AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fen ve Teknoloji Dersinde Animasyonla Desteklenmiş Web Tabanlı Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi
Ebru POLAT
MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu

Ahmet TEKİN
Fırat Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Fen ve Teknoloji dersinin ezbere dayalı, anlaşılması zor, soyut olan konularının daha etkileşimli bir şekilde
aktarılabilmesi için animasyonla desteklenmiş web tabanlı bir eğitim aracı geliştirilmiş ve ICITS 2011’de sunulmuştur (Polat ve Tekin,2011). Eğitim aracından yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Duyu Organları” konusuyla ilgili, duyu organlarının çalışma yapılarını anlatan animasyonlar, duyu organlarının yapısının gösteren şekiller, duyu organlarının hastalıklarının yer aldığı bilgiler, değerlendirme soruları gibi modüller ayrı ayrı hazırlanarak bir web sayfası üzerinde birleştirilmiştir.

Araştırmacı tarafından geliştirilen eğitim aracında animasyonlar ve görsel nesneler için Macromedia Flash teknolojisinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada geliştirilen eğitim aracının akademik başarıya etkisi araştırılmıştır. Yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersinde yer alan “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesindeki “Duyu Organları” konusu örnek uygulama olarak seçilmiştir. Araştırmada çalışma grubunu, Elazığ Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu ve Elazığ Karakoçan Atatürk İlköğretim Okulu yedinci sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Her iki okuldaki toplam 52 öğrencinin 26’sı deney grubunda, 26’sı da kontrol grubunda yer almışlardır. Öğrenci sayısı yetersiz olduğundan, öğrencilerin akademik başarılarına ve ön test sonuçlarına bakılarak kontrol ve deney grupları oluşturulmuştur. Grupların denk olduğu kabul edilmiştir. İlköğretim yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersinde yer alan “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesindeki “Duyu Organları” konusunun öğretiminde animasyonla desteklenmiş web tabanlı eğitim aracının kullanıldığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? problem cümlesine cevap aranmıştır. Araştırmada yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersinde yer alan “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesindeki “Duyu Organları” konusuna yönelik uzman kişiler ve araştırmacılar tarafından 20 soruluk akademik başarı testi geliştirilmiştir. Kapsam geçerliliğinin sağlanması için, ilgili kazanımlar doğrultusunda her konuyla ilgili, dört maddeli çoktan seçmeli sorular hazırlanmıştır ve uzman görüşleri alınmıştır.

Geliştirilen akademik başarı testi, pilot uygulama olarak Elazığ ili Karakoçan ilçesinde daha önce bu dersi almış 166 öğrenciye uygulanmıştır. Madde analizinde her maddenin güçlük ve ayrıcılık indeksi hesaplanmıştır. Ayırıcılık indeksi 0,20’nin altında ve 0,90’nın üstünde olan maddelerin testte yer almadığı belirlenmiştir. Testin güvenirliği ile ilgili olarak Kuder-Richardson 20 (KR–20) formülü kullanılmış ve testin güvenirliği .707 olarak bulunmuştur. Akademik başarı testi, ön test ve son test olarak gruplara uygulanarak veriler toplanmıştır. Deney grubuna animasyonla desteklenmiş web tabanlı eğitim aracı ile öğretim, kontrol grubuna ise geleneksel yöntemlerle öğretim uygulanmıştır. Deney grubunun uygulamasında bilgisayar laboratuarı kullanılmıştır. Uygulama esnasında, uygulama yapılan okulun bilişim teknolojileri öğretmeni öğrencilere rehberlik ederek, animasyonla desteklenmiş web tabanlı eğitim aracının uygulaması esnasında karşılaşılan problemlere ilişkin sorulara cevap vermiştir. Kontrol grubuna ise, konu sınıfta geleneksel yöntemlerle (öğretmenin daha etkin olduğu yöntemler) Fen ve Teknoloji öğretmeni tarafından anlatılmıştır. Her iki grupta da aynı bağımlı değişken akademik başarı düzeyi gözlenmiş ve ön-test, son-test puanları alınarak gruplar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarının animasyonla desteklenmiş web tabanlı eğitim aracının akademik başarıya etkisi incelenmiştir ve deney grubunun lehine sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: fen ve teknoloji dersi, animasyonla desteklenmiş web tabanlı eğitim


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Fen ve Teknoloji Dersinde Animasyonla Desteklenmiş Web Tabanlı Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi
Ebru POLAT
MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu

Ahmet TEKİN
Fırat Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.