AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Uzaktan Eğitim Ögrencilerinin Öğrenme Stilleri:Trakya Üniversitesi Örneği
Yrd.Doç.Dr. Hasan ÖZGÜR
Trakya Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Bu araştırma, Trakya Üniversitesi Tunca Melek Yüksekokulunda uzaktan eğitimle öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stilleri ile cinsiyet, yaş, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve öğrenim görülen program türü gibi değişkenlerin öğrenme stili üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelinde olan bu çalışma, 2010–2011 öğretim yılı bahar döneminde, uzaktan eğitimle öğrenim gören 311 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.
Örnekleme dahil olan öğrencilerin öğrenme stillerini ve bazı değişkenlerle bu öğrenme stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, Gencel (2007) tarafından Türkiye’de uygulanabilirliğine yönelik çalışması ve güvenirlilik araştırması yapılan Kolb Öğrenme Stili Envanteri III (KÖSE-III) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, frekans, yüzde, standart sapma, ki-kare istatistiksel analizleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, uzaktan eğitim öğrencilerinin ağırlıklı olarak Ayrıştırma ve Özümseme öğrenme stillerine sahip oldukları ve öğrenme stillerinin; cinsiyet, yaş, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve öğrenim görülen program türüne göre değişmediği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: öğrenme stili, uzaktan eğitim, cinsiyet, yaş


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Uzaktan Eğitim Ögrencilerinin Öğrenme Stilleri:Trakya Üniversitesi Örneği
Yrd.Doç.Dr. Hasan ÖZGÜR
Trakya Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.