AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi
İ.Ümit YAPICI
Dicle Üniversitesi

Murat HEVEDANLI
Dicle Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Hızla gelişen teknolojiye paralel olarak, diğer alanlarda olduğu gibi, eğitim alanında da değişim ve gelişimin aynı hızla gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim alanında değişimin ve gelişimin gerçekleşmesi çok sayıda faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin en önemlilerinden biri öğretmendir. Öğretmenlerin eğitim kurumlarında değişimi gerçekleştirebilmeleri için her şeyden önce kendilerinin değişimi kabul etmeleri ve özellikle eğitim teknolojisi alanında meydana gelen gelişmelerden haberdar olmaları gerekir. Geleceğe yön veren öğretmenlerimiz eğitim ve iletişim teknolojisini kullanmaz ve bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmaz iseler eğitim sistemimiz ve ülkemiz insanları gereksinim duyulan toplumsal gelişmeleri gerçekleştiremez ve çağın gerisinde kalarak bilgiyi dışarıdan alan geri kalmış bir toplum olarak kalırız.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) dersi; öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğini icra ederken öğrenme-öğretme süreçlerinde, bilişsel, fiziksel ve duyuşsal tutum ve davranışları öğretim teknolojilerinden ve materyallerden yararlanarak kazandırmayı hedefl emektedir. Bu ders sayesinde, öğretmen adayları, öğrenci için öğrenmeyi daha zevkli hale getirmeyi, soyut kaldığı için öğrenilmesi güçleşen noktaları, yaparak yasayarak öğrenmenin zevkini materyallerden yararlanarak anlaşılır hale getirmenin mümkün olduğunu öğrenebilmektedir. ÖTMT, öğrencilere çalışma kâğıtları, konu ile ilgili resimler, çeşitli materyaller vererek konunun hayatla bağının kurulmasını sağlayan bir derstir. Bu noktada ÖTMT, öğrencilerde bilgilerin kalıcı hale gelmesi, sosyal yaşamla bağın güçlü ve etkili bir şekilde kurulabilmesi gerektiğini de gösteren bir derstir. Öğretmenin ders anlatırken, sınıfın bütününe hitap edebilmesini sağlayan bu ders, çok yönlü düşünebilme özelliği kazandıran bir niteliğe de sahiptir.

Bu çalışmada; Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) dersi kapsamında biyoloji öğretimine yönelik geliştirilen materyallerin biyoloji öğretmen adaylarınca değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı II. döneminde ÖTMT dersini alan Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı 3.sınıfında öğrenim gören 34 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak İşman (2008) tarafından geliştirilen değerlendirme formu kullanılmıştır. Bu form 17 maddeden oluşmaktadır. Materyaller, Klasik Eğitim Teknolojileri 1 (kara tahta, beyaz tahta, manyetik tahta, döner levha vb.); Klasik Eğitim Teknolojileri 2 (grafikler, model-numune, afiş, diyoromlar vb.); Modern Eğitim Teknolojileri (video-tv, tepegöz, data projeksiyon, akıllı tahta vb.) şeklinde düzenlenmiştir. Dersin uygulama kısmında öğrenciler kendilerine verilen materyallerin tanıtımını yapmış, materyalin avantajlı-dezavantajlı yanlarını açıklamış, biyoloji öğretimi açısından değerlendirmesini yapmış ve bir biyoloji konusunu materyali aracılığıyla sunmuştur. Sunumlar bittikten sonra öğretmen adaylarından değerlendirme formu aracılığıyla görüşleri alınmıştır.

Elde edilen bulgulardan; Klasik Eğitim Teknolojileri 1 ortalaması X = 3,62; Klasik Eğitim Teknolojileri 2 ortalaması X = 3,64; Modern Eğitim Teknolojileri ortalaması ise X = 3,81 olarak saptanmıştır. Öğretmen adaylarının Modern Eğitim Teknolojilerine yönelik görüşlerinin daha olumlu olduğu söylenebilir. Modern Eğitim Teknolojilerinin birden fazla duyu organına aynı anda hitap etmesi, daha ilgi çekici olması, zaman tasarrufu sağlaması gibi avantajlarının bu sonuçta etkili olduğu düşünülebilir. Öğrenciler için materyalleri hazırlayabilecekleri teknoloji laboratuvarları kurulması, ders saatinin arttırılması gibi öneriler verilebilir.

Anahtar Sözcükler: biyoloji, materyal tasarımı, değerlendirme


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Biyoloji Öğretimine Yönelik Geliştirilen Materyallerin Değerlendirilmesi
İ.Ümit YAPICI
Dicle Üniversitesi

Murat HEVEDANLI
Dicle Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.