AnasayfaSempozyum: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumları İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ebru ALTUN

Ayşegül OĞUZ
Bildiri Özeti:
Demokratik tutum ve davranış günlük yaşamdan öğrenilen ve farklı durumlara adapte edilen bir süreçtir.Öğrencilerin demokrasiyi içselleştirme süreçlerindeki en önemli faktörlerden biri öğretmenlerdir.Öncelikle öğretmenler demokrasiyi içselleştirmelidirler ve öğrencilerine rol model olduklarının farkında olmalıdırlar. “Karar verme, kişinin çok sayıda eylem alternatifi belirlediği, değerlendirdiği ve bu alternatiflerden birisini uygulamak için seçtiği karmaşık bir aşamalar bütünü olarak tanımlanır” (Phillips ve diğerleri, 1984). Kişilerin karar verme sürecini etkileyen değişkenlerden biri de karar verme stilleridir. Karar verme stili; bir karar alma durumunda bir kişinin yaklaşım, tepki ve eylemlerde bulunduğu duruma denir (Phillips ve diğerleri, 1984).

Bir başka tanımda ise karar verme stili öğrenilmiş alışkanlık olarak açıklamışlardır (Scott ve Bruce, 1995).Bireyler karar verme sürecinde; dikkatli, kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme stillerini kullanır. Dikkatli karar verme stilini uygulayan bireyler, karar vermeden önce özenle ilgili bilgiyi arar ve alternatifl eri dikkatlice değerlendirdikten sonra seçim yapar. Kaçıngan karar verme stilini uygulayan bireyler; karar vermekten kaçınır, kararları başkalarına bırakma eğilimindedir. Böylece sorumluluğu bir başkasına devrederek karar vermekten kurtulmaya çalışır. Erteleyici karar verme stilini uygulayan bireyler; kararı sürekli erteleme, geciktirme ve sürüncemede bırakmaya çalışır. Panik karar verme stilini uygulayan bireyler, bir karar durumuyla
karşı karşıya kaldıklarında kendilerini zaman baskısı altında hissederler.

Bunun sonucu olarak, düşüncesiz davranışlar sergileyip acele çözümlere ulaşma eğilimindedirler (Deniz, 2004).Yapılan bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının demokratik tutumları ile karar verme stilleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmektir. Bunun yanında bu faktörlerin ve faktörler arasındaki ilişkinin cinsiyet, sınıf düzeyi, yaş vb. değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın örneklemini 2011-2012 eğitim yılı bahar döneminde Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitimlerine devam eden farklı sınıf düzeylerinde 200 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Yapılan bu araştırma nicel araştırma paradigmasına dayalı betimsel bir çalışmadır.

Araştırma verileri Gözütok (1992) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Öğretmenlerin Demokratik Tutumları” adlı likert tipi ölçek kullanılmıştır bu ölçek toplam 50 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 0–50 arasında değişmektedir ve yüksek puan demokratik tutum düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışmada kullanılan bir diğer ölçek olan ve Deniz (2004) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Melbourne Karar Verme Stilleri Ölçeği” adlı likert tipi ölçek karar verme stillerini ölçmektedir. Dört alt boyutu bulunmaktadır. Bunlar; dikkatli (6 madde), kaçıngan (6 madde), erteleyici (5 madde) ve panik (5 madde) karar verme stilleridir. Puanların yüksekliği ilgili karar verme stilinin kullanıldığına işaret etmektedir.Çalışmadan toplana veriler t testi ve ANOVA ile analiz edilmiş olup, sınıf öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile karar verme stilleri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin bazı faktörlere göre farklılaştığı tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: karar verme stilleri, demokratik tutum, sınıf öğretmeni adayı


Sempozyum: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumları İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ebru ALTUN

Ayşegül OĞUZ
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.