AnasayfaSempozyum: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Tolga ERDOĞAN
Bildiri Özeti:
İlköğretim (1-5.Sınıfl ar) Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yapılandırmacı yaklaşım temele alınmakla birlikte, çoklu zekâ, beyin temelli öğrenme, öğrenci merkezli eğitim, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim, sarmal, tematik ve beceri yaklaşımı gibi çeşitli eğitim yaklaşımlarından da yararlanılmıştır (MEB, 2009).Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenci, öğrenme ortamında aktif bir şekilde rol alarak yeni öğrendiği bilgileri eskileri ile ilişkilendirir ve bilgiyi kendisi yapılandırır. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan yapılandırmacı yaklaşım, öğrenme sürecinde öğrenci katılımına, iş birlikli öğrenmeye ve öğretmen rehberliğine ağırlık vermektedir (Yager 1991; Brooks ve Brooks 1998; Terwel 1999; Anagün ve diğerleri, 2007; Şahin 2007, MEB, 2009).

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak uygulanabilmesi için bu yaklaşıma uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemlerden biri de yaratıcı dramadır. Yaratıcı drama, bir grupla veya grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama vd. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı drama tümel bir öğrenmeyi gerçekleştirebilecek özelliklere sahiptir ve öğrenmenin yaşantısal hale getirildiği uygulamalardan oluşur.Öğrenciler yaratıcı dramayla kendilerinin merkezde olduğu çeşitli dramatik süreçler yaşarlar (Adıgüzel, 2010).

Türkçe derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ile görsel okuma ve görsel sunu becerilerini yaparak yaşayarak öğrenmelerine ve bu becerileri alışkanlık haline getirmelerine olanak sağlar. Sınıf öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın öngördüğü yapılandırmacı yaklaşıma ve öğrenci merkezli eğitim anlayışa uygun öğrenme-öğretme süreçleri oluşturabilmeleri ve öğrencilerin temel dil becerilerini istenen nitelikte geliştirebilmeleri için Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarının incelenmesi önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarını öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelemektir.

Araştırmada, var olan durumu olduğu gibi ortaya koyma amacı güdüldüğünden betimsel model kullanılmıştır.Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Trabzon ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleriyle yürütülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin, Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarını belirlemek için, öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşme için araştırmacı tarafından görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formuyla ilgili üç alan uzmanın görüşü alınmıştır.

Daha sonra beş öğretmen ile ön görüşme yapılmış ve yapılan görüşme sonunda görüşme formuna son şekli verilmiştir.Araştırmada yapılan görüşmelerde elde edilen veriler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve daha sonra kayıt altına alınan veriler düz metin hâline getirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler “betimsel analiz” tekniği ile analiz edilmektedir. Verilerin analizi devam etmektedir. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanma durumlarına yönelik öneriler getirilecektir.
Anahtar Sözcükler: sınıf öğretmeni, türkçe dersi, yaratıcı drama


Sempozyum: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Tolga ERDOĞAN
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.