AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Mobil Teknolojilerin Eğitimde Kullanımına Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
Nihal MENZİ
Niğde Üniversitesi

Nezih ÖNAL
Niğde Üniversitesi

Erkan ÇALIŞKAN
Niğde Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Teknolojinin hızlı gelişmesine paralel olarak bireyler için zorunluluk haline gelen bilgisayar ve internet kullanımı mobil teknolojilerin devreye girmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle eğitim alanında mobil cihazların kolay ulaşılabilir ve taşınabilir özelliği sayesinde alıştırma, uygulama gibi öğrenme etkinlikleri sınıf ortamının dışına taşınabilmektedir (Saran, Seferoğlu ve Çağıltay, 2009). Avuç içi bilgisayarlar, cep telefonları ve giderek kullanımı yaygınlaşan tablet bilgisayarlardan eğitim kurumlarının da desteğiyle öğrenme-öğretme süreçlerinde faydalanılabilir (Corlett, Sharples, Bull ve Chan, 2005). Bu teknolojilerin eğitimde etkili kullanımı ise bireylerin teknolojiye yönelik tutumlarından etkilenmektedir. Sosyal psikolojiyi temel alan, bireylerin teknoloji kullanmaya karşı tutum ve niyetlerinden yola çıkarak teknolojiyi kabul etme ve kullanma davranışlarını inceleyen çeşitli model ve kuramlar geliştirilmiştir. Sebepli davranışlar teorisi, yeniliğin yayılımı kuramı, planlı davranışlar kuramı ve teknoloji kabul modeli bu konuda öne çıkan model ve kuramlardır.

Davis’in teknoloji kullanımının bireyin teknolojiyi kullanmaya karşı tutumundan etkilendiğini ileri süren Sebepli Davranışlar Teorisinden (Theory of Reasoned Action - TRA) yola çıkarak geliştirdiği Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model - TAM), bireyin bilgi teknolojilerini kabul etme ve kullanma davranışlarını analiz etmektedir (Venkatesh, Morris, G.B.Davis ve F.D.Davis, 2003; Turan, 2008). Alan yazında da teknoloji kabul modeli çerçevesinde bireylerin teknolojiyi kullanma davranışlarını araştıran çalışmalara rastlanmaktadır. Tarcan, Varol, Kantarcı ve Fırlar (2012) yaptıkları çalışmada kişisel değerler (Subjective Norm) ve kolaylaştırıcı şartlar (Facilitating Conditions) bileşenlerini kullanarak genişlettikleri teknoloji kabul modelinin akademisyenlerin bilgi teknolojilerini kabul etme ve eğitimde kullanma davranışlarını açıkladığı sonucuna ulaşmışlardır. Tsai, Wang ve Lu (2011), yaptıkları yarı deneysel çalışmada biyoteknoloji alanı ile ilgili eğitsel bir mobil iletişim ortamı geliştirmişler, teknoloji kabul modelinin katılımcıların bu ortamı kabul etme ve kullanma davranışlarını açıkladığını ve tasarlanan ortamın konuyu öğrenmelerine olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Ma, Andersson ve Streith (2005) ise yaptıkları araştırmada öğretmen adaylarının bilgisayarlara ilişkin kullanım kolaylığı ve kullanışlılık algılarının bilgisayarı kullanmaya yönelik niyetleri üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışma kapsamında akademisyenlerin mobil teknolojilerin eğitimde kullanımına yönelik görüşleri alınarak teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmiştir. Davis tarafından geliştirilen teknoloji kabul modeline göre algılanan kullanışlılık bireyin bir teknolojiyi kullandığında kendisi için faydalı olacağına ve performansını arttıracağına yönelik inancı, algılanan kullanım kolaylığı ise bireyin bir teknolojiyi çaba göstermeden kullanabileceğine dair algısı olarak tanımlanmaktadır (Venkatesh ve diğerleri, 2003).

Algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı ve tutum, bireyin belirli bir teknolojiyi kullanmaya karşı niyetini etkileyen temel unsurlardır (Ma, Andersson ve Streith, 2005). Teo (2009), teknoloji kabul modelinde yer alan bu üç değişkene teknolojik karmaşıklık (Technological Complexity), bilgisayar öz yeterliği (Computer Self-Eff icacy), kolaylaştırıcı şartlar (Facilitating Conditions) bileşenlerini de ekleyerek modeli genişletmiş ve öğretmen adaylarının teknolojiyi kabul etme davranışlarını incelemiştir. Bu çalışma kapsamında ise Teo’nun (2009) geliştirdiği model çerçevesinde akademisyenlerin mobil teknolojilerin eğitimde kullanılmasına yönelik görüşleri ele alınmıştır. Nitel araştırma modeline göre desenlenen araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla ilgili alan yazın taraması yapılarak açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu hazırlanmış ve farklı üniversitelerden çeşitli uzmanlık alanlarındaki akademisyenlere uygulanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, birbirine benzeyen verilerin belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek anlaşılabilir biçimde düzenlenmesi ve yorumlanması işlemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Elde edilen görüşme verileri teknoloji kabul modelinde yer alan bileşenler temel alınarak kodlanmış, sonuçlar yüzde ve frekans olarak ifade edilmiştir

Anahtar Sözcükler: teknoloji kabul modeli, mobil teknolojiler, mobil öğrenme


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Mobil Teknolojilerin Eğitimde Kullanımına Yönelik Akademisyen Görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
Nihal MENZİ
Niğde Üniversitesi

Nezih ÖNAL
Niğde Üniversitesi

Erkan ÇALIŞKAN
Niğde Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.