AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yolunda Karşılaştıkları Engeller
Mehmet SİNCAR
Gaziantep Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Dünya tarihi açısından oldukça kısa, bilgisayar tarihi açısından ise uzun zaman önce dijital teknolojiler, toplumsal yaşamın merkezinde yer almaya başlarken yeniçağın bir nevi habercisi ve toplumsal değişmelerin de en önemli itici güçlerinden birisi haline gelmeye başlamıştır. Dijital teknolojilerin bu şekilde içselleştirilmesi ülkelerin eğitim, ekonomi, enerji gibi farklı alanlara ilişkin uygulamalarına eleştirel bir gözle bakmasını sağlamış ve bu bağlamda özellikle eğitim politikalarının gözden geçirilmesine yol açmıştır. Bu tür değişim arayışları tüm kademelerde eğitim alan öğrencilere daha nitelikli eğitimin nasıl verileceğine ilişkin projeler üretilmesini de sağlamıştır. Dünya genelinde her öğrenciye bir laptop (one laptop per child-OLPC) ya da Türkiye’de FATİH projesinin hayata geçirilmesi gibi eğitim politikalarındaki değişimi yansıtan uygulamalar, dijital teknolojilerle birlikte gelen değişimin sadece manşetleri olarak karşımıza çıkmıştır. Dijital teknolojilere dayalı olarak gerçekleştirilen eğitim politikalarındaki bu tür somut değişimler, okullara yeni görevler yüklediği gibi aynı zamanda bu kurumların yöneticilerinden sürece liderlik etmeleri beklentisini de ortaya çıkarmıştır. Günümüzde okul yöneticileri, bu değişimin etkili olmasını sağlayacak, sürdürecek ve güncel tutacak teknoloji liderleri olarak görülmektedir. Ancak eğitimin her kademesinde teknolojiyi, özellikle bilgi teknolojilerini öğrenme, öğretme ve yönetim bağlamında en iyi şekilde kullanmak ve kullanılması sağlamak için çaba sarf eden okul yöneticileri bazı engellerle de karşılaşmaktadır.

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin uygulamalarını gerçekleştirirken karşılaştıkları engelleri belirlemektir. Bu bağlamda, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Derneği (ISTE) tarafından yayımlanan
teknoloji standartları (NETS*A) referans alınarak gerçekleştirilen bu araştırma, nitel bir durum çalışması olup maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak belirlenen ve Gaziantep ili sınırları içerisinde görev yapan 9 ilköğretim okulu müdürünün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ilişkin yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmada kullanılan görüşme formu üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda çalışmanın amacı, kapsamı, neden yapıldığı ve görüşmelerin ortalama ne kadar sürmesinin beklendiğini belirten bir giriş metni, ikinci kısımda 37 ana ve bu sorulara derinlemesine cevap verilmesine yardımcı olacak 34 sonda soru, üçüncü kısımda ise gerek katılımcının gerekse görev yapılan kurumun özelliklerini betimlemeye yönelik bir bilgi formu yer almaktadır. Veri toplama aracının geliştirilmesi ve verilerin analizi sürecine ilişkin geçerlik-güvenirlik çalışmaları, eş uzman incelemesi, katılımcı teyidi ve çoklu kodlayıcı süreçleri yoluyla sağlanmıştır. Araştırma sonunda okul yöneticilerinin teknoloji liderliği bağlamında değerlendirilebilecek uygulamalarını gerçekleştirirken; bürokrasi, kaynak yetersizliği, alt yapı yetersizliği, hizmet-içi eğitim eksikliği, yeniliğe karşı direnç ve yoksulluk olarak tanımlanan engellerle karşılaştıkları belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: teknoloji liderliği, teknoloji liderliği engelleri, ISTE, NETS*A


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yolunda Karşılaştıkları Engeller
Mehmet SİNCAR
Gaziantep Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.