AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmenlik Öğrencilerinin Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımı Üzerine Görüşleri
Tansel TEPE
Kilis 7 Aralık Üniv

Erkan YEŞİL
Pamukkale Üniv

Mustafa Murat İNCEOĞLU
Ege Üniv
Bildiri Özeti:

Problem Durumu
İnternet teknolojisindeki hızlı gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan araçlardan sosyal paylaşım ağları, öncelikli amaç olarak iletişim kurmayı ve bilgi paylaşımını hedefl erken, daha sonraları bu araçların pek çok farklı alanda da kullanılabileceği görülmüştür. Özellikle bilginin paylaşılması boyutu, eğitimcilerin sosyal paylaşım ağlarını detaylı incelemelerine neden olmuştur. Bu amaçla; en yaygın kullanılan sosyal paylaşım ağlarından Facebook’u, öğretmen adaylarının kullanım amaçları ve mesleki hayatlarında kullanma istekleri ile hangi Facebook etkinliklerin eğitimde kullanımının yararlı olabileceğin incelenmesi önem teşkil etmektedir.. Yabancı literatürde Facebook’un öğretmenlik öğrencilerinin kullanımı üzerine yapılmış çalışmalar olup (sosyal ağların eğitsel ortamlardaki işlevselliği ile alakalı çalışmaların sayısı fazla olmamakla birlikte yapılan çalışmalar genellikle gizlilik, sosyal ağların yapısı ve kimlik yönetimi konuları üzerine olmuştur), yerli literatürde de yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Yerli literatürdeki bu çalışmalar farklı üniversiteler, farklı bölümler ve örneklem büyüklüğü açısından yetersiz görülmektedir

Amaç
Çalışmanın amacı, farklı üniversite ve farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmenlik öğrencilerinin Facebook
sosyal ağının eğitimde kullanımı üzerindeki görüşlerini ortaya koyabilmektir

Yöntem
Bu araştırmada, betimsel nitelikte genel tarama modeli kullanılmış olup, öğretmen adaylarının kendi eğitim-öğretim süreçlerinde sosyal ağların yeri ve meslek yaşamlarında Facebook’u hangi etkinlikler ile kullanabilecekleri üzerine görüşleri belirlenmiştir.


Çalışma, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Uşak Üniversitesinde öğrenim gören 910 tane Eğitim Fakültesi öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan “Facebook Kullanım Anketi”
veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmada 46 tane anket uygun şekilde doldurulmadığı için geçersiz
sayılarak değerlendirmeye alınmamıştır.


Facebook Kullanım Anketinden elde edilen veriler ilk olarak Microsoft Excel yazılımına yüklenerek, pivot tablolar elde edilmiş ve ardından pivot tabloların incelemeleri yapılmıştır. Pivot tablo incelemeleri gerçekleştirildikten sonra, öğretmenlik öğrencilerinin Facebook kullanım sıklığı ile öğretmen olarak görev yaparlarken Facebook etkinliklerinin derslerinde yararları olabileceğini düşündüklerine dair 23 tane farklı etkinlik arasından en fazla tercih edilen beş tanesi arasındaki ilişki, ki-kare testi ve korelasyon analizi yöntemiyle belirlenmiştir

Bulgular ve Sonuçlar
Yapılan araştırma bulgularına göre, öğretmenlik öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerinden en çok Facebook ve YouTube’u tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerden yaklaşık %71’inin sayıları 1 ile 4 arasında değişiklik gösteren eğitim ile alakalı gruplara üye olduğu, %52,3’ünün Facebook’u bir lisans dersi kapsamında kullandıkları ve %54’ünün Facebook’u eğitim amaçlı kullanımlar için uygun gördüğü sonuçlarına ulaşılmıştır.Ayrıca öğrencilerin büyük çoğunluğu, özel mesaj gönderme, etkinlik yaratma, grup oluşturma, gruplara katılma ve sayfa oluşturma etkinliklerini ileride öğretmen olarak görev yaptıkları esnada derslerinde yararlı olabileceğini düşünmüş olup yapılan ki-kare analizleri sonucunda bu etkinlikler ile Facebook kullanım sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Öneriler
Gelecek yıllarda sosyal ağların özellikle genç kuşaklar tarafından daha da fazla kullanılacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı, özellikle yeni nesil öğretmenlerin sosyal medyayı bir ders aracı olarak kullanmaları gerekecektir. Bu nedenle, bu araştırmada elde edilen sonuçlar önem arz etmektedir. Daha duyarlı ve kapsamlı sonuçların elde edilebilmesi için, araştırmanın daha büyük bir örneklem ve daha homojen bir sosyo-ekonomik öğretmenlik öğrencileri kitlesi üzerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca sosyal ağların eğitimde kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek olumlu davranış ve tutumlara dayanarak sosyal ağların eğitimde kullanımı konusunda teşvik edici çalışmalarda bulunulmalıdır.

Anahtar Sözcükler: betimsel tarama, facebook, korelasyon analizi, öğretmenlik öğrencilerinin sosyal ağ


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Öğretmenlik Öğrencilerinin Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımı Üzerine Görüşleri
Tansel TEPE
Kilis 7 Aralık Üniv

Erkan YEŞİL
Pamukkale Üniv

Mustafa Murat İNCEOĞLU
Ege Üniv
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.