Anasayfa







Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Blog Kullanımı
Doç.Dr. Servet DEMİR
Gaziantep Üniversitesi

Arş.Gör. Bülent DÖŞ
Zirve Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Wiki ve RSS teknolojilerinin yanında eğitim öğretim etkinliklerinde kullanılan Web 2.0 teknolojilerden birisi de bloglardır. Oxford İngilizce sözlüğüne göre blog, genellikle bir kişi tarafından yürütülen kişisel gözlemleri ve düşünceleri içeren, değişik kaynaklardan alıntılar içeren, başka sitelere linkler konulabilen, sık sık güncellenen online bülten veya günlüğe denir. Bloglar internet ve bilgisayarların hızla yaygınlaşmasıyla başarısı ve değeri eğitim öğretim ortamlarında test edilen teknolojilerden birisi haline gelmiştir. Bloglar öğretmenleri ve öğrencileri güçlendirmekte, öğrenciler arası işbirliğini ve yardımlaşmayı artırmakta, öğrenci merkezli eğitimi geliştirmektedir. Öğretmenler öğrencilerin yazdıkları blogları okuyarak öğrencilerin derste karşılaştıkları zorlukları tespit edebilir ve buna uygun yeni stratejiler geliştirebilirler. Bu çalışma daha büyük bir çalışma olan “Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Tasarımı ve Değerlendirmesi” isimli çalışmanın bir bölümüdür. Veriler Gaziantep Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 2.sınıfta öğrenim gören öğrencilerden toplanmıştır. Bu sınıfın bir dersi olan “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” isimli ders Harmanlanmış Öğrenme yöntemi ile işlenmiştir.

 Öğrencilerden işlenecek olan üç onu hakkında haftalık bloglar yazmaları istenmiştir. Üç hafta süre içerisinde öğrenciler blog yazarak görevlerini tamamlamışlardır. Blog yazmaya başlamadan önce öğrencilere blog sayfası tanıtılmış, nasıl blog yazılacağı anlatılmıştır. Öğrencilerin kullandığı blog sistemi için Drupal programı kullanılmıştır. Drupal programı Gaziantep Üniversitesi tarafından araştırmacılara ayrılan alan üzerine kurulmuştur. Öğrencilerin bloglarda yazmış oldukları günlüklerden elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi AtlasTi 6.0 programı ile yapılmıştır. İçerik analizinde öncelikle kodlama yapılmış, daha sonra elde edilen kodlar gruplandırılarak temalar oluşturulmuştur, temalar da ortak özelliklerine göre gruplandırılarak üst temalar oluşturulmuştur. Bloglarda yazılan günlüklerden elde edilen verilere içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi sonucunda 13 adet kod oluşturulmuştur. Öğrencilerin genellikle derste öğrendikleri bilgiyi yorumladıkları yani yansıttıkları, derste işlenen konuyu belirttikleri ve derste gördükleri tanımları ya aynen ya da kendi tanımlarıyla vermiş oldukları görülmüştür. Elde edilen kodlarla üç ana tema oluştuğu gözlenmiştir. Bu temalar “Ders Teması”, “Öğrenme Teması” ve “Kişisel Düşünceler Teması” şeklinde belirlenmiştir.

 Ders temasında öğrenciler büyük oranda derste işlenen konudan bahsederek ne işlediklerini belirtmişlerdir. Yine çok sayıda öğrenci dersin nasıl işlendiği hakkında bilgileri bloglarında yazmışlardır. Ayrıca öğrenciler ders ile ilgili genel düşüncelerini, dersten ve öğretmenden beklentilerini blog yazılarında ifade etmişlerdir. Öğrenme temasında öğrencilerin tamamı blog yazılarında öğrendiklerini yansıtmışlar ve yorumlamışlardır. Yansıtıcı düşünceyi açıklama yönünden blogların güçlü bir araç olduğu bu araştırmada ortaya çıkmıştır. Öğrenciler bloglarında derste öğrendikleri tanımları aynen veya yorumlayarak tekrar etmişlerdir. Öğrenciler blogda bir şeyi açıklamak istediklerinde genellikle kavramın tanımını yapmaya çalışmışlardır. Yine öğrenciler öğrendikleri konular ile ilgili derste öğrendikleri örnekleri ve kendi oluşturdukları örnekleri vererek öğrendiklerini pekiştirmeye çalışmışlardır. Öğrenciler kendi öğrenmelerine ilişkin inançlarından da bahsederek nasıl daha iyi öğrendiklerini, hangi yöntem ve tekniklerin işe yaradığını belirterek öğretmenlere öğrenmeleri ile ilgili olarak ipuçları da vermişlerdir. Öğrenciler öğrenme temasında ayrıca yeni öğrendikleri bilgileri eski bilgileriyle ilişkilendirmişler ve yeni öğrenmelerine dayanarak bazı sonuçlar çıkarmışlar ve bunlara bağlı olarak yargıda bulunmuşlardır. Son olarak kişisel düşünceler temasında ise öğrenciler ders ve öğretmen hakkında duygularını açıklayarak, duyuşsal özelliklerini açığa çıkarmışlardır. Bu da yine öğretmenlere yol göstermesi bakımından önemli bir sonuçtur.

 Öğrenciler bu temada ayrıca hazırbulunuşluk düzeylerini ve derste ilgilerini çeken yöntemi teknik ve olayları da bloglarında ifade ederek dersin nasıl daha etkili hale getirilebileceği ile ilgili olarak bazı ipuçları vermişlerdir. Sonuç olarak öğrenciler çok büyük oranda bloglarında öğrenmiş olduklarını yansıtmışlar, dersin işlenişi ve işlenen konunun ne olduğu hakkında bilgi vermişlerdir. Ayrıca ders ile ilgili, öğrenmeleri ile ilgili ve kişisel düşünceleri ile ilgili çok önemli bilgileri bloglarında ifade etmişlerdir. Normal derste ifade edemeyecekleri bu kadar çok şeyi blog yazarak ifade etmeleri bizlere blogların gücünü göstermektedir. Ayrıca ders ve öğrenme ile ilgili birçok ipucu vermeleri dersin güçlendirilmesi, yeniden dizayn edilmesi veya geliştirilmesi açısından öğretmenlere benzersiz fırsatlar sunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: harmanlanmış öğrenme, blog, online öğrenme


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Blog Kullanımı
Doç.Dr. Servet DEMİR
Gaziantep Üniversitesi

Arş.Gör. Bülent DÖŞ
Zirve Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.