AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Eğitimde Etkileşimli Tahta Faktörü: Öğrenme- Öğretme Sürecinde Etkileşimli Tahtaların Kullanımına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
Dr. Tufan AYTAÇ

Yrd. Doç.Dr. İbrahim SEZGÜL
Karabük Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Araştırmanın amacı, öğrenme-öğretme sürecinde etkileşimli tahta kullanımına ilişkin öğretmenlerin görüşlerini ve karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2011-2012 öğretim yılında ortaöğretim kademesinde seçilen altı lisedeki, derslerde etkileşimli tahtayı kullanan 126 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada nicel boyutta elde edilen veriler, “Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri Ölçeği” ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır.
Nitel veriler, 100 öğretmenle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucundan elde edilen bulgulara göre öğretmenler genellikle yeni bir teknoloji olarak etkileşimli tahtaların öğrenme-öğretme sürecini görsellerle zenginleştirdiği ve içeriğin aktarımını kolaylaştırdığı görüşündedirler.

Öğretmenler ayrıca, etkileşimli tahta sayesinde öğrencilerin derse daha etkin katıldıklarını, sınıfta daha kolay soru çözebildiklerini, derste konu tekrarı yapabildiklerini ve böylelikle öğrenme ortamının daha keyifli ve eğlenceli hâle geldiğini belirtmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler etkileşimli tahtayı en çok hazırladıkları materyalleri sunmak, soru çözmek, yazı yazmak, video göstermek, internete bağlanmak ve tahtadaki notları kaydetmek amacıyla kullanmaktadır. Öğretmenler, etkileşimli tahtada kullanabilecekleri zenginleştirilmiş içerikler sağlandığında, öğrenme-öğretme sürecinin daha da etkili olacağını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin teknolojiyi öğretme-öğrenme sürecindeki kullanım tutumuyla etkileşimli tahtayı kullanım düzeyleri arasında ilişki olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin çoğunluğu etkileşimli tahta kullanımı konusunda bir eğitim aldıklarını belirtmekle birlikte bu eğitimin etkileşimli tahtayı etkin kullanmada ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazandıramadığını ifade etmektedirler. Etkileşimli tahtayı derste kullanmayan ya da az kullanan öğretmenler, bu teknolojileri öğretme ve öğrenme amaçlı olarak kullanma konusun da yetersiz olduklarını ve aldıkları hizmet içi eğitimlerin de ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade etmişlerdir.

Öğretmenler bilişim teknolojilerini (etkileşimli tahta, tablet bilgisayar) kullanma konusunda kendilerini geliştirme ihtiyacı hissettiklerini ve deneme yanılma yoluyla birçok şeyi kendilerinin öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenlerin teknolojiyi kullanırken bazılarının kullanmaması, öğrenci gözünde öğretmenler arası bir karşılaştırmaya yol açtığından, bazı öğret menler teknolojiyi çok iyi hatta öğrencilerinden daha iyi şekilde öğrenme ihtiyacı hissettiklerini söylemişlerdir. Etkileşimli tahta kullanımıyla birlikte öğretmenlerin birbirlerine hem teknik hem de pedagojik olarak soru sordukları ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalandıkları görülmüştür. Bu anlamda iletişimin arttığı ifade edilmiştir. Öğretmenler tarafından en fazla ihtiyaç duyulan konulardan biri e-içeriklerin sağlanmasıdır. Etkileşimli tahtada sunulmak üzere M.E.B tarafından hazırlanan e-içerikler yeterli bulunmamakta, bu yönde öğretmenlerin desteklenmesi gerekmektedir. Öğretmenler yeterli hazır e-içeriklerin bulunmayışı nedeneiyle e-içerikleri kendilerinin arayıp bulmaları ve üzerinde değişiklikler yapmaları gerektiğini bunun da işyüklerini artırdığını belirtmişlerdir. Öğretmenler etkileşimli tahtanın öğrenme-öğretme sürecinde etkili kullanımı konusu ile ilgili bilgi ve becerilerinin yetersiz olduğunu, teknik sorunlarla (geç yanıt vermesi, kalibrasyon ayarları) karşılaştıklarını, radyasyon, ısı yayma ve göz sağlığı açısından endişeleri olduklarını ifade etmişlerdir.

Öğretmenler etkileşimli tahtanın ısı yaydığını ve ders tahtanın yakınında işlendiğinde daha çok hissedildiğini ve bu durumun kendilerini rahatsız ettiklerini ifade etmişlerdir. Buna ek olarak öğretmenler etkileşimli tahtanın radyasyon yaymasından da endişe duymaktadır. Öğretmenler etkileşimli tahtayı derste sık kullandıklarında öğrencilerin pasifl eştiği ve sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamları oluşturmada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler daha çok etkileşimli tahtayı materyalleri sunum aracı (internet destekli projeksiyon) olarak kullanmaktadırlar. Öğretmenler etkileşimli tahta kullanılarak öğretim sürecinin hızlı ve kolay gerçekleştiği ancak öğrenilenlerin kalıcılığına aynı düzeyde katkı sağlamadığı görüşündedirler.

Anahtar Sözcükler: etkileşimli tahtalar, bilgisayar destekli öğretim, e-öğrenme, teknoloji entegrasyonu


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Eğitimde Etkileşimli Tahta Faktörü: Öğrenme- Öğretme Sürecinde Etkileşimli Tahtaların Kullanımına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
Dr. Tufan AYTAÇ

Yrd. Doç.Dr. İbrahim SEZGÜL
Karabük Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.