AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Sosyal Ağların Kullanımı Üzerine Bir Kullanıcı Profili Belirlemek
Pelin ÖZMÜŞ
Ege Üniv

Sevil ORHAN
Uşak Üniv

Orkun MERSİNOĞULLARI
Ege Üniv

Prof.Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU
Ege Üniv
Bildiri Özeti:

Problem Durumu
Internet’in ortaya çıkmasıyla birlikte, insanlar, başka kişiler tarafından üretilen web sayfalarını takip ederek, sadece bilgi almak amaçlı bir kullanım sergilemiştir. İlerleyen yıllarda, insanlar sadece bilgi tüketicisi olmak yerine bilgi üreticisi olmak için de İnternet’i kullanmaya başlamıştır. Bu şekilde ortaya çıkan Sosyal ağ siteleri, bireyleri bilgi tüketiciliğinden bilgi üretme pozisyonuna geçirmek için ortaya çıkmış bir projedir. Sosyal ağ’da amaç karşılıklı bilgi alışverişi yapmak ve paylaşımlarda bulunmaktır. Birey sosyal ağ sayesinde bilgiye daha rahat ulaşırken kendi yorumlarını da bu bilgiye katabilmektedir. Gençler arasında kullanımı hızla artan sosyal ağların en yaygın olanlarından Facebook’un; bilgi paylaşımı ve erişim kolaylığı özelikleri doğrultusunda, kullanılabilirliği de tartışma konusudur. Pek çok farklı etkinlik ve uygulamayla her gün zenginleşen Facebook ortamında, bilgi paylaşımı amacıyla kullanılabilecek pek çok etkinliğin tasarlanabileceği düşünülmektedir. Yapılan alan yazın incelemesi, Facebook’un üniversite öğrencilerinin kullanımı üzerine yapılmış çok sayıda çalışma olduğunu, yerli literatürde ise yapılan çalışmaların az sayıda ve bu çalışmaların farklı üniversiteler, farklı bölümler ve örneklem büyüklüğü açısından yetersiz olduğunu göstermektedir. Çağımızda, kişiselleştirme yaklaşımları da ön planda olduğundan, herbir farklı grup için farklı bir profil belirlemek de önemli olmaktadır

Amaç
Çalışmanın amacı, farklı üniversite ve farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin Facebook sosyal ağındaki
kullanım profillerini ve en sıklıkla yaptıkları işlevleri ortaya çıkarabilmektir.

Yöntem
Çalışma, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi’nin değişik bölümlerinde öğrenim gören Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Facebook sosyal ağını kullanım profillerini ortaya çıkarma amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan “Facebook Kullanım Anketi” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Anket, iki bölümden ve toplam 38 sorudan oluşmaktadır. Sorulardan 16 tanesi çoktan seçmeli ve 22 tanesi dörtlü Likert tipindedir. Facebook Kullanım Anketi, 910 öğrenci tarafından doldurulmuş, anketi dolduran 54 öğrenci sosyal ağ kullanmadığını belirttiğinden ve 46 tanesi de geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmamış, 800 anket değerlendirmeye katılmıştır. Bu araştırmada, betimsel nitelikte genel tarama modeli kullanılmış olup, öğrencilerin Facebook’u hangi sıklıkla, ne amaçla ve nasıl kullandıkları incelenmektedir. Facebook Kullanım Anketinden elde edilen veriler Microsoft Excel yazılımına yüklenerek, pivot tablolar elde edilmiş ve ardından pivot tabloların incelemeleri yapılmıştır. Pivot tablo incelemeleri gerçekleştirildikten sonra, öğrencilerin Facebook kullanım sıklığı ile 22 farklı Facebook etkinliği arasındaki ilişki, pivot tablo çözümlemelerine bakılarak belirlenmiştir. Pivot tablo çözümlemesi, çok miktarda veriyi hızlı şekilde özetleme olanağı sağlayan etkileşimli bir yoldur.Sayısal verileri ayrıntılı olarak çözümlemek ve verilerle ilgili beklenmedik soruları cevaplamak için Pivot tablo çözümlemesi kullanılabilir.

Bulgular
Elde edilen bulgular, frekans tabloları, pivot tablolar ve bunların yorumlamaları olarak, ayrıntılı bir şekilde,
bildiri tam metninde verilmektedir.

Sonuçlar
Sonuçlar, pivot tablolar ve bunların yorumlamaları olarak, ayrıntılı bir şekilde, bildiri tam metninde verilmektedir

Öneriler
Gelecekte, sosyal ağlar daha yetenekli olacak ve daha fazla birey tarafından kullanılacaktır. Özellikle, cep telefonu gibi mobil cihazların yaygın kullanılan sosyal ağları içselleştirmesi sonucunda, daha da fazla sayıda kişinin sosyal ağları kullanması beklenmektedir. Buna ek olarak, artık kişilerinde katılabilecekleri ve fikilerini bildirebilecekleri bir kavram olan sosyal medya kavramı da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, çalışmanın ilerleyen zamanlarda, sosyal medyaya üniversite öğrencilerinin katılımları ve bunun modellenmesi yönünde sürdürülmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışmanın sadece üniversite öğrenci evreninden ayrı olarak başka gruplar üzerinde de denenmesi yararlı olabilecektir

Anahtar Sözcükler: facebook, kullanıcı profili belirleme, pivot tablo çözümlemesi, üniversite öğrencilerinin


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Sosyal Ağların Kullanımı Üzerine Bir Kullanıcı Profili Belirlemek
Pelin ÖZMÜŞ
Ege Üniv

Sevil ORHAN
Uşak Üniv

Orkun MERSİNOĞULLARI
Ege Üniv

Prof.Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU
Ege Üniv
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.