AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Ögretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Bilgi Seviyesinin Tespiti
Gonca KEÇECİ
Fırat Üniversitesi

Gamze KIRILMAZKAYA
Fırat Üniversitesi

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN
Fırat Üniversitesi

Başak YAŞAR
Fırat Üniversitesi
Bildiri Özeti:
 Ülkemizde ilköğretim programlarında 2004 yılında yapılan değişikliklerle beraber yapılandırmacılık esas alınmıştır. Yapılandırmacılık felsefesiyle birlikte kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerinde de değişiklik yaşanmış öğretmen ve öğrenciler alternatif ve otantik değerlendirme kavramlarıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Öğretmen tarafından yapılan standart yapıdaki testleri, boşluk doldurmaları, açık uçlu veya kısa cevaplı soruları içeren geleneksel yöntemlerin yanında, öğretmen gözlemini, performans esaslı değerlendirmeyi, öğrencinin kendi kendini değerlendirmesini esas alan alternatif değerlendirme yöntemleri de değerlendirme sürecine katılmıştır. Ölçme ve değerlendirme bilgisi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)‘nin önemli bir bileşenidir ve her öğretmen adayınca bilinmelidir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) bölüm öğrencileri eğitim fakültelerinin diğer bölümlerine oranla daha fazla teknoloji eğitimi alan öğretmen adaylarıdır.

FATİH projesi gibi öğrenci ve öğretmenlerin teknolojik ekipmanlarla zenginleştirilmesinin hedefl endiği ülkemizde ölçme ve değerlendirmede teknolojinin aktif olarak kullanılması açısından BÖTE öğretmen adaylarının görüşleri oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışma Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yaklaşımları hakkındaki bilgi düzeylerini tespit etmek ve teknolojiyi özellikle de bilgisayarı ölçme değerlendirme tekniklerine entegre edip etmediklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ölçme ve değerlendirme dersi almış olan 2.sınıf (N=38) ve 3. sınıf (N=20) öğrencisi toplam 58 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının geleneksel, alternatif ve otantik değerlendirme hakkındaki bilgilerini ve teknolojinin ölçme ve değerlendirmede kullanımı hakkındaki fikirlerini belirlemek için açık uçlu sorulardan oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ölçme ve değerlendirme kavramlarını tam doğru olarak açıklayan öğrenci yüzdesi 3,45; kısmen doğru açıklama yapan öğrenci yüzdesi 74 olarak bulunurken; doğru olmayan açıklama yapan öğrenci yüzdesi 22,55 olarak bulunmuştur. Ölçme ve değerlendirme kavramını bilen öğrencilerin bilmeyenlere oranla çok az olduğu, kısmen doğru açıklama yapan öğrencilerin ise çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu durum öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme kavramları ile ilgili kavram yanılgısına sahip olduklarını ve zaman içerisinde diğer pedagoji derslerinin tamamlanmasıyla düzeleceğini düşündürmektedir.Öğretmen adaylarının alternatif değerlendirme ve geleneksel değerlendirme tekniklerini bildiklerini belirtmişlerdir ancak otantik değerlendirmeyi ve alternatif değerlendirmeyi eş anlamlı kullandıkları görülmüştür. Ancak, otantik değerlendirme de alternatif değerlendirme teknikleri kullanılsa da her alternatif teknik otantik değildir. Öğretmen adaylarının bu konuda da kavram yanılgısına sahip oldukları görülmektedir

 Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme tekniklerini bilme düzeylerine bakıldığında çoktan seçmeli, boşluk doldurma gibi geleneksel yöntemleri iyi düzeyde bildikleri, kavram haritası, vee diyagramı, rubrik, e-portfolyo gibi alternatif değerlendirme tekniklerini az düzeyde bildikleri görülmüştür. Bu durum, öğretmen adaylarının geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle lisans düzeyine kadar gelmeleri, uygulamalı olarak alternatif ölçme değerlendirme teknikleriyle karşılaşmamaları bu nedenle bilgilerinin teorik düzeyde kalmasından kaynaklanabilir. Ölçme değerlendirmede teknolojiden nasıl yararlanılır sorusunda öğretmen adayları, en çok anket ve eğitsel oyun kullanımı hakkında ortak görüş bildirirlerken; bir kaç öğretmen adayınca ilaveten moodle, blogger, wordpress programların değerlendirme uygulamalarında kullanılabileceği görüşleri verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: otantik değerlendirme, alternatif değerlendirme, BÖTE öğretmen adaylar, teknolojik


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Ögretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Bilgi Seviyesinin Tespiti
Gonca KEÇECİ
Fırat Üniversitesi

Gamze KIRILMAZKAYA
Fırat Üniversitesi

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN
Fırat Üniversitesi

Başak YAŞAR
Fırat Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.