AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli (TEPM) Kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Entegrasyonuna Yönelik Üniversite-Okul İşbirliği Yansımaları 1
Doç. Dr. Feza ORHAN
Yıldız Teknik Üniversitesi

Ayşe GÜNAY
Yıldız Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BT) öğrenme/öğretme sürecine entegrasyonu, öğretim teknolojisinin uygun ve anlamlı yollarla öğretim programının bütün alanlarına disiplinler arası bir yaklaşımla uygulanmasıdır (Maddin, 2002) olarak tanımlanabilir. Bu ve benzeri tanımlar okullarda BT’nin derslere entegrasyonu çabalarının sadece ders öğretmenlerinin omuzlarına bırakılacak bir sorumluluk olmadığını, öğrenciler, BT koordinatörü, okul yönetimi, eğitim programları ve okul kültürü gibi birçok dinamiği içinde barındıran karmaşık ve çok boyutlu bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle de BT’nin derslere öğrenme/öğretme ilkeleri dikkate alınarak entegre edilmesi konusunda akademik nosyona sahip BT koordinatörü ile ders öğretmenlerinin ortak çalışmasını gerektiren bir süreçtir.

Kurulduğu günden bu yana Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) mezunlarının görev tanımları Yüksek Öğretim Kurumu ve MEB tarafından çeşitli şekillerde ifade edilmektedir. BÖTE mezunlarının görev tanımları arasında her ne kadar BT öğretmenliği çok baskın bir şekilde ön plana çıkarılmış olsa dahi, mevcut 4 yıllık öğretim programında yer alan dersler ve kazanımlar incelendiğinde BÖTE mezunlarının Off ice uygulamaları öğretecek olan bir BT öğretmenliği becerilerinden çok daha ötede, öğrenme/öğretme sürecine BT entegrasyonunu gerçekleştirecek becerilerle donatıldıkları açık bir şekilde görülmektedir (YÖK Programlar ve Ders İçerikleri, 2012). Bu bakış açısından yola çıkarak BÖTE 4. Sınıf öğrencileri ile derslerine BT entegre etmek isteyen bir okulda çalışan öğretmenler bir araya getirilerek, Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli (TEPM) kapsamında, iki temel amacı karşılayacak bir çalışma yapılmıştır: 1. BÖTE son sınıf öğrencilerinin mezun olmadan önce, okul ortamında bir öğretmenle birlikte çalışarak bir öğretim teknoloğu uygulaması deneyimi yaşamasını sağlamak. 2. Derslerinde BT entegrasyonunu gerçekleştirmek isteyen bir ilköğretim okulunun, öğretmenlerinin öğretim
teknoloğu ile birlikte çalışmasının teknoloji entegrasyon sürecini nasıl olumlu bir şekilde etkileyeceğini yaşayarak
görmesini sağlamak. Dönem boyunca geçekleştirilen bu çalışma, BÖTE son sınıf öğrencilerinin okul- üniversite işbirliği staj sürecinde üniversite yıllarında edindikleri kuramsal bilgileri gerçek bir öğrenme ortamında uygulama becerisine dönüştürme imkânına sahip olmaları, gelecekte öğretim teknoloji uzmanlığı kimliği ile iş sahalarında neler yapabileceklerini öngörmeleri ve bunun sonucunda kendilerine mesleki açıdan bir yol çizmeleri açısından önem
teşkil etmektedir. Bu çalışmada, BÖTE (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin,
Eğitim Yazılımı Tasarlama, Geliştirme, Uygulama” ve “Öğretmenlik Uygulaması” dersi kapsamında üniversite/
okul işbirliği çerçevesinde 12 hafta boyunca bir öğretmenle haftada ortalama 6 ders saati okul içerisinde omuz
omuza çalışarak ve derslere girerek yaşadıkları “Öğretim Teknolojileri Uzmanlığı” deneyimine yönelik görüş ve
değerlendirmeleri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmada, uygulamaya gönüllü olarak katılan 32 BÖTE son sınıf öğrencileri ile süreçte gönüllü olarak yer alan bir ilköğretim okulundaki 16 öğretmen ve 1 yönetici yer almıştır. Her bir öğretmen 2 öğretim teknoloğu (BÖTE öğrencisi) ile çalışmıştır.

Araştırma eşit ağırlıklı nicel-nitel ardışık (iki aşamalı) karma araştırma modelidir. Tarama desenin kullanıldığı nicel bölümde öğrenci görüşleri araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretim Teknolojileri Uzmanlığı Staj Görüş Ölçeği” ile toplanmıştır. 22 sorudan, 3 alt boyuttan oluşan ölçeğinin güvenirliği.94, olarak bulunmuştur. Eylem Araştırması desenin kullanıldığı nitel bölümde ise uygulamada karşılaşılan sorunlar, üretilen çözümler açık uçlu formlar aracılığı ile toplanan verilerin betimlenmesi ile oluşturulmuştur. Bu araştırmada elde edilen nicel ve nitel bulgular, öğretim teknolojileri uzmanı yetiştirme sürecinde, üniversite/okul işbirliğinin mesleğe hazırlama, gerçek yaşantı memnuniyeti ve stajın gerekliliği ile ilgili öğrenci görüşleri hakkında bir bakış açısı sağlamaktadır. Bu işbirliği sonucunda Öğretim Teknoloji Uzmanı adayları okullarda teknolojinin öğrenme sürecine entegrasyonu kapsamında nasıl bir role sahip olacakları hususunda bir farkındalığa sahip olmuşlardır. Bu bulgular, araştırmacıları, Öğretim Teknoloji Uzmanları ve yeterli düzeyde pedagojik bilgi donanımına sahip alan öğretmenlerinin işbirliği ile okullarda çeşitli disiplinlere ait derslerde teknoloji entegrasyonunun niteliğinin arttırılabileceği sonucuna götürmüştür. Verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgular iki ayrı araştırma raporu olarak düzenlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: teknoloji entegrasyonu planlama modeli (TEPM), öğretim teknolojileri uzmanlığı,


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli (TEPM) Kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Entegrasyonuna Yönelik Üniversite-Okul İşbirliği Yansımaları 1
Doç. Dr. Feza ORHAN
Yıldız Teknik Üniversitesi

Ayşe GÜNAY
Yıldız Teknik Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.