AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Eğitsel İçerikli Web Sitelerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler:Ölçek Geliştirme Çalışmaları
Halise ŞEREFOĞLU HENKOĞLU

Pınar MIHCI
Bildiri Özeti:
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin eğitsel içerikli web sitelerine yönelik beklentilerini ve bu siteleri tekrar kullanım niyetlerini etkileyen faktörleri beklenti-uyum modeli temel alınarak belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. 22 maddeden oluşan nihai ölçek formu Aksaray Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 411 lisans öğrencisine uygulanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda kapsam geçerliliği sağlanan ölçeğin yapı geçerliliğine ilişkin bilgi elde edebilmek amacıyla döndürülmüş temel bileşenler analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu faktörler, beklenti-uyum modelinin alt boyutlarını temsil edecek şekilde algılanan kullanışlılık, beklentilerin karşılanması, memnuniyet ve süreklilik niyeti olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak ise ölçeğin tamamına ve her bir faktörüne ait Cronbach Alpha (α) iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .91, algılanan kullanışlılık için .83, beklentilerin karşılanması için .85, memnuniyet için .85 ve süreklilik niyeti için .76 olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Sözcükler: eğitsel web sitesi, beklenti-uyum modeli, ölçek geliştirme


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Eğitsel İçerikli Web Sitelerinin Kullanımını Etkileyen Faktörler:Ölçek Geliştirme Çalışmaları
Halise ŞEREFOĞLU HENKOĞLU

Pınar MIHCI
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.