AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İşbirlikli Ögrenmede Aktif Katılım Göster(e)meyenler
Filiz VAROL
Fırat Üniversitesi
Bildiri Özeti:

20. yy’ın ikinci yarısında ortaya atılan işbirlikli öğrenme, özellikle son dönemlerde öğrenciyi aktif bir öğrenen olarak kılması ve başarı düzeyini arttırması sebebiyle öğrenme-öğretme süreçlerinde sıklıkla uygulanmaktadır. Üzerinde yapılan çok sayıdaki araştırma işbirlikli öğrenmenin, bireylerin öğrenme sürecine olumlu yönde katkılar sağladığını göstermektedir. Ancak bu durum işbirlikli öğrenme ortamında sürecin her zaman ideal biçimde yönetilebileceği anlamına gelmemektedir. Özellikle grup çalışmalarına aktif katılım göster(e)meyen bireylerin varlığı olasıdır. Süreci olumsuz etkilemesi muhtemel bu durumun önüne geçilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için gerekçelerin belirlenmesi son derecede önemlidir. Nitekim değişen günümüz koşullarına göre nedenlerin kaynağının gözden geçirilmesi gereklidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme ortamlarında grup elemanlarının aktif olarak çalışmaya dâhil olamama nedenlerini tespit etmektir.

Araştırma, 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde verilmekte olan Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında 3. sınıf öğrencilerinin (N=57) katılımıyla yürütülmüştür. Söz konusu dersin amaçları doğrultusunda 5-6 kişilik etkin grupların oluşturulduğu 14 haftalık bir uygulama yapılmıştır. Uygulama sonunda tüm öğrencilerle birebir yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler üzerinde bilgisayar destekli nitel veri analizi yazılımı desteğiyle içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda işbirlikli öğrenme ortamlarına aktif katılımı olumsuz etkileyen faktörlerin dört boyut(tema) altında toplandığı tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla; grup içi dinamikler kaynaklı sorunlar, bireysel sorunlar, iletişim süreci yönetimi sorunları ve teknoloji kullanımı sorunları olarak ifade edilebilir. Bu çalışma kapsamında tespit edilen sorunlar için alınacak tedbirler işbirlikli öğrenme ortamında sürecin daha etkin yürümesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: işbirlikli öğrenme, öğretmen adayları, işbirlikli öğrenme sürecindeki sorunlar, yetişkin


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İşbirlikli Ögrenmede Aktif Katılım Göster(e)meyenler
Filiz VAROL
Fırat Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.