AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Değerler Eğitimi İçin Animasyonlu Kısa Hikayelerle Bir Eğitim Yazılımı Geliştirme ve Değerlendirme Süreci
Özge KELLECİ
Mustafa Kemal Üniversitesi

Yunis ŞAHİNKAYASI
Mustafa Kemal Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Son yıllarda ahlak dışı olayların toplumun her kesiminde görülmesi ve suç oranlarının artması, daha nitelikli bir yaşam için insanların sadece bilgi ve beceriye değil, bazı değerlere de sahip olmasını gerektirmektedir. Bu gereksinim, MEB’in 2010 yılında Değerler Eğitimi Yönergesi yayınlamasına yol açmıştır. Yönerge, okullarda her ay bir değerin kazandırılmasına yönelik öğretim materyallerinin geliştirilmesini ve öğretim etkinliklerin hazırlanmasını
önermektedir. Bu bağlamda, bilgisayar kullanılarak değerlerin kazandırılmasıyla ilgili bazı çalışmalar yapılmasına rağmen, bunlar sunu, afiş, hikaye, şiir ve özlü söz gibi formatlarla sınırlı kalmıştır. Bu durum, ilköğretim öğrencileri için değerleri soyut ve anlaşılması zor olmaktan kurtaramamış, dolayısıyla öğrenciler kazandığı değerler bilişsel alanda kalmış, duyuşsal alana geçememiştir.

Değerlerin somut ve kolay anlaşılır hale getirilmesi ve öğrencilerin değerleri kazanması için, değerler eğitiminde görsel-işitsel öğretim materyallerine ve etkinliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hayat Bilgisi dersi kapsamında ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine dürüstlük değerini kazandırmak için senaryo temelli bir eğitim yazılımı geliştirmek ve bu yazılımın etkililiğini değerlendirmektir. Yazılım ADDIE modeline göre geliştirildikten sonra, uzman görüşü ve sesli düşünme protokolü yöntemiyle yazılımın izlemsel (formative) değerlendirmesi tamamlanmıştır. Bu araştırma, statik grup karşılaştırmalı desendedir. Bir ilköğretim okulundaki 3. sınıfın iki şubesi, seçkisiz atama yoluyla deney grubu (yazılım kullanılan şube) ve kontrol grubu (yazılım kullanılmayan şube) olarak atanmıştır. Deney grubunda bir öğretim materyali olarak geliştirilen eğitim yazılımı bilgisayar laboratuarında; kontrol grubunda ise yazılım içeriği basılı öğretim materyali olarak sınıfta kullanılmıştır. Dersler, her iki grupta birinci araştırmacı tarafından verilmiştir. Öğrencilerin yazılımda veya kâğıtta tamamladıkları görevler ve değerlendirme testindeki hikâyelerle ilgili açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar, öğrenci değerlendirmesinde kullanılmıştır. Böylece, hem bilişsel hem de duyuşsal alanda belirlenen amaçları öğrencilerin kazanma düzeyi incelenmiştir.

Bilişsel alanın analiz basamağında belirlenen hedefl erin kazanımında yazılım kullanan öğrencilerin %48’i, dürüstlüğe ilişkin özellikleri ayırt etme hedefini, % 78’i dürüst olan ve olmayan davranışları ayırt etme hedefini en az orta düzeyde kazanmıştır. Yazılım kullanmayan öğrencilerin %45’i dürüstlüğe ilişkin özellikleri ayırt etme hedefini, % 58’i dürüst olan ve olmayan davranışları ayırt etme hedefini en az orta düzeyde kazanmıştır. Bu sonuçlar, yazılım kullanan öğrencilerin yazılım kullanmayanlara göre, bilişsel alanda daha başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Duyuşsal alanda belirlenen hedefl erin kazanımında ise, yazılım kullanan öğrencilerin %74’ü, değer verme basamağındaki dürüst davranışların önemini kabul etme hedefini, % 52’si örgütleme basamağındaki dürüst olan ve olmayan davranışları ayırt etme hedefini en az orta düzeyde kazanmıştır. Yazılım kullanmayan öğrencilerin %86’sı dürüst davranışların önemini kabul etme hedefini, % 41’i dürüst olan ve olmayan davranışları ayırt etme hedefini en az orta düzeyde kazanmıştır. Bu sonuçlar, duyuşsal alanın değer verme basamağında yazılım kullanmayan öğrencilerin yazılım kullananlara göre daha başarılı olduğunu, fakat duyuşsal alanın bir üst basamağı olan örgütlemede yazılım kullanan öğrencilerin kullanmayanlara göre daha başarılı olduğunu göstermiştir. Yazılımın kullanışlılığına ilişkin yapılan görüşmelerde öğrenciler yazılımla ilgili olumlu görüş belirtmişlerdir. Bu çalışma, geliştirilen eğitim yazılımının dürüstlük değerini ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine kazandırmada etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, değerler eğitimi kapsamında kazandırılması hedefl enen diğer değerler için de benzer eğitim yazılımları geliştirip kullanılabilir

Anahtar Sözcükler: değerler eğitimi, eğitim yazılımı, ADDIE modeli, senaryo temelli eğitim yazılımı, animasyonlu


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Değerler Eğitimi İçin Animasyonlu Kısa Hikayelerle Bir Eğitim Yazılımı Geliştirme ve Değerlendirme Süreci
Özge KELLECİ
Mustafa Kemal Üniversitesi

Yunis ŞAHİNKAYASI
Mustafa Kemal Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.