AnasayfaSempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bit Kullanımına Yönelik Niyetlerinin Cinsiyetlerine Göre Modellenmesi
Ömer Faruk URSAVAŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sami ŞAHİN
Gazi Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Günümüzde diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de bilgi teknolojilerine daha çok önem verilmekte, bu
amaçla bilgi teknolojilerinin özelliklede bilgisayarın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Öğretmenler eğitimde
teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasında ve yaygınlaşmasında anahtar bir rol üstlenirler. Bu bağlamda okullarda
görev alan eğitmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) hakkında bilgi sahibi olmaları ve bilgisayarları
öğretim ortamında nasıl kullanacaklarını bilmeleri önemli bir gerçektir. Kullanıcıların inanç ve tutumlarının bilgisayar
veya teknoloji kullanımını nasıl etkilediği sorusuna cevap bulmak için pek çok araştırma gerçekleştirilmiştir.


Bu çalışmalar sonucunda kişilerin teknoloji kullanım davranışlarını modellemek, tahmin etmek amacıyla, teoriler
geliştirilmiş ve farklı disiplinlerde kullanılmıştır. Bu teorilerden biri de Teknoloji Kabul Modeli (Technology
Acceptance Model - TAM)’dır. Teknoloji Kabul Modeli (TKM) pek çok araştırmada, kullanıcı kabulünü ölçmek için farklı kültür ve cinsiyet örneklemlerinde teorik altyapıyı ortaya çıkarıcı bir model olarak kullanılmıştır.
Cinsiyet ayrımının (gender gap) de karmaşık bir olgu olduğu pek çok sosyal, ekonomik ve psikolojik etken
cinsiyet ayrışmasının oluşumuna katkıda bulunabileceğine ilişkin bulgulara alan yazında rastlanmaktadır. Hatta
cinsiyet ayrımı konudan konuya göre de farklılık gösterebilir. Örneğin, erkeklerin ilgisini çekebilecek bir bilgisayar
oyununda aynı ilgiyi bayanlardan göremeyebiliriz.


Alan yazında TKM’ de yer alan değişkenler üzerinde cinsiyet ayrımına ilişkin araştırmalara rastlanmaktadır.
Yapılan araştırmalara bakıldığında bireylerin cinsiyet açısından teknoloji kullanım niyetlerini belirlemede
sınırlı sayıda araştırma göze çarpmada ayrıca bu araştırma sonuçları birbirleri ile tutarlılık göstermemektedir.
Türkiye’de öğretmen adaylarının teknoloji kullanım niyetlerinin cinsiyet değişkeni açısından belirlenmesine ilişkin
herhangi bir araştırmaya rastlanmaması bu araştırmanın gerçekleştirilmesinin temel amacı kabul edilmiştir.
İlgili alan yazındaki bu boşluğu doldurmak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada aşağıdaki alt amaçlara yer
verilmiştir. TKM’ yi temel alarak bu çalışma
1. Eğitim bazında TKM’ nin geçerliğini değerlendirme,
2. Öğretmen adaylarının teknoloji kabulünü tahmin etmede TKM içerisinde yer alan değişkenleri cinsiyet
bağımsız değişkeni açısından değerlendirme,
3. Üç dış değişken olarak belirlenen teknolojik karmaşa, bilgisayar öz yeterliği ve kolaylaştırıcı şartlar
arasındaki anlamlılığı cinsiyet bağımsız değişkeni açısından belirlemeyi hedefl emektedir.


Araştırma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 487 (Kız-284, Erkek-203)
sınıf öğretmeni adayının teknoloji kullanımına yönelik niyetlerini cinsiyet grupları açısından ortaya çıkarmaktır.
Araştırmada, Davis (1989) tarafından Teknoloji Kabul Modeli (TKM) temel alınmıştır. Öğretmen adaylarının teknoloji kabullerini etkilediği düşünülen 3 dış değişken(bilgisayar öz-yeterliği, kolaylaştırıcı şartlar ve teknolojik
karmaşa) ayrıca modele dâhil edilmiştir. Öğretmen adaylarının teknoloji kullanım niyeti, teknoloji kullanımına karşı tutum, algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık bağımsız değişkenleri tarafından açıklanmaya çalışılmış, değişkenler üzerinde kurulan hipotezler modelde incelenmiş ve model testi sonuçları mükemmel uygunluk göstermiştir. Elde edilen bulgulara göre, modelin uygunluğu için; RMSEA (Root Mean Square Error Approximation), CFI (Comparative Fit Index), GFI (Goodness of Fit Index) ve TLI (Tucker Lewis Index) ölçütleri belirlenmiştir. Modelin analizinde AMOS 18.0 programı yardımı ile Yapısal Eşitlik Modeli ve Yol analizi kullanılmıştır. Modelde yer alan 6 değişken öğretmen adaylarının teknoloji kullanım niyetlerini Kız öğrencilerde %44 Erkek öğrencilerde ise %35 açıklamıştır. Kız ve erkek öğrenciler için BİT araçlarına yönelik kullanım davranışını sırasıyla

Anahtar Sözcükler: teknoloji kabul modeli, yol analizi, yapısal eşitlik modeli, sınıf öğretmeni adayı, cinsiyet


Sempozyum: 6th Internatıonal Computer and Instructıonal Technologies Symposium
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bit Kullanımına Yönelik Niyetlerinin Cinsiyetlerine Göre Modellenmesi
Ömer Faruk URSAVAŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sami ŞAHİN
Gazi Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.