AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin İncelenmesi
Ömer Faruk ÖZDEMİR

Doç. Dr. Servet DEMİR
Gaziantep Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Teknoloji alanındaki gelişmeler ve eğitim programlarındaki değişimler eğitim-öğretimi etkilemektedir. Teknolojinin öğretim programlarına ve eğitim-öğretime entegrasyonu değişimin hayat bulmasında büyük rol oynamaktadır. Bu entegrasyon sürecinin önemli aktörlerinden birisi de öğretmendir. Artık teknolojinin etkin kullanımı öğretmenlerin yeterlikleri arasında görülmektedir. MEB “Bilgi ve iletişim teknolojilerini de kullanarak, farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip öğrencilere uygun öğrenme ortamı hazırlar.” (MEB, 2008) yeterlik göstergeleri belirleyerek öğretmenlerin teknolojiyi öğrenme sürecinde etkili olarak kullanmalarını beklemektedir.

 Öğretmenlerin bu yeterlikleri göstermesi o konudaki bilgilerine bağlıdır. Diğer açıdan öğrencilerin ilköğretimin düzeyinde genel olarak aynı öğretmenden eğitim alıyor olmaları sınıf öğretmenlerini girdikleri farklı disiplinlerde yetkin/yeterli olmaya konusunda zorlamaktadır. Özellikle teknoloji söz konusu olduğunda beklenen yeterlik daha da artmaktadır. Öğretmenlerin yeterlik konusunda kendi algıları onları kendi gelişimlerini planlamalarını ve sınıf içiresindeki pratiklerini etkileyen faktörlerden birisidir. Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonundaki yeterlikleri Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) (Mishra ve Kohler 2006) teorik çerçevesi ile ilişkilendirilmektedir. TPAB teorik çerçevesi alan, pedagoji ve teknoloji arasındaki ilişkilerin, etkileşimlerin, yapılabileceklerin ve kısıtlamaların önemini vurgularken bunların iyi bir öğretmenin gelişiminde esas olduğunu belirtmektedir (Mishra ve Kohler, 2006). TPAB buradaki her bir alan ve bunların kesişimleri sonucunda şekillenmektedir.

Koehler, Mishra ve Yahya (2007) katılımcıların teknolojinin pedagoji ile entegrasyonuna ilişkin problemi çözerken kendi arasındaki konuşmaları kullanılarak TPAB doğasını ölçmek için temsiller geliştirmişlerdir. Bu çalışmada sınıf öğretmenlerin mihver ders bağlamında TPAB yeterlik algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda cinsiyet, eğitim durumları, hizmet içi eğitime katılma durumları, mesleki hizmet yılı, mezun oldukları okul türleri açısından TPAB puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Araştırmada t-test, tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak “Öğretmen Adaylarının Öğretme ve Teknolojiye İlişkin Bilgi Anketi” (Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson A. D., Koehler, M. J., Mishra, P. & Shin, T.; 2009) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Gaziantep ili Şehitkâmil ilçesinde görev yapan 135 4. ve 5. Sınıfl arı okutan sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre, teknolojik pedagojik alan bilgisi ve alt boyutlarına ilişkin öğretmen algılarının cinsiyet, mezun olunan bölüm, mesleki hizmet yılı ve hizmet içi eğitim değişkenlerine göre kısmen farklılaştığı; eğitim durumu değişkenine göre ise farklılaşmadığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: teknoloji, eğitim programları, entegrasyon, sınıf öğretmenleri


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin İncelenmesi
Ömer Faruk ÖZDEMİR

Doç. Dr. Servet DEMİR
Gaziantep Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.