AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Simülasyon Tabanlı Öğrenmenin Ortaöğretim Öğrencilerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersindeki Başarılarına Etkisi
Şerif Fatih AKKAĞIT

Ahmet TEKİN
Bildiri Özeti:

Öğretim teknolojilerinin gelişmesiyle soyut kavramlar simülasyon ve animasyonlarla somutlaştırılarak öğrencilerin
derslerdeki başarısı arttırılabilir. Simülasyon uygulamalarında bazı parametrelerin değiştirilip sonuçların hemen görülmesi animasyonlara göre daha avantajlıdır. Bu bağlamda Temel Elektronik ve Ölçme dersindeki Lojik Devreler ünitesi için, simülasyon tabanlı bir eğitim aracı geliştirilmiştir. Öğrenciler lojik problemleri kağıt üzerinde
çözdükten sonra, eğitim aracında problem çözümlerini kontrol edebilmekte, kendi sonuçları ile simülasyon sonuçlarını karşılaştırabilmektedir. Araştırmacı tarafından geliştirilen lojik kapılar için eğitim aracı ile konular somutlaştırılmış, görsel ara yüzler tasarlanmış ve öğrenciler ile etkileşim sağlanmıştır. Örnek uygulama olarak Ve(And), Veya (Or), Değil (Not) kapıları seçilmiştir. Giriş olarak kullanılan anahtarların durumunu göstermek üzere ve yine verilen devrenin çıkış durumunu gösteren LED’ler kullanılmıştır. Eğitim aracında verilen devrenin doğruluk tablosu da öğrencilere gösterilebilmektedir. Tasarımda giriş olarak kullanılan anahtarların açık olma durumunda, anahtarların durumunu gösteren LED’ler yanmaktadır. Aynı şekilde Çıkış fonksiyonunda, girişler yorumlanıp, elde edilen sonuçlar çıkış LED’inde gösterilmektedir. Bu ledler sayesinde öğrencinin dikkati çekilerek motivasyonu artmaktadır.

Bu çalışmada deneysel desenlerden ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma 2011- 2012 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde, Palu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 10-E ve 10-F sınıfl arındaki toplam 30 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Bu 30 öğrencinin kişisel özellikleri (yaş, cinsiyet, aile yapısı, ekonomik durum gibi) ve geçmiş yıllara ait akademik başarıları göz önüne alınarak öğrenci sayısının da az olması sebebiyle 10-F sınıfı deney, 10-E sınıfı kontrol grubu olarak kabul edilmiştir. 10-F ve 10-E sınıfl arındaki öğrenciler akademik başarı olarak denktir.

Bu araştırma, ele alınan Lojik Devreler modülünün öğretiminde simülasyon destekli eğitimin öğrencilerin başarılarına etkisinin ne olduğunun ölçülmesi ile ilgilidir. Kontrol grubuna geleneksel öğretim metotları uygulanırken, deney grubuna simülasyon destekli öğretim verilmiştir. Deney ve kontrol gruplarına uygulanan farklı yöntemlerin öğrencilerin başarısına etkisini ortaya koymak amacıyla başarı testi, uygulama öncesi ön test ve uygulama sonrası son test olarak her iki gruba da uygulanmıştır. Uygulama 5 hafta sürmüştür.

Bu çalışmada bağımsız iki grup ortalaması için olan t testinin nonparametrik karşılığı olan Mann-Whitney U testi, bağımlı grup ortalaması için ise Wincoxon İşaretli-Sıralar Testi kullanılmıştır. Mann- Whitney U testi deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest sonuçlarını karşılaştırmak için kullanılmıştır. Wilcoxon işaretli-sıralar testi, ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla kullanılır. Kontrol grubunun öntest sonuçları ile sontest sonuçlarını karşılaştırmak için ve aynı şekilde deney grubunun öntest sonuçları ile sontest sonuçlarını karşılaştırmak için de Wilcoxon işaretli-sıralar testi kullanılmıştır.

Yapılan çalışmada, başlangıçta simülasyon tabanlı eğitim aracı ile öğretimin yapılacağı deney grubu ile geleneksel yöntemin kullanılacağı kontrol grubu arasında başarı düzeyi olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubunun öntest puanları ile sontest puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0,05). Geleneksel yöntemin kontrol grubunun başarı düzeyini arttırdığı görülmüştür. Simülasyon tabanlı eğitim aracı ile öğretim yapılan deney grubunun öntest ve son test puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0,05). Dolayısıyla simülasyon tabanlı eğitim aracının öğrencilerin başarı düzeyine olumlu katkıda bulunduğu söylenebilinir. Buna karşın deney grubunun sontest puanları ile kontrol grubunun sontest puanları arasında deney gurubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<0,05). Gerek geleneksel yöntem gerekse simülasyon tabanlı eğitim aracı ile uygulanan yöntem, öğrenci başarısına olumlu anlamda katkı sağlasa da, simülasyon ile yapılan öğretimin öğrenci başarısını daha da fazla arttırdığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: simülasyon tabanlı öğrenme


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Simülasyon Tabanlı Öğrenmenin Ortaöğretim Öğrencilerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersindeki Başarılarına Etkisi
Şerif Fatih AKKAĞIT

Ahmet TEKİN
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.