkun ÇELİK, Öğr.Gör.Dr. , Selami YANGIN, Arş.Gör. İlköğretim Fen Bilgisi, Matematik ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumları
Serhat KOCAKAYA Yeni Müfredat Programına Alternatif Yaklaşımlar I: Bütünleştirici Öğretimin 7E Modeli
Uğur TAŞDELEN, Yüksel ALTUN, Fitnat KÖSEOĞLU Fen Ders Kitapları: İlköğretim Öğrencileri için Yapılandırıcı Öğrenme Modeline Uygun Bir Metin Önerisi
Mehmet İkbal YETİŞİR, Araş. Gör., Hakan DÜNDAR, Araş. Gör., H. Cahit KAYHAN, Araş. Gör. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4.-5. Sınıf Programının Değerlendirilmesi
Selda SÜZEN, Araş. Gör. İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına 5e Metodunun Etkisi
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Barış ÇAYCI , Araş. Gör., M. Kaan DEMİR , Araş. Gör., Mustafa BAŞARAN , Araş. Gör. Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirliğine Dayalı Öğrenme ile Kavram Öğretimi
Hakan DÜNDAR, Araş. Gör., H. Cahit KAYHAN, Araş. Gör., Selma Yel, Doç. Dr. İlköğretim Sosyal Bilgiler 4-5 Programının Değerlendirilmesi
İsmail GELEN, Yrd. Doç. Dr., Adem KESKİN , Süha TUNA Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Zekâ Kuramı Temelli Birleştirme II Tekniğinin Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi
Mehmet Kaan DEMİR, Araş. Gör. Demokrasi Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Demokratik Davranışları
Sevim GÜVEN, Araş. Gör., Yasin GÖKBULUT, Araş. Gör., Selma YEL, Doç. Dr. 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Yasin DOĞAN , Araş. Gör. Yapısalcı Öğrenme Modeli ile Tarihsel Birincil Kaynakların İlişkisi ve Bu İlişkinin İlköğretim 4–5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Kullanım Düzeyi
Barış ÇETİN , Araş. Gör. Sosyal Bilgiler Öğretiminde İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Erişi Düzeylerine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Gülin KARABAĞ, Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ, Sezgin İNAL Hayat Bilgisi Dersinin Öğrencileri Sosyal Bilgiler Dersi İle Fen ve Teknoloji Dersine Hazırlama Düzeyinin İncelenmesi
Hayat Bilgisi Dersinin Öğrencileri Sosyal Bilgiler Dersi İle Fen ve Teknoloji Dersine Hazırlama Düzeyinin İncelenmesi
Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Arş. Gör. Ömür GÜRDOĞAN BAYIR İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Sosyal Bilgiler
Öğr. Gör. Ahmet UYSAL Küreselleşmenin Sosyal Bilgiler Eğitimine Yansımalrı
Küreselleşmenin Sosyal Bilgiler Eğitimine Yansımalrı
Matematik Öğretimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Yaşar BAYKUL, Prof. Dr., Sema SULAK, Araş. Gör. Problem Çözme Stratejilerinin İlköğretimde Problem Çözme Başarısına Etkisi
Gökhan ÖZSOY Problem Çözme ve Üstbiliş
Beyhan GÖKSEL , Tolga YILDIZ, Mualla ÖZDEN Teknolojinin Matematik Dersinde İşlevi
Özlem Doğan TEMUR, Özge Çongur YEŞİLKAYA İlköğretim Birinci Sınıflarda Ritmik Sayma Konusunda Müzikli Oyunlarla Desteklenerek Oluşturulmuş Bir Ders Modeli
Soner ALADAĞ, Araş. Gör., Bekir BULUÇ, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Matematik Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi
Veli TOPTAŞ, Araş. Gör. İlköğretim Matematik Dersi (1–5) Öğretim Programının Uygulanmasında Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlarla İlgili Görüşleri
Yasin GÖKBULUT Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Fermi Problemlerindeki Matematiksel Modelleme Becerileri
Yüksel DEDE, Yrd. Doç. Dr. Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Neşe TERTEMİZ, Yrd. Doç. Dr., Mucize ALTINTAŞ İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenler Konusundaki Hataları
Hülya SMAİL Etkinliklerle Matematik Öğretimi
Pusat PİLTEN, Araş. Gör., Emre ÜNAL, Araş. Gör. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Karşı Tutumları
Derya ŞAHHÜSEYİNOĞLU, Dr. İlköğretim Matematik Dersi için Performans Değerlendirme Örneği
Bülent GÜVEN, Yrd. Doç. Dr., Saadet ORBEYİ, Özge ÖZBEK İlköğretim Matematik Öğretiminde Etkili Yardımcı: Oyun
Dilek Çağırgan GÜLTEN Oluşturmacı Öğrenim Gören İlköğretim İkinci Sınıflarda Geometrik Cisimlerin ve Şekillerin Kavranmasına İlişkin Bir Araştırma
Gülşah BATDAL Çocukların Matematiği Severek Öğrenmelerinde Alternatif Bir Yol: Çizgi Romanlar
Kürşat YENİLMEZ, Yrd. Doç. Dr., Emine Çiğdem SEV LEKESİZ İlköğretimde Proje Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Sınıf Öğretmenleri ve Aday Öğretmenlerin Tutumu
Nihan (Topsakal) ŞAHİNKAYA Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin “Doğal Sayılar” Konusuna İlişkin Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Düzeyleri
Sanat Eğitimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Neşe CAN, Okt. İlköğretim Okullarında Kullanılacak Olan Makamları Nasıl Seçmeliyiz?
Ayşen ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okullarında Müzik Derslerinde Orff-Schulwerk Elementer Müzik Uygulamaları
Ayşeğül TÜRK, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Öğretmenin Rolü
Damla BULUT, Dr. İlköğretim I. Kademe Müzik Dersi Öğretim Programının Amaçlarına Ulaşma Durumunun İlköğretim I. Kademe Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi
Ebru Selçioğlu DEMİRSÖZ, Araş. Gör., Ayfer KOCABAŞ, Prof. Dr. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin Müzikte Erişi ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri
Özge Çongur YEŞİLKAYA İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Müzik Eğitimi Derslerinde Çoklu Zeka Kuramının Uygulanması
Vesile Kaptan AYKAÇ, Dr. Sanat Eğitiminde Aktif Öğrenme
Ebru Selçioğlu DEMİRSÖZ, Araş. Gör. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ile İşlenen Müzik Dersinin Öğrencilerin Zekâ Alanlarına Etkisi ve Öğrenciler için Geliştirilmiş Çoklu Zekâ Ölçeği
Asuman AYPEK ARSLAN, Araş. Gör., Pınar EYİOL TOKBAŞ, Araş. Gör. Görsel Sanatlar Eğitiminde Standartlar ve Uygulama Örneği
Sınıf Öğretmeni Yetiştirme »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ali GÜLER, Prof. Dr. Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Felsefi Temelin Yokluğu Üzerine
Firdevs GÜNEŞ, Prof. Dr. Yeni Türkçe Öğretim Programı ve Öğretmenlerin Yetiştirilmesi
Mehmet YAPICI, Öğr. Gör., Nuray FİDAN, Araş. Gör. İlköğretim Kademesinde Kişilik Özelliklerinin Kazandırılmasında Sınıf Öğretmenlerinin Rolü
Mustafa KOÇ, Dr. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Özgül Öğrenme Bozukluklarına İlişkin Görüşleri
Nazlı UZUN, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Harita Okuma ve Yorumlama Becerilerinin Geliştirilmesine İlişkin Görüşleri
Rasim ÖZYÜREK, Doç. Dr. Türkiyede Sınıf Öğretmeni Yetiştirme
Seda SARACALOĞLU, Prof. Dr., Elif ASLANTÜRK, Y. Lisans Öğr. , Meltem ÇENGEL, Araş. Gör. Aydın İli İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki ve Bireysel Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Süleyman TUZCU, Öğr. Gör. Türkiye’de Üniversitelerde Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Süreci ve Temel Sorunlar
Vural HOŞGÖRÜR, Yrd. Doç. Dr., Yasemin KUŞDEMİR, Araş. Gör., Mehmet KATRANCI, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenliği Programında Yer Alan Okul Deneyimi I ve II Dersleri Uygulama Sorunları (Kırıkkale İli Örneği)
Yasemin SAYAN , Araş. Gör., Hasan Hüseyin AKSU, Araş. Gör., Hakan UŞAKLI, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenliği Programında Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi Yapan Öğrencilerin ve Öğretim Üyelerinin Beklentileri
Berna İstifoğlu ORHON, Öğrt. Gör. Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Sanat Eğitimi Öğretim Alanının Önemi ve Amaçları
Derya ARSLAN, Dr., Zahit DİRİK, Doç. Dr. İlköğretim İkinci Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Güçlükleri ile İlgili Çalışmaları
Emrah ÖZKAN, Meltem KAYAN, Tuğrul UĞUR Eğitim Fakültesi Mezunu Olmayan Sınıf Öğretmenlerinin, Sınıf Öğretmenlerine İlişkin Görüşleri
Nihat ÇALIŞKAN, Engin KARADAĞ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Duyuşsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Perihan ŞARA Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Güdülenmeyi Sağlamaya Yönelik Davranışlarından Güdüleyici, Öğretimsel, Yönlendirici ve Pekiştirici Boyutlardaki Davranışları Arasındaki İlişkiler
Şevket AYDIN, Araş. Gör., Hülya Y. EKİNCİ, Yrd. Doç. Dr., Davut YILDIRIM, Öğr. Gör. Sınıf Öğretmenliğinde Okuyan Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı Tutumlarının Çeşitlenmesi Amacıyla Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneğidır
Yasemin DERİNGÖL Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Matematik Tarihi ve Gelişiminin Gerekliliği
Mehmet AKSÜT, Uğur BULUT, Halil İbrahim YALVAÇ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyalleri Tasarımlamalarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyalleri Tasarımlamalarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmenliği »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Şengül ATASOY, Muhammed Ali ZOROĞLU Sınıf Öğretmenleri Okul Öncesi Eğitimi Alan ve Almayan Çocukları Bazı Beceriler Açısından Nasıl Değerlendiriyor?
Sınıf Öğretmenleri Okul Öncesi Eğitimi Alan Ve Almayan Çocukları Bazı Beceriler Açısından Nasıl Değerlendiriyor?
İsmail ERDOĞAN, Kamil İŞERİ, Emre ÜNAL Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yılmazlık Ölçeği (YÖ) Uygulaması Niğde Üniversitesi Örneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yılmazlık Ölçeği (YÖ) Uygulaması Niğde Üniversitesi Örneği
Bahadır KÖKSALAN, Seda ALTUNBAŞ, Nilay KARAASLAN Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Okuma Alışkanlıkları Düzeyini Ölçme
Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Okuma Alışkanlıkları Düzeyini Ölçme
Türkçe Öğretimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ayfer ŞAHİN, Dr., Hayati AKYOL, Doç. Dr. İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Çözümleme ve Bireşim Yöntemlerini Uygulamalı Olarak Karşılaştırılması
M. Bahaddin ACAT, Doç. Dr., Uğur ÖZSOY, Öğrt. Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlkokuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler
Yasin ÖZKARA, Araş. Gör. Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarının Türkçe Programında Geçen Yazma Kazanımlarını Karşılama Durumu
Erol GÜNGÖRDÜ, Yrd. Doç. Dr. Okuma Alışkanlığı Edinme Sürecinde Sınıf Öğretmeninin Sorumluluğu
Gülay ARSLAN, Sonay ARSLAN İlköğretim Okulları 4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Soruların Analizi
Halit DURSUNOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Okutulan “Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi” ile “Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi” Derslerinin İçeriğine Alternatif Bir Yaklaşım
Kenan EROĞLU Her Gün, Günlük Yazmaya Değer
Mesiha TOSUNOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Deniz MELANLIOĞLU, Araş. Gör. Türkçe Müfredat Programlarının Değerlendirilmesi
Muamber YILMAZ, Araş. Gör. Okuduğunu Anlama ve Dikkat Arasındaki İlişki
Mustafa BAŞARAN, Araş. Gör. İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Öğrencilerin Yaptıkları Yazım Yanlışları
Müjdat Ataman Yaratıcı Yazma ve Yaratıcı Drama
Nagihan TETİK, Nesrin ALTUNAY Kitap Okuyorum Türkçe Öğreniyorum
Nuri KARASAKALOĞLU, Öğr. Gör. Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Çeşitli Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
Sabri SİDEKLİ, Araş. Gör., Bekir BULUÇ, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması
Sonay ARSLAN, Prof. Dr., Asuman OVALI, Prof. Dr., Mehmet İkbal YETİŞİR , Araş. Gör. İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Hikâye Edici Türdeki Metinlerin Hikâye Haritasına Uygunluğu
M. Volkan COŞKUN, Doç. Dr., Nilgün A. ÖNKAŞ, Yrd. Doç. Dr., Vedat İNCE İlköğretim Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Kemal KÖKSAL, Yrd. Doç. Dr., Turan TEMUR, Araş. Gör., Hatice Kübra AKÇAM İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerileri Üzerine Bir Araştırma
Ahmet ÇAKIROĞLU, Araş. Gör. Üstbilişsel Stratejiler ve Okuduğunu Anlama
Gülhiz PİLTEN, Araş. Gör. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ana Fikir ve Konu Kavramlarıyla İlgili Algıları ve Ana Fikir Bulma Düzeyleri
Özlem BAŞ Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Bitişik Eğik Yazıyla İlkokuma Yazma Öğretiminde Alternatif Harf Sıralaması
Gamzegül ENGİN İlkokuma Yazma Öğretimi Uygulamalarında Öğretmen Görüşleri ve Yaşanan Sorunlar
Yalçın BAY Cumhuriyetten Günümüze İlkokuma Yazma Öğretim Sürecinin Tarihsel Gelişimi
Serap CAVKAYTAR, Şefik YAŞAR Yazılı Anlatım Becerilerinin Öğretiminde Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımından Yararlanma: Bir Eylem Araştırması
Yazılı Anlatım Becerilerinin Öğretiminde Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımından Yararlanma: Bir Eylem Araştırması
Yeni İlköğretim Programları »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
A. Figen ERSOY, Öğr. Gör. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Etkili Vatandaşlık Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Ali ARSLAN, Arş. Gör., Muhammet ÖZDEMİR, Arş. Gör. İlköğretim 4. Sınıf Fen Bilgisi Dersi İçeriğinin Bilimsel Süreç Becerilerine Göre İncelenmesi
Cemil ÖZTÜRK, Prof. Dr., Gül TUNCEL , Araş. Gör. Yeni 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile İlgili Öğretmen Görüşleri
Erol DURAN, Uzm., Neşe TERTEMİZ, Yrd. Doç. Dr. Tema Merkezli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi (Yüksek Lisans Tez Özeti)
Fitnat KÖSEOĞLU, Prof. Dr. Fen, Teknoloji ve Matematik Müfredat Reformlarında Küreselleşmenin Etkileri: Paradigma Değişimleri
Gülay BEDİR, Araş. Gör., Semra DEMİR, Öğr. Gör. İlkögretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının "İçerik, Dil ve Anlatım, Değerlendirme", Ölçütleri Bakımından İncelenmesi
Hayal KÖKSAL, Dr. “Müfredat Akademisi” Yoluyla Çoklu Paylaşım Anlayışını Yerleştirmek
Hilal KAZU, Yrd. Doç. Dr., Zehra N. ERSÖZLÜ, Araş. Gör. Yeni Müfredatla Gelen Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğretmen Görüşleri
İsa KORKMAZ, Yrd. Doç. Dr. Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi
Muhamet Cevat YILDIRIM, Öğrt., Prof. Dr. Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi
Muhittin SAĞIRLI, Öğr. Gör. Ses Temelli Cümle Yönteminin İlk Okuma-Yazma Öğretimi Süreç ve Etkinlikler Üzerindeki Başarısının Uygulama Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi
Oktay AKBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Yeni İlköğretim Programlarının Değer Eğitimi Boyutunun İncelenmesi
Recep TEZGEL, Öğrt. Yeni İlköğretim Matematik ve Fen ve Teknoloji Dersleri Öğretim Programlarında “ İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ara Disiplin” Perspektifi
Şefik YAŞAR , Prof. Dr., Mehmet GÜLTEKİN , Yrd. Doç. Dr., Ali ERSOY , Araş. Gör. Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretimin Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Görüşleri
Mehmet KANDEMİR, Araş. Gör., ürker KURT, Araş. Gör. Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançlarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi
Perihan DURAN, Gülseren BEKTAŞ Birinci Sınıflarda Oryantasyon ve Önemi
Yalçın BAY, D. Neslihan BAY, Araş. Gör. Okulöncesi Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında Görülen Eksiklikler ve Alternatif Çözüm Önerileri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.