AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Fatma AKGUN
Trakya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cem ÇUHADAR
Trakya Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Eğitim Fakültelerinden mezun olacak öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini çağın gerektirdiği bilgi ve gereksinimlere bağlı olarak yürütebilmeleri için bu mesleğe yönelik bilgi, beceri ve tutumlara sahip olarak mezun olmaları gerekmektedir. Bu durumu sağlamak üzere, öğretmen adaylarına verilen alan ve meslek bilgisi derslerinin yanı sıra, edindikleri öğretmenlik bilgi ve becerilerini uygulama olanağı bulabilecekleri öğretmenlik uygulaması dersi de verilmektedir. Öğretmen adayları hizmet öncesi eğitimde bu dersin uygulamasını yapmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bazı okullara gönderilmektedir. Bu okulların birçoğunda istihdam edilen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni sayısının yeterli düzeyde olmaması, gerekse ilköğretim okullarında okutulan Bilişim Teknolojileri dersleri ile ilgili sorunlar Bilişim Teknolojileri Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması derslerini yürütebilmesinde bir takım sıkıntılar yaşanmasına ve öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki gelişimlerine amaçlandığı düzeyde bir katkı sağlayamamasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu araştırma ile Bilişim Teknolojileri Öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına dersine yönelik görüşlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

 Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim araştırması biçiminde desenlenmiştir ve örneklemini 2011-2012 bahar döneminde Öğretmenlik Uygulaması dersini almış olan Trakya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi 14 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiş ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen temel bulgular öğretmenlik uygulaması dersinin Bilişim Teknolojileri Öğretmen adayları için oldukça önemli görüldüğünü ve hizmet öncesi mesleki gelişimlerine yönelik olumlu sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Ayrıca araştırma bulgularına göre söz konusu dersin işlenişinde ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de ortaya konulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: öğretmenlik uygulaması, hizmet öncesi eğitim, sorun ve çözüm önerileri


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Fatma AKGUN
Trakya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cem ÇUHADAR
Trakya Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.