AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGİN
Trakya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cem ÇUHADAR
Trakya Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygunsuz kullanımı ile bireylere en fazla sorun yaratan ve yıkıcı sonuçlara yol açabilen durumlardan birisidir. İlgili alanyazında siber zorbalık kavramı, “bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanarak bir birey ya da gruba, özel ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümü” biçiminde tanımlamaktadır. Kavram bilinen zorbalık ile benzer özelliklere sahip olsa da yöntem olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin araç olarak kullanımı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve her geçen gün yaygınlaşan kullanımı göz önüne alındığında söz konusu teknolojilerin tüm etik dışı kullanımlarında olduğu gibi siber zorbalık eylemlerinin de tümüyle ortadan kaldırılmasının çok fazla olanaklı olmadığı söylenebilir. Diğer taraftan siber zorbalığa ilişkin bireysel ve toplumsal bir farkındalık yaratılması, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun bir biçimde kullanan genç bireyler için siber zorbalığa yönelik duyarlılık düzeyinin arttırılması gerekmektedir.

 

Gerek aktif birer teknoloji kullanıcısı gerekse geleceğin Bilişim Teknolojileri(BT) Öğretmen adayları olarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) öğrencilerinin öncelikle kendilerinin siber zorbalığa ilişkin belirli bir duyarlılık geliştirmeleri, ardından siber zorbalığa yönelik benzer bir farkındalığın toplumsal olarak yaratılmasında rol oynamaları beklenmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmada BÖTE Bölümü öğrencilerinin siber zorbalığa ilişkin duyarlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeli temel alınarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 162 BÖTE Bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Ölçeği ve kişisel bilgi formu aracılığı ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi ve tek yönlü Anova testinden yararlanılmıştır. Bulgular cinsiyet, internet kullanım sıklığı, siber zorbalığa maruz kalma durumu gibi değişkenler temelinde incelenerek tartışılmıştır. Analiz sonuçlarından elde edilen temel bulgulara göre BÖTE Bölümü öğrencilerinin siber zorbalığa yönelik duyarlılık düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: siber zorbalık, BT, BÖTE, bilgi ve iletişim


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGİN
Trakya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cem ÇUHADAR
Trakya Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.