AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Video Konferans Yoluyla Gerçekleştirilen Bir Uzaktan Eğitim Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yiğit Emrah TURGUT
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Hasan KARAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Video konferans teknolojileri sunduğu teknolojik olanaklar nedeniyle okullarda ve üniversitelerde kullanımı ciddi bir şekilde artmasına rağmen öğrencilerin beklentilerini yeterince karşılayamadığı görülmektedir (Knipe & Lee, 2002; Motamedi, 2001; Yozwiak, Robiner, Victor, & Durmusoğlu, 2010). Ders esnasında yaşanan bağlantı kesilmeleri öğrencileri hayal kırıklığına uğratarak bireylerin gerçek bir öğrenci olmadıkları hissine kapılmalarına sebep olmaktadır (Gillies, 2008; Koppelman & Vranken, 2008). Öğrenciler soru-cevap, tartışma gibi etkinliklerde öğretmenle göz teması kuramamaları nedeniyle dersleri televizyon programı gibi algılamaktadır (Bozkaya, 2006).

Yaşanan sorunlar video konferans yoluyla eğitimin gelişimini ve yaygınlaşmasını olumsuz etkilemektedir. Yapılan alan yazın araştırmalarında video konferans yoluyla gerçekleştirilen eğitimlerde yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözümüne yönelik çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Ancak gerçekleştirilen her bir video konferans yoluyla eğitimde farklı sorunlar yaşanabileceği için bunların alan yazına kazandırılmasının değerli olduğu düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle yapılan çalışmada video konferans yoluyla gerçekleştirilen bir uzaktan eğitim dersinde öğretim elemanı ve öğrencilerin yaşadıkları sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması benimsenmiş ve amaçlı örneklem yöntemlerinden aykırı durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada aykırı durum olarak öğrencilerin derse katılım durumları (aktif/pasif ) göz önüne alınmıştır. Çalışma Türkiye’nin farklı illerinde bulunan iki üniversitenin Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlamacılık Bölümlerinden video konferans yoluyla ders alan 2.sınıf öğrencilerinden 9 öğrenci ile dersi veren öğretim elemanının katılımıyla bir yarıyıl boyunca gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, nitel veri toplama araçlarından biri olan görüşme yöntemiyle elde edilmiştir.

Toplanan veriler tümevarımsal içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş olup uygun çizelge ve tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, video konferans yoluyla gerçekleştirilen derslerde teknik, mekânsal, iletişim ve öğretimsel sorunlar yaşandığı belirlenmiştir. Öğretim elemanı ve öğrenciler açısından ders esnasında yaşanan ses kesilmesi, bağlantı kopması ve görüntünün net olmaması gibi teknik sorunların gerçekleştirilen eğitimi olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. Hatta bağlantı sorunu nedeniyle derslerin iptal edilmesi video konferans teknolojilerinin uzaktan eğitime yaptığı katkıya gölge düşürmektedir. Bu bağlamda uzaktan eğitimde video konferans teknolojilerinin etkili kullanımı için bağlantı ve ses sorunu giderilmeli ve uzaktan eğitim merkezleri yüksek bant genişliğine sahip olmalıdır. Yüksek bant genişliği daha etkili bir video konferans deneyimi anlamına gelmektedir (Doggett, 2008; Sedgwich & Spiers, 2009; Smyth, 2005). Ders sürecinde kameranın katılımcılarla olan mesafesinin fazla olması ve karşı tarafın görüldüğü perdenin yüksekte olması gibi mekânsal sorunlar görsel tanıma eksikliği yaratmaktadır. Uzaktan eğitim verilen öğrenciler sınıf mevcuduna uygun bir sınıfta eğitim görmeleri öğretim elemanı tarafından daha rahat görülmeleri adına faydalıdır. Ayrıca öğretim elemanın öğrencileri daha ayrıntılı görmesi ve sınıfa hakim olması adına kendisine sınıfı birkaç açıdan gösteren bir çoklu görüntü sunulmalıdır. Derslerde öğretim elemanı ile öğrencilerin göz teması kuramamaları ve birbirlerinin jest ve mimiklerini anlamamaları sonucu iletişim kopukluğu yaşadıkları görülmüştür. İletişim sorunları nedeniyle öğrencilerin etkileşimden çekinmeleri; öğretim elemanı ile öğrencilerin birliktelik hissinin oluşmasına engel olarak etkileşimi sanallaştırmaktadır. Öğretim elemanı ile öğrencilerin göz teması kurmasını sağlamak için uzaktan eğitim merkezlerinde konuşan kişinin yüzüne odaklanan kameralar kullanılmalıdır. Martin (2005) konuşan kişinin yüzüne odaklanan kameraların kullanıldığı bir video konferans uygulamasında üst düzey etkileşim gerçekleştiğini belirtmiştir. Bunun yanında öğretim elemanı ve öğrencilerin birbirlerini tanımaları ve samimi bir diyalog geliştirmeleri adına birkaç dersi yüz yüze işlemelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Öğretim elemanının araç-gereç kullanımı ve öğretim yöntemi seçimi; öğrencilerin motive olması ve derse olan ilgilerinin artması açısından çok önemli olduğu düşünülmektedir. Video konferans yoluyla uzaktan eğitimlerde öğretim elemanının çoğunlukla düz anlatım yöntemini tercih etmesinin öğrencilerin derse ilgilerinin azalmasına ve dersten kopmalarına sebep olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin not tutma konusunda sıkıntı yaşamaları da dersi takip etmelerini güçleştirmektedir. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen bir eğitimde öğretim elemanı anlatım yönteminin yanında beyin fırtınası, soru-cevap ve örnek olay gibi öğrencilerin derslerde aktif olacağı öğretim yöntemlerini sıklıkla kullanmalıdır. Bununla birlikte derslerin video kayıtları öğrencilerin dersi tekrar etmesi, gelemedikleri dersi telafi etmeleri ve not tutmaları adına öğrencilere verilmelidir.

Anahtar Sözcükler: video konferans, uzaktan eğitim, sorunlar, öneriler


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Video Konferans Yoluyla Gerçekleştirilen Bir Uzaktan Eğitim Dersinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yiğit Emrah TURGUT
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Hasan KARAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.