AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi
Gamze KIRILMAZKAYA
Fırat Üniversitesi

Gonca KEÇECİ
Fırat Üniversitesi

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN
Fırat Üniversitesi
Bildiri Özeti:
 Öğretmen, eğitimin temel unsurlarındandır. Çünkü bir ülkenin kalkınması ancak nitelikli bireylerle mümkündür
bu da bu bireyleri yetiştirecek nitelikli öğretmenlerle olur. Eğitim programları ne kadar başarılı olursa olsun, program uygulayıcısı olan öğretmenlerin başarısı programların hedefl erine ulaşmalarında etkili olacaktır. Bu durum nitelikli öğretmene olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaçtan dolayı, PAB kavramı ve daha sonra teknolojinin gelişmesiyle TPAB kavramı literatüre girmiştir. Bu çalışma 2011-2012 öğretim yılının ikinci yarıyılında, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgi seviyelerini ve Teknolojiye karşı tutumlarını belirlemek, öğrenim görülen bölüme göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

  Araştırmanın çalışma grubunu Sınıf Öğrt. (n=60), Fen ve Teknoloji Öğrt.(n=94), Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğrt. (n=43) , Sosyal Bilgiler Öğrt.(n=64), Okul Öncesi (n=42), Türkçe (n=44) ve Matematik (n=43) Öğretmenliği bölümlerinden toplam 390 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri iki ölçekle toplanmıştır. Bunlar; Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği (TPAB) ve Teknolojiye Tutum Anketi (TTA)’dir. TPAB ölçeği yedi alt boyuttan oluşmuştur. Bu alt boyutlar sırasıyla teknoloji bilgisi (TB), pedagoji bilgisi (PB), alan
bilgisi (AB), teknolojik pedagoji bilgisi (TPB), teknolojik alan bilgisi (TAB), pedagojik alan bilgisi (PAB) ve teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB)’dir. Ölçeğin bu çalışmadaki güvenirlik katsayısına bakılmış ve alfa güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Araştırmadaki ikinci ölçek Teknoloji Tutum Anketi’dir. Bu araştırma için güvenirlik katsayısına bakılmış ve cronbach alpha katsayısı .89 olarak elde edilmiştir. Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. TPAB ve TTA analizinden elde edilen verilerin, ortalamaları ve standart sapma değerlerine bakılmış, öğrenim görülen bölüme göre anlamlı bir farklılığının olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Gözlenen anlamlı farkların hangi bölümler arasında ortaya çıktığını belirlemek amacıyla Post Hoc testlerinden LSD testi yapılmıştır. Verilerin analizinde anlamlılık düzeyi olarak p=.05 alınmıştır.

  TPAB ölçeğinin, TB [F(6, 383)=4,753, p<0,05], PB [F(6, 383)=2,175, p<0,05], AB [F(6, 383)=3,430, p<0,05], PAB [F(6, 383)=2,134, p<0,05] alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bölümler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu saptamak için Post Hoc testlerinden LSD testi uygulanmış ve LSD sonuçlarına göre; TB alt boyutundan alınan ortalamalara göre Fen ve Teknoloji, Sınıf, Din Kültürü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümleri arasında Fen ve Teknoloji Öğrt. lehine anlamlı fark bulunmuştur. Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler
arasında Matematik Öğrt. lehine anlamlı fark bulunmuştur. Okul öncesi, Türkçe ve Sosyal Öğrt. bölümleri arasında
Okul öncesi Öğrt. bölümü lehine anlamlı fark bulunmuştur. PB alt boyutunda; Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler Öğrt. bölümü arasında Fen ve Teknoloji Öğrt. lehine anlamlı fark bulunmuştur. Türkçe, Sınıf ve Sosyal Bilgiler
Öğrt. bölümleri arasında Türkçe öğrt. bölümü. lehine anlamlı fark bulunmuştur. Matematik, Sosyal Bilgiler Öğrt. arasında Matematik Öğrt. lehine anlamlı fark bulunmuştur. Okul öncesi ve Sosyal Bilgiler Öğrt. bölümleri arasında Okul öncesi Öğrt. bölümünün lehine anlamlı fark bulunmuştur. AB alt boyutunda; Fen ve Teknoloji, Matematik, Din Kültürü, Okul öncesi, Türkçe bölümleri, Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğrt. bölümleri arasında Fen ve Teknoloji, Matematik, Din Kültürü., Okul öncesi Türkçe bölümleri lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. PAB alt boyutunda ise; Fen ve Teknoloji, Matematik, Din Kültürü, Türkçe, Sınıf Öğrt. bölümleri arasında Fen ve Teknoloji, Matematik, Din Kültürü, Türkçe bölümleri lehine anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Diğer alt boyutlarda ise
bölümler arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.

  TTA [F(6, 383)=31,00, p<0,05] bölümler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bölümler arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu saptamak için Post Hoc testlerinden LSD testi uygulanmıştır. LSD sonuçlarına göre; Fen ve Teknoloji, Matematik, Din Kültürü, Okulöncesi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ile Sınıf Öğrt. bölümleri arasında Fen ve Teknoloji, Matematik, Din Kültürü, Okulöncesi Türkçe, Sosyal Bilgiler bölümleri lehine anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Teknolojiye karşı tutum anketi sonuçları karşılaştırıldığında ise sınıf öğretmenliği hariç bölümler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sınıf öğretmenliği bölüm öğrencilerinin tutumlarının diğer bölüm öğrencilerine göre daha az olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB), teknolojiye karşı tutum, öğretmen adayları


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi
Gamze KIRILMAZKAYA
Fırat Üniversitesi

Gonca KEÇECİ
Fırat Üniversitesi

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN
Fırat Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.