AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Senkron Öğrenme Deneyimi:Harmanlanmış Dersi Alan Öğrenci Görüşleri
Arş.Gör.Bülent Döş
Zirve Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Teknoloji destekli uzaktan eğitim programlarını iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar senkron ve asenkron eğitimlerdir. Senkron öğrenme, gerçek zamanlı, planlanmış, canlı olarak gerçekleşen öğrenme ve öğretim amaçlı yapılan bir etkinliktir. Senkron öğrenme uygulamaları tüm dünyada öğretim kurumları, şirketler ve devlet kurumları tarafından kullanılmakta ve giderek büyümektedir. Bu büyümeye rağmen senkron öğrenme uygulamalarının nasıl daha iyi planlanacağı, nasıl daha iyi tasarlanacağı ve gerçekleştirileceği hakkında hala belirsizlikler vardır. Bu belirsizliklerin giderilmesine katkıda bulunmak bu çalışmanın amaçlarından biridir. Ayrıca bu araştırmada senkronize eğitim alan öğrencilerin görüşleri sistemin fayda ve zararları, sorunları, öğrenci tercihleri ve görüşleri ekseninde incelenmiştir. Araştırma Gaziantepte bulunan bir vakıf üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerin almış oldukları online ders uzaktan eğitim sistemi ile verilmiştir. Bu sistem üniversite tarafından geliştirilmiş olup yaklaşık 100 öğrencinin senkronize olarak ders dinlemesine ve derse katılmasına imkan vermektedir. Öğrenciler sanal sınıfta sadece ders dinlemekle kalmayıp, hem arkadaşlarıyla hem de öğretmenle iletişim kurabilmektedirler. Öğretmen dersi anlatırken Powerpoint ile hazırlamış olduğu slaytları da ana pencerede sunabilmektedir. Öğrenme yönetim sisteminde ayrıca öğrenciler katılamadıkları dersleri arşiv bölümünde tekrar tekrar izleyebilmektedirler. Bunun yanında duyuruları, yaklaşan etkinlikleri, sınavları, ödevleri ve notları takip edebilmektedirler. Bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış form ile elde edilmiştir. Harmanlanmış öğrenme modelinde ders alan 70 öğrenciye bir önceki almış oldukları online ders hakkında araştırma soruları sorulmuştur. Araştırma soruları Google Dokümanlar ile hazırlanmış ve öğrencilerin kullanmış oldukları Moodle sistemine gömülerek öğrencilerin cevaplamaları sağlanmıştır. Öğrenciler Bilgisayar 1 dersini online, Bilgisayar 2 dersini ise harmanlanmış modelde almışlardır. Araştırmaya katılan öğrenciler Eğitim Fakültesinde 1.sınıfa devam eden lisans öğrencileridir. Öğrenciler dört farklı bölümden araştırmaya gönüllü olarak katılanlardan oluşmaktadır. Araştırmaya 50 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan 50 öğrenciden 40’ı kadın, 10’u ise erkektir. Veriler Google Dokümanlar ile toplandıktan sonra Microsoft Excel’e aktarılmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutularak temalar oluşturulmaya çalışılmıştır. Temalar öğrencilerin online ders hakkında düşüncelerini, hissettiklerini, sorunlarını ve kullandıkları stratejileri içermektedir. Bu araştırma senkron dersin faydalarını, zayıf yönlerini, karşılaşan sorunları, geliştirilmesi ile ilgili meseleleri öğrenci görüşlerine göre incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin büyük bölümü yüzyüze eğitimi tercih etmelerine rağmen senkron öğrenme ile ilgili olumlu görüşler belirtmişler ve teknolojinin eğitimde kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Yeni nesil öğrenciler yaşamlarının büyük kısmında teknolojiyi kullandığı için teknolojinin derslerde ve eğitimde kullanılmasını desteklemektedirler. Bununla birlikte bazı katılımcılar öğretmenlerle ve diğer öğrencilerle sağlıklı iletişim kurmakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Senkron dersin yüz yüze ders gibi iletişiminin güçlü olabilmesi için öğretmenlerin çok sayıda iletişim etkinliklerini düzenlemesi gerekmektedir. Bu bağlamda senkron eğitimlerde iletişimin güçlü olabilmesi için değişik uygulamaların yapılması gerekmektedir. Öğretmen ve öğrenci rolleri de geleneksel eğitime nazaran değişmiştir. Senkron ve asenkron öğrenmede öğretmenlerin yeni rolleri, öğrencilerle iletişim ve etkileşim becerileri önemli hale gelmektedir. Öğretmenlerin senkron dersler için özel öğretim yöntem ve tekniklerini, özel sanal sınıf yönetim becerilerini ve özel iletişim becerilerini işe koşmaları gerekmektedir. Senkron derslerin sınıf yönetiminin zor olması, derse devam konusunda problemlerin olması, ağ ve altyapıyla ilgili sorunların çıkması, motivasyon, öğrenci katılımı vb. sorunların olması bu sistemin dezavantajlarını oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: harmanlanmış öğrenme, senkron öğrenme, online öğrenme


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Senkron Öğrenme Deneyimi:Harmanlanmış Dersi Alan Öğrenci Görüşleri
Arş.Gör.Bülent Döş
Zirve Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.