AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Matematik Öğretim Ortamı Olarak İnteraktif Oyunları
İlksen Sevil ULUÇAY

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇAKIR
Bildiri Özeti:

Günümüz çocuklarının başlıca oyuncakları haline gelmiş etkileşimli oyunların eğitimde kullanılması günden güne artmaktadır. Bu amaçla çalışmada, matematik öğretim ortamı olarak etkileşimli oyunların kullanılmasını konu alan araştırma çalışmaları derlenmiş ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre K-12 grubu öğrencilerinin matematik ders programları ile uyumlu etkileşimli oyunlara örnekler verilmiştir.

İnteraktif oyunların, öğretim ortamı olarak kullanılması, bu oyunların çocuklar üzerindeki hedefe ulaşma güdüsünü, öğretim hedefl eri üzerine kaydırılmasına yardımcı olacaktır. Çoğu çocuk için bilgisayar oyunları erken yaşlardan itibaren öğrenmelerinin bir parçası olmuştur (Kearney ve Pivec, 2007). Prensky (2001)’e göre; Eğitsel bilgisayar oyunları gizli öğrenme sağlar. Bir başka deyişle, öğrenci bilgisayar oyununu eğlenerek oynar. Oyun bittiğinde ise oyundaki görevleri tamamlamak için gerekli bilgi ile beraber kavram ve ilkeleri öğrenmiş olduğunu fark eder. Eğitsel bilgisayar oyunları diğer öğrenme yöntemleri ile birleştirilebilir ve öğrenme sağlayabilir. Rieber (1996)’e göre, eğitsel bilgisayar oyunları, öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmasını sağlayan en uygun yoldur. Oyunlar ile olgular, kavramlar ve ilkeler, yöntemsel bilgiler, sistem dinamiklerine yönelik bilgiler, karar verme, analitik düşünme ve problem çözme becerileri, iletişim becerileri, geliştirilebilir (Akpınar 1999). Bu bahsi geçen özelliklerin matematik eğitiminin de temel unsurları olduğu aşikardır. Diğer taraftan matematik, neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir disiplin olmasına rağmen öğretimi hakkındaki tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Baykul (2006)’a göre; dünün “Öğretileni Öğren”, bugünün “Öğrenmeyi Öğren” sloganları eskimiştir. Yeni ve yarının söylemleri ve sloganları “Düşünmeyi Öğren” ve “Yaratıcılığı Öğren”dir. Bu bağlamda kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileri ile matematik hem bir öğretim konu alanı, hem de bir dil ve araç olarak bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlamaktadır. Bilgisayar oyunlarının eğlendirici temel özelliğinin yanında mücadele, yaratıcılık, merak gibi özellikler içermesi, öğretilecek konuya ilgiyi artıracağından, oyunların tekrar ve uygulama yazılımlarından farklı algılanmasını gerektirmektedir.

Eğitsel bilgisayar oyunları, öğrencilerin dikkat ve motivasyonunu yükselten ders destekleyici bir materyal olarak kullanılmasının yanında, dersin ana materyali olarak da kullanılabilmektedirler (Kiili, 2005). Bilgisayar oyunlarının öğrenciler üzerindeki motive edici yönü ile öğrencilerin matematik dersine karşı olumsuz tutumlarının azaltılabileceği de yararlar arasındadır. Oyunların eğitimde kullanılmasının olumlu etkileri üzerine yapılan farklı çalışmalar olmasına rağmen Eck (2006, s:6); “Birçok disiplin (Sanat, İngilizce, Matematik, Psikoloji) için modern oyunlar tasarlamak mümkündür ancak tüm öğretmenlerin yetenekleri bunu sağlamaya yeterli değildir ve geleneksel öğretim ortamlarının sağladığı içerik ve zaman bu tür disiplinler arası eğitime uygun değildir. Bu yüzden bu yaklaşım yaygın olarak kullanılamamaktadır.” demiştir. Her ne kadar etkileşimli bilgisayar oyunları fen, matematik ve dil eğitiminde kullanılmış olsa da, oyunların eğitimde, özellikle matematik eğitiminde kullanılmasının eğitsel çıktılara olan etkisini sistematik olarak gözden geçiren çalışmalar sınırlıdır. Matematik eğitiminde etkileşimli oyunları kullanan araştırma çalışmaları, yöntemleri ve araştırdıkları eğitsel çıktılara göre sınıfl andırılacak ve ortak eğilimler belirlenecektir.

Bilgisayar oyunlarının matematikte kullanılmasını inceleyen çalışmaları tespit edebilmek için Wiley Online Library, Science Direct, ACM Digital Library, Eric Education Resources İnformation Center ve YÖK Ulusal Tez Merkezi akademik dergi veri tabanları “matematik eğitimi”, “eğitsel oyunlar”, sanal Dünya”, “etkileşimli oyunlar”, “bilgisayar oyunları” anahtar kelimeleri ile aranmıştır. İlk aşamada 72 adet akademik çalışma tespit edilmiş ve bu makalelerin ayrıntılı incelenmesi ile etkileşimli oyunlar ile matematik öğretimini hedefl eyen 52 ilgili çalışma bulunmuştur. Bu çalışmalarda etkileşimli oyunların matematik dersindeki etkin kullanılabilirliği, başarı ve tutum eğitsel çıktılarına etkisi ve öğrenciler üzerindeki bilişsel ve davranışsal etkilerine bakılmıştır. Genel eğilim olarak etkileşimli matematik oyunlarının, amaca uygun olarak hazırlandığında öğrenci motivasyonunu artırarak öğrenme sürecine olumlu katkı sağladığı ancak öğretim süresini ve maliyetini artırdığı yönünde görüşler yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler: matematik eğitimi, interaktif oyunlar, bilgisayar oyunları


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Matematik Öğretim Ortamı Olarak İnteraktif Oyunları
İlksen Sevil ULUÇAY

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇAKIR
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.