AnasayfaEğitim Bilimleri Sempozyumu

Teması:
Düzenleme Tarihi: 5-6 Nisan 1984
Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yapıldığı İl: Ankara

Değerler Eğitimi »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Refik Turan Milli Eğitim Eski Bakanı Avni AkyolUn Eğitim Anlayışında Toplumsal ve Kültürel Değerlerin Yeri ve Önemi
Milli Eğitim Eski Bakanı Avni AkyolUn Eğitim Anlayışında Toplumsal ve Kültürel Değerlerin Yeri ve Önemi
Eğitim Bilimleri »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet A. KISAKÜREK, Doç. Dr. Eğitim Bilimlerinin Niteliği
Selahattin ERTÜRK, Prof. Dr. Eğitim Bilimlerinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
Saim KAPTAN, Doç. Dr. Kalkınmada Eğitimin Yeri
Cevat ALKAN, Doç. Dr. Dünyada ve Türkiye`de Eğitim Alanında Eleman Yetiştirme Yaklaşımları
Leyla KÜÇÜKAHMET, Doç. Dr. Lisans Düzeyinde Eğitim Elemanı Yetiştirmede Uygulanan Modeller ve Sorunlar (Mezunları İzleme Yaklaşımı)
Fatma VARIŞ, Prof. Dr. Lisans-Üstü Düzeyde Eğitim Elemanı Yetiştirme
A. Ferhan OĞUZKAN, Dr. Öğretmen Eğitimi
Haydar TAYMAZ, Doç. Dr. Hizmet İçi Eğitim Elemanı Yetiştirme
Fikret SÖNMEZ, Prof. Dr. Öğretim Üyesi Yetiştirme
Hıfzı DOĞAN, Prof. Dr. Eğitim Uzmanlığı ve Eğitim Sistemi İçindeki Yeri
A. Sudi BÜLBÜL, Doç. Dr. Eğitim Uzmanlarının Eğitimi
Yıldız KUZGUN, Doç. Dr. Okul Danışmanlığı
Kamuran ÇİLENTİ, Doç. Dr. Program Geliştirmede ve Eğitim Teknolojisinde Uzmanlık Alanları
İbrahim Ethem BAŞARAN, Doç. Dr. Türkiye`nin Eğitim Uzmanı Gereksemesi ve Bu Konuda İstihdam Sorunları
Yahya AKYÜZ, Prof. Dr. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma, Yayın, Bilimsel Toplantı ve Sergileri
Adil TÜRKOGLU, Doç. Dr. Hizmet- İçi ve İş Başında Eğitim
Mahmut ADEM, Doç. Dr. Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Çalışmalar
Ferit KARAKOYUN Zeki Öğretim Sistemleri ve Eğitim-Öğretimde Kullanılması
Hasan KARAL, İlknur REİSOĞLU Haptic’in Farklı Zeka Türlerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
Effect of Haptic on Academic Achievements of Students Who Have Different Type of Intelligence
Murat Paşa UYSAL Öğretim Etkinlikleri Kuramı İle Yaşantısal Öğrenme Modelinin Bütünleştirildiği Zeki Öğretim Sistemi Tasarımına Yönelik Bir Model Önerisi
A Proposal of Design Model For Intelligent Tutoring Systems: Integration of Instructional Transaction Theory With Experiential Learning Theory
Petek AŞKAR, Arif ALTUN, Banu CANGÖZ Bilgisayar Ortamında Nöropsikolojik Testler: Çizgi Yönünü Belirleme Testi
Murat DENER, Murat DÖRTERLER İnsan Bilgisayar Etkileşiminde Web Kullanılabilirliği: Bir Uygulama Çalışması
Erhan ŞENGEL, Aysan ŞENTÜRK Computer Education and Instructional Technology Department Undergraduate Students’ Attitudes Toward Computer and Their Achievements
Serap SAMSA, Halil İbrahim AKYÜZ, Hafize KESER Senaryo Tabanlı Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Sedat CERECİ Böte Öğrencilerinin Gelecekteki Öğrencileriyle İletişim Yeterliliklerinin İncelenmesi
Observing of Sufficiency of Ceit (Computer Education and Instructional Technology) Students With Their Students In The Future
Cihad DEMİRLİ, Seda KERİMGİL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleklerine Yönelik Görüşleri
Şemseddin GÜNDÜZ, Ahmet Naci ÇOKLAR Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Laboratuar Ortamlarının Düzenlenmesine İlişkin Önerileri
İbrahim ARPACI, Tarkan GÜRBÜZ Eğitimde Yeni Yaklaşımlar İçin Yenilikçi Öğrenme Ortamları
Innovative Learning Environments For New Approaches In Education
A. Murat ELLEZ, Canan ÇOLAK, Esma ÇUKURBAŞI Bilgisayar Animasyonlari İle Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi Öğretimi
Teaching of Technological Fundamentals of Informatics Lesson With Computer Animation
Gökçen COŞKUN, Hatice Pınar BİRİNCİ, Can Evren YILDIZ Photoshop Dersi İçin Geliştirilen Açık Ders Malzemeleri Uygulaması Hakkındaki Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
Mustafa Serkan ABDÜSSELAM Geliştırilen Bir Grafik Yazılımının Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
Investıgation of The Usability of A Graphics Software That Developed
Serkan ÇANKAYA, Abdullah KUZU Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Simülasyon Kullanımlarının Akademik Başarılarına Etkisi
The Effect of Simulation Use of Students Who Have Different Learning Styles on Their Academic Achievements
Ömer faruk URSAVAŞ, Hasan KARAL İlk ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Teknoloji Fobi Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examining of Teachers’ Technophobia Levels In Terms of Gender, Age and Computer Experince
Şafak BAYIR, Gülcan NUMANOĞLU İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımı
Halil İbrahim AKYÜZ, Serap SAMSA, Gülcan NUMANOĞLU Öğrencilerin İnternet Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği)
Özgen KORKMAZ Bellek Destekleyicilerin Etkililiğine Yönelik Öğrenci Görüşleri
Student Opinions Concerning the Effectiveness of Mnemonics
Şahin BAYZAN, Veysel KORKMAZ , Mustafa KÜÇÜKALİ Türkiye’de İnternetin Güvenli Kullanımı ve İstenmeyen İçeriğe Karşı Bilişim Şuuru Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma
Ayşegül YILDIZ, Gülay KAYA Teaching the Diagonalization Concept In Linear Algebra With Technology: A Case Study At Galatasaray University
Aytaç KURTULUŞ, Candaş UYGAN Temel Matematik Derslerinde Webquestlerin Kullanılmasının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Başarılarına Etkisi
The Effects Of Using Webquests In “Basic Mathematics Course” On Mathematics Achievements Of Prospective Classroom Teachers
İbrahim ÇETİN, ED DUBİNSK, M. Yaşar ÖZDEN Students’ Understanding of Limit Concept
Students’ Understanding of Limit Concept
Sinan AYDIN Lineer Cebir Dersinde Bilgisayar Kullanmanın Sağladığı Avantajlar
Pınar Seda ÇETİN, Ebru KAYA, Sibel ERDURAN Investigating Preservice Science Teachers’ Understanding of Argument
Işıl KABAKÇI, Mehmet FIRAT, Serkan İZMİRLİ Öğretimin Değerlendirilmesinde Çoklu Ortam Kullanımına Eleştirel Bir Bakış Açısı
A Critical Approach To Using Multimedia In Instructional Evaluation
Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN Elektronik Tablo ve Matematik Eğitimi
Gökhan AKÇAPINAR , Arif ALTUN Çevrimiçi Ortamlarda Kullanıcı Gezinim Davranışlarının Anlaşılabilmesi İçin Veri Toplama ve Analiz Aracı Geliştirilmesi
The Development of Data Gathering and Analysis Tool to Understand Users’ Navigation Behaviour In Online Environments
Ömer ARPACIK, Yaşar DEMİR, Nazan DEMİR İnternet Destekli Bir Sınav Sisteminin Geliştirilmesi
Raziye DEMİRALAY, Uğur BAŞARMAK, Şirin KARADENİZ Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının, Bilgisayar Yaşantıları Açısından Değerlendirilmesi
Çağdaş TÜLÜ, Yusuf SÜLÜN Öğrencilerin Fen ve Teknoloji İle Bilgisayar Kullanmaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
Demet BARAN, Samet OKUMUŞ, Osman BİRGİN Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum ve Yeterlilikleri
Sinan KAYA, Alpaslan DURMUŞ Öğretmen Adaylarının İnternet ve Bilgisayar Hakkındaki Metaforlarının İncelenmesi
Vasif V. NABİYEV, Fuat BÖLÜKBAŞ Yerel İkili Örnekler Yardımıyla Irk Tanıma
Ömer ÇAKIR, Rıfat YAZICI Işın İzleme Yönteminin Etkileşimli Görsel Eğitimi
Sibel SOMYÜREK Bayes Ağların Zeki Öğretim Sistemlerinde Kullanımı
Ünal ÇAKIROĞLU, Esra KELEŞ, Emine TİMUÇİN Böte 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Sürecinde Yaşadıkları Deneyimlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Ceit 4th Grade Students’ Experiences In Their Field Work Period
Semra FİŞ ERÜMİT Web Tabanlı Eğitim İçin Ders İçeriği Tasarlanmasında Disiplinler Arası Çalışma Sürecinin Değerlendirilmesi
Evaluating Interdisciplinary Process In the Projection of Course Content For Web Based Education
Vasif V. NABİYEV, Yusuf YILDIZ Font ve Puntodan Bağımsız Karakter Tanıma
Font ve Puntodan Bağımsız Karakter Tanıma
Emine T. TİMUÇİN Ilköğretim 4. Sinif Bilişim Teknolojileri Dersinde Yaratici Drama Uygulamasi
Creative Drama Application In Primary School 4th Grade Information Technologies Course
Adnan BAKİ, Hatice AYDIN YALÇINKAYA, İlknur ÖZPINAR Ilköğretim Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarinin Öğretim Teknolojileri Hakkindaki Düşüncelerinin Incelenmesi ve Karşilaştirilmasi
Examınatıon and Comparıson of the Elementary Mathematıcs Teachers and Teacher Candıdates’ Opınıons About Instructıonal Technology
Bülent GÜVEN, Fatih Mutlu ÖZBİLEN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Stres Kavramına İlişkin Algıları: Nitel Bir İnceleme
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Stres Kavramına İlişkin Algıları: Nitel Bir İnceleme
A. Seda SARACALOĞLU, Sanem UÇA, Nisa BAŞARA BAYDİLEK Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ve Değer Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ve Değer Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Mehmet ULUCAN, Seda ALTUNBAŞ, Hilal GÜLER Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlk Okumu ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Geleneksel ve Çağdaş Öğretim Yöntemleri Açısından Karşılaştırılması
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlk Okumu ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Geleneksel ve Çağdaş Öğretim Yöntemleri Açısından Karşılaştırılması
Ahmet Kaya Aktif Eğitimde Senaryo Geliştirmenin Önemi
Aktif Eğitimde Senaryo Geliştirmenin Önemi
Salih BARDAKÇI, Deniz ATAL, Deniz DERYAKULU Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Ömer ARPACIK, Yüksel GÖKTAŞ, Engin KURŞUN Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler: 2007-2011 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi
Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler: 2007-2011 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi
Feray Uğur ERDOĞMUŞ, Kurşat ÇAĞILTAY Perspectıves Of The ProspectıveInstructıonal Desıgners About The Role Of An Instructıonal Desıgner
Perspectıves Of The ProspectıveInstructıonal Desıgners About The Role Of An Instructıonal Desıgner
Duygu Daysal Ersoy, Sevgi Coşkun Keskin Erken Çocukluk Döneminde Sosy- Kültürel Eğitime Dair Bir Çalışma : Piri Reis
Erken Çocukluk Döneminde Sosy- Kültürel Eğitime Dair Bir Çalışma : Piri Reis
Miriam Zeliha Stepler, Bircan Eyüp, Serap Uzuner Yurt Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ahmet BAYTAK The New Tools,The Same Tricks: Technology Integration in Higher Education
The New Tools,The Same Tricks: Technology Integration in Higher Education
Eğitim Programları ve Öğretim »

Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
, Prof. Dr. Öğretim ve Eğitime Bir Bakış
Ahmet İNAM, Prof. Dr. Çevre Eğitiminin Felsefi Temelleri
İhsan TURGUT, Prof. Dr. Eğitimde Felsefenin İşlevi (Analitik Yöntem ve Eğitim)
Şahin YENiŞEHİRLİOĞLU, Prof. Dr. İnsan Nedir ve Eğitilebilir Mi?
Hüseyin ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Eğitim ve Felsefe
Saffet BİLHAN, Prof. Dr. Devlet Politikası Olarak Eğitim Sorunu
Sabri BÜYÜKDÜVENCİ , Doç. Dr. Türkiye’nin Demokrasi ve Eğitim Sorunu
Mine TAN, Prof. Dr. Öğretmen Adaylarının Eğitimde Dayak Konusundaki Tutumları: Ankara Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Mahmut TEZCAN, Prof. Dr. Eğitim, Sosyolojisi Alanındaki Gelişmeler ve Türkiye
M. Ruhi KÖSE, Dr. Aile, Okul ve Üniversite Sınavlarına Hazırlama Kurslarının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri
Mehmet Rami AYAS, Prof. Dr. "Türkiye`de Eğitim ve Bilgi Ortamının Geliştirilmesi Ana Sorunu"
Hikmet Y. CELKAN, Prof. Dr. Liselerde Sosyoloji Öğretimi
Engin AKSEL, Dr. İlköğretim’de Öğrenci Aile Çevresinin Öğrenme Ünitelerinin İşlenmesine Etkisi
Metin ALKAN Eğitimde Etnik İlişkiler, Irkçılık ve Avrupa da Türk Azınlığı
Yahya AKYÜZ, Prof. Dr. Türkiye`de Eğitimin Bilim Olarak Ele Alınışının Tarihçesi
Arş. Gör. Selami SÖNMEZ IX. X. XI ve XII. Yüzyıllarda Türk - İslam Dünyasındaki İlmi Parlamanın Psikodinamiği
İsmail DOĞAN , Dr. Osmanlı’daki Bilimsel Topluluklar Çevresinde Bizdeki Bilim Eğitimi Geleneği, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kuruluna Bazı Öneriler
Ayşe Füsun ÖKSÜZOĞLU, Dr. 1922 Yılında Şumnu`da Açılan Müftü Okulu
Ersoy TAŞDEMİRCİ, Yrd. Doç. Dr. 1933 Üniversite Reformu İle 1981 Üniversite Reformunun Tarihi Perspektiv İçinde Karsılaştırılmalı Analizi
Ali GÜLER, Yrd. Doç. Dr. Milli Eğitim Şüralarında Öğretmen Yetiştirme Politikaların Eğitim Tarihindeki Yeri
Cavit BİNBAŞIOĞLU Türkiye`de Çok Amaçlı Okullar
, Prof. Dr.İnci San Türkiye’de Güzel Sanatlar Eğitimi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.