AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Nesne Ambarlarını ve Öğrenme Nesnelerini Kullanım Durumlarının ve Tercihlerinin İncelenmesi
Arş. Gör. Sabiha YENİ
Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nesrin ÖZDENER
Marmara Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Öğrenme nesnesi ambarları, öğrenme nesnelerini tanımlayıcı bilgileri, kullanım hakları ve değerlendirmeleriyle birlikte depolamak, aramak ve kullanmayı kolaylaştırmak amaçlarıyla oluşturulmuş sistemlerdir. Bu çalışma ile öğretmen adaylarının ders içeriği hazırlamada, nesne ambarlarından ne kadar ve nasıl yararlandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca, öğretmen adaylarına bu konuda verilen eğitim sonrasında nesne ambarlarındaki öğretim nesneleri seçimlerinde etkili faktörler; kaynak tipi, etkileşim seviyesi ve dil faktörü bağlamında incelenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden, durum çalışmasına uygun olarak tasarlanan çalışma, Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünden 74 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmanın birinci aşamasında, öğretmen adayının nesne ambarlarını kullanma durumları ve öğrenme nesneleri ile ilgili ön bilgileri uygulanan anket ile tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, Öğretmen adaylarına öğrenme nesnelerini ve nesne ambarlarını tanıtan iki saatlik bir seminer verilmiştir. Ardından nesne ambarlarından yararlanarak bir ders içeriği hazırlamaları istenmiştir. Araştırma sorularının cevaplanmasında, uygulama sonrası gerçekleştirilen anket sonuçlarından ve ders planı inceleme sonuçlarından yararlanılmıştır.

Araştırma bulgularına göre; öğretmen adaylarının öğrenme nesnelerini ve nesne ambarlarını tanımadıkları ve ders içeriklerini hazırlamada nesne ambarlarını bir başvuru kaynağı olarak kullanmadıkları görülmüştür. Nesne ambarlarının tercih edilmesinde, dil faktörünün, etkileşim seviyesine, kaynak tipine göre dağılımının önemli rol oynadığı söylenebilir. Öğretmen adaylarının uygulama sonrası nesne yaklaşımına ve nesne ambarlarına ilişkin görüşleri incelendiğinde, büyük çoğunluğunun olumlu tutum sergilediği görülmüştür.

Katılımcılar, hazır var olan nesneleri kullanmanın ötesinde nesne üretme ve ambarlara ekleme ile ilgili konularda eğitim almak istediklerini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak nesneleri bir bütün olacak şekilde bir araya getirerek etkili ders içerikleri hazırlamaya izin veren nesne ambarlarının sayısının arttırılmasında, gerek hizmet içi gerekse hizmet öncesi eğitimler ile öğretmen ve öğretmen adaylarına nesne yaklaşımının tanıtılıp yaygınlaştırılmasında yarar vardır. Öğrenme nesnelerinin seçiminde etkili olan faktörler göz önünde bulundurularak özellikle anadilde, konuyu açıklayan ve alıştırma imkânı sağlayan nesnelerin üretilmesine destek olmak, bu alandaki kullanımın gelişmesi ve yaygınlaşmasında önemli bir adım olabilir.

Anahtar Sözcükler: web tabanlı öğrenme, öğrenme nesneleri, nesne ambarları, içerik geliştirme


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmen Adaylarının Nesne Ambarlarını ve Öğrenme Nesnelerini Kullanım Durumlarının ve Tercihlerinin İncelenmesi
Arş. Gör. Sabiha YENİ
Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nesrin ÖZDENER
Marmara Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.