AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim İkinci Kademesinde Kullanılan Akıllı Tahtanın Matematik Düşünceye Etkisine İlişkin Öğretmen Görüsleri
İshak KARADENİZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç.Dr Kürşat YENİLMEZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Bildiri Özeti:

İlköğretim kademesi, diğer öğretim kademeleri ile karşılaştırıldığında eğitim teknolojisine dayalı uygulamaların daha yoğun olması gereken bir öğretim kademesi olduğu söylenebilir. Çünkü bu kademedeki öğrenciler gelişim düzeyleri bakımından daha somut öğrenme yaşantıları istemektedirler. Öğrencilerin bu beklentilerini karşılamak amacıyla eğitim ortamına yeni yeni eğitim materyalleri dahil edilmektedir. Eğitim ortamına dahil edilen bu materyallerden birisi de son zamanlarda dünyada popüler olan ve ülkemizde de büyük ilgi gören akıllı tahtadır. Yapılmış çalışmalara bakıldığında genel olarak akıllı tahtanın öğrenme-öğretme süreçlerinde etkililik, motivasyon, bütünlük, devamlılık, yararlılık, çok yönlü kullanım, yüksek hız, güvenirlilik, karşılıklı etkileşim gibi üstün niteliklere sahip olması nedeniyle eğitim ortamında kullanılabilecek en etkili eğitim araçlarından biridir sonuçlarına varılmıştır.

Çalışmanın amacı da ülkemizde eğitim ortamına yavaş yavaş yerleşen akıllı tahtanın matematik derslerinde kullanılması matematik öğretiminde öğrencilerin matematik düşünceye etkisinin öğretmen görüşleri ışığında incelenmesidir. Araştırmada veri toplamak için bir anket uygulanmıştır. Uygulanan anket dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilere yönelik 7 sorudan, ikinci bölüm öğretmenlerin akıllı tahtayı kullanım durumlarını belirlemeye yönelik 14 sorudan, üçüncü bölüm ise öğretmenlerin akıllı tahta özelliklerini derslerinde kullanma sıklıklarını öğrenmeye yönelik 16 sorudan oluşmaktadır. Dördüncü bölüm, öğretmenlerin akıllı tahta kullanımının öğrencilerin motivasyonuna etkisi, öğrenmelerindeki kalıcılığa etkisi ve genel olarak akıllı tahtanın öğretimde kullanılmasıyla ilgili görüşlerini almaya yönelik 38 sorudan oluşmaktadır.

Araştırmanın analizi için ilk olarak üçüncü bölümdeki 16 soru “öğretmenlerin akıllı tahtayı kullanma boyutları” için ve ikinci olarak da dördüncü bölümdeki 38 soru “akıllı tahtanın eğitim ortamına katkısı” için betimsel istatistik yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir’de görev yapan 18’i devlet okulu, 7’si özel okul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen öğretmen görüşlerinin analizlerine göre; akıllı tahta kullanımının öğrenci ilgisini, motivasyonunu ve katılımını arttırdığı yönünde olmuştur.

Akıllı tahtanın kullanıldığı sınıflarda çoklu öğrenme ortamının oluşturulduğu ve bu sayede öğrenme ortamının daha etkin olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun da öğrencilerin matematiğe karşı olan ilgisinin artırdığını ve matematik düşünceye büyük oranda katkı sağladığı tespit edilmiştir. Çünkü akıllı tahta ile matematiğin öğretilmesi öğrencilere eğlenceli gelmesi onların ilgilerini derse çekmekte meraklarını da tahrik etmektedir. Çünkü araştırmanın kapsadığı ilköğretim öğrencileri somut işlem döneminden tam manasıyla soyut işlemler dönemine geçmemiş olmalarından matematik konularını özellikle de geometri şekilleri zihinlerinde tasvir edememelerine sebep olmakta bu da öğrencilerde belli bir matematik düşüncesinin oluşmasına engel teşkil etmektedir. Fakat öğrencilerin zihinlerinde akıllı tahta sayesinde matematiğe ait bir yapının bir düşüncenin oluştuğu görülmüştür. Ayrıca akıllı tahta kullanımında öğrencinin de derse dâhil olması, dersi yaparak yaşayarak öğrenmesi kalıcı bir eğitimin yapıldığının bir göstergesidir.

Öğretmenin ders konusu dahilinde gerektiğinde internete bağlanması, istediği konulara anında bağlanması ve öğrenciler dünya kadar bir kütüphane sunması belki de akıllı tahtanın öğrencilere sunduğu en büyük faydalardan biri olması öğretmenlerin ortak görüşü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve bu sayede de öğrencilerin matematiğe karşı olan görüşleri geniş bir yelpaze şeklini almış olup matematiğe karşı bir sempati oluşmasının önü açılmış olmaktadır.

Anahtar Sözcükler: akıllı tahta, matematik eğitimi, matematik düşünce


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
İlköğretim İkinci Kademesinde Kullanılan Akıllı Tahtanın Matematik Düşünceye Etkisine İlişkin Öğretmen Görüsleri
İshak KARADENİZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç.Dr Kürşat YENİLMEZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.