AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Eğitsel Ajan Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Cemre YAVUZ
Çukurova Üniversitesi

Serkan DİNÇER
Çukurova Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Bireyleri yetiştirme amacı ile bilgisayarın ortam rolünü üstlendiği ya da ortama eşlik ettiği bilgisayar destekli eğitimde (BDE), eğitim yazılımlarının aktif kullanılması ile birlikte, öğrencilerin bu yazılımları kullanmalarında belirli sınırlılıklar ortaya çıkmıştır. Bu sınırlılıkların başında motivasyon eksikliği, ilgisizlik, düşük öz yeterlik ve öğrencilere rehberlik edecek hizmetlerin yetersiz kalması gelmektedir. Bilgisayar destekli eğitim (BDE) yazılımlarının eğitim programları ile bütünleştirilmesi sonucu eğitmen desteği alan öğrencilerin bu yazılımları kullanmalarında çok fazla zorluk çekmedikleri gözlemlenmiş; buna karşın özellikle öğretici fonksiyonu yüklenen bilgisayar destekli eğitim yazılımlarında ise öğrencilerin bu yazılımları kullanır iken çeşitli zorluklar çektikleri tespit edilmiştir. Bu sınırlılığı ortadan kaldırmak amacı ile 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren, öğrencilerin bu yazılımları kullanmalarına yardımcı olacak ara yüzler geliştirilerek eğitim yazılımları ile birleştirilmiştir.

 Eğitsel ajan olarak ifade edilen bu ara yüzler, kullanıcı ile bilgisayar arasında etkileşimi sağlamakta ve günümüzde giderek yaygınlaşan bilgisayar destekli eğitim ile yazılımların vazgeçilmez bir ögesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan literatür taramasında eğitsel ajanlar ile ilgili uluslararası alanda birçok çalışmaya ulaşılmış; buna karşın, ulusal alanda sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırma bulgularının tek bir çatı altında toplanması amacıyla bireysel çalışmalardan derlenmiş geniş bir analiz kümesinin istatistiksel analizi olarak ifade edilen meta-analiz yönteminin, bu konuya uyarlanması ulusal literatürdeki boşluğu önemli ölçüde gidereceği, yeni çalışmaları kolaylaştıracağı düşünülmüştür. Bu amaçla uluslararası veri tabanlarında (SSCI, ERIC) yer alan son 10 yıldaki (2003- 2012) çalışmalar incelenerek, analiz sonuçları meta analiz yöntemi ile değerlendirilmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan çalışmalar ilgili veri tabanlarında yer alan uluslararası dergilerde yayınlanmış olan makalelerden “eğitsel ajan”, “bilgisayar destekli eğitim”, “ajan”, “insan bilgisayar ara yüzü” ve “animasyon” anahtar kelimeleri ile taranmış, listelenen makaleler ki deneysel çalışmalar tespit edilerek çalışmaya 23 makale dahil edilmiştir. Yapılan incelemede öğrencilere insan benzeri, çizgi karakter, animasyon ya da yalnız ses şeklinde sunulabilen bu ara yüzlerin (ajanların), öğrencilerin motivasyonlarını ve akademik başarılarını artırdığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak rehberlik görevini de üstlenen eğitsel ajanların özellikle dönüt ve düzeltmeleri daha eğlenceli bir şekilde vermeleri öğrencilerin tutumlarını artırdığı, daha eğlenceli bir ortam hazırlayarak pozitif bir etki yarattığı da ilgili literatürde mevcuttur.

Kullanıcıların genellikle el-kol hareketleri ve empatik davranışları olan insan benzeri ajanları tercih ettikleri, buna ek olarak da bu tür ajanlar içinden kullanıcı ile benzer cinsiyetten ve ırktan olan, genç, kibar ajanları tercih ettikleri tespit edilmiştir. Buna karşın öğrencilerin her modülde veya ilgili/gerekli olmayan bölümlerde ortaya çıkan, görsellik ya da biçim olarak uygun olmayan eğitsel ajanları dikkat dağıtıcı olarak buldukları belirtilmiştir. Sonuç olarak özellikle bilgisayar kullanıcı etkileşimini artıran eğitsel ajan kullanılan yazılımların kullanılmayanlara oranla öğrencileri daha çok motive ettiği, bu sayede de öğrencilerin akademik başarılarına olumlu yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: eğitsel ajan, bilgisayar destekli eğitim, meta-analiz.


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Eğitsel Ajan Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Cemre YAVUZ
Çukurova Üniversitesi

Serkan DİNÇER
Çukurova Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.