AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Özel Okulların Fatih Projesine Hazırlıklarına İlişkin Yönetici Görüşleri (Gaziantep Örneği)
Doç. Dr. Bayram ÇETİN
Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Servet DEMİR
Gaziantep Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Teknoloji hayatımızın her alanını etkilediği gibi eğitim ortamlarını da etkilemektedir. Teknolojinin eğitim ve öğretimde kullanılması birçok ülkenin beklentileri arasındadır. Türkiye’de teknolojinin eğitime entegrasyonu için hazırlanan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi birçok yönüyle değişikliği, dönüşümü içermektedir. Bu değişimler devlet okulları için Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı bu projeyle harekete geçecektir. Türkiye’de Özel eğitim kurumlarının oranı %2.5 civarında (MEB, 2012) olsa da bu kurumların FATİH projesine ne düzeyde hazır oldukları, ne şekilde planlarının olduğu projenin tüm ülkede sağlıklı olarak uygulanması açısından önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada özel okulların FATİH Projesi’ne hazırlık durumları araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden olan durum çalışması (case study) modeli kullanılmıştır.

Araştırmanın örneklemini Gaziantep ilindeki özel okullar oluşturmaktadır. Okulların yöneticileriyle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatla ses kaydı toplanmış ve analiz edilmiştir. Mülakatta “FATİH projesine ilişkin görüşleriniz, bilgileriniz nelerdir?”,“Okulunuzun teknik alt yapısı hazır mı?”, “Donanım yazılım hazırlıklarınız nelerdir?” ve “Hizmetiçi eğitimi ne şekilde planlıyorsunuz?” soruları sorulmuştur. Araştırma bulgularına göre; beş okuldan dördünün teknik alt yapılarının projeye hazır olduğu, ve hepsinin de akıllı tahta kullanmalarından dolayı projeye geçişlerinin kolay olacağı sonucuna varılmıştır. Tablet bilgisayar dağıtımı konusunda kesin dağıtacak iki okul bulunurken, uygulamaları gördükten sonra karar verecek okullar da bulunmaktadır. Dağıtılacak bu tabletlerin ücretleri için ise henüz karar verilmemiş. Hizmetiçi eğitimde tüm okullar uygulamalı eğitim vermesi ve bu eğitimi bilgisayar öğretmenleri ve uzmanların vermesi kanaatindeler. Araştırmaya katılan bu özel okulların, genel olarak projen haberdar oldukları, projeyi olumlu karşıladıkları, alt yapılarının da çoğunlukla hazır oldukları sonucuna varılmıştır. Bu noktada bazı okulların Milli Eğitim Bakanlığı’ndan maddi destek bekledikleri görülmüştür.

Yapılan mülakatlarda teknolojik araçlar, maliyetleriyle her ne kadar gündemde olsa da, bu projenin en önemli ayağının öğretmenlerin eğitimi olduğu ifade edilmiştir. Bunlardan bazıları şöyle; “Müthiş bir fırsat bizim için fakat buradaki en önemli nokta bunu kullanan kişilerin eğitilmesidir. Yani eğitimcilerin.” “Sadece tablet dağıtmayla iş bitmiyor” “Yani sadece tablet dağıtımıyla değil de öğretmenleri de ne bileyim dâhil ettiğimizde güzel olacaktır diye düşünüyorum”. Bunun dışında devlet okulları için bu projenin alt yapısının eksik olduğu ve tüm bölümlerinin geliştirildiği zaman faydalı olacağı görüşler arasında; “Bence çok güzel bir uygulama olacak ama bunun alt yapısı yetersiz”, “Proje tüm ayaklarıyla geliştirildiği zaman işe yarar”. Sonuç olarak özel okulların projeye genel anlamda olumlu baktıkları ve projeye hazır oldukları görülmüştür.
Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Özel Okulların Fatih Projesine Hazırlıklarına İlişkin Yönetici Görüşleri (Gaziantep Örneği)
Doç. Dr. Bayram ÇETİN
Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Servet DEMİR
Gaziantep Üniversitesi
Abstract :
Keywords : FATİH Projesi, özel okullar, BİT entegrasyonu
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.